Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Oversikt over sentrale helseregistre

De sentrale helseregistrene er etablert for å ivareta landsomfattende helseoppgaver. De brukes i første rekke til helseanalyse, helsestatistikk, kvalitetsforbedring av helsetjenester, forskning, administrasjon, styring og beredskap.

Helsefagperson med PC
Tastatur forsker. Colourbox.com

Registrene er opprettet med hjemmel i helseregisterloven og forskrifter. Registre med personidentifiserbare opplysninger som ikke er basert på samtykke, er opprettet etter behandling i Stortinget. Det finnes også sentrale helseregistre som ikke inneholder personidentifiserbare opplysninger.

Oversikt over sentrale helseregistre:

Register

Hjemmel i helseregisterloven

Databehandlingsansvarlig (databehandler)

1. Medisinsk fødselsregister

§ 11

Folkehelseinstituttet

2. Register over svangerskapsavbrudd

§ 9b

Folkehelseinstituttet

3. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

§ 11

Folkehelseinstituttet

4. Dødsårsaksregisteret

§ 11

Folkehelseinstituttet

5. Reseptbasert legemiddelregister

§ 9b

Folkehelseinstituttet

6. Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

§ 11

Folkehelseinstituttet

7. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

§ 11

Folkehelseinstituttet

8. Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

§ 9b

Folkehelseinstituttet

9. Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

§ 9b

Folkehelseinstituttet (UNN)

10. System for overvåking av virusresistens (RAVN)

§ 9b

Folkehelseinstituttet

11. Norsk pasientregister

§ 11

Helsedirektoratet

12. Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

§ 9b

Helsedirektoratet (SSB)

13. Kommunalt pasient- og brukerregister*

§  11

Helsedirektoratet

14. Kreftregisteret

§  11

Oslo universitetssykehus HF

15. Genetisk masseundersøkelse av nyfødte**

§ 9a jf. § 33

Oslo universitetssykehus HF

16. Reseptformidleren**

§ 9a jf. § 33

Direktoratet for e-helse

17. Forsvarets helseregister

§ 11

Forsvaret

18. Helsearkivregisteret

§ 12

Riksarkivaren

*Under etablering, forskriftsutkast på høring med frist 23. mars 2017

**Også hjemlet i pasientjournalloven § 3