Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Hvilke små maur angriper husene våre og hvor holder de til? (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med prosjektet er å finne ut hvor i huset ulike små maurarter foretrekker å ha reirene sine og hvilke arter som faktisk har reir innendørs.

 2. Hvilke tegn og signaler som kan observeres av barnehage- og skolepersonell er assosiert med omsorgssvikt? (prosjektbeskrivelse)

  Vi er bedt om å utarbeide en systematisk oversikt om hvilke tegn og signaler som er assosiert med omsorgssvikt hos barn og unge.

 3. Hyperbar oksygenbehandling av osteonekrose (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet skal på oppdrag fra Bestillerforum RHF/Nye metoder, undersøke effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved hyperbar oksygenbehandling av ostenekrose.

 4. Hyperemesis gravidarum/alvorlig svangerskapskvalme (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med denne studien er å skaffe kunnskap om årsaker til HG, for senere å kunne forebygge sykdommen eller behandle den effektivt i et tidlig stadium.

 5. Immunologiske effekter av ftalater ved inhalasjon og prenatal eksponering (prosjektbeskrivelse)

  I denne studien undersøker vi hvordan ftalater kan påvirke immunresponser i luftveiene gjennom studier i cellekulturer, i en human eksponeringsstudie og i en svensk mor-barnkohort.

 6. Implementering og evaluering av «Tankekraft – et livsmestringsprogram» (prosjektbeskrivelse)

  Kan psykisk helse trenes opp på lik linje med fysisk helse? Prosjektet skal teste om programmet "Tankekraft" styrker ungdommers ferdigheter til å mestre daglige belastninger.

 7. Intervensjoner for redusert sykefravær og uførhet (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet består av tre delprosjekt med betydelig delfinansiering av ulike aktører.

 8. Kartleggingsoversikt over tilgjengelig oppsummert dokumentasjon om eksponering for kunstige søtstoffer og potensielle sammenhenger med appetittregulering og vektutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Målet med prosjektet er å klarlegge omfanget av og type tilgjengelig oppsummert forskning om eksponering for kunstige søtstoffer og potensielle relasjoner til regulering av appetitt og vektutvikling.

 9. KLIMAFORSK (prosjektbeskrivelse)

  Effekt av ekstreme værhendelser på vannkvalitet og vannbåren sykdom.

 10. Kommunenes forvaltning av alkoholloven (prosjektbeskrivelse)

  Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å utforme en alkoholpolitikk tilpasset lokale forhold. Det er i all hovedsak kommunene som gir bevilling for salg og skjenking av alkohol.

 11. Kontrollskader og kontrollkostnader ved regulering (prosjektbeskrivelse)

 12. Koordinering av indikatorer til OECD og NOMESCO (prosjektbeskrivelse)

  Dette prosjektet er knyttet til OECDs helsetjenesteindikatorprosjekt og Nordisk ministerråds arbeidsgruppe om kvalitetsmåling.

 13. Kunnskap skal bremse auken i trafikkskadar i Malawi (prosjektbeskrivelse)

  Mens talet på trafikkskadde og trafikkdrepne går ned i rike land, aukar talet mykje i fattige land. Malawi skal få norsk hjelp til å betre kunnskapen om trafikkskadar og tilhøva rundt ulykkene.

 14. Læring og variabilitet i atferd hos førskolebarn (prosjektbeskrivelse)

  Målet med dette prosjektet er å se på hvordan motivasjon virker på læring og atferd hos barn med ADHD.

 15. Medical Subject Headings ( MeSH ) oversatt til norsk (prosjektbeskrivelse)

  Helsebiblioteket vil sørge for at de viktigste termene i MeSH blir oversatt til norsk.

 16. MedNytt – varsling av nye metoder (prosjektbeskrivelse)

  MedNytt er en nettside for publisering av korte varsler om nye og kommende metoder for helsetjenesten.

 17. Metodeutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Dette prosjektet handler om utvikling og forskning som støtter opp under de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene.

 18. Metodevurdering av influensavaksine til barn (prosjektbeskrivelse)

 19. Mini-metodevurdering (prosjektbeskrivelse)

  Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy for sykehusene når de vurderer å innføre en ny metode.

 20. MIDIA-prosjektet (prosjektbeskrivelse)

  MIDIA-prosjektet leter etter miljøårsaker til type 1 diabetes.