Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Infeksjonsforebyggende tiltakspakker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Infeksjonsforebyggende tiltakspakker

Infeksjonsforebyggende tiltakspakker

Det er påvist at effekten av en tiltakspakke er større enn ved implementering av enkelttiltak.

Det er påvist at effekten av en tiltakspakke er større enn ved implementering av enkelttiltak.


 • Infeksjonsforebyggende tiltakspakker for innleggelse, håndtering og fjerning av intravaskulære katetre. 1A
 • Infeksjonsforebyggende tiltakspakke settes sammen ut fra lokale behov, og bør inkludere enkelttiltak som er dokumentert effektive. 1A

Infeksjonsforebyggende tiltakspakker bør innføres og inkluderer følgende tiltak:

 • daglig vurdering av indikasjon for katetre og umiddelbar fjerning av katetre som ikke er i bruk
 • opplæring av helsepersonell, pasienter og pårørende som skal legge inn, håndtere og fjerne intravaskulære katetre
 • opplæring av pasienter og pårørende som skal håndtere intravaskulære katetre
 • korrekt og adekvat gjennomføring av håndhygiene
 • bruk av maksimale sterile barrierer ved innleggelse av sentralvenøse katetre
 • huddesinfeksjon ved innleggelse og håndtering av intravaskulære katetre
 • valg av optimalt innleggelsessted for katetre
 • bruk av sjekkliste for indikasjon og innleggelse av sentralvenøse katetre

Anbefalingene er tilpasset fra to kilderetningslinjer (1,2). Anbefalingene støttes av oppdatert forskning (3,4-16). Utfallsmålene i de første publikasjonene om infeksjonsforebyggende tiltakspakker var effekt av enkelttiltak og ulike opplæringstiltak. I senere publikasjoner/studier er betydningen av den samlete effekten av infeksjonsforebyggende tiltakspakker vektlagt i større grad. Studiene inkluderer barn og voksne, hvor de fleste er utført på pasienter inneliggende på intensivavdelinger.

Innholdet i infeksjonsforebyggende tiltakspakker kan variere både med hensyn til hvilke tiltak som er inkludert og hvor mange. Det er etterlevelsen av alle tiltakene samlet som har vist å redusere infeksjonsforekomsten. Innføring av infeksjonsforebyggende tiltakspakker viser at redusert infeksjonsforekomst ble opprettholdt 14 måneder etter implementering, og at effekten av en tiltakspakke var større enn ved implementering av enkelttiltak (11,12,14,17,18,19). En forutsetning for endring av innarbeidede rutiner og prosedyrer er kontinuerlig opplæring, samt kontroll av etterlevelse til alle enkelttiltak i en tiltakspakke (17,20).

Punktlisten over med infeksjonsforebyggende tiltak vurderes som de viktigste og bør være de tiltakene som først implementeres i en infeksjonsforebyggende tiltakspakke. Enkelttiltak i en tiltakspakke bør være dokumentert effektive (1,2,21). Det anbefales å skreddersy tiltakspakken til lokalt behov for å oppnå helsepersonells oppmerksomhet og forståelse av problemet, og for å oppnå adferds- og rutineendring (17). Oppdatert kunnskap viser til flere enkelttiltak som er dokumentert effektive, utover de syv obligatoriske. Slike tiltak er for eksempel:

 • Tilgjengelig utstyrspakke for innleggelse av intravaskulære katetre
 • Daglig kontroll av innstikkssted med hensyn til infeksjon
 • Daglig kontroll av om bandasjen er intakt
 • Bandasjeskift innen tidsfrist
 • Vurdering av om klorheksidin-impregnerte bandasjer skal brukes på pasienter > 18 år der andre infeksjonsforebyggende tiltak ikke har hatt effekt
 • Desinfeksjon av koblinger og treveiskraner med klorheksidinsprit ved til- og frakopling
 • Infeksjonsovervåking
 • Kontroll av etterlevelse med tilbakemelding til personalet etter implementering av tiltakspakken (audit/feedback) (7,8,10-12,14,19,20,22).

