Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tularemi (harepest)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tularemi (harepest)

Tularemi (harepest) - veileder for helsepersonell

Bakteriesykdommen tularemi forekommer primært hos ville dyr, spesielt hos hare og gnagere, og kalles også harepest. Mennesker smittes i Norge vanligvis gjennom å drikke vann i naturen eller kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

Bakteriesykdommen tularemi forekommer primært hos ville dyr, spesielt hos hare og gnagere, og kalles også harepest. Mennesker smittes i Norge vanligvis gjennom å drikke vann i naturen eller kontakt med gnagere og deres ekskrementer.


Innhold på denne siden

Om tularemi

Tularemi (også kalt harepest) er en zoonose forårsaket av bakterien Francisella tularensis. To biovarianter av bakterien er identifisert: Francisella tularensis subsp .Holarctica (type B) som forekommer i Europa, Asia og Nord-Amerika og Francisella tularensis subsp. Tularensis (type A) som forekommer i Nord-Amerika og gir alvorligere sykdomsbilde. Bakterien kan overføres til mennesker ved direkte kontakt med, eller bitt av, syke eller smittebærende dyr, gjennom drikkevann, ved flått/myggstikk eller ved inhalasjon av kontaminert støv

Historisk bakgrunn

I 1653 ble det i Norge beskrevet en sykdom som smitter fra lemen (”leemands soet”) der beskrivelsen av smittevei og kliniske ytringsformer er forenlig med det vi i dag kaller tularemi. I nyere tid ble sykdommen første gang beskrevet fra Tulare county i California i 1911 ved et gnagerutbrudd, bakterien ble påvist hos mennesker i 1914. Vannbåren smitteoverføring ble første gang dokumentert på 1930-tallet. Et utbrudd som man antar var tularemi, ble beskrevet i Norge i 1890. Første sikre tilfelle i Norge ble påvist i 1929. Vannbårne utbrudd som sannsynligvis skyldtes tularemi, gikk tidligere under navnet lemenfeber eller lemenpest – betegnelser som fremdeles er i bruk i befolkningen. 

Vis alt

Dagens situasjon

Tularemi er endemisk i store deler av verden, inkludert Asia, Nord-Afrika og Australia, men er mest utbrudd i den nordlige hemisfærer i Europa og Nord-Amerika. Større utbrudd er rapporterte fra Bulgaria 1997-2005, Kosovo 1999-2000 og Castilla y León-regionen i Spania i 1997 og 2007. Disse utbruddene har vært sett i sammenheng med utbrudd blant harer eller år med stor smågnagerpopulasjoner. I 2017 ble det i EU/EØS-området rapportert 413 tilfeller av tularemi. Flest tilfeller per 100 000 innbyggere ble rapportert fra Norge, Sverige, Tsjekkia og Finland. Store utbrudd av tularemi som man har observert i Sverige og Finland, er ikke rapportert i Norge. Større utbrudd i Sverige, spesielt i Norrbotten, var i 2003, 2010, 2012 og 2015 med 500-600 registrerte tilfeller årlig. Av ukjente årsaker synes smitte gjennom insektstikk – spesielt myggstikk – å spille en betydelig større rolle i Sverige og Finland enn i Norge. 

Mindre, lokale utbrudd av tularemi har blitt rapportert fra ulike deler av Norge. Slike utbrudd har vært sett i sammenheng med år med stor smågnageraktivitet og haredød. Lokale utbrudd er rapportert i Trøndelag 1984-85, Nordland og Troms 1979, Troms 1998, Nordland 2007, Midt-Norge 2002, 2008 og 2011, Finnmark 2011 og Sørlandet/Østlandet 2017.

Sykdom hos dyr

For harer er tularemi tilnærmet 100 % dødelig, og døden inntreffer i løpet av 2-5 dager, mens for smågnagere er det store variasjoner mellom arter. En del smågnagere kan overleve lenge, og de kan derfor fungere som et smittereservoar i naturen. Flest tilfeller hos mennesker høst og vinter og i toppår med stor smågnagerbestand. Smittekilde blant dyr er smågnagere, spesielt lemen, samt hare og bever. Hunder og katter blir i liten grad rammet av tularemi, men de kan overføre smitte til mennesker via slikking dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har denne smitten. Det er uklart hva som er reservoar for bakterien utenom utbrudd, men overlevelse i akvatiske amøber har vært diskutert. En rekke lokale utbrudd av sykdommen i Norge har skyldtes gnagerforurenset drikkevann.

