Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Språk- og læringsstudien (SOL-studien) (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Språk- og læringsstudien (SOL-studien) (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

Språk- og læringsstudien (SOL-studien) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

SOL-studiens hovedformål er å beskrive utviklingsforløp og årsaker til språk- og læringsvansker hos barn. Studien har pågått siden 2007 og har i dag flere store delprosjekter.


Sammendrag

SOL-studien er et stort forskningsprosjekt som finansieres av Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd og drives av Folkehelseinstituttet. Studien er en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med egen datainnsamling ved 5 og 8 år (lenke).

Mellom 7 og 10 prosent av barn har språk- eller læringsvansker. Språkvansker innebærer problemer med å bli forstått og/eller å forstå andre, og er assosiert med andre kognitive og sosiale utfordringer. Mange barn med språkvansker får også lærevansker, og spesielt lesevansker. Språk- og læringsvansker i førskolealder er assosiert med senere vansker i skolen og arbeidsliv, samt senere psykopatologi som angst og depresjon.

Formål 

Vi vet lite om underliggende årsaksfaktorer og hva som bestemmer variasjon i alvorlighetsgrad og type språk- og læringsvansker. Et kjennetegn ved språk- og læringsvansker er at kvaliteten og intensiteten på symptomene ikke bare varierer mellom individene, men også over tid hos den enkelte. For eksempel kan tidlige språkvansker senere manifestere seg som lese- og skrivevansker. Et viktig formål med studien er derfor å studere språk- og læringsutvikling i sammenheng og undersøke ulike utviklingsmønstre over tid. Risiko for språk- og læringsvansker har blitt knyttet til forhold i familie- og språkmiljø (språkproblematikk i familien, foreldrenes utdannelse, inntekt og alder; antall søsken), og individforhold (kjønn, prematuritet eller flerbarnfødsel/tvilling).

Resultater fra tidligere studier tyder på at språkvansker i familien, det å være gutt og foreldres utdannelse er de faktorene som best predikerer språkforsinkelse hos barna. Et viktig formål for SOL-studien er å benytte ulike metoder for å studere forholdet mellom miljøfaktorer og genetiske faktorer for utviklingen av språk- og læringsvansker.

De vitenskapelige målene for SOL-studien er:

1. Beskrive forekomst av språk- og læringsvansker over tid blant barn i MoBa

2. Identifisere utviklingsveier for språk- og læringsvansker

3. Identifisere prediktorer for språk- og læringsvansker

4. Identifisere andre samtidige vansker hos barn med språk- og læringsvansker

5. Studere konsekvenser av språk- og læringsvansker

Materiale og metoder

SOL-studien baserer seg på data fra MoBa. MoBa rekrutterte i perioden 1999 til 2009 i overkant av 112 000 gravide norske kvinner og deres partnere ved ultralydkontroll på sykehus, vanligvis rundt uke 18 i svangerskapet. MoBa har nå 114 500 barn, i tillegg til deres foreldre som deltakere. Foreldrene har besvart spørreskjemaer om blant annet helse, livsstil, kosthold, bolig, sosiale og økonomiske forhold. Det er samlet inn blodprøver fra mødre ved ultralydundersøkelsen og ved fødsel, og urinprøve fra mødre, blodprøve fra fedre, og blodprøve fra barnets navlesnor ved fødselen.

Spørreskjema til mødre, barnehagelærere og skolelærere

Gjennom finansiering fra Kunnskapsdepartementet har SOL-studien utviklet spørreskjema til mødrene i MoBa med detaljerte spørsmål om barns språk- og læringsutvikling når barna er 5 år. I tillegg stilles spørsmål om ulike sameksisterende vansker barn kan ha. Når barna er 8 år er språk og faglig mestring på skolen inkludert i spørreskjema til mor.

For å undersøke sammenhenger mellom barnets individuelle karakteristika (styrker og sårbarheter) og kvaliteter ved barnehagen eller skolen har SOL utviklet og sendt ut spørreskjemaer til barnehagene og skolene med spørsmål om læringsmiljø, prosess- og strukturkvalitet så vel som om barnets fungering og mestring både faglig og sosialt. Mer informasjon om forskning på barnehager og skoler ved FHI finner du her:

https://www.fhi.no/fp/barn-og-unge/barnehage-og-skole/

Registerkobling

Informasjonen fra spørreskjemaene i MoBa vil bli knyttet til ulike registre med relevant informasjon om miljøfaktorer i barnehage og skole.

Testing av barns språkferdigheter

For å skaffe mer kunnskap om årsaker til språkvansker finansierer Norges forskningsråd en klinisk studie som har som formål å undersøke sammenhenger mellom barns tidlige språkutvikling og språkvansker og hvordan det går med barna ved 8 år, både kognitivt og språklig. I alt 1 200 familier ble inviterte til studien. For å lese mer, se prosjektbeskrivelsen Utviklingsforløp av språkvansker - Hvordan forstå betydningen av de atferdsmessige og biologiske markørene (Språk-8)

Delstudier og samarbeidsprosjekter 

SOLs faglige samarbeid inkluderer flere doktorgrads- og post doc prosjekter samt samarbeid med andre forskningsprosjekter både intern og eksternt.

Pågående prosjekter i SOL:

Sosioemosjonell utvikling hos barn med språkvansker (prosjektleder: stipendiat Siri Saugestad Helland)

Mobbing av sårbare barn (prosjektleder: stipendiat Elise Øksendal - prosjektbeskrivelse er under utarbeiding)

Tidligere prosjekter i SOL:

Betydningen av tidlige sosiale ferdigheter og kommunikasjon for senere språkutvikling (Prosjektleder: stipendiat Imac Maria Zambrana)

Hvilken betydning har barnehage for barn fra ressurssvake familier? (prosjektleder: Henrik Daae Zachrisson)

Betydningen av foreldres valg av omsorgstilbud for barns utvikling av språk og atferd (prosjektleder: stipendiat Ratib Lekhal)

Forsinket språkutvikling og sameksisterende vansker (prosjektleder: stipendiat Mari Vaage Wang)

Datahåndtering

Data som er samlet inn i fra MoBa skal utelukkende benyttes til forskning. Alle personidentifiserende opplysninger, som navn og personnummer, fjernes slik at forskere som arbeider med datamaterialet ikke har tilgang til personidentifiserende data.

Forskere ved Folkehelseinstituttet utfører analyser av datamaterialet i samarbeid med forskere ved våre samarbeidsinstitusjoner. 

Tillatelser

SOL-studien er behandlet og godkjent av Regional etisk komité for medisins og helsefaglig forskning (2015/1324/REK Sør-øst A).

Finansiering

Kunnskapsdepartementet (KD) har finansiert SOL-studien siden 2007. Det er også bevilget midler fra Norges forskningsråd, Extrastiftelsen og Folkehelseinstituttet til ulike delprosjekter.

Start

2007

Status

Pågående

Finansiering

Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Tilknyttet avdeling

Barns helse og utvikling

Prosjektdeltakere ved FHI

Ragnhild Eek Brandlistuen