Referanser

 1. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention,; 2011. Tilgjengelig fra: https://www.cdc.gov/hai/pdfs/bsi-guidelines-2011.pdf
 2. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, et al. epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection 2014;86, Supplement 1:S1-S70.
 3. Marschall J, Mermel LA, Fakih M, Hadaway L, Kallen A, O'Grady NP, et al. Strategies to prevent central line-associated bloodstream infections in acute care hospitals: 2014 update. Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35 Suppl 2:S89-107
 4. Pronovost P, Needham D, Berenholtz S, Sinopoli D, Chu H, Cosgrove S, et al. An intervention to decrease catheter-related bloodstream infections in the ICU. N Engl J Med 2006;355(26):2725-32.
 5. Central Enhed for Infektionshygiejne. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren. 1.3. utg. København: Statens Serum Institut; 2018. Tilgjengelig fra: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-desinfektion.pdf?la=da
 6. Marang-van de Mheen PJ, van Bodegom-Vos L. Meta-analysis of the central line bundle for preventing catheter-related infections: a case study in appraising the evidence in quality improvement. BMJ Qual Saf 2016;25(2):118-29.
 7. Bowen JR, Callander I, Richards R, Lindrea KB. Decreasing infection in neonatal intensive care units through quality improvement. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2017;102(1):F51-f7.
 8. Freixas N, Bella F, Limon E, Pujol M, Almirante B, Gudiol F. Impact of a multimodal intervention to reduce bloodstream infections related to vascular catheters in non-ICU wards: a multicentre study. Clin Microbiol Infect 2013;19(9):838-44.
 9. Blot K, Bergs J, Vogelaers D, Blot S, Vandijck D. Prevention of central line-associated bloodstream infections through quality improvement interventions: a systematic review and meta-analysis. Clin Infect Dis 2014;59(1):96-105.
 10. van der Kooi T, Sax H, Pittet D, van Dissel J, van Benthem B, Walder B, et al. Prevention of hospital infections by intervention and training (PROHIBIT): results of a pan-European cluster-randomized multicentre study to reduce central venous catheter-related bloodstream infections. Intensive Care Med 2018;44(1):48-60.
 11. Ista E, van der Hoven B, Kornelisse RF, van der Starre C, Vos MC, Boersma E, et al. Effectiveness of insertion and maintenance bundles to prevent central-line-associated bloodstream infections in critically ill patients of all ages: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2016;16(6):724-34.
 12. Assosiation for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC). Guide to Preventing Central Line-assosiated Bloodstream Infections. Washington: APIC; 2015. Tilgjengelig fra: https://apic.org/Resources/Topic-specific-infection-prevention/Central-line-associated-bloodstream-infections
 13. Holte HH, Underland V, Hafstad E. Forebygging av infeksjoner ved bruk av sentralt venekateter. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2015. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 19–2015. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/publ/2015/forebygging-av-infeksjoner-ved-bruk-av-sentralt-venekateter/
 14. Young MP, Yuo TH. Complications of central venous catheters and their prevention. UpToDate [database]. Waltham, MA: UpToDate, Inc. [oppdatert 20,. mai 2020; lest 10. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-complications-of-central-venous-catheters-and-their-prevention
 15. Marwick C, Davey P. Care bundles: the holy grail of infectious risk management in hospital? Curr Opin Infect Dis 2009;22(4):364-9.
 16. Lachman P, Yuen S. Using care bundles to prevent infection in neonatal and paediatric ICUs. Curr Opin Infect Dis 2009;22(3):224-8.
 17. Timsit JF, Rupp M, Bouza E, Chopra V, Karpanen T, Laupland K, et al. A state of the art review on optimal practices to prevent, recognize, and manage complications associated with intravascular devices in the critically ill. Intensive Care Med 2018;44(6):742-59.
 18. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Pathway, Preventing infection related to vascular access devices [NICE Pathway]. London: NICE [oppdatert 2017; lest 14. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://pathways.nice.org.uk/pathways/prevention-and-control-of-healthcare-associated-infections/preventing-infection-related-to-vascular-access-devices
 19. Grigonis AM, Dawson AM, Burkett M, Dylag A, Sears M, Helber B, et al. Use of a Central Catheter Maintenance Bundle in Long-Term Acute Care Hospitals. Am J Crit Care 2016;25(2):165-72.
 20. Zingg W, Cartier V, Inan C, Touveneau S, Theriault M, Gayet-Ageron A, et al. Hospital-wide multidisciplinary, multimodal intervention programme to reduce central venous catheter-associated bloodstream infection. PLoS One 2014;9(4):e93898.
 21. Alliance for Vascular Access Teaching And Reasearch (AVATAR GROUP). Frequently asked questions: Are CVAD bundles effective in preventing CLABSI? [nettdokument]. Queensland Australia: AVATAR Group [oppdatert 2019; lest 10. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.avatargroup.org.au/faq---cvad-bundles.html
 22. Krogstad U, Arntzen E, Baalsrud A, Gilbert M, Nilsen S, Ormstad S, et al. Pasientsikkerhet i sykehus – kunnskap eller kampanje? Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2007. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1–2007. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/publ/eldre/pasientsikkerhet-i-sykehus--kunnskap-eller-kampanje/