Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Forskning om behandling med musikkterapi uten samtidig behandling med antipsykotiske legemidler (legemiddelfri behandling) hos pasienter med psykoselidelser. Litteratursøk.

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Bestillerforum RHF å gjennomføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av relevante publikasjoner omhandlende effekten av musikkterapi i behandlingen av psykoselidelser uten samtidig bruk av legemidler.

Musikkterapi.jpg

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Bestillerforum RHF å gjennomføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av relevante publikasjoner omhandlende effekten av musikkterapi i behandlingen av psykoselidelser uten samtidig bruk av legemidler.


Sammendrag

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Bestillerforum RHF å gjennomføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av relevante publikasjoner omhandlende effekten av musikkterapi i behandlingen av psykoselidelser uten samtidig bruk av legemidler.

Metode

En søkestrategi for et systematisk litteratursøk ble utarbeidet. Søket ble gjennomført i medisinske og samfunnsvitenskapelige databaser etter systematiske oversikter på temaområdet musikkterapi uten samtidig behandling med legemidler for pasienter med psykoselidelser. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom titler og sammendrag og vurderte relevans i forhold til problemstillingen og inklusjonskriteriene.

Resultater

Vi inkluderte fem systematiske oversikter som mulig relevante.

Oversiktene omhandlet i hovedsak musikkterapi som tillegg til standardbehandling og ikke musikkterapi alene uten samtidig bruk av legemidler. Vi har ikke lest studiene i fulltekst og har derfor ikke kritisk vurdert studiene. Det er derfor ikke mulig å trekke noen sikre konklusjoner om resultatene i studiene. Vi presenterer kommenterte sammendrag i de identifiserte systematiske oversiktene.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Bjerkan AM, Leiknes KA.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-729-6