Hopp til innhold

Artikkel

Spørsmål og svar om koronaovervåking og -statistikk

Publisert Oppdatert

Nedenfor finner du korte forklaringer på hvordan Folkehelseinstituttet overvåker og rapporterer om koronaviruset SARS-CoV-2 og utviklingen av koronavirussykdom (coronavirus disease 2019; covid-19).

Nedenfor finner du korte forklaringer på hvordan Folkehelseinstituttet overvåker og rapporterer om koronaviruset SARS-CoV-2 og utviklingen av koronavirussykdom (coronavirus disease 2019; covid-19).


Antall covid-19-tilfeller

Når en pasient tester positivt for covid-19, melder leger og laboratorier dette til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Meldingene sammenstilles i MSIS i Folkehelseinstituttet.

Kvalitetssikrede tall publiseres med oppdaterte grafer ca kl 12.45 på fhi.no: Statistikk og dagsrapporter   

Antallet meldte tilfeller registreres fortløpende, med opplysninger som bostedskommune, alder og kjønn, i tillegg til informasjon om den positive prøven. Meldte tilfeller er basert på folkeregisterregistrert adresse. Det kan derfor vises flere tilfeller i en kommune enn det kommunene selv har oversikt over. 

I løpet av april vil laboratoriene få et nytt elektronisk meldesystem. Dette vil gjøre rapporteringen mer fullstendig også på daglig basis.

Også legene vil om kort tid kunne sende meldinger elektronisk til MSIS, etter planen vil ordningen være på plass i april. 

Publisering av data fra MSIS

På msis.no publiserer MSIS oppdaterte tall kl 00.00 og kl 15.00. Tallene fra publiseringen ved midnatt blir ytterligere kvalitetssikret og analysert i løpet av morgenen og formiddagen. Blant annet kvalitetssikres dobbeltregistreringer, og det gjøres justeringer i dagsrapporten og korrigeres ved neste oppdatering på msis.no.

Det er cirka 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i MSIS. Forskjellen mellom antall tilfeller i MSIS i dag og i går er derfor ikke nødvendigvis nye pasienter det siste døgnet, men nye tilfeller som er meldt inn det siste døgnet. 

Når nye meldinger kommer inn, legges disse inn i registeret på den datoen da prøven ble tatt av pasienten. Den daglige oppdateringen av registeret innebærer derfor at antall tilfeller blir oppdatert på prøvedatoer bakover i tid. 

Annen overvåking via fastleger og legevakt

Sykdomspulsen henter inn data fra den såkalte KUHR-databasen om antallet som har søkt lege eller legevakt på grunn av covid-19-liknende symptomer. En ny diagnosekode for dette ble innført 6. mars i år. 

Rapportene fra Sykdomspulsen viser et litt forsinket bilde, fordi det varierer hvor ofte legene melder inn data til KUHR, noen gjør det daglig, andre med 1-3 ukers mellomrom.  

Antall tester

Laboratoriene rapporterer tester etter hvilken dato det ble tatt prøve av pasienten (prøvetakingsdato), og ikke etter analysedato.

Daglige rapporter: Alle laboratorier som tester for sars-cov-2 i Norge, er rapporterer daglig om antall tester og antall positive og negative prøver. Rapportene går til referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet. 

Ukentlige rapporter: Hver tirsdag kl 12 sender laboratoriene i tillegg en fullstendig oversikt over antall tester og testresultatet som er gjort helt fra starten av utbruddet. Dette betyr at en gang i uken får FHI en fullstendig oversikt over alle tester. Resultatene inngår i ukerapporten fra FHI.

Hvordan få et bilde av mørketall?

Vi vet ikke hvor mange som er smittet i befolkningen, bare andelen av de testede som er smittet. Kriteriene for hvem som bør testes, har også endret seg over tid. Forskjellige metoder kan brukes for å få et bilde av mørketallene:

  • Se på andelen positive tester i kommunehelsetjenesten. De private laboratoriene tester hovedsakelig personer som har oppsøkt lege for symptomer. Derfor ser FHI spesielt på andelen som har fått positiv test ved de private laboratoriene. Dette inngår i ukerapportene. 
  • Se på andelen sykehusinnlagte med påvist covid-19. Testing av innlagte er prioritert og vil ellers ikke bli påvirket av teststrategier i så stor grad som andre grupper.
  • Måle andelen av befolkningen som er bærere av viruset, med eller uten symptomer. FHI planlegger slike undersøkelser i samarbeid med andre institusjoner. I tillegg gjøres det studier for å måle hvor mange som har dannet antistoffer mot viruset. Dette kan gi informasjon om andelen av befolkningen som har gjennomgått infeksjonen. Se Undersøkelser om forekomst av koronaviruset i Norge
  • En annen metode er å bruke influensaovervåkingen. I systemet for influensaovervåking er det et utvalg leger, såkalte fyrtårnleger, som sender inn prøver fra pasienter med influensa-lignende sykdom til Folkehelseinstituttet. Laboratoriet kan da undersøke om det er influensavirus i prøven og dernest karakterisere virusene. Nå tester laboratoriet også alle disse prøvene for sars-cov-2. Dette kan gi et bilde på forekomsten av koronavirus i samfunnet, men også her påvirkes resultatene i stor grad av hvilke grupper som testes.

