Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og trykksaker


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Rapport

  Oppfølging av barn som pårørende i familier med innvandrerbakgrunn (Rapport 2015:3)

  I rapporten undersøkes hvorvidt og hvordan mindreårige barn som pårørende til foreldre med innvandrerbakgrunn får den informasjon og oppfølging i spesialisthelsetjenesten som de har rett til.

 2. Veileder

  Veiviser for undervisning av helsepersonell i migrasjon og helse

  Veiviseren foreslår et undervisningsopplegg for helse- og utdanningsinstitusjoner som vil utarbeide undervisningsopplegg og tilrettelegg bedre for likeverdige helsetjenester for innvandrere.

 3. Rapport

  Eldre i et ukjent landskap. Sluttrapport fra prosjektet Eldre innvandrere og demens (Rapport 2016:2)

  Eldre innvandrere i Europa er en stadig økende gruppe, men kunnskap om eldre innvandrere og deres helse og levekår er mangelfull. Alder er den største risikofaktoren for Alzheimers sykdom.

 4. Rapport

  Incidence and associated risk factors for cancer among immigrants: Major Challenges for Norway

  In general, when immigrants move from a low-risk to a high-risk country, their risk of cancer increases and it starts to converge with the cancer rate in the host country.

 5. Trykksak

  Spørreskjema til meklere og familieterapeuter i FamilieForSK-studien

  Spørreskjemaet "Familier i Norge" for meklere og terapeuter i FamilieForSK-studien.

 6. Trykksak

  Spørreskjema til foreldre i FamilieForSK-studien

  Spørreskjemaet "Familier i Norge" for foreldre som deltar i FamilieForSK-studien.

 7. Skjema

  Samtykkeskjema for deltakelse i FamilieForSK-studien

  Skjema for samtykke til å delta i FamilieForSK-studien.

 8. Forskningsoversikt

  Samvalgsverktøy

  Samvalgsverktøy bidrar til økt kunnskapsnivå blant pasientene og til at de føler seg mer informerte. Pasientene får en klarere bevissthet rundt egne preferanser og verdier, viser en Cochrane-oversikt.

 9. Forskningsoversikt

  Personer med demens kan få det bedre med musikkterapi

  Musikkterapi kan øke velvære og redusere symptomer på depresjon og angst hos personer med demens. Det viser en Cochrane-oversikt.

 10. Forskningsoversikt

  Foyer-modellen for bostedsløse unge: en systematisk kartleggingsoversikt

  Foyer-modellen er en pakkeløsning med bopel og integrerte støtteordninger for unge i alderen 16-24 år i overgangen til selvstendig voksenliv. Vi fikk i oppdrag å kartlegge forskningen om modellen.

 11. Rapport

  Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017. Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2017 (PasOpp-rapporter)

  Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om erfaringer med å være pasient på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 12. Forskningsoversikt

  Effekt av, og erfaringer med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold: Systematisk litteratursøk med sortering

  Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere forskning om effekt av og erfaring med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold.

 13. Forskningsoversikt

  Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne: en systematisk oversikt

  I denne systematiske oversikten har vi oppsummert 21 studier om effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern hos voksne. Rapporten er en oppdatering av en rapport fra 2012.

 14. Rapport

  Ulykkesskader i Oslo

  Rapporten ser på alle skadebehandlinger for bosatte i Oslo i 2009-2011 som kunne identifiseres som forårsaket av ulykker. Hovedfokus er på geografisk spredning og sosial ulikhet.

 15. PasOpp-rapport

  Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016 (PasOpp-rapporter)

  Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om kvinners erfaringer med å være pasient på landets føde‐ og barselavdelinger.

 16. Skjema

  SYSVAK-registreringsskjema

  Skjema for registrering av vaksinasjon i SYSVAK.

 17. Rapport

  What to expect of the 2017/18 influenza season in Norway

  Denne rapporten omtaler Folkehelseinstituttets vurdering av influensasituasjonen tidlig i sesongen 2017/18.

 18. Informasjonsark

  Godkjente gulfebervaksinatører

  Liste over private legekontor som har autorisasjon for gulfebervaksinasjon.

 19. Statistikk

  Rusmidler i Norge 2016

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

 20. Forskningsoversikt

  Ufaglært personell, profesjonsblanding, kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene: en kartleggingsoversikt

  Denne kartleggingen følger opp en systematisk oversikt som ikke fant noen kontrollerte studier som kvalifiserte for inklusjon. Inklusjonskriteriene er derfor utvidet med studier av svakere design.