Hopp til innhold

Artikkel

Influensavaksinering høsten 2020

Publisert

Høsten nærmer seg, og med den årets vaksine mot sesonginfluensa. Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til innbyggere i målgruppene for influensavaksinasjon. Oversikt over målgruppene for influensavaksinasjon (helsepersonell, risikogrupper og andre) finnes i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell.

Vaksinering.jpg

Høsten nærmer seg, og med den årets vaksine mot sesonginfluensa. Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til innbyggere i målgruppene for influensavaksinasjon. Oversikt over målgruppene for influensavaksinasjon (helsepersonell, risikogrupper og andre) finnes i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell.


De siste årene har vi sett en stor økning i hvor mange som ønsker å ta influensavaksinen, særlig blant de som tilhører én eller flere risikogrupper. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter også i 2020. Folkehelseinstituttet har til årets sesong bestilt 400 000 doser mer enn i fjor, og vi har nå 1,2 millioner doser til bruk i målgruppene.  

Når man vaksinerer et så stort antall mennesker over en kort tidsperiode, defineres det som massevaksinasjon. Den årlige influensavaksinasjonen har tatt form av massevaksinasjon i flere år allerede, og i år har vi en ekstra utfordring på grunn av covid-19. Vi kan forvente sirkulasjon av koronaviruset mange steder i landet samtidig som vi skal vaksinere målgruppene mot influensa. Det betyr at det må planlegges for vaksinering i en smittesituasjon, enten smittespredningen lokalt er begrenset eller middels/høy når vaksinene skal settes.  

Influensa og Covid-19 

Risikogruppene for influensa og Covid-19 er delvis overlappende. Det er ikke mulig å skille kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet med begge virus samtidig. 

Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa, og for å hindre at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være overbelastet av covid-19. 

Det er for tidlig å si noe om hvilke influensavirus som vil sirkulere i sesongen 2020/21 og hvordan influensasesongen vil utvikle seg. Det er ingenting som tilsier at denne sesongen vil bli annerledes enn tidligere sesonger, med unntak av at strenge smitteverntiltak tilsvarende de som ble innført i mars 2020 vil kunne redusere influensasirkulasjonen i befolkningen.  

I de senere år har influensautbruddet startet rundt juletider med en topp enten ved nyttår eller rundt vinterferien. Det er derfor svært viktig at så mange som mulig er vaksinert før jul. Samtidig må man unngå at vaksineringen starter for tidlig, da immuniteten etter influensavaksine reduseres gradvis og vanligvis ikke varer mer enn 6 måneder, især hos eldre.  

Planlegging av massevaksinasjon i kommunen 

Folkehelseinstituttet har laget en veileder for planlegging av massevaksinasjon mot pandemisk influensa i regi av henholdsvis helseforetak og kommuner. Den innledende delen beskriver pandemisk influensa og pandemisk influensavaksine, og er derfor mindre aktuell i dagens situasjon.  

Del to er utformet som tiltaksplaner som beskriver hva som bør gjøres i kommunen eller helseforetaket på ulike stadier i en pandemi for å lykkes med massevaksinering. Disse er aktuelle også i dagens situasjon, hvor vi er i en aktiv pandemisk fase og skal massevaksinere, selv om vaksinen det gjelder ikke er rettet mot pandemiviruset. FHI anbefaler at de deler av tiltaksplanen som omhandler pandemisk fase (tiden før og etter at vaksine er blitt tilgjengelig) brukes som et utgangspunkt for lokal planlegging for høstens influensavaksinasjon. 

Vaksinering i en smittesituasjon

Forsvarlig gjennomføring av årets influensavaksinasjon forutsetter at  organiseringen  tilpasses den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Kommuner og innbyggere må ta høyde for utvidete smitteverntiltak ved vaksinering. Dette innebærer at kommunen bør:  

  • Planlegge for flere alternative vaksinasjonssteder slik at vaksinering kan gjennomføres under gjeldende begrensninger for antall/avstand mellom fremmøtte 
  • Fastlegene oppfordres til å i størst mulig grad vaksinere risikopasientene når de er inne for vanlige konsultasjoner for å redusere ekstra besøk på fastlegekontorene. 
  • Vurdere bruk av innkalling eller timebestilling for vaksinering fremfor drop-in 
  • Planlegge for vaksinering under anbefalte smitteverntiltak, herunder god tilgang på håndvask/hånddesinfeksjon og eventuelt smittevernutstyr  

Ved gjennomføring av massevaksinering der mange vaksineres på samme sted til samme tid gjelder generelle råd for gjennomføring i henhold til råd for arrangementer, samlinger og aktiviteter. Videre anbefaler FHI ved slik “gymsalvaksinering” at de som skal vaksineres får utdelt et medisinsk munnbind type 1 for å unngå smitte til vaksinatør/andre fremmøtte.  

For råd om organisering av massevaksinering generelt, se tiltaksplan for kommuner i Veileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa. 

For vaksinering i helseinstitusjoner og helse- og omsorgstjenester i hjemmet gjelder råd om smittevern for henholdsvis; 

Massevaksinasjon i oktober/november, prioritert vaksinasjon i desember 

De tradisjonelle influensavaksinene kommer i oktober. FHI har i tillegg bestilt 100 000 doser av en adjuvantert vaksine (Fluad) til bruk på de eldste og mest sårbare. Denne vaksinen kommer i november-desember. Dette innebærer at vi høsten 2020 vil få en todelt vaksinasjon.  

Helsepersonell og de fleste i risikogruppene skal vaksineres i oktober-desember. 

  • Ansatte: Alt helsepersonell i helsetjenesten med regelmessig pasientkontakt bør tilbys vaksine på arbeidsplassen. Vaksine skal tilbys uten kostnad for den ansatte. Kommunen bør ha oversikt over vaksinert personell for å kunne organisere tjenestene slik at risiko for smitte i institusjonene reduseres mest mulig. 
  • Risikogruppene: Kommunen har ansvar for å organisere vaksinasjonen på en slik måte at de oppnår høyest mulig dekning i risikogruppene. De fleste kommuner bruker fastlegene i tillegg til egne kommunale vaksinasjonssteder. Personer i risikogruppene betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen. Risikopasienter med frikort betaler ingenting for vaksinering hos fastlegen.

De som skal ha Fluad vaksineres i desember. Det er 100 000 doser Fluad tilgjengelig, og vaksinen må derfor gis ved prioritert vaksinasjon. Kommunen bør i god tid utarbeide lister over hvem som skal ha Fluad. Dette for å unngå så vel dobbeltvaksinering som manglende vaksinering blant de mest sårbare.  

De som skal få tilbud om Fluad er i prioritert rekkefølge;  

  • beboere >=65 år i institusjon (sykehjem og omsorgsbolig) 
  • personer på venteliste til slik plass  
  • hjemmeboende >=80 år med omfattende hjelpebehov  

Ytterligere ressurser til planlegging og gjennomføring av influensavaksinasjon  

Folkehelseinstituttet vil holde et webinar om influensavaksinering sesongen 2020/2021 den 9. september kl 09.00. Tema på webinaret vil være praktisk vaksinasjon (herunder medisinsk beredskap, registrering i SYSVAK og hvordan melde bivirkninger), informasjon om influensaviruset, risikogrupper for influensa og de aktuelle influensavaksinene, planlegging av massevaksinasjon og smitteverntiltak ved vaksinasjon. Målgruppen for webinaret er leger, helsesykepleiere og annet helsepersonell som er involvert i kommunens influensavaksinasjon. 

Det er mulig å sende inn konkrete spørsmål og ønskede tema til webinaret til vaksine@fhi.no.