Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kontroll av badevannskvalitet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kontroll av badevannskvalitet

Artikkel

Kontroll av badevannskvalitet

Både norsk regelverk og EUs regelverk baseres på at badeplassens og badevannets kvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Ingen av regelverkene angir noen grense for når en badeplass bør stenges ut fra resultater på enkeltprøver.

Bading
Bading. Colourbox.com

Både norsk regelverk og EUs regelverk baseres på at badeplassens og badevannets kvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Ingen av regelverkene angir noen grense for når en badeplass bør stenges ut fra resultater på enkeltprøver.


Reglene er til for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Eventuell umiddelbar stengning er det opp til lokal helsemyndighet å vurdere. Dersom det kan skyldes et massivt kloakkutslipp fra mange, eller et spesielt farlig kloakkutslipp, kan det være riktig å stenge allerede etter én enkeltprøve som tilsier overskrider kravet.

Verdens helseorganisasjon peker først og fremst på to sykdomsbilder som kan ha sammenheng med bading i forurenset vann. Vanligst er mage-tarminfeksjoner med oppkast og diaré, og nest vanligst er akutte luftveisinfeksjoner. Alle personer som har vært på en badestrand og badet, vil ha en større risiko for å få disse typene infeksjoner sett i forhold til andre som ikke har vært på badestrand, og det selv om badevannet er helt rent. Dette kan skyldes at de badende forurenser for hverandre uten at dette kan fanges opp av de måleprogrammene som utføres.

Kontroll av badevannskvaliteten

Kontroll av badevannskvaliteten gjøres av den enkelte kommune i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern (Lovdata). Er du i tvil om du bør bade, kan du kontakte lokal helse- og miljømyndighet for å få mer informasjon. Flere kommuner legger også ut informasjon om badevannskvaliteten på sine hjemmesider. For bedømmelse av badevannskvalitet henvises til EU´s badevannsdirektiv (Directive 2006/7/EC) samt "Vannkvalitetsnormer for friluftsbad" IK-21/94.

Krav om prøvetaking

EU-direktivets krav om prøvetaking er forholdsvis moderat:

  • Prøvetakingen bør starte før badesesongen starter og minimumskravet er fire prøver hver sesong.
  • Dersom badesesongen forventes å være kortere enn åtte uker, eller dersom det gjelder badeplasser som er vanskelig tilgjengelige, så er kravet bare tre prøver.
  • Prøvetakingen må være jevnt fordelt utover sesongen, men det må ikke gå mer enn én måned mellom hver prøvetaking.
  • Ved en akutt forurensning må det tas en tilleggsprøve for å bekrefte at den akutte forurensningen er borte. Slike tilleggsprøver regnes ikke med i rutineprøvene for å bedømme badevannets kvalitet.

Ingen av regelverkene tar for seg problemstillingene omkring ikter, en type parasitter som finnes i ferskvann hvor det bor andefugler. Andefuglene er hovedvert for denne parasitten, og de skiller ut ett av stadiene for parasitten, den har et mellomstadium i noen ferskvannssnegler som lever på grunne deler av en del innsjøer. Når temperaturen i vannet overstiger 20o C, skiller sneglene ut de stadiene av ikten som kan angripe også mennesker og dyr. De borer seg inn i huden, og dersom det viser seg at de ikke har truffet en fugl, så dør de og etterlater seg noe som likner på et myggstikk. Det er ikke farligere enn myggstikk, men det kan bli mange av dem. Man kan unngå dem ved ikke å bade på grunt vann, og ved å tørke seg hurtig og grundig med et håndkle etter å ha kommet seg opp på land.

Les mye mer om badevann under tema: Badevann. Se relaterte sider under denne saken.

Kategorisering av vannkvalitet

Norge og EU bruker litt ulike betegnelser på resultatene fra vannprøvene.

Norge bruker betegnelsene God, Mindre god og Ikke akseptabel, altså 3 kategorier, mens EU bruker betegnelsene Utmerket (Excellent), God og Tilstrekkelig, og ved at det er mulig å overskride kategorien for Tilstrekkelig, så har de 4 kategorier. Vi kunne gjerne ha brukt betegnelsen Utmerket på den beste kategorien vi også, for våre krav til den beste kategorien er strengere enn EUs krav.

Normer for vannkvalitet

Det norske regelverket for vannkvalitet i friluftsbad ble utformet som normer av Helsedirektoratet i samarbeid med vårt institutt i 1994. Den gangen var de strengere enn EUs regelverk, men EU vedtok et nytt badevannsdirektiv i 2006.

