Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Narkotikabruk i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Narkotikabruk i Norge

Narkotikabruk i Norge

Oversikt over bruk av illegale rusmidler i den norske befolkningen. Vekt på utviklingstrekk og forskjeller mellom befolkningsgrupper. Datagrunnlaget er Folkehelseinstituttets (FHI) årlige spørreundersøkelser som gjennomføres av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Oversikt over bruk av illegale rusmidler i den norske befolkningen. Vekt på utviklingstrekk og forskjeller mellom befolkningsgrupper. Datagrunnlaget er Folkehelseinstituttets (FHI) årlige spørreundersøkelser som gjennomføres av Statistisk Sentralbyrå (SSB).


Hovedpunkter

 • Cannabis er det mest brukte illegale rusmidlet i Norge. En av fire har prøvd cannabis i løpet av livet, mens rundt 5 prosent oppgir å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene.
 • Nylig cannabisbruk – siste år eller siste måned – er mest utbredt i de yngste aldersgruppene.
 • Cannabisbruken blant unge voksne har vært stabil de siste årene. 
 • I motsetning til tidligere år, var det små forskjeller mellom menn og kvinner i bruk av cannabis i 2022. 
 • De sentralstimulerende stoffene kokain, ecstasy/MDMA og amfetaminer er de mest brukte illegale rusmidlene etter cannabis. Også disse stoffene er mest utbredt blant menn og i de yngste aldersgruppene.
 • Bruken av kokain blant unge voksne har økt noe de siste årene.  

Narkotikabruk i den norske befolkningen

Vi gjengir her noen hovedfunn om bruk av narkotika fra Folkehelseinstituttets (FHI) spørreundersøkelser i perioden 2012-22 (se beskrivelse av undersøkelsen i rapporten Rusmidler i Norge 2016, punkt 1.2 samt dokumentasjon for 2022-undersøkelsen). I denne perioden har 20 033 personer i alderen 16-64 år besvart spørsmål om bruk av illegale rusmidler. Det gis her resultater for hele perioden i tidsserier eller for den siste undersøkelsen i 2022. Alle resultater er vektet slik at fordelingen av alder, kjønn, utdanning og landsdel blir lik fordelingen i den generelle befolkningen.   

For en mer detaljert oversikt over bruk av narkotika i de enkelte år, fordelt på kjønn eller i ulike aldersgrupper, se tabellene 1-5.  

Cannabis

Cannabis (primært hasj og marihuana) er det klart mest brukte illegale rusmidlet i Norge og resten av Europa (EMCDDA, 2022) og er viet mest plass i denne oversiktsartikkelen. Figur 1 viser andelene i alderen 16-64 år som oppga å ha brukt cannabis henholdsvis noen gang, siste 12 måneder og siste fire uker i perioden 2012-2022. Rundt en fjerdedel rapporterte bruk av cannabis noen gang, mens rundt 5 prosent oppga bruk av cannabis siste 12 måneder. Andelen som rapporterte bruk av cannabis siste fire uker har ligget rundt 2 prosent siden 2012. Cannabisbruken har altså vært relativt stabil i befolkningen i hele perioden. Om vi sammenligner cannabisbruken de tre siste årene (2020-2022) med de tre foregående årene (2017-2019), er det kun cannabisbruk noen gang som har økt (p<.05).

Cannabisbruk 16-64 år
Figur 1: Andel i alderen 16-64 år som oppga å ha brukt cannabis noen gang, i løpet av siste 12 mnd. og i løpet av siste 4 uker, 2012-2022. Kilde: FHI og SSB.

De fleste som rapporterte bruk av cannabis noen gang hadde bare brukt rusmidlet noen få ganger. Oppunder 60 prosent hadde brukt cannabis 1-5 ganger, noe som illustrerer at bruk noen gang ikke er det beste målet på pågående trender. Nylig cannabisbruk – siste 12 måneder og siste 4 uker – var mest utbredt i de yngste aldersgruppene. Som det fremgår av figur 2, rapporterte over dobbelt så store andeler blant 16-30 åringene bruk av cannabis siste 12 måneder sammenlignet med hele utvalget. I tråd med andre undersøkelser (Bye og Bretteville-Jensen, 2020), pekte pilen for cannabisbruk blant de yngste (16-20 år) oppover før pandemien. Det at omfanget av cannabisbruk blant de yngste gikk noe ned under pandemiårene så man også i andre ungdomsundersøkelser (Bakken, 2021). Sammenligner vi årene 2017-2019 med 2020-2022, er utviklingen i de tre aldersgruppene i figur 2 stabil (p>.05).

Cannabisbruk siste 12 mnd, aldersgrupper
Figur 2: Andel i aldersgruppene 16-20, 21-25 og 26-30 som oppga å ha brukt cannabis i løpet av siste 12 mnd., 2012-2022. Kilde: FHI og SSB.

