Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
 1. Søvn, stillesittende aktivitet og vektutvikling hos barn

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke om søvn (varighet, hyppighet av oppvåkning, søvnproblemer) hos småbarn har sammenheng med vektutvikling i barneskolealder.

  Pågående

  Publisert

 2. Tankekraft - et livsmestringsprogram

  Kan psykisk helse trenes opp på lik linje med fysisk helse? Prosjektet skal teste om programmet "Tankekraft" styrker ungdommers ferdigheter til å mestre daglige belastninger.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Tannpleietiltak for å bedre den orale hel-sen hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper - Prosjektplan for en oversikt over systematiske oversikter

  Vi skal lage en oversikt over systematiske oversikter for å dokumentere effekter av tannpleietiltak i kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Tarminvaginasjon og Kawasakis sykdom: insidens og sykdomsbyrde blant barn i Norge

  Målet med prosjektet er å beregne insidens av tarminvaginasjon blant barn under 2 år og Kawasakis sykdom blant barn under fem år i Norge i løpet av 2008-2013.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Telomerlengde og preeklampsi

  Vår hypotese er at kort telomerlengde hos begge foreldrene, og dermed også hos barnet, bidrar i utviklingen av preeklampsi.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. The Autism Birth Cohort (ABC-studien)

  Autismestudien benytter data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) til å studere autisme hos barn og unge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Tidlig fødsel, infeksjoner og risiko for spontan prematur fødsel i MoBa

  Dette prosjektet vil kartlegge populasjonen av prematurt fødende mødre i Den norske mor og barn-undersøkelsen og tilrettelegge for fremtidige studier om mekanismene bak prematur fødsel.

  Avsluttet

  Publisert

 9. Tidlig identifisering av barn med forsinket ikke språklig kommunikasjon; Autisme

  Ved å vurdere barns bruk av blikk og gester i samhandling med andre kan en allerede mellom 12 og 24 måneder identifisere barn som sannsynlig utvikler en autismespekterforstyrrelse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Tidlig identifisering og koordinert håndtering av tuberkulose i Europa

  Prosjektet skal skaffe bedre kunnskap om hele kaskaden fra tuberkulosescreening til behandling.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Tidlig stressorer og helseutfall (LifeCycle)

  Hovedmålet med LifeCycle er å beskrive og undersøke hvordan tidlige stressorer påvirker helseutfall.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Tilpasning og evaluering av psykisk helsefremmende tiltak, TRT, for barn i asylmottak

  Teaching Recovery Techniques, TRT, kan redusere traume-relaterte psykiske plager blant barn utsatt for krig og katastrofer, men er ikke tidligere testet blant asylsøkende barn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Tinnitus og komorbiditet

  Formålet er å studere komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Tinnitus og kronisk smerte

  Formålet med denne studien er å undersøke komorbiditet og fellestrekk ved tinnitus og smerte i et generelt befolkningsutvalg av den yngre del av befolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Tiårig prospektiv studie av narkotikamisbrukere rekruttert fra behandling (prosjektbeskrivelse)

  Hva skal til for at rusmisbrukere i behandling skal endre sine rusvaner? Hvordan kan endringene forklares?

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. To what extent is use of social media related to online prosocial behaviors among adolescents? A systematic review.

  Vi ønsker å undersøke evidensgrunnlaget for sammenhengen mellom bruk av sosiale medier og online pro-sosial atferd blant ungdom. Dette vil bli gjort gjennom en systematisk kunnskapsoppsummering.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Tobakk og rusmidler i mediene

  Prosjektet analyserer hvor hyppig det brukes tobakk og rusmidler i norske filmer, hvilke sosiale kjennetegn brukerne har, og i hvilken kontekst bruken av tobakk og rusmidler finner sted.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Tobakksbruk og livsstil blant ungdom (prosjektbeskrivelse)

  Bruksmønsteret for tobakk er langt mer fragmentert og flertydig enn tidligere.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Tobakkspreventive tiltak – oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver

  I dette prosjektet vil vi forsøke å kartlegge tilslutning og motstand mot en del aktuelle innstramminger i lovverket, studere hvordan ulike kategorier av tobakksbrukere vurderer nye tiltak.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. TOPP-studien (prosjektbeskrivelse)

  TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid” har i åtte runder samlet inn spørreskjemadata om barn og unge og familiene deres.

  Pågående

  Publisert