Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Område for helsetjenester»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Område for helsetjenester

Artikkel

Område for helsetjenester

Området leverer kunnskapsgrunnlag til beslutningstakere på alle nivåer i helse- og omsorgstjenestene, fra sentrale myndigheter til kommunehelsetjenesten.

Områdesidebilde_nyversjon2.png

Området leverer kunnskapsgrunnlag til beslutningstakere på alle nivåer i helse- og omsorgstjenestene, fra sentrale myndigheter til kommunehelsetjenesten.


Innhold på denne siden

Området har spisskompetanse på kunnskapsoversikter, metodevurderinger (health technology assessments, HTA), brukererfaringsundersøkelser, indikatorer for kvalitet i helsetjenesten og lokalt kvalitetsforbedringsarbeid i kommunehelsetjenesten. 

Vi støtter mange ulike beslutningstagere med kunnskap for å fremme gode og likeverdige helse-, omsorgs- og velferdstjenester – og for å sikre flest mulig gode leveår for alle.

Hvem er vi til for?

Våre brukere inkluderer beslutningstagere i forvaltningen, kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og velferdssektorene, samt pasienter og befolkningen direkte.

Hva vi leverer

Vi leverer forskningsbaserte produkter og tjenester innen fire hovedfelt: 1) forskning og analyse av helsetjenesten; 2) vurdering av tiltak; 3) formidling og bruk av kunnskap; og 4) global helse. 

1: Forskning og analyse av helsetjenesten

Hvor godt fungerer ulike deler av helsetjenesten? Vi bidrar med forskningsbaserte kvalitetsmålinger knyttet til overlevelse,og reinnleggelse etter sykehusopphold. Vi utfører store spørreskjemaundersøkelser og analyserer brukererfaringer, brukeropplevd pasientsikkerhet, og effekt av tjenester i form av pasientrapporterte resultatmål. Vi bidrar med beskrivelser og analyser av norsk helsetjeneste sammenlignet med helsetjenestene i andre land.

2: Vurdering av tiltak

Hvilke tiltak bør oppskaleres og hvilke bør nedskaleres? Vi bidrar med kunnskapsoppsummeringer om effekten av tiltak i helse-, omsorgs- og velferdssektorene, samt systematiske oversikter av forskning om årsaker til sykdom og prognose ved ulike tilstander. Vi utarbeider metodevurderinger («health technology assessments») av nye tiltak som er aktuelle for innføring i helsetjenesten, der både sikkerhet, effekt og kostnadseffektivitet blir vurdert.

3: Formidling og bruk av kunnskap

Hvordan kan kunnskapen som finnes best formidles og tas i bruk? Vi bidrar med formidling og med støtte til bruk av kunnskap, samt utfører egen forskning på hvordan dette best kan gjøres. Vi skaffer landsdekkende abonnementer for internasjonale tidsskrifter, databaser og oppslagsverk. Vi drifter Helsebiblioteket.no som gir tilgang til disse kunnskapskildene sammen med retningslinjer, veiledere og fagprosedyrer, samt
tilgang til vår søketjeneste for helsepersonell i kommunene. Vi driver utstrakt undervisningsaktivitet, med særlig vekt på kunnskapsbasert praksis. Vi støtter læringsnettverk og kvalitetsforbedringsarbeid for gode pasientforløp i kommunene.

4: Global helse

Hvordan kan helsetjenestene i lav- og middelinntektsland best styrkes? Og hvordan kan aktører i Norge og andre land best møte utfordringer som krever internasjonal samhandling? Vi oppsummerer forskning om hvordan helsesystemer i lav- og middelinntektsland best kan organiseres. Vi bidrar til implementeringen av elektroniske informasjonssystemer og med forskning om hvordan slike systemer best kan utformes. Vi støtter styrkingen av helsekriseberedskapen i en rekke land. Vi utfører forskning på global samhandling knyttet til
epidemier, antibiotikaresistens og tilgang til medisiner. Vi bistår Verdens helseorganisasjon og norske myndigheter i deres internasjonale arbeid.

På tvers av de fire hovedfeltene arbeider området med å frembringe og formidle kunnskap om innvandreres helse og bruk av helsetjenester.