Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Arbeidsplasser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Arbeidsplasser

Råd til arbeidsplasser

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på arbeidsplasser, og råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.

skriver på pc
Colourbox.com

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på arbeidsplasser, og råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.


Innhold på denne siden

Nye nasjonale og regionale tiltak

Regjeringen har vedtatt nye nasjonale tiltak gjeldende fra midnatt 3. desember 2021, våre sider oppdateres fortløpende.

Regjeringen innfører regionale smitteverntiltak i flere kommuner på grunn av smittesituasjonen. Se din kommunes nettside for mer informasjon.

Målgruppe og formål

Denne artikkelen gir råd om hvordan virksomheter kan ivareta smittevern på arbeidsplassen og råd om bruk av hjemmekontor.

Planlegging og risikovurdering

Virksomheten er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende regelverk.

  • Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.
  • Bedriftshelsetjeneste og/eller kommunehelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til å vurdere smitterisikoen og utarbeide tiltaksplaner.
  • Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og besøkende/brukere.
  • Arbeidsplasser må være forberedt på noe fravær på grunn av sykdom eller karantene.

Vaksinasjonsstatus er en personlig helseopplysning. Arbeidstilsynet har vurdert at innhenting av opplysninger om arbeidstakernes vaksinasjonsstatus, må være saklig begrunnet i virksomhetens behov og innhentingen må være forholdsmessig og vurderes opp mot arbeidstakers behov for ivaretakelse av personlig integritet.

Oppfølging av tilfeller i virksomheter

De som er smittet med covid-19, skal være i isolasjon. Dette håndteres av helsevesenet. 

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (kjæreste eller bestevenn) til den som er smittet, og øvrige nærkontakter.

Kommunene skal konsentrere sin smittesporing om husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Personer med bekreftet covid-19 blir oppfordret til å varsle sine øvrige nærkontakter og anbefale dem å teste seg. Bedrifter kan oppfordre ansatte til å informere arbeidsgiver hvis de får bekreftet covid-19, slik at arbeidsgiver kan bistå med å gi informasjon til andre ansatte som er potensielle nærkontakter. Virksomheter kan i samarbeid med helsetjenesten i kommunen om hvordan de bør videreformidle informasjon til ansatte som er «øvrige nærkontakter». Kommunens smittesporingsenhet bør informeres ved mulighet for mange nærkontakter/utbrudd, for eksempel etter arrangementer eller samlinger, slik at de i samråd med virksomheten kan vurdere varsling og eventuelle tiltak.

Alle berørte ønsker som regel mye informasjon, og behovet må balanseres mot taushetsplikt og personvernhensyn. 

Smitteforebyggende tiltak

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Andre råd og tiltak kan tas i bruk lokalt eller nasjonalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte. 
  2. Avstand og redusert antall nærkontakter
  3. God hånd- og hostehygiene, og godt renhold

Syke personer skal holde seg hjemme

Ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på jobb, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Se Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer.

Renhold

Virksomhetenes rutiner bør sikre tilstrekkelig godt renhold.

Hånd- og hostehygiene

Virksomheten bør tilrettelegge for god håndhygiene for ansatte og besøkende. Både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon er gode og effektive metoder for håndhygiene.

Munnbind

I situasjoner med høyt smittepress i samfunnet, og hvor det er vanskelig å holde avstand, kan munnbind anbefales som et tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Munnbind kan ikke erstatte andre tiltak, men må komme i tillegg.

Ventilasjon og lufting 

Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. Det anbefales vanlig bruk av ventilasjon og normalt vedlikehold av ventilasjonssystemet. Å øke graden av ventilasjon i allerede godt ventilerte rom kan potensielt øke smitterisikoen. I tette rom der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte regelmessig.

Kontaktreduserende tiltak

Redusert kontakt med andre er et tiltak som vil minske risiko for smitte. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer og redusere antall personer som samles. Ved å unngå håndhilsing og klemming holder man mer avstand og reduserer risikoen for smittespredning.

Hjemmekontor og fleksibel arbeidstid

Bruk av hjemmekontor er aktuelt som smitteforebyggende tiltak dersom smittespredningen nasjonalt, i lokalsamfunnet eller på arbeidsplassen er høy, og/eller det er et behov for kontaktreduserende tiltak i kollektivtransporten. Delvis hjemmekontor, der ansatte jobber hjemme deler av arbeidsuken, for eksempel 50 %, bidrar til å redusere smittespredning og til kontinuitet i en situasjon med risiko for høyt fravær. Arbeidsgiver vurderer nødvendighet og egnethet av hjemmekontor på grunnlag av anbefalinger fra lokale eller nasjonale helsemyndigheter.

Selv når hjemmekontor anbefales, bør det bare benyttes så lenge det er praktisk mulig, og kun der virksomheten kan opprettholde et godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger og der det er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester. I mange tjenester (for eksempel de som omfatter psykisk helse, sårbare brukere, fremmedspråklige og barn og unge) er relasjonsbygging og trygging en viktig del av arbeidet og kan oftest ikke erstattes av digitale tjenester. For disse virksomhetene er det særlig viktig å vurdere om kvaliteten og tjenesten er like god og tilgjengelig for alle.

For noen er hjemmearbeid vanskelig grunnet psykososiale/sosiale forhold, hjemmesituasjon eller lignende. Arbeidsgiver bør legge til rette for at personer med behov for å være til stede på jobb får mulighet til dette.

Risikogrupper

Personer i risikogrupper er i hovedsak vaksinert og i stor grad beskyttet, slik at de kan leve som andre og følge de generelle smittevernrådene.