Tabell 1. Normene for mikrobiell kvalitet

Parameter

God

Mindre god

Ikke akseptabel

Hyppighet

Termotolerante koliforme bakterier/100 ml

<100

100-1000

>1000

Ukentlig*

Fekale streptokokker

<100

100-1000

>1000

Ukentlig*

* Prøvetakingshyppigheten kan reduseres dersom det er en lite besøkt badestrand, eller dersom prøveserier over minst 2 år har vist at vannkvaliteten ligger godt innenfor ”God” vannkvalitet.

Dersom én vannprøve viser ”ikke akseptabel vannkvalitet” bør det omgående tas nye prøver for å verifisere resultatet. Dersom tre etterfølgende prøver viser ”ikke akseptabel vannkvalitet” bør midlertidig stengning av badeplassen vurderes. Badeplassen bør ikke gjenåpnes før enten forurensningskilden er funnet og stoppet, eller at tre påfølgende vannprøver viser at vannkvaliteten ligger innenfor kategoriene ”god” eller ”mindre god”.

Vurderingen av badeplassen og badevannets kvalitet bør baseres på en serie på minimum 10 prøver. Følgende retningslinjer anbefales lagt til grunn

Tabell 2. Anbefalte retningslinjer

Resultat av vannprøvene

Bedømmelse av badeplassens bakteriologiske standard

> 90 % av prøvene ligger i kategori ”god” og inntil 10 % av prøven ligger i kategorien ”mindre god”

God

> 90 % av prøvene ligger i kategoriene ”god” eller ”mindre god” og inntil 10 % ligger i kategorien ”ikke akseptabel”

Mindre god

> 10 % av prøvene ligger i kategorien ”ikke akseptabel”

Ikke egnet for bading

Noen kommuner har bestemt å gå over til å bedømme badevannet i henhold til EUs nye badevannsdirektiv (Directive 2006/7/EC), derfor gjengis kravene i dette direktivet her (uoffisiell oversettelse):

Tabell 3. Ferskvann

Parameter

Utmerket

God

Tilstrekkelig

Intestinale enterokokker/100 ml

200*

400*

330**

E. coli/100 ml

500*

1000*

900**

* Basert på at 95 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi
** Basert på at 90 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

Tabell 4. Saltvann eller brakkvann

Parameter

Utmerket

God

Tilstrekkelig

Intestinale enterokokker/100 ml

100*

200*

185**

E. coli/100 ml

250*

500*

500**

* Basert på at 95 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi
** Basert på at 90 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

Tabell 5. EU-direktivet sier at badevannskvaliteten skal bedømmes på bakgrunn av resultatene over den siste 4-årsperioden med følgende karakterer:

Dårlig kvalitet

Mer enn 10 % av prøvene overskrider verdiene for ”Tilstrekkelig”

Tilstrekkelig kvalitet

1. Kvaliteten er bedre enn verdiene for ”Tilstrekkelig”

2. Hvis badevannet utsettes for akutt (kort tid) forurensning:

(i) Adekvate tiltak gjennomføres, inkludert overvåkning, akuttvarslings­systemer for å hindre at badende utsettes for smittefare enten ved advarsel eller om nødvendig badeforbud

(ii) Adekvate tiltak gjennomføres for å forebygge, redusere eller eliminere årsaken til forurensningen

(iii) Antall prøver tatt under en akutt forurensning utgjør mindre enn 15 % av totalantallet prøver, eller ikke mer enn 1 per badesesong dersom prøveantallet er 7 eller mindre

God kvalitet

1. Kvaliteten er bedre enn verdiene for ”God”

2. Hvis badevannet utsettes for akutt (kort tid) forurensning:

(i) Adekvate tiltak gjennomføres, inkludert overvåkning, akuttvarslings­systemer for å hindre at badende utsettes for smittefare enten ved advarsel eller om nødvendig badeforbud

(ii) Adekvate tiltak gjennomføres for å forebygge, redusere eller eliminere årsaken til forurensningen

(iii) Antall prøver tatt under en akutt forurensning utgjør mindre enn 15 % av totalantallet prøver, eller ikke mer enn 1 per badesesong dersom prøveantallet er 7 eller mindre

Utmerket kvalitet

1. Kvaliteten er bedre enn verdiene for ”Utmerket”

2. Hvis badevannet utsettes for akutt (kort tid) forurensning:

(i) Adekvate tiltak gjennomføres, inkludert overvåkning, akuttvarslings­systemer for å hindre at badende utsettes for smittefare enten ved advarsel eller om nødvendig badeforbud

(ii) Adekvate tiltak gjennomføres for å forebygge, redusere eller eliminere årsaken til forurensningen

(iii) Antall prøver tatt under en akutt forurensning utgjør mindre enn 15 % av totalantallet prøver, eller ikke mer enn 1 per badesesong dersom prøveantallet er 7 eller mindre