Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner- tiltak ved utbrudd av covid-19 - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner- tiltak ved utbrudd av covid-19 - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner- tiltak ved utbrudd av covid-19 - arkivert

For å forebygge spredning av covid-19 i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør det iverksettes tiltak ved utbrudd av covid-19.

For å forebygge spredning av covid-19 i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør det iverksettes tiltak ved utbrudd av covid-19.


Innhold på denne siden

Her finner du informasjon om håndtering av utbrudd av covid-19 i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Rådene på denne siden bør ses i sammenheng med:

Utbrudd defineres som flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom. Ved uventet smitte blant ansatte og beboere, bør testing av de som utvikler symptomer iverksettes.

Ved oppdaget smitte kan det i enkelte situasjoner være behov for å gjennomføre en systematisk kartlegging av smitteverntiltak i institusjonen om ansatte ikke har benyttet smittevernutstyr (munnbind, evt. øyebeskyttelse) på jobb eller om beboere har symptomer.

Rådene under bør iverksettes etter at et utbrudd er bekreftet:

 • Utbruddet skal varsles i Vesuv.
 • Kommunelegen skal varsles.
 • Institusjonen bør i samråd med kommunelegen, sørge for oppfølging av ansatte og beboere.
 • Det bør utpekes en utbruddsansvarlig i institusjonen, som koordinerer innsatsen i samarbeid med kommunelegen.
 • Det bør lages en oppfølgingsplan. Den bør omhandle hvordan en skal sikre tilstrekkelig med personell og kompetanse til å ivareta beboerne, og iverksette nødvendige og riktige smitteverntiltak.
 • I en utbruddsituasjon er det spesielt viktig at alle (både beboere og ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19):
  • holder avstand (minst 1 meter) så langt det er mulig
  • er fortløpende årvåken for utvikling av symptomer på covid-19 i 10 dager
 • Uvaksinerte beboere bør skjermes for eksempel ved at fortrinnsvis ansatte som er grunnvaksinert med to doser og helst har fått en tredje oppfriskningsdose, har kontakt med disse.
 • Alle ansatte på jobb i berørt enhet (uavhengig av vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19) bør benytte munnbind og øyebeskyttelse ved kontakt <1 meter med beboere og med andre ansatte inntil utbruddet er over.
 • Ansatte med symptomer som tester positivt, bør være hjemme i minst fire dager og ha vært feberfri i 24 timer.
 • Beboere som tester positivt, bør isoleres på enerom i den grad det lar seg gjøre og ansatte bør følge rådene om bruk av beskyttelsesutstyr i kontakt med isolerte beboere.
 • Beboere i sykehjem og andre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk. Ved utbrudd, er det viktig at besøkende informeres, slik at de kan ta forhåndsregler for å unngå smitte evt. utsette besøket.

Testing ved mistanke om SARS-CoV-2

For å hindre smitte inn i sykehjem bør ansatte som har nyoppståtte luftveissymptomer eller milde restsymptomer, teste seg med hurtigtest før de går på jobb. Ansatte bør også være årvåkne for typiske og atypiske symptomer hos beboere, og ha lav terskel for testing av beboere med manifesterte symptomer. Ved avdekket smitte blant symptomatiske ansatte eller beboere, bør mulige eksponerte som utvikler symptomer testes straks. Smittede beboere bør isoleres, og ansatte bør være hjemme i minst fire dager. Dersom utbruddet har økende antall tilfeller, bør det vurderes lokalt om også asymptomatiske ansatte og beboere bør testes. Dette som et tiltak for å stoppe utbruddet. Særlig årvåkenhet knyttet til utvikling av eventuelle symptomer bør opprettholdes.

Testing

Varsling 

Ved utbrudd skal lege varsle kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet, jf. MSIS-forskriften. 

Alle mistenkte eller bekreftede utbrudd skal varsles til FHI i det web-baserte VESUV; 

I tillegg skal hvert tilfelle med SARS-CoV-2 meldes til meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS);

Antigen hurtigtester tatt av helsepersonell meldes til MSIS;

Ved varsling til aktuelle etater og samarbeidspartnere, bør det vurderes om det er behov for faste møtearenaer for å følge opp informasjonsutveksling. 