Biologisk våpen

Bakterien har et potensial som et biologisk strids- og terrormiddel, ved at bakterien kan spres ved aerosoler eller drikkevann. Ved inhalasjon vil 10 bakterier kunne være nok for å fremkalle pneumoni.

Smittemåte

Kontaktsmitte fra syke, døde  eller smittebærende reservoardyr, gjennom bitt av slike dyr, ved inhalasjon av støv infisert med ekskrementer eller urin og via infisert vann. Mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker. Laboratoriesmitte gjennom inhalasjon og hudkontakt kan forekomme. Katter og andre rovdyr som jakter på gnagere, vil kunne koloniseres i munnhulen og representere en smitterisiko. Smitter ikke direkte fra person til person. Smittedosen er lav, det vil si at det skal få bakterier til for å bli infisert.

Inkubasjonstid

1-21 dager, vanligvis 3-5 dager.

Symptomer og forløp

Sykdommen kan manifestere seg på mange forskjellige vis og inndeles etter klinisk sykdomsbilde, som i stor grad reflekterer smitteveien;

 • orofaryngeal - smertefull og sår hals/svelg/mandler med lokal lymfeknutehevelse. Vanligvis etter smitte gjennom mat og vann.
 • ulceroglandulær - sår og utslett på hender og med lokal lymfeknutehevelse. Vanligvis smitte etter dyrekontakt eller insektstikk/flåttbitt.
 • glandulær - lokal lymfeknutehevelse uten sår. Vanligvis smitte etter dyrekontakt eller insektstikk/flåttbitt.
 • pneumonisk - symptomer på lungebetennelse. Vanligvis smitte gjennom innånding av bakterien.
 • okuloglandulær - øyebetennelse med lokal lymfeknutehevelse. Vanligvis smitte direkte til øyene ved kontakt med fingre som har vært i kontakt med syke dyr.
 • intestinal - magesmerter, oppkast og diaré. Vanligvis smitte gjennom mat og vann
 • tyføs - febril sykdom uten fokale symptomer. Vanligvis smitte gjennom mat og vann.

I Norge er orofaryngeal tularemi etter inntak av kontaminert vann og ulceroglandulær tularemi vanligst. Pneumoni forårsaket av tularemi er antagelig underdiagnostisert i Norge.

Den europeiske varianten av tularemi er ikke regnet å være dødelig, i motsetning til den amerikanske hvor dødeligheten ubehandlet kan være opp til 20 %.

Diagnostikk

Påvisning av antistoffer i parsera. Antistoff utvikles vanligvis først 2-4 uker etter smitte og kan påvises flere år senere. Agenspåvisning ved dyrkning er vanskelig og lykkes sjelden, og kan medføre risiko for smitteoverføring til laboratoriepersonell. Vevs- og miljøprøver (vann) kan undersøkes med nukleinsyreamplifisering (PCR). Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital, som er nasjonalt referanselaboratorium, mottar prøver til PCR-testing, serologisk undersøkelse og ev. dyrking.

Forekomst i Norge

Tularemi har vært nominativt meldingspliktig i MSIS siden 1975.

Figur 1. Tilfeller av tularemi meldt MSIS 1975-2018 etter diagnoseår.

Tularemi_2018.jpg

 

Tabell 1. Tularemi meldt MSIS 2011-2018 etter diagnoseår og aldersgruppe.
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Under 1 år 0 0 0 0 0 0 0 0
1-9 16 5 2 1 3 0 6 3
10-19 17 4 2 8 4 6 4 5
20-49 67 18 10 16 12 12 32 25
50 og over 80 23 14 21 23 22 50 25
Totalt 180 50 28 46 42 40 92 58
Tabell 2. Tularemi meldt MSIS 2012-2018 per diagnoseår og bostedsfylke
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Østfold 1 2 5 5 2 10 4
Akershus 3 2 4 4 5 6 0
Oslo 0 5 4 4 4 6 2
Buskerud 0 0 8 3 1 4 3
Hedmark 7 0 4 6 3 15 3
Oppland 2 1 6 1 5 10 10
Telemark 1 0 0 0 0 12 1
Vestfold 0 2 0 1 0 0 1
Aust-Agder 0 0 1 0 0 1 0
Vest-Agder 0 1 1 1 0 12 3
Rogaland 0 0 4 1 0 1 1
Hordaland 0 0 1 1 1 4 1
Sogn og Fjordane 0 1 0 0 0 5 7
Trøndelag* 10 7 7 6 4 4 14
Nordland 4 1 1 1 14 1 3
Troms 3 0 0 5 1 0 3
Finnmark 18 1 0 2 0 1 0
Totalt 50 28 46 42 40 92 58

* Før 2018 Sør- og Nord-Trøndelag.

