Hopp til innhold

Nye rapporter

Viser  1932  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Norsk forskning om forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner

  Folkehelseinstituttet fikk i januar 2020 i oppdrag fra Bufdir å lage en systematisk kartlegging av norsk forskning om forebyggende- og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Forside forskning om forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner.jpg
 2. Covid-19-epidemien: Veileder i smittevern for idrett

  Rettleiaren gir råd om kva idrettslag bør gjere for å førebygge at deltakarar og tilskodarar blir utsette for smitte og spreiing av covid-19.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Dypdykk i oppsummeringen om atferdsvansker hos barn og unge (Berg 2020)

  Vi fikk i august 2020 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å gjøre et dypdykk i oversiktene som inngår i den systematiske oversikten til Berg mf. (2020).

  Notat

  Publisert

  Forside adferdsvansker Berg.jpg
 4. Kartlegging av metoder for å øke screeningdeltakelse ved diabetisk retinopati

  Vi har kartlagt metoder for å øke screeningdeltakelse ved diabetisk retinopati.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Forside diabetisk retinopati.jpg
 5. Bruk av lukkede institusjoner: omtaler over seks kunnskapsoppsummeringer

  Vi ble bedt om å gjennomgå kunnskapsoppsummeringer som besvarer spørsmålet hva er effekten av fengsel og lukkede institusjoner for ungdom på risiko for å begå ytterligere kriminelle handlinger?

  Forskningsomtale

  Publisert

  Forside Omtaler bruk av lukkede institusjoner.jpg
 6. Bruk av lukkede institusjoner

  Vi fikk i oppdrag av Bufdir å identifisere studier om bruk av lukkede institusjoner i OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) land.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Forside Bruk av lukkede institusjoner.jpg
 7. Forekomst og behandling av atferdsforstyrrelser

  Bufdir ønsket en rask oppdatering av rapporten «Atferds-forstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak» av Skogen og Torvik.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside adferdsvansker.jpg
 8. Bakgrunnsnotater fra Folkehelseinstituttet

  Folkehelseinstituttet har gitt råd til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet i flere dokumenter i forbindelse med beslutninger som ble tatt av regjeringen 7. mai om gjenåpning av Norge.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 9. Bruk av cannabis og andre ulovlige rusmidler blant 15–16-åringer

  Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) fra 2019.

  Notat

  Publisert

 10. Nasjonale tiltak

  Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om anbefalinger til målrettede nasjonale tiltak som er nødvendige for å redusere smitterisikoen for grupper som nå i større grad er utsatt for smitte.

  Notat

  Publisert

 11. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 3. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra tredje kvartal. Totalt har 2469 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 30. september 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-1.png
 12. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 3. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra tredje kvartal. Totalt har 665 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 30. september 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater_Side_01.png
 13. Omsorgstjenesteforskningen i Norge

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet dette kunnskapsnotatet om omsorgstjenesteforskningen i Norge i perioden 2012-2019 på oppdrag fra Forskningsrådet.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Forside nfr_kunnskapsnotat_omsorgstjenesteforskningen_org.jpg
 14. Driftsrapport 2019 Helseregistre ved Folkehelseinstituttet

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av helseregistrene i Folkehelseinstituttet.

  Notat

  Publisert

 15. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2019

  Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.

  Rapport

  Publisert

  Ravn 2019_Omslag_web.png
 16. Covid-19 vaksinasjon (deloppdrag 1)

  Svar på deloppdrag 1.

  Notat

  Publisert

 17. Kartlegging av kommunenes oppfølging av badevannskvalitet ved friluftsbad

  Det er viktig å sørge for at bading i liten grad representerer en helserisiko på de steder som er tilrettelagt for friluftsbad.

  Rapport

  Publisert

  Protokoll for vann og helse_badevannskvalitet.png
 18. Influensasesongen i Norge 2019-2020

  2019-2020 sesongens influensautbrudd begynte i uke 52. Influensatoppen ble nådd i uke 8 og utbruddet nådde kun lavt nivå,, noe som indikerer at utbruddet var mildere enn normalt.

  Rapport

  Publisert

 19. Beskrivelse og vurdering av oversikter om samvær etter omsorgsovertakelse

  Vi fikk i oppdrag å vurdere et antall publikasjoner om samvær etter omsorgsovertakelse i regi av barnevernet.

  Notat

  Publisert

  Forside vurdering oversikter samvær.jpg
 20. Beskrivelse og vurdering av en oversikt om tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

  Vi fikk i oppdrag å vurdere metodisk kvalitet på en publikasjonen "Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge" (Møller 2018).

  Notat

  Publisert

  Forside vurdering av oversikt Møller.jpg