I tillegg til alder, varierer cannabisbruk med kjønn. Som det fremgår av 2022-tallene (figur 3), rapporterte over en tredjedel av menn i alderen 16-30 år å ha brukt cannabis noen gang, mens den tilsvarende andelen blant kvinner var i overkant av en fjerdedel. Forskjellene mellom menn og kvinner i bruk av cannabis siste 12 måneder og siste fire uker var imidlertid små og ikke statistisk signifikante (p>.05).  

Cannabisbruk 16-30 år, menn og kvinner
Figur 3: Andel i alderen 16-30 år som oppga å ha brukt cannabis noen gang, i løpet av siste 12 mnd. og i løpet av siste 4 uker, menn og kvinner, 2022. Kilde: FHI og SSB.

Det at forskjellen i cannabisbruk mellom menn og kvinner var liten i 2022, markerer et brudd med tidligere år. Som det fremgår av figur 4 under, gikk cannabisbruk siste 12 måneder blant kvinner opp fra 2021 til 2022 (p<.05), mens bruken blant menn holdt seg stabil.

Cannabisbruk siste 12 mnd, menn og kvinner
Figur 4: Andel i alderen 16-64 år som oppga å ha brukt cannabis i løpet av siste 12 mnd., menn og kvinner, 2012-2022. Kilde: FHI og SSB.

Gjennomsnittlig debutalder for bruk av cannabis var 19 år i hele utvalget (16-64 år) og bekjente var den klart viktigste forsyningskilden. Rundt 85 prosent av dem som hadde brukt cannabis siste 12 måneder, rapporterte at de enten fikk eller kjøpte cannabis av kjente ved siste gangs bruk.

Du kan lese mer om cannabis i «Cannabisboka» (Bretteville-Jensen og Bramness, 2019). Her beskrives cannabisbruken i Norge, i tillegg til en rekke temaer som cannabisdebatten, kontrollpolitikk, internasjonale utviklingstrekk, forebygging, avkriminalisering og legalisering.   

Sentralstimulerende stoffer

Etter cannabis er de sentralstimulerende stoffene kokain, amfetaminer (amfetamin /metamfetamin) og ecstasy/MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) de illegale stoffene som oftest rapporteres brukt i befolkningsundersøkelsene. Figur 5 gir en oversikt over forekomsten av disse stoffene blant alle voksne (16-64 år) i 2022. Mellom 5 og 7 prosent oppga bruk av de enkelte stoffene noen gang, menn og kvinner samlet. Kokain var det sentralstimulerende stoffet flest rapporterte bruk av siste 12 måneder (2%). Også for kokain var det forskjeller i bruk mellom menn og kvinner. Større andeler menn oppga bruk av kokain både noen gang og siste 12 måneder sammenlignet med kvinner (p<.05).

Bruk av sentralstimulerende stoffer
Figur 5: Andel i alderen 16-64 år som oppga å ha brukt kokain, amfetaminer eller ecstasy/MDMA noen gang og i løpet av siste 12 mnd., menn og kvinner, 2022. Kilde: FHI og SSB.

Som for cannabis, var nylig bruk av sentralstimulerende stoffer mest utbredt i de yngste aldersgruppene. Figur 6 viser utviklingen i siste års bruk av kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA blant 16-30 åringer i perioden 2013-22. Antallet som oppgir slik bruk var lavt, og endringer fra ett år til et annet må derfor tolkes med forsiktighet. Om vi deler tidsserien i to og sammenligner periodene 2013-2017 og 2018-2022, er det kun bruken av kokain som har økt det siste tiåret (p<.05).  

Bruk sentralstimulerende stoffer 16-30 år
Figur 6: Andel i alderen 16-30 år som oppga å ha brukt kokain, amfetaminer eller ecstasy/MDMA i løpet av siste 12 mnd. i perioden 2013-2022. Kilde: FHI og SSB.

Datagrunnlag

I 2012 startet Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en ny serie årlige befolkningsundersøkelser om bruk av rusmidler og tobakk. Undersøkelsen ble overtatt av Folkehelseinstituttet (FHI) ved innlemmelsen av SIRUS i 2016. Statistisk Sentralbyrå (SSB) gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra FHI.  

Referanser

 1. Bakken, A. (2021). Ungdata 2021: Nasjonale resultater (NOVA-rapport 8/21). Oslo: NOVA
 2. Bretteville-Jensen, A. L., Bramness, J. G. (Ed.) (2019). Cannabisboka. Oslo: Universitetsforlaget.
 3. Bye, E. K., Bretteville-Jensen, A. L. (2020). Resultater fra ESPAD 2019: Bruk av cannabis og andre ulovlige rusmidler blant 15-16 åringer. Oslo: FHI.
 4. EMCDDA (2022). Europeisk narkotikarapport 2022: Trender og utviklinger. Luxembourg: Den europeiske unions publikasjonskontor.

Historikk

09.02.2022
Teksten er oppdatert.

31.08.2020
Del av figurteksten i figur 5 korrigert fra "2015, 2016 og 2017 slått sammen" til "2017, 2018 og 2019 slått sammen". 

04.02.2020
Teksten er revidert og oppdatert med tall for 2019.