Les mer om tularemisituasjonen i Norge: 

Behandling

Antibiotika har god effekt, men residiv kan forekomme. Anbefalt behandling er ciprofloksacin i 10 dager.

Forebyggende tiltak

Råd og tiltak for drikkevann

 • Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr. Dette gjelder særlig fra små vann, elver og bekker. Vannet kan drikkes hvis man koker det eller desinfiserer på annen måte.
 • Brønn eller oppkomme må sikres slik at forurenset vann direkte fra elver, bekker eller overflaten ikke skal kunne trenge inn.
 • Sjekk om det er døde dyr eller rester av kadavre i brønnen eller oppkommet, og dersom det er det, må disse fjernes og brønnen desinfiseres.
  - Desinfiseringen kan skje med klor. Vanlig husholdningsklorin kan benyttes, styrken er vanligvis ca 4 % klor, og en drøy liter tilsettes per kubikkmeter (1000 liter) vann i brønnen (40-50 milligram/liter klor). Rør godt rundt, og la det hele stå i 24 timer.
  - Om mulig, tøm brønnen så godt som mulig før den tas i bruk igjen.
  - I oppkommer med overløp må behandlingen gjentas to til tre ganger med kortere mellomrom avhengig av hvor stor utskiftningen av vannet er per time.
 • Tett alle huller og andre muligheter for at mus og lemen kan trenge inn brønn eller oppkomme. Husk: tettsittende lokk, brønnsider helt uten hull, samt ”musetetting” av eventuelt overløpsrør eller -renner. Noen ganger er det laget hull i sidene på sementringer som har blitt satt ned i brønner, for å lettere sette dem på plass. Slike hull må tettes.
 • Borebrønner i løsmasser og fjell, som er godt tettet rundt brønntoppen, er som regel sikre mot tularemismitte.
 • Vær forsiktig med å bade eller vaske deg med vann hvor det er synlige rester av døde dyr i vannet.

Andre råd for å unngå smitte:

 • Unngå kontakt med syke eller selvdøde harer eller smågnagere. Bruk hansker hvis håndtering er nødvendig.
 • Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker. Smitte kan skje ved innpusting av støv fra syke dyr eller deres avføring. En bruksløsning av husholdningsklorin (1dl klorin i 5 liter vann) kan brukes for å fjerne smittestoffer.
 • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.
 • Bruk myggbeskyttelse.

I utsatte områder bør man unngå flåttbitt og insektstikk med bekledning, insektsrepellenter, inspeksjon av hud for å fjerne flått etc. Laboratoriearbeid med vevsprøver og kulturer bør foregå i inneslutningsnivå 2 eller høyere.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ingen spesielle tiltak ved påvist enkelttilfelle. Ved flere tilfeller med mistanke om smitte fra felles vannkilde, bør Mattilsynet kontaktes og informasjon bør gis til alle husstander med beskjed om oppkok av vannet. Den mistenkte vannkilden bør inspiseres. Brønner må renses for slam og døde dyr, og vannet bør desinfiseres før brønnen tas i bruk. Hvis man finner døde gnagere, kan disse sendes til undersøkes ved Veterinærinstituttet.

Meldings- og varslingsplikt

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A-sykdom. Kriterier for melding er et klinisk forenlig tilfelle med epidemiologisk tilknytning eller laboratoriepåvisning av Francisella tularensis ved isolering eller nukleinsyreundersøkelse eller antistoff (IgM eller IgG serokonvertering, signifikant antistofføkning i serumpar eller isolert forhøyet antistoff).

Kliniske kriterier for ulceroglandulær tularemi er hudsår eller regional lymfadenopati. Glandulær tularemi: forstørrete og smertefulle lymfeknuter uten sårdannelse. Okuloglandulær tularemi: konjunktivitt og regional lymfadenopati. Orofaryngeal tularemi: cervical lymfadenopati og minst én av følgende symptomer: stomatitt, tonsillitt, faryngitt. Intestinal tularemi: minst én av følgende symptomer: magesmerter, oppkast, diaré. Pneumonisk tularemi: pneumoni. Tyføs tularemi: minst én av følgende symptomer: feber uten tidlig lokaliserte tegn eller symptomer, septikemi.

Med epidemiologisk tilknytning menes overføring fra dyr til mennesker, eksponering for en felles kilde eller eksponering for forurenset mat eller vann.

 

Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd, ved mistanke om overføring med næringsmidler eller ved smitte fra dyr, se Varsling av smittsomme sykdommer .

 

Tulare county -  sted i California, USA. Edward Francis (1872-1957, USA)