Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «13 Rapporter og evalueringer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • 13 Rapporter og evalueringer

13 Rapporter og evalueringer


Til slutt skal resultatet av oppklaringen formidles til alle berørte instanser, inkludert virksomheter involvert i utbruddet. Dette bør gjøres i form av en formell sluttrapport. Rapporten bør:

 • gi informasjon om utbruddet, dets omfang og utvikling, så vel som utbruddets medisinske konsekvenser, og
 • beskrive oppklaringsarbeidet, resultatene som ble oppnådd, hvilke tiltak som ble iverksatt, og effekten av tiltakene.

I en del utbrudd kan det også være aktuelt å informere befolkningen generelt gjennom massemedier (avsnitt 5.4). Det kan også være naturlig å informere og takke enkeltpersoner rammet av utbruddet, særlig dem som har bidratt spesielt til oppklaringen. Rapporten bør dessuten danne utgangspunkt for evaluering av oppklaringsarbeidet og samarbeidet, gjerne i form av et møte mellom impliserte parter. Det bør diskuteres om beredskapsplaner, samarbeidsavtaler eller andre rutiner for samhandling skal revideres.

Rapporten skal ikke inneholde opplysninger som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. Rapportene er i utgangspunktet åpne dokumenter og skal ikke unndras offentligheten, dersom det ikke er hjemmel for dette i offentlighetsloven. Rapporteringen må i utgangspunktet være egnet til å forebygge at tilsvarende feil begås i ettertid, og det vil derfor være relevant å omtale en årsakssammenheng som forklarer hva som egentlig gikk galt. Det er viktig at alle fakta kommer frem i lyset. Det skal derfor svært mye til for å unndra rapportene fra offentlighet.

Rapporten bør påpeke ubesvarte spørsmål og forskningsbehov som oppklaringsarbeidet har avdekket.

Sluttrapporten bør også gjøres tilgjengelige for kolleger, på nettsider og ved innlegg eller publikasjoner i fagtidsskrifter, slik at andre kan trekke lærdom av de erfaringer som ble høstet. Rapporten må gi behørig kreditt til alle som har bidratt.

Etter at utbruddet er ferdig utredet, er det viktig å foreta en siste oppdatering av informasjonen som er varslet til Folkehelseinstituttet og Mattilsynet via Vesuv på www.utbrudd.no (avsnitt 5.1), spesielt med tanke på hvor mange som ble syke, etiologisk agens, smittekilde og medvirkende årsaksfaktorer. Forøvrig skal informasjonen fortrinnsvis oppdateres fortløpende, mens oppklaringsarbeidet pågår.

Denne veilederen inneholder en mal som kan brukes til å lage sluttrapport. Den kan redigeres og tilpasses det aktuelle utbruddet:

Hensikten med sluttrapporten er:

 • Gi informasjon om utbruddet, dets omfang og utvikling, så vel som utbruddets medisinske og økonomiske konsekvenser
 • Beskrive oppklaringsarbeidet, resultatene som ble oppnådd, hvilke tiltak som ble iverksatt, og effekten av tiltakene
 • Danne grunnlag for langsiktige, forebyggende tiltak (kapittel 12)
 • Gjøre det mulig for andre å trekke lærdom av erfaringene fra oppklaringen
 • Danne grunnlag for å evaluere oppklaringsarbeidet og samarbeidet
 • Danne grunnlag for å revidere samarbeids- og beredskapsplaner i kommunen
 • Danne grunnlag for å revidere samarbeid, varsling og andre rutiner for samhandling mellom nasjonale myndigheter
 • Påpeke ubesvarte spørsmål og forskningsbehov
 • Gi kreditt til alle som har bidratt

Disse forholdene kan i noen tilfeller tas med i Mattilsynets tilsynsrapport. Alternativt kan det skrives en særskilt rapport.