Kommunikasjon 

Ved utbrudd bør det være definert hvem i helseinstitusjonen som skal ha ansvaret for kommunikasjon eksternt til media. 

Oppfølging av ansatte 

En utbruddssituasjon kan være en psykisk belastning for de involverte. De ansatte bør derfor få tilbud om oppfølging av egen bedriftshelsetjeneste, bistand fra kommunens kriseteam e.l.

Historikk

15.03.2022: Arkivert.

15.02.2022: Små språklige presiseringer uten endring av innhold.

12.02.2022: Omfattende redigering rundt råd om testing. Anbefales hovedsakelig testing av ansatte og beboere som har symptomer, men testing av asymptomatiske kan vurderes under utbrudd.

08.02.2022: Nytt avsnitt om Smittesporing der ansatte bruker beskyttelsesutstyr, samt oppdatert råd rundt Testing og smittesporing.

03.02.2022: Oppdatert råd vedrørende testing.

02.02.2022: Revidert råd i henhold til Regjeringens lettelser av tiltak. Råd om omfattende testing er tonet ned. Råd om Testing og smittesporing ved mistanke om SARS-CoV-2 er betydelig endret.

28.01.2022: Omfattende endring i råd. Rådet omhandler nå kun covid-19 smitte. Avsnittet Testing under og ved mistanke om SARS-CoV-2 utbrudd er betydelig endret, der man bør vurdere om omfattende testing i sykehjem skal iverksettes

19.01.2022: Revidert råd om Testing under og ved mistanke om SARS-CoV-2 utbrudd og oppdatert tabell.

14.01.2022: Nye oppdaterte betegnelser for vaksinasjonsstatus. Råd oppdatert i henhold til revidert forskrift og endrede krav om karanteneplikt. Oppdatert testregime, med ny tabell.

17.12.2021: Oppdatert testregime i henhold til endring i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) per 15.12.2021. Generell språkvask og oppdatering av lenker.

08.12.2021: Nytt råd om å vurdere om alle ansatte i affisert avdeling bør ta antigen-hurtigtest hjemme så lenge utbruddet pågår.

01.12.2021: Lagt inn et nytt avsnitt om oppdaget smitte (utbrudd) med påvist eller mistenkt omikronvariant.

30.11.2021: Lagt inn lenke vedrørende Smittesporing i ulike situasjoner.

22.11.2021: Lagt inn lenke til sjekklisten: Verktøy for gjennomgang av covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon.

12.11.2021: Revidert råd med tanke på testing ved utbrudd.

04.11.2021: Ytterligere presisering av testing rundt utbrudd.

03.11.2021: Endret råd om testing rundt positive tilfeller, samt revidert tittel på rådet.

06.10.2021: Endringer i råd for nærkontakter. Nytt testregime. Smittekarantene utgår. Rådene er kortet ned. Lenker er oppdatert.

25.09.2021: Revidert fra spesifikke råd om håndtering av SARS-CoV-2-utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, til generell håndtering av utbrudd kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Testregime ved utbrudd av SARS-CoV-2 er revidert i henhold til Råd til helse- og omsorgstjenesten ved normal hverdag med økt beredskap.

16.09.2021: Oppdatering av råd for utbruddshåndtering når det gjelder nærkontakter.

15.09.2021: Konkretisering av råd, og oppdatering av lenker. Tabell 1 vedr. testing ved utbrudd er oppdatert, og testregime er justert.

01.07.2021: Råd om utbruddshåndtering i sykehjem er nå publisert som et eget kapittel. Endret anbefaling rundt testing av beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner ved utbrudd, der det anbefales testing ved utbruddets start av alle uavhengig vaksinasjonsstatus. I tillegg anbefales for beboere og ansatte som er delvisvaksinert og definert nærkontakt hhv. enerom og arbeidsrestriksjon til negativ test dag 3. Endringene er gjort på bakgrunn av Deltavarianten som nå sirkulerer i Norge.