Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Tvangsmedisinering som behandling i psykisk helsevern (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en systematisk kartleggingsoversikt over tvangsmedisinering som behandling i psykisk helsevern.

 2. Registert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å få oversikt over det samlede salget av alkohol og tobakk i Norge. Dette inkluderer både den registrerte, avgiftsbelagte omsetningen og den uregistrerte omsetningen.

 3. Kommunenes forvaltning av alkoholloven (prosjektbeskrivelse)

  Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å utforme en alkoholpolitikk tilpasset lokale forhold. Det er i all hovedsak kommunene som gir bevilling for salg og skjenking av alkohol.

 4. Peptidreseptor-radionuklidterapi (PRRT) ved nevroendokrin kreft (prosjektbeskrivelse)

  Peptidreseptor-radionuklidterapi (PRRT) benyttes for å behandle undergrupper av pasienter med nevroendokrin kreft.

 5. Medical Subject Headings ( MeSH ) oversatt til norsk (prosjektbeskrivelse)

  Helsebiblioteket vil sørge for at de viktigste termene i MeSH blir oversatt til norsk.

 6. Språk- og læringsstudien (SOL-studien) (prosjektbeskrivelse)

  SOL-studiens hovedformål er å beskrive utviklingsforløp og årsaker til språk- og læringsvansker hos barn. Studien har pågått siden 2007 og har i dag flere store delprosjekter.

 7. EuroMix (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med EuroMix-studien er å kartlegge hvilke kjemikalier vi blir utsatt for samtidig i løpet av et døgn.

 8. Effekt av nedtrapping av metadon/buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering (prosjektbeskrivelse)

  Helsedirektoratet har bestilt en systematisk oversikt om effekten av nedtrapping av metadon/buprenorfin sammenlignet med vanlig LAR-behandling uten nedtrapping for pasienter med opioidavhengighet.

 9. Vurdering av fem intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å vurdere effekt, sikkerhet, helseøkonomi og etiske betraktninger knyttet til fem intensive habiliteringsprogrammer for barn og unge med hjerneskade.

 10. NORSE-studien (prosjektbeskrivelse)

  NORSE er en stor undersøkelse om helse, funksjon og trivsel blant eldre i Oppland fylke.

 11. Tiltak ved synsfeltutfall etter hjerneslag (prosjektbeskrivelse)

  Vi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å oppdatere deler av en Cochrane systematisk oversikt av Pollock og medarbeidere fra 2011.

 12. Effekt av delt bosted for barn (prosjektbeskrivelse)

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bedt Seksjon for velferdstjenester ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om å utarbeide en systematisk oversikt om effekt av delt bosted.

 13. Røykesluttstudien (prosjektbeskrivelse)

  En prospektiv observasjonsstudie blant brukere av nettstedet slutta.no.

 14. Effekter av å samorganisere fastleger med andre primærhelsetjenestetilbud (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal utarbeide en systematisk oversikt over studier av effekter av å samorganisere fastleger med andre helsetjenester i primærhelsetjenesten.

 15. Tiltak som har til hensikt å føre til likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrere (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal resultere i en systematisk oversikt som undersøker effekten av helsesystemtiltak på helseulikheter blant innvandrere.

 16. TRANSFER rammeverk (prosjektbeskrivelse)

  Beslutningstakere støtter seg i økende grad på kunnskap fra systematiske oversikter når de skal ta beslutninger eller utforme anbefalinger.

 17. Effekten av høy andel ufaglærte helsepersonell på kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenestene (prosjektbeskrivelse)

  Vi vet lite om konsekvensene av at personell uten relevant helse- og sosialfaglig utdanning arbeider i stillinger som innebærer direkte pasientkontakt.

 18. FP7 - ESCAPE - studie på helse og luftforurensning (prosjektbeskrivelse)

  ESCAPE - European Study of Cohorts for Air Pollution Effects - er et stort samarbeidsprosjekt bestående av mer enn 30 europeiske kohortstudier (gruppestudier), som inkluderer om lag 900 000 deltakere.

 19. Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved systemisk sklerose (prosjektbeskrivelse)

  Oppdraget er å lage en fullstendig metodevurdering om effekt og sikkerhet av autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon sammenliknet med farmakologisk behandling ved diffus systemisk sklerose.

 20. Betydningen av tidlige sosiale ferdigheter og kommunikasjon for senere språkutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet var å se på sammenhengen mellom barns nonverbale og verbale kommunikasjon ved 18 måneder og senere språkkompetanse ved 3 og 5 års alder.