Hopp til innhold

Artikkel

Oversikt over sentrale helseregistre

Publisert Oppdatert

De sentrale helseregistrene er etablert for å ivareta landsomfattende oppgaver. De brukes først og fremst til helseanalyser, statistikk, kvalitetsforbedring av helsetjenester, forskning, administrasjon, styring og beredskap.

Helsefagperson med PC
Tastatur forsker. Colourbox.com

De sentrale helseregistrene er etablert for å ivareta landsomfattende oppgaver. De brukes først og fremst til helseanalyser, statistikk, kvalitetsforbedring av helsetjenester, forskning, administrasjon, styring og beredskap.


Registrene er opprettet med hjemmel i helseregisterloven og forskrifter. Registre med direkte personidentifiserbare opplysninger som ikke er basert på samtykke, er opprettet etter behandling i Stortinget. Det finnes også sentrale helseregistre som ikke inneholder personidentifiserbare opplysninger, eller bare indirekte personidentifiserbare opplysninger. Registrene forvaltes av ulike virksomheter i den sentrale helseforvaltningen.

Oversikt over sentrale helseregistre

Tabell 1. Oversikt over sentrale helseregistre

Register

Hjemmel i helseregisterloven

Dataansvarlig

Dødsårsaksregisteret

§ 11

Folkehelseinstituttet

Kreftregisteret

§ 11

Oslo universitetssykehus

Medisinsk fødselsregister

§ 11

Folkehelseinstituttet

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

§ 11

Folkehelseinstituttet

Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

§ 11

Folkehelseinstituttet

Forsvarets helseregister

§ 11

Forsvaret

Norsk pasientregister

§ 11

Helsedirektoratet

Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

§ 11

Folkehelseinstituttet

System for bivirkningsrapportering

§ 11

Legemiddelverket

Kommunalt pasient- og brukerregister

§ 11

Helsedirektoratet

Helsearkivregisteret

§ 12

Riksarkivaren

Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

§ 9b

Helsedirektoratet

Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

§ 9b

Folkehelseinstituttet

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

§ 9b

Folkehelseinstituttet

Register over svangerskapsavbrudd

§ 9b

Folkehelseinstituttet

Reseptbasert legemiddelregister

§ 9b

Folkehelseinstituttet

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

§ 9b

Folkehelseinstituttet