Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forord»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forord

Forord veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre

Dette er en nasjonal veileder for forebygging av intravaskulære infeksjoner, utarbeidet i et samarbeid mellom Helse Vest og Folkehelseinstituttet. Arbeidet med veilederen er iverksatt på oppdrag fra Nettverksforum for smittevern som er et samarbeidsorgan mellom de regionale kompetansentre i smittevern, regionale helseforetak og FHI.

Dette er en nasjonal veileder for forebygging av intravaskulære infeksjoner, utarbeidet i et samarbeid mellom Helse Vest og Folkehelseinstituttet. Arbeidet med veilederen er iverksatt på oppdrag fra Nettverksforum for smittevern som er et samarbeidsorgan mellom de regionale kompetansentre i smittevern, regionale helseforetak og FHI.


En infeksjon som oppstår ≥ 48 timer etter innleggelse i helseinstitusjonen betraktes som en helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI). I praksis vil det si alle infeksjoner som oppstår fra og med dag tre i avdelingen er en HAI (1). Tiltak for å forebygge og overvåke helsetjenesteassosierte infeksjoner har vært forankret i Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten siden 1996 (2).

Forskriften pålegger helseinstitusjoner som omfattes av forskriften, å ha et infeksjonskontrollprogram (IKP). Infeksjonskontrollprogrammet er i hovedsak et internkontrollsystem for smittevern i helseinstitusjonen. Ledelsen ved institusjonen skal sørge for at infeksjonskontrollprogrammet utformes, iverksettes og vedlikeholdes som en del av institusjonens internkontrollsystem.

Innholdet i infeksjonskontrollprogrammet skal omfatte skriftlige retningslinjer for generelle infeksjonsforebyggende tiltak, i dag omtalt som basale smittevernrutiner. Det skal foreligge skriftlige retningslinjer om forebyggelse, behandling og pleie av de mest alvorlige helsetjenesteassosierte infeksjonene. Blant annet omfatter dette urinveisinfeksjoner, postoperative sårinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, intravaskulære infeksjoner og septikemier.

I tillegg skal helseinstitusjonen ha etablert et system for overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner og retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd av infeksjoner.

Arbeidet med å utvikle en nasjonal veileder for forebygging av intravaskulære infeksjoner ble iverksatt på oppdrag fra Nettverksforum for smittevern. Nettverksforum er et faglig samarbeidsorgan mellom regionale helseforetak, regionale kompetansesentre i smittevern og Folkehelseinstituttet. For å sikre forankring i fagmiljøet i tillegg til å spare ressurser, fikk hvert regionale kompetansesenter i smittevern ansvar for å utarbeide nasjonale råd for en av de mest alvorlige helsetjenesteassosierte infeksjonstypene. Helse Vest påtok seg å utarbeide faglige råd for forebygging av intravaskulære infeksjoner i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Helse Vest har hatt ansvaret for å lede arbeidsgruppen, innhente og vurdere litteratur samt utarbeidelse av veilederens innhold.

Formålet med veilederen er å legge til rette for god praksis ved å gi kunnskapsbaserte råd og anbefalinger om forebygging av intravaskulære infeksjoner i helsetjenesten. Den gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne retningslinjer samt prosedyrer knyttet til innleggelse, stell og seponering av intravaskulære katetre.

Anbefalingene i veilederen gjelder for alt klinisk helsepersonell og helsefaglige utdanningsinstitusjoner.