Hjemmekontor eller annen tilrettelegging av arbeid kan være aktuelt for enkeltpersoner med økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19. Slik vurdering bør gjøres individuelt. Det kan være aktuelt med legeerklæring.

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19:

Arbeidsreiser

Smittevernråd for reiser blir oppdatert fortløpende og kan endre seg raskt. Virksomheter og ansatte bør sette seg inn i hvilke råd som gjelder for reiser i Norge og til utlandet, og hvilke karanteneregler som gjelder etter utenlandsreiser. Oppdatert oversikt over gjeldende retningslinjer og mer informasjon finnes her:

Råd til sektorer der arbeiderne bor på arbeidsplassen - anlegg, verft, skip, mv.

På steder hvor mange bor tett kan det være vanskelig for den enkelte å klare å holde avstand og begrense antallet kontakter. Arbeidsplasser der ansatte lever tett på hverandre over tid, som for eksempel brakkerigger, kan derfor være spesielt utsatt for smittespredning. Se råd til steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.) 

 

 

 

 

 

 

Historikk

02.12.2021: Reaktivert artikkelen. Innholdet er forkortet og oppdatert i henhold til råd og anbefalinger fra regjeringen. Avsnittet om virksomhetens rolle ved smittesporing er oppdatert. Oppdatert lenker.

25.09.2021: Arkivert

08.07.2021: språkrevisjon og oppdatering om vurdering av bruk av hjemmekontor.

23.06.2021: Fjerna sjekkiste for vurdering av hjemmekontor (integrert i tekst), generell korting av tekst og harmonisering med trinn tre nasjonalt.

19.02.2021: Strukturelle endringer for å harmonisere med andre råd og veiledere. Der det har vært mulig, er tekst forkortet, og det er i stedet henvist til oppdaterte lenker på FHI.no. Dette gjelder spesielt avsnittet om vurdering av hjemmekontor, råd om renhold og råd om hånd- og hostehygiene. Oppdatert råd om munnbind, samt ventilasjon og lufting. Oppdatert råd om arbeidsreiser og transport.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

04.01.2021: Oppdatert ihht regjeringens anbefalinger om hjemmekontor fra 04.01 og to uker frem i tid.

23.11.2020: Fjernet setningen om at siden er under oppdatering.

05.11.2020: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

30.10.2020: Oppdatert råd under avsnitt "Hvis en i husstanden til en ansatt har bekreftet covid-19". 

28.10.2020: Lagt inn avsnitt med råd til sektorer der arbeidere bor på arbeidsplassen.

04.09.2020: Presisert hva som menes med god allmenntilstand

27.08.2020: Oppdatert kulepunkter i avsnittet "Syke personer skal holde seg hjemme" under personer som kan være fysisk til stede og personer som ikke kan være fysisk til stede på arbeidsplassen.

12.08.2020: "Grønne områder" er erstattet med "gule områder"

14.07.2020: Lagt inn asvnitt om arbeidsreiser uten karanteneplikt i Norden og EU/EØS/Schengen under Transport til og fra arbeidstedet.

28.05.2020: Lagt inn lenk til Regjeringen.no til nyhet om nye karanteneregler for arbeidsreiser i Norden.

18.05.2020: Oppdatert tekst i forbindelse med publisering av Veileder for hjemmekontor. Lagt inn forslag til når hjemmekontor bør vurderes, og tabellverktøy som støtte for å gjøre vurderinger.

15.05.2020: Endret tekst i avsnittet "Reise" slik at det er i tråd med reviderte smittevernråd for ferie og reiser som ble publisert 15.05.20. I de reviderte smittevernrådene for ferie og reiser står det at: I lys av en forbedret smittesituasjon er det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge nå lettet på.

5.5.2020: Artikkelen en omarbeidet med flere råd til arbeidsplasser. Det er gitt mer detaljerte råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Satt inn henvisning til artikkelen Mal for smittevernveileder – bransjestandard. Råd til universiteter og høyskoler er tatt ut av artikkelen. 

31.03.2020: Lagt inn lenke til Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

25.03.2020: Lagt inn endring: Oppdatering 24. mars 2020: Regjeringen har vedtatt av tiltaket fra 12. mars videreføres til og med 13. april 2020

24.03.2020: Artikkelen splittet i to. Informasjon til spesifikke sektorer flyttet ut i egen artikkel.

19.3.2020: Avsnitt reiseråd oppdatert. Mindre redigering i avsnitt om fjernundervisning, kantiner. "Hansker" lagt til: Bruk av beskyttelsesutstyr slik som munnbind og hansker anbefales ikke på generell basis. kl 16.45

18.3.20: Lagt inn ny tekst med råd til spesifikke sektorer. Lagt inn ny tekst om råd ved unntak fra hjemmekarantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner.

16.3.2020: Lagt inn lenker med informasjon for varehandelen.

14.03.20: Helsemyndighetene har 14. mars 2020 vedtatt utvidete karantenebestemmelser for reisende som ankommer Norge. Detaljert beskrivelse om hvilke land som er unntatt for karantenebestemmelser finnes via lenker på siden.

12.03.20: Gjort omfattende endringer i teksten i henhold til at WHO har erklært pandemi 11.03.20 og at Helsedirektoratet 12. mars 2020 har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av covid-19.

10.03.20: Lagt til råd om håndhilsing, klemming og kyssing. Revidert råd om oppfordring til hjemmekontor og fleksible arbeidstider.