Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdateringer i Tuberkuloseveilederen »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppdateringer i Tuberkuloseveilederen

Oppdateringer i Tuberkuloseveilederen

Oppdateringer i Tuberkuloseveilederen føres fortløpende inn nedenfor.

Oppdateringer i Tuberkuloseveilederen føres fortløpende inn nedenfor.


Alle oppdateringene ordnet etter kapittel:

Kapittel 2: Tuberkulosekontroll

 • 14.02.2012: Kapittel 2.3 Meldingssystemet for tuberkulose revidert.
 • 06.02.2015: Kapittel 2.3 Tatt ut setning om at tuberkulosemeldingene til kommunelegen inngår i et behandlingsrettet helseregister hjemlet i helseregisterloven §6. Behandlingsrettede helseregistre er nå definert som pasientjournaler og er regulert gjennom Pasientjournalloven

Kapittel 3: Tuberkulose globalt og i Norge

 • 06.02.2018: Kapittel 3 revidert, med lenke til FHI og WHOs tuberkuloserapporter.

Kapittel 4: Grupper med plikt til tuberkuloseundersøkelse

 • 21.10.2011: Kapittel 4: Grupper med plikt til undersøkelse. Kapittelet er gjennomgående revidert. Beskriver hvilke undersøkelser som skal gjøres hos de forskjellige innvandrergruppene.
 • 19.09.2012: Kapittel 4.3: Egne regler for tuberkulosekontroll og oppholdstillatelse av borgere fra Romania og Bulgaria falt bort 1.7.2012.
 • 29.01.2013: Liste over land med høy forekomst er oppdatert slik at land med 40 tilfeller eller mer per 100 000 innbyggere, eller høy forekomst av multiresistent TB regnes som høyforekomstland. Tidligere lå grensen på ca. 20 / 100 000.   
 • 22.04.2013: Oppdatering og noe omstrukturering av kapittel 4. Tilføyet et sammendrag med hovedpunkter. Tydeliggjøring av at IGRA alene er faglig likeverdig med Mantoux + Igra som screeningmetode for tuberkulosesmitte.»
 • 18.06.2014: Kapittel 4.5.2: Presisert at lokalbedøvende krem (Emla) kan brukes før Mantoux settes.
 • 07.09.2014: Kapittel 4: Oppdatert liste over høyendemiske land (my lenke).
 • 15.10.2014: Nye anbefalinger og flytskjema for rutineundersøkelse ved ankomst og  smitteoppsporing. Ikke lenger krav om Mantoux før IGRA. Nytt  henvisningsskjema publisert.
 • 03.07.2015: Tydeliggjort at man kan anbefale tuberkuloseundersøkelse også til grupper som ikke har plikt til det, for eksempel ved ansettelse i helse- og barneomsorg av personer som kom fra høyforekomstland for mer enn 3 år siden.
 • 13.11.2015: Statistikk om tuberkulosetilfeller og innvandring oppdatert. Lagt til nye anbefalinger om TB-undersøkelse av flyktninger og asylsøkere (kapittel 4.2.1).
 • 12.12.2017: Tydeliggjort retningslinjene for smitteoppsporing, inkl. vurdering av smitteoppsporing rundt tilfeller av ekstrapulmonal TB.
 • 07.04.2022: Innføring av alternativt flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst som innebærer at barn ikke behøver å ta IGRA hvis de ikke har en kjent eksponering for tuberkulose, samt lungerøntgen som alternativ undersøkelse for barn mellom 10 og 15 år. Det nye flytskjemaet er likestilt med det gamle, og helsetjenesten lokalt kan selv velge hvilket som passer best og når de eventuelt vil endre rutine.
 • 01.12.2022: Nye anbefalinger og flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst. Endringen har konsekvenser for undersøkelsesmetode av barn under 15 år. Rutinemessig IGRA av alle barn under 10 år utgår, og erstattes av spørsmål til foresatte om barnet har vært smitteutsatt. For aldersgruppen 10-14 år erstatter lungerøntgen IGRA som primærundersøkelse. IGRA skal fortsatt tas av alle barn fra land med særlig høy forekomst. Undersøkelse av voksne forblir uendret. Skjemaet erstatter de to eksisterende alternativene.

