Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Røykesluttstudien (prosjektbeskrivelse)

  En prospektiv observasjonsstudie blant brukere av nettstedet slutta.no.

 2. Effekter av å samorganisere fastleger med andre primærhelsetjenestetilbud (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal utarbeide en systematisk oversikt over studier av effekter av å samorganisere fastleger med andre helsetjenester i primærhelsetjenesten.

 3. Tiltak som har til hensikt å føre til likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrere (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal resultere i en systematisk oversikt som undersøker effekten av helsesystemtiltak på helseulikheter blant innvandrere.

 4. TRANSFER rammeverk (prosjektbeskrivelse)

  Beslutningstakere støtter seg i økende grad på kunnskap fra systematiske oversikter når de skal ta beslutninger eller utforme anbefalinger.

 5. Effekten av høy andel ufaglærte helsepersonell på kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenestene (prosjektbeskrivelse)

  Vi vet lite om konsekvensene av at personell uten relevant helse- og sosialfaglig utdanning arbeider i stillinger som innebærer direkte pasientkontakt.

 6. FP7 - ESCAPE - studie på helse og luftforurensning (prosjektbeskrivelse)

  ESCAPE - European Study of Cohorts for Air Pollution Effects - er et stort samarbeidsprosjekt bestående av mer enn 30 europeiske kohortstudier (gruppestudier), som inkluderer om lag 900 000 deltakere.

 7. Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved systemisk sklerose (prosjektbeskrivelse)

  Oppdraget er å lage en fullstendig metodevurdering om effekt og sikkerhet av autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon sammenliknet med farmakologisk behandling ved diffus systemisk sklerose.

 8. Betydningen av tidlige sosiale ferdigheter og kommunikasjon for senere språkutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet var å se på sammenhengen mellom barns nonverbale og verbale kommunikasjon ved 18 måneder og senere språkkompetanse ved 3 og 5 års alder.

 9. Barn med språkvansker - risikofaktorer og utviklingsforløp (prosjektbeskrivelse)

  Den overordnede målsetning i dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om barn med forsinket språkutvikling; finne faktorer som bidrar til variasjoner i språkkompetanse, samt lære mer om hvordan miljømessige og arvelige forhold bidrar til at barn utvikler språkvansker.

 10. ETORA-studien (prosjektbeskrivelse)

  I ETORA-studien undersøkte Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus (OUS) hvilke nye rusmidler som medfører at pasienter kommer til behandling på sykehus eller legevakt.

 11. Sosioemosjonell utvikling hos barn med språkvansker (prosjektbeskrivelse)

  I dette doktorgradsprosjektet studerer vi hvilke faktorer som påvirker sammenhengen mellom språkvansker og sosioemosjonelle vansker.

 12. Barnevekststudien (prosjektbeskrivelse)

  Barnevekststudiens formål er å dokumentere høyde, vekt og livvidde og følge endringer i kroppsmål og utvikling av overvekt og fedme i barnebefolkningen.

 13. Regionale helseundersøkelser (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet forvalter data fra en rekke regionale helseundersøkelser.

 14. NoMIC (prosjektbeskrivelse)

  Det overordnede formålet med NoMIC er å få kunnskap om tarmfloraen i nyfødtperiode, og hvordan den utvikler seg i barnealderen.

 15. Barneepilepsistudien (prosjektbeskrivelse)

  Barneepilepsistudien er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskningsmiljøer.

 16. UngKul-studie (prosjektbeskrivelse)

  Gjennom UngKul-studien ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan barn og unge med etnisk norsk og etnisk minoritetsbakgrunn trives og mestrer hverdagen sin.

 17. Språk 8-studiens (prosjektbeskrivelse)

  Språk 8-studien undersøker språkmestring hos 8-åringer.

 18. BraPust (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med forskningsprosjektet BraPust er å undersøke faktorer som kan påvirke utviklingen av luftveisplager, astma og allergi hos barn, slik at forebyggingen kan bli bedre.

 19. TOPP-studien (prosjektbeskrivelse)

  TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid” har i åtte runder samlet inn spørreskjemadata om barn og unge og familiene deres.

 20. Den norske mor og barn-undersøkelsen (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til sykdom og helseskade. Bedre kunnskap gir muligheter til bedre forebygging og behandling.