Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barnevekststudien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barnevekststudien

Prosjekt

Barnevekststudien - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Barnevekststudiens formål er å dokumentere høyde, vekt og livvidde og følge endringer i kroppsmål og utvikling av overvekt og fedme i barnebefolkningen. Studien har samlet inn data i Norge siden 2008 og er en del av overvåkningsprogrammet WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI). Det gjør det mulig å sammenligne resultatene med andre land i Europa.


Sammendrag

Barns vekst i Norge, også kalt Barnevekststudien, ble etablert på Folkehelseinstituttet i 2008 som en nasjonal studie. Undersøkelsen er tidligere gjennomført høsten 2008, 2010, 2012, 2015 og 2019 i samarbeid med skolehelsetjenesten. 

Helse er nært knyttet til oppvekstsvilkår og de forholdene vi lever under. Overvekt og fedme har gjennom de siste 20-30 år utviklet seg til å bli en av vår tids største folkehelseutfordringer. Barn og unge er spesielt utsatte, og overvekt og fedme i barneårene kan ha alvorlige konsekvenser for barns helse og er en risikofaktor for sykelighet i voksen alder.

Formål

Formålet med Barnevekststudien er å dokumentere høyde, vekt og livvidde blant tredjeklassinger. Objektive målinger på individnivå vil samlet sett gjøre det mulig å følge endringer i kroppsmål og dermed utvikling av overvekt og fedme i barnebefolkningen. Ved å sammenstille disse dataene med informasjon fra norske registre (f. eks. inntekt og utdanningsregistre fra Statistisk sentralbyrå og Medisinsk fødselsregister) vil studien gi økt kunnskap om faktorer som påvirker vektutvikling og hvilke grupper som har økt risiko for overvekt og fedme blant barn.

Materiale og metode

I Barnevekststudien deltar et nasjonalt utvalg av tredjeklassinger (gjennomsnittsalder 8.3 år), fordelt på 10 fylker og fire helseregioner. Det er hovedsakelig de samme 125 skolene som har deltatt i hver målerunde. Om lag 80-90 prosent av elevene har deltatt hver gang. Helsesykepleierne blir opplært i standardiserte målemetoder for høyde, vekt og livvidde i henhold til Barnevekststudiens metodebok.

Barnets deltakelse er basert på skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte og barna måles individuelt i skolehelsetjenestens lokaler. Resultatene av målingene blir ikke oppgitt til barnet, men foreldre/foresatte kan henvende seg til skolehelsetjenesten for å få opplyst resultatene av målingene. Dataene blir analysert på gruppenivå (per kjønn, helseregion og lignende) og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner ved publisering av resultatene.

Datahåndtering

Data fra målingene i Barnevekststudien blir avidentifisert. Det betyr at alle personidentifiserbare opplysninger, som navn og personnummer, fjernes, slik at forskerne som analyserer datamaterialet ikke har tilgang til personidentifiserbare data.

Tillatelser

Barnevekststudien (datainnsamlinger gjennomført i 2008, 2010, 2012 og 2015) er behandlet og godkjent av Regional etisk komite Sør-Øst (REK) med saksnummer S-08181a. Studien har konsesjon fra Datatilsynet 08/00709-4/IUR, datert 9/5 2008. Data som ble samlet inn i Barnevekststudien 2019 er hjemlet i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Samarbeid

Barnevekststudien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet. Data som ble samlet inn i Barnevekststudien 2019 inngår i Vekstkohorten, som er en helseundersøkelse hjemlet i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Start

2008

Status

Pågående

Prosjektleder

Else Karin Grøholt

Prosjektdeltakere ved FHI

Ingunn Holden Bergh