Kapittel 6: Økt risiko for smitte og sykdom

 • 21.12.2010: Kapittel 6.1.9 Utredning av barn som er eksponert for tuberkulose. Figur 6.3 er fjernet. Vi anbefaler at det ikke skilles mellom vaksinerte og uvaksinerte barn under 2 år ved utredning av smitte etter eksponering.
 • 24.02.2011: Kapittel 6.1.4: IGRA tester hos barn. Teksten er oppdatert.
 • 25.05.2011: Kapittel 6.1.7: Barn med ekstrapulmonal TB isoleres med kontaktsmitteregime etter individuell vurdering.
 • 12.09.2014: Kapittel 6: Fig. 6. 1 og fig 6.2 er slettet fordi de var utdatert.
 • 09.10.2014: Kapittel 6.2: Behandling og forebygging av tuberkulose hos hiv- smittede» er gjennomgått, oppdatert og revidert i samarbeide med overlege Vidar Ormaasen  
 • 02.02.2016: Tabell 6.2 er oppdatert med endret dosering hos barn, i tråd med WHO anbefalinger. Viktigste endinger er økt dosering av rifampicin, doseanbefalinger med intervaller og vektjusterte maksimaldoser.
 • 02.02.2016: Kapittel 6.1.8 Forebyggende behandling hos barn: To avsnitt er oppdatert slik at de er i tråd med tidligere oppdateringer i kap 10.
 • 07.03.2018: Lagt til kapittel 6.7 Tuberkulose og graviditet.
 • 2018: Kapittel 6.3: Tydeliggjort at dersom en innsatt omfattes av reglene for screening, skal man undersøke om det er gjort, og hvis ikke sørge for at det blir gjort. Fjernet spesifisering om at røntgen ikke skal være eldre enn tre måneder.
 • 29.08.2019: Kapittel 6.4: Fjernet omtalen av alkoholmisbruk som selvstendig risikofaktor for tuberkulose, i tråd med WHO sine seneste anbefalinger.

Kapittel 7: Smitteverntiltak

 • 19.10.2010: Kapittel 7.3 Smitteverntiltak i forskjellige miljøer er supplert med et nytt underkapittel: Rengjøring i pasienters hjem
 • 01.07.2011: Kapittel 7: Det presiseres at BCG vaksinasjon skal meldes SYSVAK
 • 01.02.2012: Kapittel 7.1 Smitteoppsporing revidert.
 • 02.12.2013: Kapittel 7: Tydeliggjøring av at BCG vaksinering for risikoutsatte arbeidstakere er et tilbud, ikke en plikt. For helsefagstudenter som skal i praksis, er det studiestedet som er å regne som arbeidsgiver og som har plikt til å tilby vaksine.
 • 03.12.2013: Kapittel 7.4: Tilføyet positiv IGRA som kontraindikasjon for BCG vaksinasjon
 • 18.12.2013: Kapittel 7.4: Tydeliggjøring av at grunnen til at man ikke anbefaler gjentatt BCG vaksinasjon er at det ikke gir gevinst, ikke at det medfører fare, og at det derfor vanligvis ikke er indikasjon for tuberkulintesting før BCG vaksinasjon.
 • 13.10.2014: Kapittel 7.2 og 7.3: Revidert oktober 2014 i samarbeide med overlege Arne Broch Brantsæter, Oslo universitetssykehus. Dette er de viktigste endringene: På bakgrunn av et vedtak i Tuberkulosekomiteen april 2014, åpnes det for hjemmeisolering i enkelte tilfeller. Ved vurdering av pasienters smittsomhet, skilles det ikke lenger mellom funn i sputum og andre luftveismaterialer, slik som bronchioalveolær lavage ( BAL) 
 • 01.12.2014: Kapittel 7.4 BCG vaksinering av spedbarn er utsatt fra nyfødt til 6 uker fra nov. 2014
 • 22.09.2015: Kapittel 7.4: BCG vaksinering. Tydeliggjort at Mantoux undersøkelse ikke er nødvendig før BCG vaksinering og at BCG vaksinering av helsefagstudenter best gjøres i samarbeid med utdanningsinstitusjonen.
 • 13.11.2015: Kapittel 7.2.1: Lagt til avsnitt om isoleringsbehov etter røntgenundersøkelse av asylsøkere i mottak 
 • 09.05.2017: Kapittel 7.4: Lagt til følgende setning i tabell 7.8 Indikasjoner for BCG-vaksine under overskriften Andre risikofaktorer: Personer som mener seg risikoutsatt og ber om det, forutsatt at lege finner grunn for det.
 • 23.04.18  Redusert krav til antall sputumprøver for å vurdere smittsomhet.
 • 01.06.18: Fjernet generell anbefaling om BCG-vaksinasjon av helsepersonell og studenter i helsefag, anbefalingen gjelder nå kun særlig utsatte grupper.
 • 15.10.18 kap. 7.2.1: ny tekst om avisolering ved MDR TB

