Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Leiing»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Leiing

Artikkel

Leiinga ved Folkehelseinstituttet

Instituttets øvste leiing består av direktøren, to assisterande direktørar, områdedirektørane, kriseleiar, direktør for instituttstab og administrasjon, stabssjefen, og kommunikasjonsdirektøren.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Instituttets øvste leiing består av direktøren, to assisterande direktørar, områdedirektørane, kriseleiar, direktør for instituttstab og administrasjon, stabssjefen, og kommunikasjonsdirektøren.


Toppleiargruppa

Camilla Stoltenberg.
Camilla Stoltenberg.

Direktør Camilla Stoltenberg

Direktøren er øvste leiar for Folkehelseinstituttet (FHI). Ho er også instituttets kontakt til politisk leiing i Helse- og omsorgsdepartementet.

 

 

 

 

 

 

 

Gun Peggy Knudsen.
Gun Peggy Knudsen.

Assisterande direktør Gun Peggy Knudsen

Ho har ansvar for å gjennomgå instituttdrifta for å sikre at vi er betre rusta for framtida med tanke på økonomi, digitaliserings- og utviklingsbehov og eksterne krav. Den assisterande direktøren skal ha eit særleg ansvar for tverrgåande aktivitetar, inkludert digitalisering, verksemdsutvikling og finansieringsmodellar. I tillegg vil assisterande direktør følgje opp større satsingar i FHI.

 

Geir Bukholm.
Geir Bukholm.

Assisterande direktør Geir Bukholm

Han har overordna beredskapsansvar i instituttet. Geir Bukholm er òg leiar for koronavaksinasjonsprogrammet.

 

 

 

 

 

 

Kjetil Telle.
Kjetil Telle.

Områdedirektør Kjetil Telle

Han leiar område for klima og miljø, som blei etablert i 2021. 
Området har ekspertise på humantoksikologi, eksponeringsforsking, miljøepidemiologi og helserisikovurdering. 

Fagmiljøet har omfattande forskings- og rådgivingsaktivitet og har sentrale roller i ei rad internasjonale og nasjonale forskingsprosjekt. Blant viktige utviklingsfelt i området er Human Miljøbiobank Norge, eit svært nyttig verktøy for å forstå korleis mellom anna klimaendringar påverkar eksponering og folkehelse. Vidare har området stor merksemd på kunnskapsutvikling som sikrar rein luft, reint vatn og trygge produkt.  Laboratorieverksemd står sentralt i aktivitetane i området.

Område for klima og miljø har beredskapsoppgåver ved større miljø- og kjemikaliehendingar. 

 

 

Knut-Inge Klepp.
Knut-Inge Klepp.

Områdedirektør Knut-Inge Klepp

Han leiar område for psykisk og fysisk helse.
Fagmiljøet arbeider med tema som gjeld psykisk og fysisk helse og rus, og rettar særleg merksemd mot førekomst av sjukdom, faktorar for årsak og vern mot sjukdom, helsefremjande forhold og evaluering av tiltak. Området har spisskompetanse på epidemiologi og helsestatistikk, og byggjer opp og utviklar aktivitetar for sjukdomsbyrdeanalysar, kunnskapsoppsummeringar og evaluering av folkehelsetiltak. 

Knut-Inge Klepp har tverrgåande koordineringsansvar for forsking og helseanalyse.

 

 

Trygve Ottersen.
Trygve Ottersen.

Områdedirektør Trygve Ottersen

Han leiar område for smittevern.
Fagmiljøet i dette området har ekspertise på smittestoff og smittsame sjukdomar. Området driv forsking, helseanalyse og tenester. Området har også høg laboratoriefagleg kompetanse. 

Trygve Ottersen har tverrgåande koordineringsansvar for beredskap og råd. Han har også koordineringsansvar for laboratorieverksemda i instituttet.

 

 

 

 

Christine Bergland.
Christine Bergland.

Områdedirektør Christine Bergland

Ho leiar område for helsedata og digitalisering.
Området har ansvaret for innsamling, forvaltning og utlevering av data og biologisk materiale knytt til befolkningsbaserte helseundersøkingar og helseregister. I tillegg har området ansvar for it-utvikling av løysingar kor FHI er dataansvarleg. 

Området driv registerbasert forsking og helseanalyse, samt genetisk og anna forsking som gjeld biobankmateriale. Fagmiljøet har spisskompetanse på bioinformatikk.

Stillinga har tverrgåande koordineringsansvar for helseregister, IT og e-helse, og helseundersøkingar og biobankar.

Jan Frich.
Jan Frich.

Områdedirektør Jan Frich

Han leiar område for helsetenester.

Området leverer kunnskapsgrunnlag til styresmakter på alle nivå i helse- og omsorgstenestene, frå sentrale styresmakter til kommunehelsetenesta. Området har spisskompetanse på kunnskapsoppsummeringar, metodevurderingar (‘health technology assessments’, HTA), brukarerfaringsundersøkingar, helse og helsetenestebruk blant innvandrarar, indikatorar for kvalitet i helsetenesta, kvalitetsforbetring i kommunehelsetenesta, nytte-kost-analysar og helsetenesteforsking basert på store administrative data. 

Stillinga har tverrgåande koordineringsansvar for kunnskapsoppsummeringar, helseøkonomiske analysar, metodevurderingar, helsetenesteanalysar, helsesystemanalysar og brukarmedverknad. 

 

Unni Aagedal.
Unni Aagedal.

Direktør Unni Aagedal

Ho leier instituttstab og administrasjon.

Dei har ansvar for støtte til leiinga og verksemdstyring av instituttet, forvaltning og utføring av gjennomgåande administrative tenester, for å sikre etterleving av lovar, forskrifter, eksterne og interne krav samt forvalting av interne driftstenester, inkludert lokale.

 

 

 

Gunhild Wøien.
Gunhild Wøien.

Stabssjef Gunhild Wøien

Stabssjefen sørgjer for samhandling og koordinering, både internt i instituttet og i kontakten med omverda, og sikrar heilskap og samanheng i organisasjonen.

Stabssjefen er rådgivar for direktøren, særleg i områdeovergripande prosessar.

 

 

 

 

 

 

Christina Rolfheim-Bye.
Christina Rolfheim-Bye.

Kommunikasjonsdirektør Christina Rolfheim-Bye

Kommunikasjonsdirektøren leiar avdeling for kommunikasjon, og har ansvar for kommunikasjon både internt og eksternt i Folkehelseinstituttet.