Hopp til innhold

Oversikt over sentrale helseregistre

Publisert Oppdatert

Helsefagperson med PC
Tastatur forsker. Colourbox.com

De sentrale helseregistrene er etablert for å ivareta landsomfattende oppgaver. De brukes først og fremst til helseanalyser, statistikk, kvalitetsforbedring av helsetjenester, forskning, administrasjon, styring og beredskap.


Registrene er opprettet med hjemmel i helseregisterloven og forskrifter. Registre med direkte personidentifiserbare opplysninger som ikke er basert på samtykke, er opprettet etter behandling i Stortinget. Det finnes også sentrale helseregistre som ikke inneholder personidentifiserbare opplysninger, eller bare indirekte personidentifiserbare opplysninger. Registrene forvaltes av ulike virksomheter i den sentrale helseforvaltningen.

Oversikt over sentrale helseregistre

Register

Hjemmel i helseregisterloven

Dataansvarlig

a) Dødsårsaksregisteret

§ 11

Folkehelseinstituttet

b) Kreftregisteret

§ 11

Oslo universitetssykehus

c) Medisinsk fødselsregister

§ 11

Folkehelseinstituttet

d) Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

§ 11

Folkehelseinstituttet

e) Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

§ 11

Folkehelseinstituttet

f) Forsvarets helseregister

§ 11

Forsvaret

g) Norsk pasientregister

§ 11

Helsedirektoratet

h) Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

§ 11

Folkehelseinstituttet

i) System for bivirkningsrapportering*

§ 11

Ikke avgjort

j) Kommunalt pasient- og brukerregister

§ 11

Helsedirektoratet

Helsearkivregisteret

§ 12

Riksarkivaren

Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

§ 9b

Helsedirektoratet

Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

§ 9b

Folkehelseinstituttet

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

§ 9b

Folkehelseinstituttet

Register over svangerskapsavbrudd

§ 9b

Folkehelseinstituttet

Reseptbasert legemiddelregister

§ 9b

Folkehelseinstituttet

System for overvåking av virusresistens (RAVN)

§ 9b

Folkehelseinstituttet

*Under etablering