Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Avgrens søket
 1. Forskningsoversikt

  Motiverende Intervju som en metode for å fasilitere tilbakeføring til arbeid: en systematisk oversikt

  Motiverende intervju (MI) brukes innen NAV-systemet, uten at vi vet hvilke effekter MI har på arbeidsdeltakelse. Derfor har NAV bestilt en forskningsoppsummering om effekt av MI.

 2. Forskningsoversikt

  Digital Brysttomosyntese med Hologic 3D mammograf Selenia Dimensions System i screening for brystkreft. Hurtigmetodevurdering

  Vi fikk i oppdrag å utarbeide en hurtigmetodevurdering om “Tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT) i screening for brystkreft”

 3. Forskningsoversikt

  Hva er konsekvensene av delt bosted for barn? En systematisk oversikt

  Vi har utført en systematisk oversikt over studier som ser på konsekvenser av ulike bostedsordninger for barn.

 4. Forskningsoversikt

  Prehospital nødtorakotomi ved traumatisk hjertestans: systematisk litteratursøk med sortering

  Vi fikk i oppdrag å utføre et litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante forskningspublikasjoner om prehospital nødtorakotomi ved traumatisk hjertestans.

 5. Forskningsoversikt

  Effekt av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet og antipsykotika for pasienter med aktiv psykose: en systematisk oversikt

  Vi skulle identifisere og oppsummere forskning om effekten av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika for personer med aktiv psykose, opp mot fysisk aktivitet og samtidig bruk av antipsykotika.

 6. Forskningsoversikt

  Psykososial behandling med eller uten bruk av antipsykotika for pasienter med aktiv psykose, en systematisk oversikt

  Vi skulle identifisere og oppsummere studier om psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sammenlignet med psykososial behand­ling der pasienter med aktiv psykose samtidig får antipsykotika.­

 7. Forskningsoversikt

  Automatisert desinfeksjon av rom og overflater: systematisk litteratursøk med sortering

  Vi fikk i oppdrag å utføre et litteratursøk med påfølgende sortering av forskningspublikasjoner om effekten av automatisert desinfeksjon av rom og overflater i helseinstitutsjoner.

 8. Forskningsoversikt

  Suturløse implanterbare hjerteklaffer i behandling av aortastenose: Hurtigmetodevurdering av Perceval suturløse hjerteklaffer

  Rapporten er om effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av Perceval suturløse aortaklaffer i behandling av voksne pasienter med alvorlig aortastenose sammenliknet med tradisjonelle aortaklaffer.

 9. Forskningsoversikt

  FreeStyle Libre-systemet for egenmåling av blodsukker: en hurtigmetodevurdering

  I denne rapporten har vi vurdert bruk av FreeStyle Libre-systemet for måling av blodsukker (glukose) hos personer med type 1 og 2 diabetes mellitus (DM) som behandles med insulin.

 10. Forskningsoversikt

  Effekt av segregerte boområder på helse og levekår: Systematisk litteratursøk med sortering

  Oppdraget var å identifisere oppsummert forskning om effekt av og erfaring med å bo i segregerte boområder eller nabolag som kjennetegnes av materielle eller sosiale mangler.

 11. Forskningsoversikt

  Kunnskapshull identifisert via systematiske oversikter og metodevurderinger publisert av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2015

  Dette er en årlig oversikt over kunnskapshull identifisert gjennom arbeidet med systematiske oversikter og metodevurderinger.

 12. Forskningsoversikt

  Effekt av legevaktlegens tilstedeværelse på skadested: en systematisk oversikt

  Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ønsket at Folkehelseinstituttet skulle undersøke effekten av legevaktlegens tilstedeværelse på skadested.

 13. Forskningsoversikt

  Kriseintervensjon ved alvorlige psykiske lidelser kan muligens føre til økt pasienttilfredshet. Omtale av Cochrane-oversikt

  Hos personer med alvorlige psykiske lidelser vil kriseintervensjon muligens gi gi økt pasienttilfredshet og føre til mindre belastning for familien. Det viser en Cochrane-oversikt.

 14. Forskningsoversikt

  Individuell veiledning får flere til å slutte å røyke. Cochrane: Kort oppsummert

  Flere slutter å røyke blant de som får individuell veiledning. Dersom man i tillegg tilbys røykesluttmedikamenter vil trolig enda flere slutte å røyke. Det viser en Cochrane-oversikt.

 15. Forskningsoversikt

  Standardiserte tobakkspakker kan gi færre røykere. Omtale av Cochrane-oversikt.

  Standardiserte tobakkspakker fører trolig til at det blir færre røykere og at tobakk mister noe av sin appell. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

 16. Forskningsoversikt

  Tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn: et systematisk litteratursøk

  Vi har laget et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av publikasjoner som omtaler effekt av tilpasset informasjon og opplæring av pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

 17. Forskningsoversikt

  Effekt av frivillige som samtalepartnere i forebygging av psykiske lidelser for ungdom og unge voksne: Systematisk litteratursøk med sortering

  Folkehelseinstituttet har på forespørsel fra Mental Helse søkt etter forskning om effekter av å bruke frivillige som samtalepartnere med ungdom og unge voksne for å forebygge psykiske lidelser.

 18. Forskningsoversikt

  Er det likegyldig hvem som sponser klinisk forskning? Cochrane: Kort oppsummert

  Kliniske studier som sponses av farmasøytisk industri har trolig mer fordelaktige funn og konklusjoner enn studier som ikke sponses av farmasøytisk industri. Det viser en Cochrane-oversikt.

 19. Forskningsoversikt

  Forskning om effekt av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i oppdragelsen: Systematisk litteratursøk med sortering

  Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere oversikter om effekten av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i barneoppdragelsen.

 20. Forskningsoversikt

  Kognitive terapier for røykeslutt: en systematisk oversikt

  Vi vurderte effekten av kognitive terapier på røykeslutt i studier som involverer voksne røykere, pasientgrupper, og personer med risiko for hjerte- og karsykdom. Vi inkluderte 21 studier.