Kapittel 8: Diagnostikk av tuberkulose

 • 14.09.2010: Kapittel 8.3.3 Fremgangsmåte ved gastrisk aspirat er endret i samsvar med beskrivelsen i kapittel 6.2 og med Barnelegeforeningens veileder
 • 03.02.2011: Kapittel 8.4.6: Graviditet fjernet som årsak til falsk negativ TST
 • 25.05.2011: Kapittel 8.3.3: Mengden cerebrospinalvæske til undersøkelse er endret til 2-3 ml
 • 04.11.2013: Kapittel 8.3.3: Imøte i faggruppe for MDR TB 23/10 -13 ble det diskutert at prøvetaking fra lymfeknuter med finnålsaspirasjon ofte gir utilstrekkelig materiale, hvilket forsinker diagnosen. Det var ønske om å presisere at man noen ganger må ta biopsi tidligere for å avklare, og det ble enighet om et nytt avsnitt om "prøvetaking fra lymfeknuter" i kap 8.3.3.
 • 13.01.2015: Kap 8.3. 3. Presisert at hypertont saltvann på 4,8% også er i bruk og regnes som likeverdig med 3% 
 • 23.03.2015: Kap 8.5: Oppdatert
 • 23.03.2017: Kap. 8.1.2: Oppdatert
 • 23.03.17: Kap. 8.1.3: Det er satt inn en ny tabell med forslag til standardiserte svar når lungerøntgen tas som ledd i rutinemessig undersøkelse for tuberkulose.
 • 18.12.18: Kap 8.3.3: Presisert at faste ikke er en forutsetning for å ta sputum, at morgenprøve bør tas straks man står opp, at både prøvetaker og lab må forsikre seg om prøvekvalitet og at det i screeningsituasjoner i mottak er tilstrekkelig med to sputumprøver.
 • 20.12.18: Kap 8.5.3: Lagt til avsnitt om vurdering av kvantitativt svar på IGRA (QFT).

Kapittel 9: Behandling av tuberkulose

 • 18.08.2010: Kapittel 9.4: Behandling av MDR (multiresistent) tuberkulose er lagt til.
 • 16.08.2011: Kapittel 9.1.5 Behandling av tuberkulose: Informasjon om serumkonsentrasjonsmåling av rifampicin er lagt til.
 • 28.09.2012: Kapittel 9. Tabell 9.3: Doseringsforslag ved behandling men kombinasjonspreparater.
 • 09.10.2012: Kapittel 9: Revidering
 • 06.11.2012: Kapittel 9.4.6: Rettelse
 • 05.12.2012: Kapittel 9.2.2: Nytt avsnitt: Ideelt sett...
 • 15.02.2013: Kapittel 9. Endret 9.3.2 og 9.3.4; Kravet om sputumkontroll hos alle tuberkulosepasienter 2 måneder før avsluttet behandling og ved avsluttet behandling endres til en oppfordring pga tilbakemeldinger fra klinikere om at de fleste pasienter etter flere måneders behandling ikke klarer å produsere sputum.
 • 19.12.2013: Kapittel 9. Endring i blåreseptforskriften som medfører at behandling av bivirkninger etter tuberkulosebehandling blir refusjonsberettiget etter § 2 og forbruksmateriale blir refusjonsberettiget etter § 5.
 • 27.02.2014: Kapittel 9.2.5: Bivirkninger av tuberkulosebehandling er fra 15/2 -14 refusjonsberettiget etter blåreseptens § 2, refusjonskode -81.
 • 23.05.2014: Kapittel 9.2.5: Presisering av betalingsansvar for personer uten opphold i Norge.
 • 09.10.2014: Rimstar tabletter ( HRZE (75 mg+150 mg+400 mg+275 mg)) er tatt inn igjen i tabell 9.2 da den igjen er blitt tilgjengelig
 • 02.03.2015: Kapittel 9 Tabell 9.2
 • 16.05.2017: Kapittel 9.1.9: Oppdatert avsnittet om Behandling ved monoresistens og intoleranse
 • 07.11.2017: Kapittel 9.2.2: Tydeliggjort at DOT ved Skype eller annen videooverføring er et fullgodt alternativ.
 • 12.12.2017: Lagt til kapittel 9.3.5 om Behandlingsavbrudd.
 • 23.01.2018: Oppdatert kapittel 9.4 om multiresistent TB inkl. henvisning til OUS veileder.
 • 26.04.2018: Kapittel 9.1.9: Endret anbefalingen for behandling ved monoresistens for isoniazid.
 • 28.08.2019: Kapittel 9.3.2: Oppdatert i henhold til endringer i Smittevernloven fra 01.07.2019
 • 10.11.2019. Kirurgi v MDR TB- lagt inn at individuelle forløp bør planlegges m aktuelle faggrupper
 • 07.05.2020:
  9.1.9: Oppdatering av behandlingsanbefalingene ved monoresistens eller intoleranse for isoniazid og for rifampicin, presisering av primær- og sekundær-resistens, omtale av lavgradig resistens lagt til.
  9.4.3: Omtale av molekylære og fenotypiske tester revidert;
  9.4.5: Behandling av MDR-TB skal skje i regi av avdelinger for infeksjonsmedisin med nytt tillegg «eller barnesykdommer»;
  9.4.6: Behandlingsanbefalingene for MDR-TB er oppdatert i henhold til nye medikamenter og kombinasjoner anbefalt internasjonalt. Kapittelet har blitt kraftig redusert mens det vises til OUS’ Håndbok i infeksjonsmedisin. Internasjonal uenighet om behandlingsregimer og praksis er forklart. Poliklinisk oppfølging: siste avsnitt er skrevet om;
  9.4.7: Bivirkninger oppdatert;
  9.4.8 Kirurgi: oppdatert.

