Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spørsmål og svar om koronastatistikken og de interaktive diagrammene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spørsmål og svar om koronastatistikken og de interaktive diagrammene

Artikkel

Spørsmål og svar om koronastatistikken og de interaktive diagrammene

Nedenfor finner du korte forklaringer på hvordan Folkehelseinstituttet overvåker og rapporterer om koronaviruset SARS-CoV-2 og utviklingen av koronavirussykdom (coronavirus disease 2019; covid-19).

Nedenfor finner du korte forklaringer på hvordan Folkehelseinstituttet overvåker og rapporterer om koronaviruset SARS-CoV-2 og utviklingen av koronavirussykdom (coronavirus disease 2019; covid-19).


Innhold på denne siden

Interaktive diagrammer

På siden Statistikk og dagsrapporter om covid-19 finner du interaktive diagrammer fra overvåkingen av covid-19 i Norge.

De interaktive grafene bruker en teknologi som kobler sammen datatabeller. Tabellene oppdateres regelmessig og er basert på ulike registre. Alle hverdager lages det en datafil som ligger til grunn for oppdatering av diagrammene. Oppdateringen skjer cirka kl 12.45.

Grafene inkluderer flere funksjoner som gjør det mulig å se på og laste ned dataene i ønsket format.

1. På toppen av grafpanelet kan du velge tabell eller grafvisning. Tabellen viser dataene som for øyeblikket vises på grafen.

2. For å velge de visualiserte dataene, kan du klikke på etikettene over grafen.

3. For å vise verdien av valgte kategori i grafen kan du flytte markøren over dataene.

4. Hvis du vil laste ned grafen i valgt format eller den fullstendige datatabellen, velger du fra menyen i øverste høyre hjørne av grafpanelet.

5. Dersom du trenger maskinlesbare data, kan du bruke "git" fra Folkehelseinstituttets side på Github

Antall covid-19-tilfeller

Diagrammet viser daglig og ukentlig antall personer som er testet siden epidemiens start, og andelen positive blant disse. Siste dagers tall kan bli justert ved neste oppdatering.
Du finner fylkestall ved å velge fylke i menyen over diagrammet.

Slik hentes data inn:

Når en pasient tester positivt for covid-19, melder leger og laboratorier dette til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) i Folkehelseinstituttet.

Antallet meldte tilfeller registreres fortløpende med opplysninger som bostedskommune, alder og kjønn, i tillegg til informasjon om den positive prøven. Meldte tilfeller er basert på Folkeregistrert bostedsadresse. Det kan derfor vises flere tilfeller i en kommune enn det kommunene selv har oversikt over.

Laboratoriene fikk i april 2020 et nytt elektronisk meldesystem. Dette innebærer raskere oppdateringer. Elektroniske kopisvar går nå direkte fra laboratoriene til MSIS’ laboratoriedatabase.

Også legene kan nå sende meldinger elektronisk til MSIS, men det tar litt tid før alle har tatt ordningen i bruk. Derfor vil det fortsatt være noen forsinkelser og etterregistreringer.

Publisering av data på fhi.no og msis.no

På msis.no publiserer MSIS oppdaterte tall for covid-19-tilfeller kl 00.00 og kl 15.00. Tallene fra publiseringen ved midnatt blir ytterligere kvalitetssikret og analysert i løpet av morgenen og formiddagen. Blant annet kvalitetssikres dobbeltregistreringer. Det korrigeres ved neste oppdatering på msis.no.

Kvalitetssikrede tall publiseres med oppdaterte grafer ca kl 12.45 på Statistikk og dagsrapporter om covid-19.

Det er cirka 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i MSIS. Forskjellen mellom antall tilfeller i MSIS i dag og i går er derfor ikke nødvendigvis nye pasienter det siste døgnet, men nye tilfeller som er meldt inn det siste døgnet.

Når nye meldinger kommer inn, legges disse inn i registeret på den datoen da prøven ble tatt av pasienten. Den daglige oppdateringen av registeret innebærer derfor at antall tilfeller blir oppdatert på prøvedatoer bakover i tid.

Antall tester

Alle laboratorier som tester for sars-cov-2 i Norge, rapporterer daglig om antall tester og antall positive og negative prøver. Rapportene går til referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet og til den nye MSIS-laboratoriedatabasen.

Laboratoriene rapporterer tester etter hvilken dato det ble tatt prøve av pasienten (prøvetakingsdato), og ikke etter analysedato.

Den 19.10.2020 endret vi  presentasjonen av data om testaktivitet i Norge. Også de som testes for andre, tredje gang osv. tas nå med i statistikken over antall tester. Tidligere var bare personer som ble testet for første gang, tatt med. Endringen førte til et høyrere antall tester enn det som tidligere var presentert. 

Innleggelser i sykehus og intensivavdeling

Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) er et medisinsk kvalitetsregister. På nettsidene til Helse Bergen vil du kunne lese om formålet med registeret, og finne informasjon om hva som registreres for henholdsvis intensivdelen og pandemidelen, samt informasjon om retten til innsyn i egne helseopplysninger. NIPaR leverer daglig data til FHI fra to av NIPaRs datainnsamlinger: Norsk intensivregisters beredskapsskjema for covid-19 og Norsk pandemiregister. Disse dataene inngår i beredskapsregistret Beredt C19

Data fra NIPaR presenteres daglig på fhi.no Statistikk om koronavirus og covid-19 og i ukerapportene fra FHI. Tallene kan bli justert ut fra etterregistreringer, spesielt de siste foregående dagene. 