Sykehuspasienter og intensivpasienter

Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) leverer daglig data til FHI om antall innleggelser med covid-19 som hovedårsak og antall i intensivenhet.  På kumulerte tall (totalt antall hittil per en gitt dato) rapporteres kjønn, aldersfordeling og registrerte risikofaktorer. FHI får ikke informasjon om enkeltpasienter.

Data fra NIPaR presenteres på fhi.no og i ukerapportene fra FHI. Tallene kan bli justert ut fra etterregistreringer, spesielt de siste foregående dagene. 

Totaltall for sykehusinnleggelser: Sykehusene teller hver dag kl. 08.00 antallet pasienter som er innlagt med påvist covid-19, og i tillegg telles antall innlagte pasienter som får invasiv respiratorbehandling. Disse tallene rapporteres til Helsedirektoratet. Tall fra Norsk intensivregister over intensivinnleggelser og tall fra Helsedirektoratet over alle sykehusinnleggelser samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Dødsfall

Rapporter om covid-19-assosierte dødsfall baseres på varslinger til smittevernvakta ved FHI samt meldinger til Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret.

Ved et covid-19 dødsfall skal helsepersonell varsle kommunelegen, som igjen vil varsle FHI. Varsling av covid-19-dødsfall ble innført 12. mars 2020.

I forbindelse med publisering av den daglige og ukentlige statistikken oppsummerer Folkehelseinstituttet alle varslede covid-19-dødsfall. Disse kontrolleres mot meldinger til Dødsårsaksregisteret. Det hender at covid-19-dødsfall ikke varsles til smittevernvakta, men at dødsfallet bare meldes til Dødsårsaksregisteret.

Folkehelseinstituttet bruker også Folkeregisteret for å få et mest mulig fullstendig bilde. Dersom en person dør i løpet av de første 30 dagene etter han eller hun har testet positivt for covid-19, registreres det som et covid-19-assosiert dødsfall, selv om dødsfallet ikke er registret av smittevernvakta eller i Dødsårsaksregisteret. Hvem som har testet positivt, går fram av Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Denne rapporteringen innebærer at covid-19-assosierte dødsfall omfatter både dødsfall der personen dør av og med covid-19.

FHI rapporterer antall døde på lands- og fylkesnivå i dags- og ukerapporter som publiseres på fhi.no. Antallet blir ikke rapportert på kommunenivå på grunn av personvernhensyn.

FHI gir ikke ut opplysninger om enkeltdødsfall.

Dødsfall - totaldødelighet

Hver uke får FHI tall fra Folkeregisteret om antall døde i Norge. Disse brukes i NorMOMO-systemet til å beregne totaldødelighet i befolkningen siste uke. NorMOMO står for Norwegian mortality monitoring system.

Det gjøres ukentlige beregninger for å følge med på om det i Norge dør flere personer enn det som er forventet ut fra historiske data. Tallene justeres for forsinkelse i registreringen av dødsfall, noe som gjør at resultatene for de siste 8 ukene kan være usikre.

Ukerapporten for covid-19 inneholder kommentar om den generelle dødeligheten i befolkningen, beregnet etter NorMOMO-modellen.

Norge deltar i det europeiske EuroMOMO-nettverket – European monitoring of excess mortality for public health action, som overvåker totaldødeligheten i Europa.

  • Se siste rapport fra EuroMOMO
  • NorMOMO - les mer om overvåking av totaldødelighet i Norge 

Internasjonale tall

Til dagsrapporter henter FHI tall fra ECDC for beskrivelse av situasjonen i Europa og verden. Også WHO publiserer tall.

Fra varsling om utbrudd til MSIS-melding

I begynnelsen av covid-19-epidemien ble antall påviste smittetilfeller (antall med positiv test) varslet per telefon og registrert i et eget utbruddsregister. Fra 25. mars 2020 rapporterer FHI i stedet antall påviste tilfeller som er registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). 

MSIS er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer. "Koronavirus med utbruddspotensial" ble definert som ny meldingspliktig sykdom fra 31.01.2020. Det betyr at leger, legevakt og laboratorier har plikt til å melde om covid-19-tilfeller til MSIS.

I tillegg til MSIS bruker FHI flere andre kilder for statistikk som inngår i ulike rapporter.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden