Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Narkotikalovbrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Narkotikalovbrudd

Narkotikalovbrudd

Artikkelen beskriver utviklingen i narkotikarelaterte lovbrudd i Norge; anmeldte narkotikalovbrudd, antall reaksjoner, fordeling mellom kjønn og alder og fordelingen mellom ulike straffereaksjoner.

Artikkelen beskriver utviklingen i narkotikarelaterte lovbrudd i Norge; anmeldte narkotikalovbrudd, antall reaksjoner, fordeling mellom kjønn og alder og fordelingen mellom ulike straffereaksjoner.


Denne artikkelen ble sist oppdatert i 2018. Oppdaterte tall finnes på ssb.no.

Hovedpunkter

  • Antall anmeldte narkotikalovbrudd har vært nedadgående siden 2013.
  • Unge menn dominerer blant dem som var siktet for narkotikalovbrudd i 2016.
  • Straffereaksjoner for narkotikalovbrudd var sterkt økende på nittitallet og frem til tusenårsskiftet, mens antall slike reaksjoner har vært mer stabilt de senere år.
  • Bøter er den klart mest utbredte straffereaksjonen for narkotikalovbrudd.

Anmeldte narkotikalovbrudd

Kriminalstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gir oversikt over antall anmeldte, antall etterforskede, antall siktede og antall reaksjoner for narkotikalovbrudd. En må her være oppmerksom på at dette er det som kalles «lovbrudd uten offer», i den forstand at det sjelden eller aldri er lovbrudd der anmeldelser kommer fra allmennheten. Det vil derfor være innsatsen fra politi og tollvesen som avgjør hvor mange lovbrudd som anmeldes, etterforskes og fører til straffereaksjoner. Forskjeller fra et år til et annet vil derfor til en viss grad kunne ha sammenheng med kontrollinnsats, slik at det ikke nødvendigvis avspeiler forskjeller i det faktiske antall lovbrudd.

Figur 1 viser utviklingen i antall anmeldte narkotikalovbrudd siden 1993. Som det framgår økte antall slike lovbrudd dramatisk i løpet av 1990-tallet, mens det etter årtusenskiftet har vært mer eller mindre stabilt, selv om vi ser noe variasjon fra år til år. I perioden 2013 til 2017 har det imidlertid vært en nedadgående trend.

Antall anmeldte narkotikalovbrudd

Figur 1: Anmeldte narkotikalovbrudd 1993-2017. Kilde: SSB. Grunnlagstall finnes i Vedleggstabell 2.1.

Utviklingen i etterforskede og siktede narkotikalovbrudd fremgår av Vedleggstabell 2.2. Etter tusenårsskiftet har antallet vært mer eller mindre stabilt, med en svak økning frem til 2014, mens det i de siste to årene har vært en nedgang i både antall etterforskede lovbrudd og siktede personer.

Antall kvinner og menn i ulike aldersgrupper siktet for narkotikalovbrudd 2016

Som det fremgår av tabell 1 var det i 2016 til sammen 12 699 personer som ble siktet for narkotikalovbrudd (både straffe- og legemiddelloven) minst en gang. Vi ser også at mer enn ¾ var i alderen 18 – 39 år, både av dem som var siktet for brudd på straffeloven § 162 (alvorlige narkotikaforbrytelser) og dem som var siktet for brudd for narkotikabestemmelsene i legemiddelloven (mindre alvorlige narkotikalovbrudd). Det kan være verd å merke seg at et ikke ubetydelig antall var barn/unge under 18 år, de fleste etter brudd på legemiddelloven. Videre framgår det at ca. 13 % av dem som ble siktet etter brudd på straffeloven § 162 var kvinner mot ca. 18 % kvinner blant dem som ble straffet etter brudd på narkotikabestemmelsene i legemiddelloven.

Tabell 1: Antall kvinner og menn i ulike aldersgrupper siktet for narkotikalovbrudd 2016. Kilde: SSB. 

 

Straffeloven §162

Prosent

Legemiddelloven

Prosent

Menn

6 341

86,3

4 364

81,5

Kvinner

1 004

13,7

990

18,5

Totalt

7 345

100

5 354

100

         

Alder

       

-14

15

0,2

38

0,7

15 - 17

212

2,9

452

8,4

18 - 20

780

10,6

1 122

21,0

21 - 24

1 207

16,4

1 096

20,5

25 - 29

1 380

18,8

946

17,7

30 - 39

1 963

26,7

986

18,4

40 - 49

1 199

16,3

465

8,7

50-59

490

6,7

215

4,0

60 +

99

1,3

34

0,6

Totalt

7 345

100

5 354

100

[1]Antall siktede er antall forskjellige personer med narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd, ved avsluttet etterforskning.

Antall straffereaksjoner for narkotikalovbrudd 1975-2015

Figur 2 viser utviklingen i antall straffereaksjoner for narkotikalovbrudd gjennom mer enn 40 år. Etter en relativt stabil utvikling på 70- og 80-tallet, økte antall reaksjoner drastisk fra midten av 90-tallet og frem til tusenårsskiftet, med en foreløpig topp i 2001 der det totale antallet passerte 14 500. Antallet slike reaksjoner var deretter nedadgående, før det igjen økte og har de siste årene passert 2001-nivået. I 2013, som er året med høyest antall, ble det registrert nært 17 000 reaksjoner. I 2014 og 2015 var antallet igjen svakt nedadgående og reaksjonene for brudd på legemiddelloven var da høyere enn for brudd på straffeloven.

Antall straffereaksjoner

Figur 2: Antall straffereaksjoner for narkotikalovbrudd 1975-2015. Kilde: SSB. Grunnlagstall finnes i Vedleggstabell 2.3

Antall ulike narkotikarelaterte straffereaksjoner 2005-2015

Figur 3 viser utviklingen i antall ulike straffereaksjoner for narkotikalovbrudd i perioden 2005 til 2015. Utviklingen er stabil gjennom hele perioden og viser at bøter er den klart mest brukte reaksjonen. I 2015 utgjorde de nær 11 000 utstedte bøtene over 67 % av de ulike narkotikarelaterte straffereaksjonene.

Antall ulike straffereaksjoner

Figur 3: Antall ulike narkotikarelaterte straffesanksjoner 2005-2015. Kilde: SSB.