Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Rusmiddelbrukere i behandling (prosjektbeskrivelse)

  En beskrivelse av pasientgruppen som mottar tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) eller behandling for rusmiddelproblemer i psykisk helsevern (PHV).

 2. Verdier, holdninger og politiske valg knyttet til dagens narkotikapolitikk (prosjektbeskrivelse)

  Narkotikapolitikk var lenge dominert av en justispolitiske tilnærming med sterkt fokus på å redusere bruksomfang. Nye tilnærminger og tiltak har blitt vanligere de siste årene.

 3. Tobakkspreventive tiltak - oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet kartlegger tilslutningen til aktuelle innstramminger i lovverket: i opinionen og blant tobakksbrukerne spesielt (brukerperspektiv).

 4. Evaluering av snus- og røykesluttmetoder (prosjektbeskrivelse)

  Målet med prosjektet er å sammenligne effekten av ulike metoder og hjelpemidler som velges når man skal slutte med røyk eller snus.

 5. Standardiserte tobakkspakninger/-produkter (prosjektbeskrivelse)

  FHI har via tildelingsbrev fra HOD 2017 fått i oppdrag å evaluere innføringen av standardiserte tobakkspakninger.

 6. Selvreguleringsstrategier (prosjektbeskrivelse)

  Det finnes lite rusmiddelrelatert forskning på selvreguleringsstrategier, dvs. måter folk selv kan regulere eget rusmiddelbruk.

 7. Alkohol og opinionen (prosjektbeskrivelse)

  Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken som føres kan si noe om hvor stor legitimitet den har i befolkningen.

 8. Norsk alkoholpolitikk – prosesser, effekter og virkemidler (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet belyser bruk av alkoholpolitiske virkemidler på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå.

 9. Alkoholloven i en utelivskontekst (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å evaluere endringer i alkoholloven samt kommunenes alkoholforvaltning i utelivet.

 10. Hva er avhengighet? (prosjektbeskrivelse)

  Det finnes en rekke teorier om og forklaringer på avhengighet: nevrobiologiske, psykologiske og som et resultat av et rasjonelt valg.

 11. Kontrollskader og kontrollkostnader ved regulering (prosjektbeskrivelse)

 12. Rusmidler og arbeidsliv (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å studere holdninger til og utbredelse av alkoholbruk blant norske arbeidstakere, samt konsekvenser av alkoholbruk for arbeidsplassen og kollegaer.

 13. Rusmiddelutløste dødsfall (prosjektbeskrivelse)

  Det høye antall overdosedødsfall blant norske sprøytemisbrukere bekymrer. Det er derfor behov for mer kunnskap omkring overdoser og omstendigheter ved overdosedødsfall med tanke på forebygging.

 14. Negative konsekvenser av andres alkoholbruk (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet fokuserer på et bredt spekter av negative konsekvenser av andres alkoholbruk, målt ved spørreskjemadata og kvalitative intervjuer.

 15. Sammenhengen mellom foreldres alkoholbruk og barnets psykososiale utvikling (prosjektbeskrivelse)

  Foreldre er barnets viktigste kilde til omsorg, nærhet, trygghet og forutsigbarhet hos førskolebarn. Hva skjer med barnets utvikling når mor eller far har et alkoholproblem?

 16. Foreldres alkoholkonsum og negative langtidskonsekvenser hos deres barn (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet kombinerer data fra spørreskjema og flere register på individ og familienivå for å se på sammenhengen mellom foreldres drikkemønster og negative langtidskonsekvenser for barn.

 17. Tvangsmedisinering som behandling i psykisk helsevern (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en systematisk kartleggingsoversikt over tvangsmedisinering som behandling i psykisk helsevern.

 18. Registert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å få oversikt over det samlede salget av alkohol og tobakk i Norge. Dette inkluderer både den registrerte, avgiftsbelagte omsetningen og den uregistrerte omsetningen.

 19. Kommunenes forvaltning av alkoholloven (prosjektbeskrivelse)

  Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å utforme en alkoholpolitikk tilpasset lokale forhold. Det er i all hovedsak kommunene som gir bevilling for salg og skjenking av alkohol.

 20. Peptidreseptor-radionuklidterapi (PRRT) ved nevroendokrin kreft (prosjektbeskrivelse)

  Peptidreseptor-radionuklidterapi (PRRT) benyttes for å behandle undergrupper av pasienter med nevroendokrin kreft.