Sykehusene teller hver dag kl. 08.00 antallet pasienter som er innlagt med påvist covid-19, og i tillegg telles antall innlagte pasienter som får invasivrespiratorbehandling. Disse tallene rapporteres til Helsedirektoratet. Tall fra NIPaR og Helsedirektoratet samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare. Vær også oppmerksom på at antall pasienter på intensivavdeling og antall som får invasivrespiratorbehandling, ikke er det samme. Det ligger pasienter i intensivavdelinger som ikke behandles med respirator, eller som får ikke-invasivrespiratorstøtte.

Dødsfall

FHI rapporterer antall døde på lands- og fylkesnivå i dags- og ukerapporter som publiseres på fhi.no. Antallet blir ikke rapportert på kommunenivå på grunn av personvernhensyn.

FHI gir ikke ut opplysninger om enkeltdødsfall.

Et covid-19 assosiert dødsfall er definert som et dødsfall hvor covid-19 (ICD-10 kode U071, U072, U099, U109) er angitt på dødsattesten som underliggende eller medvirkende årsak.

Dødsfall - totaldødelighet

Hver uke får FHI tall fra Folkeregisteret om antall døde i Norge. Disse brukes i NorMOMO-systemet til å beregne totaldødelighet i befolkningen siste uke. NorMOMO står for Norwegian mortality monitoring system.

Det gjøres ukentlige beregninger for å følge med på om det i Norge dør flere personer enn det som er forventet ut fra historiske data. Tallene justeres for forsinkelse i registreringen av dødsfall, noe som gjør at resultatene for de siste 8 ukene kan være usikre.

Ukerapporten for covid-19 inneholder kommentar om den generelle dødeligheten i befolkningen, beregnet etter NorMOMO-modellen.

Norge deltar i det europeiske EuroMOMO-nettverket – European monitoring of excess mortality for public health action, som overvåker totaldødeligheten i Europa.

  • Se siste rapport fra EuroMOMO
  • NorMOMO - les mer om overvåking av totaldødelighet i Norge 

Overvåkingen er satt på pause fra 15. november 2022, se mer informasjon på Overvåkingssystemet for totaldødelighet (NorMOMO) settes på pause

Annen overvåking via fastleger og legevakt

Sykdomspulsen henter inn data fra den såkalte KUHR-databasen om antallet som har søkt lege eller legevakt på grunn av covid-19-liknende symptomer. En ny diagnosekode for dette ble innført 6. mars i år. 

Rapportene fra Sykdomspulsen viser et litt forsinket bilde, fordi det varierer hvor ofte legene melder inn data til KUHR, noen gjør det daglig, andre med 1-3 ukers mellomrom.  

Internasjonale tall

Til dagsrapporter henter FHI tall fra ECDC for beskrivelse av situasjonen i Europa og verden. Også WHO publiserer tall.

Fra utbruddsvarsling til ny meldepliktig sykdom

I begynnelsen av covid-19-epidemien ble antall påviste smittetilfeller (antall med positiv test) varslet per telefon og registrert i et eget utbruddsregister. Fra 25. mars 2020 rapporterer FHI i stedet antall påviste tilfeller som er registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). 

MSIS er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer. "Koronavirus med utbruddspotensial" ble definert som ny meldingspliktig sykdom fra 31.01.2020. Det betyr at leger, legevakt og laboratorier har plikt til å melde om covid-19-tilfeller til MSIS.

I tillegg til MSIS bruker FHI flere andre kilder for statistikk som inngår i ulike rapporter.

Historikk

15.11.2022: Lagt til at overvåkingssystemet EuroMOMO er satt på pause.

17.03.2022: Dødsfall: Covid-19 assosierte dødsfall inkluderer nå også dødsfall uten positiv SARS-CoV-2 prøve i MSIS. Har tydeliggjort hva som er definisjonen på et dødsfall.

28.01.2022: Dødsfall: Varslingsplikten for covid-19 dødsfall opphørte 28.01.2022. Eneste kilde vil fremover være Dødsårsaksregisteret.

13.09.2021: Dødsfall: FHI inkluderer ikke automatisk personer som dør innen 30 dager. Eventuelle dødsfall som har blitt inkludert på grunn av dette tidligere har fortløpende blitt korrigert om nødvendig ved tilgjengelig dødsattest.

9.12.2020: I avsnittet om dødsfall er det lagt til presisering av hvilke dødsfall som inkluderes.

27.10.2020: Lagt til avsnitt om endring i visning av testaktivitet. Også de som testes for andre, tredje gang osv. tas med i statistikken over antall testede. 

08.07.2020: Vi har nå fått individdata fra NIPaR så teksten er oppdatert i avsnittet «Sykehuspasienter og intensivpasienter» som fra i dag av har byttet navn til "Innleggelser i sykehus og intensivavdeling".

13.5.2020: Avsnittet om dødsfall er oppdatert og utvidet.

1.5.2020: Justert tekst i avsnitt om laboratoriedata. Setning om forsinkelser fjernet pga nytt system med elektronisk overføring.

24.4.2020: Avsnitt om totaldødelighet, NorMOMO og EuroMOMO lagt til.

16.4.2020: Lagt til at statistikk for dødsfall ikke publiseres på kommunenivå.

10.4.2020: lagt inn tekst som presiserer at tilfeller i MSIS registreres geografisk på folkeregisterert adresse.