Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Brukermedvirkning i kunnskapsoppsummeringer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Brukermedvirkning i kunnskapsoppsummeringer

Brukermedvirkning i kunnskapsoppsummeringer

Det åpne instituttet er et av ni satsningsområder i strategien til Folkehelseinstituttet (FHI) mot 2024. I FHI skal vi jobbe aktivt med brukermedvirkning i utviklingen av våre tjenester og produkter. Brukermedvirkning betyr at brukere inviteres til å delta i/bidra til/medvirke i/ en eller flere faser av et prosjekt, en leveranse eller i utforming av en tjeneste.

Det åpne instituttet er et av ni satsningsområder i strategien til Folkehelseinstituttet (FHI) mot 2024. I FHI skal vi jobbe aktivt med brukermedvirkning i utviklingen av våre tjenester og produkter. Brukermedvirkning betyr at brukere inviteres til å delta i/bidra til/medvirke i/ en eller flere faser av et prosjekt, en leveranse eller i utforming av en tjeneste.


Definisjon av «brukere» 

En bruker er enhver person eller gruppe som påvirkes av eller har en interesse i det som produseres i FHI. Brukere/interesse​​​nter av det som FHI produserer, inkludert kunnskapsoppsummeringer, kan være 

 • departementer 
 • direktorater 
 • kommuner og fylkeskommuner 
 • regionale helseforetak 
 • universitet- og høgskoler 
 • media, forskningsdeltakere 
 • pasienter og pårørende 
 • pasientrepresentanter (for eks. pasientorganisasjoner) 
 • helsepersonell 
 • forskere 
 • beslutningstakere, 
 • representanter for næringslivet 
 • frivillig sektor 
 • den generelle befolkningen​ 

Når det gjelder brukermedvirkning i metodevurderingersom leveres i systemet Nye metoder  benytter FHI samme definisjon som Nye Metoder: «En bruker er en pasient, tidligere pasient eller pårørende, og de som representerer disse».  

Involvering av brukere 

Når brukere skal delta i arbeidet med kunnskapsoppsummeringer kan vi i stor grad bruke Rutine for brukermedvirkning i metodevurderinger ved Folkehelseinstituttet.  

I relevante kunnskapsoppsummeringer kan brukere inviteres til å delta på møter ved FHI for å diskutere forskningsspørsmålet (PICO) og komme med innspill til bakgrunnskapittel og diskusjon, på lik linje med kliniske eksperter. Brukerne vil også få lese gjennom prosjektplan og rapportutkast, og komme med kommentarer og innspill til utkastene.    

Kort oppsummert vil vi involvere brukere der det er mulig og hensiktsmessig ved å   

 • ha en transparent prosess for identifisering av brukere   
 • benytte én av to tilnærminger for brukermedvirkning:   
  • Tilbud om deltakelse i prosjektmøter på lik linje med andre eksterne eksperter    
  • Tilbud om å gi skriftlige innspill ved bruk av spørreskjema   
 • synliggjøre brukerperspektivet gjennom å   
 • beskrive hvordan brukerne har vært involvert    
 • inkludere utfallsmål som er viktige for brukergruppen 
 • diskutere kunnskapsgrunnlaget for utfallsmålene som er viktige for brukergruppen, og diskutere hvordan resultatene i kunnskapsoppsummeringen kan ha betydning for brukernes dagligliv   

Hvordan bidra med erfaringskunnskap? 

Før vi igangsetter arbeidet med en kunnskapsoppsummering inviterer våre forskere bruker og, kliniske eksperter til et oppstartsmøte. På oppstartsmøtet drøfter vi temaet og formulerer forskningsspørsmålene.  

Etter oppstartsmøtet, skriver forskerne et utkast til prosjektplan som de sender til de brukerne og ekspertene som er med i prosjektgruppen, for skriftlige innspill og kommentarer.  

Etter at prosjektplanen er godkjent, gjennomfører forskerne selve kunnskapsoppsummeringen ut fra fremgangsmåten som er beskrevet i prosjektplanen. Forskerne sender også rapportutkastet til brukerne og ekspertene som er med i prosjektgruppen.  

Vi kan be brukerne om å vurdere følgende i et rapportutkast: 

 • Er sammendraget godt strukturert og dekkende for innholdet i rapporten? 
 • Gir introduksjonen tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon? 
 • Er problemstillingen klart og tydelig formulert? 
 • Er resultatene forståelig framstilt? 
 • Er diskusjonen i tråd med innholdet i rapporten? 
 • Diskuteres hovedfunnenes relevans for brukergruppene(e)? 
 • Er det noe som mangler i diskusjonen? 
 • Gis det klare konklusjoner? 
 • Er det gitt relevante vurderinger av konsekvenser for praksis og konsekvenser for brukerne? 
 • Er rapporten lett å lese og språket godt? 
 • Er det noe du savner i rapporten, eller som burde vært belyst bedre eller på en annen måte? 

Kort om brukermedvirkning i metodevurderinger  

Brukermedvirkning i ulike typer metodevurderinger:  

 • Fullstendige metodevurderinger har en ekspertgruppe med brukere og kliniske eksperter som deltar i oppstartsmøtet, og leser og kommenterer utkast til prosjektplan og rapport.  
 • I hurtige metodevurderinger inviterer vi brukerorganisasjoner til å fylle ut et spørreskjema i oppstartsfasen av prosjektet. I tillegg får brukerorganisasjonen(e) som har svart på spørreskjemaet mulighet til å lese og kommentere rapportutkast.  
 • I forenklede metodevurderinger kan vi invitere brukerorganisasjoner til å fylle ut et spørreskjema i oppstartsfasen i prosjekter, der dette er relevant. Hvis brukerorganisasjon(er) fyller ut spørreskjema, vil de også få mulighet til å lese og kommentere rapportutkast.  

Det finnes mer informasjon i Folkehelseinstituttets produktportefølje i Nye metoder 

Hva brukerne kan forvente fra FHI 

Brukerrepresentanter ved Folkehelseinstituttet bør kunne forvente  

 • et tydelig mandat  
 • praktisk tilrettelegging for å sikre tilgjengeligheten dersom det er behov for det likeverdig møte  
 • avklaring av roller og forventninger  
 • opplæring om etaten, foretaket eller institusjonen der brukermedvirkningen finner sted  
 • rutiner for å foreslå saker til drøfting  
 • saksliste i god tid og saksdokumenter for større saker  
 • interesse og vilje til å ta innspill til følge  
 • rapportering om resultat av arbeidet  
 • avklaring om dekning av utgifter og eventuelt honorering ​ 

Erklæring av interessekonflikter 

Alle som deltar i eller bidrar til en kunnskapsoppsummering, også brukerrepresentanter, må fylle ut og signere et egenerklæringsskjema om mulige interessekonflikter. 

Ressurser