Hopp til innhold

Nye rapporter

Viser  1932  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019

  I denne rapporten presenteres en sammenstilling av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019 som er rapportert til Mattilsynet.

  Rapport

  Publisert

  Vannverk 2019_omslag_web.png
 2. Covid-19 etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall

  I denne rapporten presenterer vi statistikk som gir et bilde av smittesituasjonen blant utenlandsfødte som bor i Norge.

  Rapport

  Publisert

  Forside Covid-19 etter fødeland.jpg
 3. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019 – metodebeskrivelse og analyser for landet samlet

  Høsten 2019 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg personer som var utskrevet fra døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger. Det er laget en nasjonal rapport og lokale rapporter.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Metodebeskrivelse og analyser for landet samlet_Side_01.png
 4. Kan e-sigaretter bidra til røykeslutt?

  Flere klarer trolig å slutte å røyke med e-sigaretter med nikotin sammenlignet med andre røykesluttiltak. Flere og større studier vil gi oss sikrere konklusjoner om uønskede effekter av e-sigaretter.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Målstyring i politiets forebyggende arbeid

  Vi utførte en systematisk kartleggingsoversikt. Oppdraget var å sammenfatte studier om målstyring i politiets forebyggende arbeid rettet mot seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Forside Målstyring i politiet .jpg
 6. Bør personer i samfunnet bruke munnbind for å redusere spredningen av Covid-19

  Vi utarbeidet en hurtigoppsummering av kunnskap om effekt av munnbind brukt av asymptomatiske personer i samfunnet for å forebygge spredning av Covid-19.

  Notat

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 face mask _ENG.jpg
 7. Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister

  Denne veilederen skal bidra til kvalitetssikring av den elektroniske meldingen av fødsler ved å spesifisere innholdet i meldingen. Veilederen retter seg mot personell som melder fødsler.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 8. Bruk av linkarbeidere i barnevernet

  Hensikten med denne kartleggingsoversikten er å klassifisere og beskrive forskning om linkarbeid i barnevernet og tilgrensende tjenester i saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Forside barnevern .jpg
 9. Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge (etikkrapport)

  Ekspertgruppe i etikk og prioritering presenterer i denne rapporten foreløpige anbefalinger for koronavaksineprioriteringer i Norge.

  Rapport

  Publisert

  Forside_koronavaksinasjon.png
 10. Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død

  Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon. I denne nye versjonen inkluderte vi kun fagfellevurderte populasjonsbaserte studier med over 5000 deltagere med påvist covid-19.

  Notat

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 severity _ENG.jpg
 11. Effekt av transuretral mikrobølgebehandling (TUMT) sammenlignet med transuretral reseksjon av prostata (TUR-P) ved benign prostatahyperplasi

  Vi fikk i oppdrag å innhente forskning som sammenligner forskjellen i effekten mellom TUMT med TUR-P for menn med benign prostatahyperplasi og behov for kirurgisk behandling.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside TUMT.jpg
 12. Hyperbar oksygenbehandling av kronisk strålecystitt

  Kunnskapsgrunnlaget om effekten av hyperbar oksygenbehandling består av to små randomiserte kontrollerte studier.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside hbo.jpg
 13. Barn, unge og kriminalitet

  Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering.

  Rapport

  Publisert

  Rapportforside Barn, unge og kriminalitet
 14. Innspill til nasjonal alkoholstrategi (2020-2025)

  Innspill til temaer, konkrete mål og tiltak som kan bidra til å nå målet om minst 10 prosent reduksjon av skadelig alkoholbruk innen 2025. Oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet 12. juni 2020.

  Notat

  Publisert

 15. Hjemmebasert spesialisthelsetjeneste. Medisinsk avstandsoppfølging - videokonsultasjon (sanntid)

  Vi har på oppdrag fra Oslo universitetssykehus utført en mini-metodevurdering om bruk av videokonsultasjon i spesialisthelsetjenesten.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside videokommunikasjon .jpg
 16. Medisinsk avstandsoppfølging - asynkron kommunikasjon

  Vi har på oppdrag fra Oslo universitetssykehus utført en mini-metodevurdering om bruk av asynkron kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside asynkron kommunikasjon .jpg
 17. Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding hos personer med psykiske lidelser

  Vi har på oppdrag fra NAV utført en hurtigoversikt om effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak for personer som er langtidssykmeldt på grunn av en psykisk lidelse.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside arbeidsretta tiltak rehab psyk lidelser.jpg
 18. Behandlingsalternativer for sykelig fedme

  Målet for denne hurtigoversikten er å oppsummere funn om effekten av behandlingsalternativer for sykelig fedme.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside_Morbid Obesity.jpg
 19. Tallgrunnlag for innreisekarantene (oppdrag 116, deloppdrag 3)

  På denne siden finner du data som ligger til grunn for vurderinger av nordiske regioner og land i EU/EØS/Schengen knyttet til innreisekarantene. Dette er i henhold til oppdrag nr. 116, deloppdrag 3.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Barn og unges medvirkning i barnevernet

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsket en oversikt over forskning som har undersøkt barn og unges medvirkning i barnevernet.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Forside Barn og unges medv.jpg