Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Smitteverntiltak i helsetjenesten ved sesongbaserte luftveisinfeksjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Smitteverntiltak i helsetjenesten ved sesongbaserte luftveisinfeksjoner

Smitteverntiltak i helsetjenesten ved sesongbaserte luftveisinfeksjoner

Luftveisinfeksjoner er en fellesbetegnelse på infeksjoner i luftveiene, som omfatter nese, svelg, strupehodet, luftrøret, bronkier og lunger.

Luftveisinfeksjoner er en fellesbetegnelse på infeksjoner i luftveiene, som omfatter nese, svelg, strupehodet, luftrøret, bronkier og lunger.


Innhold på denne siden

Flere typer luftveisinfeksjoner som influensa og RS-virus forekommer hyppigere i vintersesongen. Det forventes at dette også vil gjelde for infeksjoner med covid-19. Luftveisinfeksjoner kan være både samfunnservervet og helsetjenesteassosierte (oppstår i forbindelse med opphold eller behandling i en helseinstitusjon). Iverksettelse av tiltak for å hindre spredning av infeksjoner i luftveiene er særlig viktig i helsetjenesten. 

Vurdering om bruk av munnbind

Under pandemien har råd om utvidet bruk av øyebeskyttelse, munnbind og åndedrettsvern vært et gjennomgående tema.

Det arbeides nå videre med råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr  i perioder med høy forekomst av luftveisinfeksjoner med risiko for alvorlig konsekvenser i helsetjenesten. Rådene vil bli oppdatert før vintersesongen.

Forebyggende tiltak

Infeksjonskontrollprogram og beredskapsplaner

For institusjoner som omfattes av Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten skal det foreligge oppdaterte infeksjonskontrollprogram. Virksomheter i helsetjenesten som ikke omfattes av denne forskriften, skal ha oppdaterte smittevernrutiner i henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Det bør foreligge oppdaterte beredskapsplaner for håndtering av høyt sykefravær blant ansatte, økning av antall innlagte og eller økning av konsultasjoner for pasienter med alvorlig sykdom, samt beredskap rundt testing og tilgang på riktig personlig beskyttelsesutstyr.

Vaksinasjon

Vaksinasjon er et viktig tiltak for å forebygge smitte og redusere konsekvensene av sykdom. Vaksinasjon mot ulike luftveisagens anbefales til ansatte, pasienter/beboere og andre i risikogrupper. For mer informasjon om vaksinering se: Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell.

Smittevernrutiner

Ansatte bør kjenne til og etterleve basale smittevernrutiner, inkludert bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved kontakt med personer som er mistenkt smittet med luftveisinfeksjoner. 
I tillegg til basale smittevernrutiner bør ansatte:

 • kjenne til lokale smittevernrutiner
 • holde seg hjemme ved sykdom
 • være oppmerksom på egne symptomer når noen i husstanden har luftveisinfeksjon
 • bør vurdere å bruke munnbind: 
  • ansatte, pasienter (ikke innlagte) og pårørende som har lette, nyoppståtte luftveissymptomer eller restsymptomer etter gjennomgått sykdom (i henhold til lokale rutiner)

Bruk av munnbind og øyebeskyttelse bør i tillegg vurderes ved høy forekomst lokalt av luftveisinfeksjoner med risiko for alvorlige konsekvenser i helsetjenesten som for eksempel covid-19 og influensa.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved bekreftet/mistenkt luftveisinfeksjon

I situasjoner der ansatte er i risiko for å komme i kontakt med luftveissekret eller andre kroppsvæsker (nærmere pasienten enn 2 meter), bør man benytte:

 • Munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.
 • Åndedrettsvern bør brukes ved aerosolgenererende prosedyrer i luftveiene.
 • Vurder bruk av hette (hårbeskyttelse) i situasjoner hvor det er fare for direkte tilsøling av håret dersom pasienten hoster kraftig, eller ved prosedyrer som medfører fare for sprut av infeksiøst materiale.
 • Ved aerosolgenererende prosedyrer, bør alle som oppholder seg i samme rom benytte beskyttelsesutstyr.

Bruk av åndedrettsvern bør vurderes i tillegg ved:

 • klinisk arbeid på intensivenheter hvor det gjennomføres AGP-prosedyrer
 • langvarig kontakt (15 minutter) < 2 meter til pasienter
 • kortere kontakt (< 15 min) med stor eksponering, eksempelvis ved tett kontakt med pasienter med uttalte luftveissymptomer

Isolering ved mistenkt/påvist smitte

For pasienter med mistenkt eller påvist smitte med luftveisinfeksjoner gjelder anbefalinger i isoleringsveilederen. Viktige momenter for isolering ved luftveisinfeksjoner:

 • Pasienten/beboere bør isoleres ut sykdomsperioden, som regel 3-4 døgn etter symptomdebut. 
 • Pasienter/beboere med vedvarende symptomer, alvorlig immunsvikt og andre risikofaktorer for forlenget forløp bør det gjøres en individuell vurdering av behov for forlenget isolasjon.

Utbruddsforebyggende tiltak i helseinstitusjoner

Ved mistanke om utbrudd i helseinstitusjon bør man i tillegg til overnevnte forebyggende tiltak vurdere:

 • Utstrakt bruk av testing lokalt (ikke kun på klinisk indikasjon), for eksempel alle innlagte og ansatte med symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes. 
 • Årvåkenhet for typiske og atypiske symptomer hos pasienter/beboere. 
 • Isolering av smittede i henhold til lokale rutiner for påvist agens.
 • Beskyttelse av de mest sårbare bør vurderes om noen ved institusjonen er særlig utsatt for alvorlig sykdom. Aktuelle tiltak kan være at de i størst grad pleies av vaksinerte personale eller utvidet bruk av munnbind i nær pasient kontakt.
 • Gjenta opplæring av ansatte i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr iht. basale smittevernrutiner og lokale prosedyrer.
 • Utvidet bruk av munnbind og evt. øyebeskyttelse hos ansatte ved pågående utbrudd. 
 • Forebyggende behandling med antiviralia kan tilbys til et selektert utvalg som for eksempel uvaksinerte nærkontakter som tilhører risikogrupper for komplikasjoner. 

Utbrudd i helsetjenesten skal varsles på mistanke til Vesuv, varsle utbrudd gjennom Vesuv-CIM.

Historikk

18.07.2022: Mindre endringer i ordlyd i beskrivelse av råd om bruk av beskyttelsesutstyr i tidligere fase av pandemien.

13.05.2022: Oppdatert tittel, lagt inn "i helsetjenesten".