Hopp til innhold

Enterohemoragisk E. coli (EHEC)

Publisert

FHI har referansefunksjon for enterohemorragisk E. coli (EHEC).

FHI har referansefunksjon for enterohemorragisk E. coli (EHEC).


FHI har referansefunksjon for enterohemorragisk E. coli (EHEC) 
Hensikten er å gi råd om smitteverntiltak rundt tilfeller med EHEC-infeksjon, samt å bidra til en nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av EHEC-infeksjoner. Infeksjoner med EHEC er meldingspliktig til MSIS

Alle kliniske førstegangsisolater av EHEC sendes som renkultur til FHI. Kun unntaksvis kan blandingskultur hvor shigatoksin er påvist sendes inn. Kriterier for innsending av EHEC er angitt i Strategirapport nr. 29, 2015. Kontrollprøver og isolater som påvises ved eventuelt sykdomsresidiv mindre enn 3 måneder etter siste positive prøve skal ikke sendes inn med mindre det foreligger grunn til å mistenke reinfeksjon. 

Renkulturer av isolatene skal sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema.

Alle innsendte EHEC-isolater verifiseres spektrofotometrisk (MALDI-TOF MS) og gen(er) for shigatoksin bekreftes og subtypes ved PCR. Innsendte blandingskulturer analyseres for å kartlegge sentrale virulensgener.

Helgenomsekvensering av alle EHEC-isolater utføres for å kartlegge virulensgener, serotype, sekvenstype (ST) og klustertype (CT) med tanke på molekylærepidemiologisk overvåking. ST og CT bestemmes ved henholdsvis multilokus sekvenstyping (MLST) [1] og kjernegenom MLST [2].

Referanser