Kapittel 10: Forebyggende behandling

Lagt til informasjon om kombinasjonspreparatet Rimcure. v latent tuberkulose (LTB)

 • 17.08.2011: Kapittel 10.3 Forebyggende behandling av latent tuberkulose: Et nytt avsnitt er tilføyd om henvisning og behandling av latent tuberkulose hos asylsøkere og studenter.
 • 05.11.2014: Kapittel 10.5 Nytt vedlegg: "Behandling med biologiske DMARDs (sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler) og risiko for tuberkulose» erstatter tidligere vedlegg «Behandling med TNF-alfa-blokkere og risiko for tuberkulose».
 • 15.11.2014: Hele kapitelet om forebyggende behandling av latent tuberkulose er revidert. Tekst er fjernet og erstattet med tabeller i flere delkapitler. Anbefalingene er i hovedsak videreført, men med økt vektlegging av fastlegens rolle, anbefalinger om rifapentine som alternativt behandlingsregime og presisering av at DOT normalt ikke er nødvendig ved forebyggende behandling.
 • 02.03.2015: Tydeliggjort at oppfølging av latent tuberkulose hos person m risikofaktorer gjøres av spesialist.
 • 30.10.2015: Tydeliggjort anbefaling om behandling med rifapentine (målgrupper / dosering). Lagt ut fremgangsmåte for forskrivning (individuell søknad).  
 • 01.03.2017: tabell 10.5: Det å være nyankommet fra land med særlig høy forekomst av TB er lagt til som risikofaktor for å utvikle tuberkulose.
 • 07.11.2017: tabell 10.5: Det å være nyankommet fra land med særlig høy forekomst av TB er flyttet fra rubrikken om når behandling bør vurderes til rubrikken for når behandling bør tilbys, i tråd med diskusjon i TB-kommiteen.
 • 23.08.2019: tabell 10.23: Diabetes, alkoholmisbruk og undervekt er tatt ut av listen over de viktigste risikofaktorer, i tråd med WHOs anbefaling (WHO, 2018).
 • 17.10.2019, Kap 10.7.3 ; Ført inn at gravide fortrinnsvis bør utsette forebyggende behandling pga mer bivirkninger av isoniazid i denne gruppen - og referanse for dette. 

Kapittel 11: Non-tuberkulosis mykobakterier.

12.01.2017. Kapittelet er nyskrevet. Avsnittet om antibiotikabehandling er tatt ut.

Referanser:

 • 2014; Referansene i tuberkuloseveilederen gis et annet format.  Arbeidet gjøres kapittel for kapittel, og det vil derfor i en periode være ulik formatering i de ulike delene av veilederen.

