Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  1011  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Vurdering av metodisk kvalitet ved to retningslinjer fra NICE om tegn på barnemishandling

  Folkehelseinstituttet fikk i desember 2020 i oppdrag av Bufdir å vurdere metodisk kvalitet på to retningslinjer utgitt av National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i 2009 og 2017.

  Notat

  Publisert

 2. Elementer i livsstilstiltak for vektreduksjon blant voksne personer med overvekt eller fedme

  Vi utførte på oppdrag fra Helsedirektoratet en kartleggingsoversikt med hensikt å beskrive elementene i livsstilstiltak for å redusere vekt blant voksne med overvekt eller fedme.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 3. Diagnostisk nøyaktighet av ulike molekylære tester for påvisning av SARS-Cov-2 arvestoff

  I en ny rapport fra det europeiske nettverket for metodevurdering (EUnetHTA) er diagnostisk nøyaktighet av 12 ulike klasser av molekylære tester for å avdekke SARS-CoV-2 arvestoff vurdert.

  Forskningsomtale

  Publisert

 4. Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse

  Problemstillingen var: Hva er konsekvensene av covid-19-pandemien på barn og unges liv og helse?

  Systematisk oversikt

  Publisert

 5. Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI) versus kirurgisk utskifting av aortaklaffer for pasienter med alvorlig aortastenose med lav risiko og på tvers av risikogrupper

  Bestillerforum RHF ga FHI i oppdrag å metodevurdere TAVI sammenlignet med SAVR for pasienter med alvorlig aortastenose på tvers av risikogrupper.

  Metodevurdering

  Publisert

 6. Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak

  Vi har sett på effektene av ulike systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak sammenliknet med andre systemer eller vanlig praksis på utvalgte pasient- eller helsepersonellutfall.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 7. Intermitterende pneumatisk kompresjon for forebygging av dyp venetrombose ved akutt hjerneslag

  Dette er en metodevurdering av intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) sammenliknet med ingen bruk for å forebygge dyp venetrombose hos immobile pasienter med akutt hjerneslag.

  Metodevurdering

  Publisert

 8. Tannpleietiltak for å bedre oral helse hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper

  Hensikten med dette prosjektet er å oppsummere forskning om effekt av tannpleietiltak til personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 9. Effekt av målrettede teststrategier for å begrense smitte av covid-19

  Målsettingen med denne hurtigoversikten var å identifisere studier som sammenlignet ulike teststrategier med tanke på å vurdere effekt på smittespredning.

  Notat

  Publisert

 10. Spyttprøver for testing av SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering om diagnostisk nøyaktighet

  Denne oversikten undersøker diagnostisk nøyaktighet av revers transkriptase sanntid polymerasekjedereaksjon (rRT-PCR) for påvisning av SARS-CoV-2 i spyttprøver sammenlignet med øvre luftveisprøver.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 11. Kan e-sigaretter bidra til røykeslutt?

  Flere klarer trolig å slutte å røyke med e-sigaretter med nikotin sammenlignet med andre røykesluttiltak. Flere og større studier vil gi oss sikrere konklusjoner om uønskede effekter av e-sigaretter.

  Forskningsomtale

  Publisert

 12. Målstyring i politiets forebyggende arbeid

  Vi utførte en systematisk kartleggingsoversikt. Oppdraget var å sammenfatte studier om målstyring i politiets forebyggende arbeid rettet mot seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 13. Bør personer i samfunnet bruke munnbind for å redusere spredningen av Covid-19

  Vi utarbeidet en hurtigoppsummering av kunnskap om effekt av munnbind brukt av asymptomatiske personer i samfunnet for å forebygge spredning av Covid-19.

  Notat

  Publisert

 14. Bruk av linkarbeidere i barnevernet

  Hensikten med denne kartleggingsoversikten er å klassifisere og beskrive forskning om linkarbeid i barnevernet og tilgrensende tjenester i saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 15. Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død

  Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon. I denne nye versjonen inkluderte vi kun fagfellevurderte populasjonsbaserte studier med over 5000 deltagere med påvist covid-19.

  Notat

  Publisert

 16. Effekt av transuretral mikrobølgebehandling (TUMT) sammenlignet med transuretral reseksjon av prostata (TUR-P) ved benign prostatahyperplasi

  Vi fikk i oppdrag å innhente forskning som sammenligner forskjellen i effekten mellom TUMT med TUR-P for menn med benign prostatahyperplasi og behov for kirurgisk behandling.

  Metodevurdering

  Publisert

 17. Hyperbar oksygenbehandling av kronisk strålecystitt

  Kunnskapsgrunnlaget om effekten av hyperbar oksygenbehandling består av to små randomiserte kontrollerte studier.

  Metodevurdering

  Publisert

 18. Hjemmebasert spesialisthelsetjeneste. Medisinsk avstandsoppfølging - videokonsultasjon (sanntid)

  Vi har på oppdrag fra Oslo universitetssykehus utført en mini-metodevurdering om bruk av videokonsultasjon i spesialisthelsetjenesten.

  Metodevurdering

  Publisert

 19. Medisinsk avstandsoppfølging - asynkron kommunikasjon

  Vi har på oppdrag fra Oslo universitetssykehus utført en mini-metodevurdering om bruk av asynkron kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten.

  Metodevurdering

  Publisert

 20. Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding hos personer med psykiske lidelser

  Vi har på oppdrag fra NAV utført en hurtigoversikt om effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak for personer som er langtidssykmeldt på grunn av en psykisk lidelse.

  Systematisk oversikt

  Publisert