Maler og skjemaer

  • Medio juli 2010: Faksnummer rettet i Mal for Melding om tb til politi og utlendingsmyndighet
  • 02.09.2010: Ny mal: Melding om tb til politi- Samtykkeerklæring
  • 27.10.2010: Vedlegget Mal for tuberkuloseprogram for kommunene i Sogn og fjordane er revidert
  • 04.02.2011: Vedlegg og ressurser. Reviderte henvisningsskjemaer til spesialisthelsetjenesten i word og pdf-format
  • 11.07.2011: Vedlegg og ressurser: Mindre tekstendringer i mal "Utenlandsopphold- erklæring til arbeidsgiver om utenlandsopphold" i avsnittet om land med høy forekomst av tuberkulose.
  • 18.10.2012: Revidering
  • 18.03.2013: Oppdatert mal for skjema til bruk ved ansettelse i stillinger direkte kontakt med barn, pasienter og pleietrengende.
  • 04.04.2013: Oppdatert malt for TB kontrollprogram i kommuner.
  • 20.10.2014: Innkalling til TB kontroll er oppdatert på følgende språk: Norsk, engelsk, fransk og spansk.
  • 13.01.2015: Tydeliggjort at IGRA er et alternativ til Mantoux ved BCG attest for innreise til USA.
  • 03.02.2015: Ny mal for tuberkulose/BCG-attest før innreise til USA.
  • 01.10.2015: Flytskjema for TB-undersøkelse punkt 3): IGRA kan utsettes dersom rtg. thorax tas ved ankomst. Gjelder også barn. 14.10.2015: Liten justering i layout fikset.
  • 21.10.2015: Flytskjema for TB-undersøkelse: Tydeliggjøring av at BCG vaksinasjon ikke er en del av rutineundersøkelse for tuberkulose
  • 09.11.2015: Flytskjema for TB-undersøkelse punkt 3): IGRA-prøve kan utelates helt hos asylsøkere fra land uten høy forekomst av tuberkulose (inkl. Syria og Iran), forutsatt at røntgen thorax tas ved ankomst.
  • 25.02.2016: MSIS- melding om tuberkulose revidert: 12 dosers behandling er lagt til som alternativ behandlingskombinasjon ved Latent TB. Overskriften er noe endret for å tydeliggjøre at meldingen gjelder enten tuberkulose eller forebyggende behandling. «Indikasjon for undersøkelsen» er endret til «Årsak til tuberkuloseundersøkelsen». «Smittekilde» er endret til «rundt følgende pasient».
  • 01.03.2017. Landlisten er endret slik at den nå angir både høy og særlig høy forekomst av tuberkulose.
  • 01.03.2017: Flytskjema for TB-undersøkelse ved ankomst til Norge er endret. Spedbarn under 6 mndr skal undersøkes ved en konsultasjon i stedet for ved IGRA. Det er utviklet en sjekkliste for dette. Den andre viktige endringen er at det bare er de unge voksne ( 15-35 år)som kommer fra et land med særlig høy forekomst som  skal ta IGRA.
  • 01.03.2017. Flytskjema for TB-undersøkelse  før arbeid og smitteoppsporing: det er gjort mindre justeringer.
  • 01.03.2017: Skjema for henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen: det å være nyankommet fra land med særlig høy forekomst er tatt inn som en risikofaktor.
  • 11.04.2017: Sjekkliste, TB undersøkelse spedbarn; spesifisert at undersøkelsen skal gjøres av lege eller på delegasjon fra lege.
  • 18.02.2018: MSIS meldeskjema for tuberkulose; Ny logo og endring i formen på fritekstfeltet for svar på CT og lungerøntgen. 
  • 08.06.2018: Skjema for henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen; revidert for å tydeliggjøre at det å være nyankommet fra land med særlig høy forekomst er en  risikofaktor.
  • 05.09.2018: MSIS meldeskjema for rapport om smitteoppsporing: Tydeliggjort at dersom det innsendes flere rapporter fra samme miljø, skal hver kontakt bare føres inn en gang.
  • 05.09.2018: Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge: Fjernet begrensningen på minst 2 års forventet oppholdstid når det gjelder IGRA-undersøkelse av personer fra land med særlig høy tuberkuloseforekomst.
  • 05.09.2018: MSIS meldeskjema for tuberkulose: Lagt inn nytt felt med dato for ankomst til Norge og strøket et lite brukt behandlingsalternativ.
  • 27.12.2018: Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse før arbeid med pasienter og barn: Skillet på 6 måneder for krav til IGRA-undersøkelse før arbeid med pasienter og barn er fjernet.