Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tiltak ved utbrudd/uventet smitte»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tiltak ved utbrudd/uventet smitte

Artikkel

Tiltak ved utbrudd/uventet smitte

I helseinstitusjoner (sykehus og kommunale heldøgns omsorgsplasser) er det viktig å tidlig oppdage smitte med ulike agens som kan medføre utbrudd. Ved tidlig identifisering av smitte, kan målrettede smitteverntiltak iverksettes for å begrense omfang av utbruddet. Utbrudd i helseinstitusjoner kan påvirke sykelighet og kapasitet.

I helseinstitusjoner (sykehus og kommunale heldøgns omsorgsplasser) er det viktig å tidlig oppdage smitte med ulike agens som kan medføre utbrudd. Ved tidlig identifisering av smitte, kan målrettede smitteverntiltak iverksettes for å begrense omfang av utbruddet. Utbrudd i helseinstitusjoner kan påvirke sykelighet og kapasitet.


Disse rådene gjelder for helseinstitusjoner som omfattes av forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten.

Det skal foreligge skriftlige retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd i helseinstitusjonenes infeksjonskontrollprogram. Utbrudd skal også være en del av gjeldende lokalt og regionalt planverk for beredskap.

Hvordan håndtering av utbrudd i helsetjenesten organiseres, vil avhenge av lokale forhold. Denne tabellen viser en systematisk håndtering av utbrudd i sykehus

Ved mistanke om utbrudd i helseinstitusjon skal det varsles til VESUV.

Utbruddsgruppe

Helseinstitusjoner bør ved mistanke om utbrudd vurdere å etablere en utbruddsgruppe.

I sykehus vil det oftest være smittevernpersonell i dialog med ledelse og berørte avdelinger som vurderer behovet for en sentral utbruddsgruppe. Hvis smittevernlegen ikke leder utbruddsgruppen, skal smittevernlege kunne gi råd direkte til ledelsen som omtalt i § 2-3; Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten.

I kommunale heldøgns omsorgsplasser vil kommunelege i samarbeid med institusjonens leder og ev. lege med ansvar i helseinstitusjonen vurdere etablering av en ev. utbruddsgruppe og videre håndtering. Personell med smittevernkompetanse bør også inngå i denne gruppen.

Det bør være tydelig definert beskrivelse av ansvar, fullmakter og rapporteringslinjer for alle medlemmer av utbruddsgruppen.

Leder for utbruddsgruppen bør ha avsatt tilstrekkelig tid til å kunne jobbe med utbruddet og ha fullmakt til å innføre nødvendige tiltak.

Noen i utbruddsgruppen bør være kjent med fasilitetene og arbeidsflyt på enheter som er berørt av utbruddet.

Når utbruddet er bekreftet, bør det i tillegg til utbruddsgruppen, avsettes ressurser i form av personell til å drive med smittesporing og registrering.

Erfaring tilsier at det bør brukes administrativt ansatte i kombinasjon med smittevernpersonell for ikke å ta ansatte ut av klinisk arbeid.

Registreringsverktøy

Helseinstitusjonen bør ha et registreringsverktøy som involverte i smittesporingen bør ha tilgang til, fortrinnsvis elektroniske registreringsverktøy som er tilgjengelig for de involverte og som kan brukes av flere samtidig. Dataene bør lagres på en sikker server.

Ledelsen må definere hvem som skal ha ansvaret for utbruddsregisteret og hvem som skal ha tilgang til dataene. Juridiske forhold knyttet til etablering av registeret bør avklares med personvernombud lokalt.

Registreringsverktøyet vil støtte helseinstitusjonen i oppfølgingsarbeidet av personer som er smittet og bidra til å skaffe oversikt. Ved å registrere informasjon knyttet til hvert tilfelle vil dette bidra til å lette kommunikasjonen med de som har ansvaret, ledelse i helseinstitusjonen, kommuneleger og nasjonale myndigheter.

Tidlig identifisering og teststrategi

Tidlig identifisering av tilfeller blant ansatte eller pasienter/beboere er avgjørende for å begrense omfanget av et utbrudd.

Det bør være avklart ansvarsforhold mellom avdelingsledelse på involverte avdelinger, bedriftshelsetjeneste og smittevernpersonell i forhold til testing og oppfølging av ansatte.

Rådene under iverksettes raskt etter at første tilfelle er bekreftet hos en ansatt eller pasient/beboer.

Indekstilfelle er per definisjon den første personen med bekreftet sykdom med gjeldende agens som oppdages i et mulig utbrudd. Indekstilfellet utløser smittesporingen, men er ikke nødvendigvis den som startet utbruddet.

Testing og smittesporing ved uventet smitte

Smittesporing iverksettes når det oppdages uventet smitte hos en pasient/beboer eller ansatt. Omfang av smittesporing vil avhenge av type mikroorganisme og smittevei.  

Behov for mer omfattende smittesporing, kan være aktuelt i enkelte typer avdelinger, spesielt avdelinger med immunsvekkede pasienter.

Ved positiv test hos en ansatt eller pasient i sykehus, bør smittesporing gjøres i samråd med smittevernpersonell i sykehuset og i henhold til sykehusets rutiner.

For kommunale helseinstitusjoner vil ansvarlig lege eller leder i sykehjemmet ha ansvaret for smittesporing i samarbeid med kommuneoverlegen.  

Ansatte:

  • Dersom den ansatte tester positivt, men har benyttet personlig beskyttelsesutstyr under all kontakt med pasienten/beboer, er det ikke behov for videre testing eller smittesporing.

Pasienter/beboere:

  • Dersom pasienten/beboer tester positivt, men de ansatte har benyttet personlig beskyttelsesutstyr under all kontakt med pasienten/beboer, er det ikke nødvendig med videre testing eller smittesporing blant eksponerte ansatte.
  • Det er ikke nødvendig å iverksette smittesporing dersom pasienten/beboer er asymptomatisk og ligger på enerom.
  • For pasienter/beboer som har ligget på rom sammen med annen pasient/beboer hvor det oppdages smitte med luftveisagens (influensa eller covid-19), defineres disse som nærkontakter og må omfattes i smittesporingen uavhengig av ev. vaksinestatus og symptomer.

Ansatte som har benyttet anbefalt personlig beskyttelsesutstyr trenger ikke videre oppfølging.  

Flere runder med testing kan vurderes dersom det er nødvendig for å få utbruddet underkontroll.

Tiltak ved utbrudd/uventet smitte

I situasjoner hvor det er mistanke om et større utbrudd, bør alle ansatte følge råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr  i all kontakt med pasienter/beboer inntil utbruddet er under kontroll.

Det bør opprettholdes systemer for isolering av mistenkt smittede pasienter/beboer i påvente av prøvesvar, og pasienter/beboer som er definert som nærkontakter.

Besøk

Besøkende og ledsagere bør informeres om utbruddet, slik at de kan vurdere behov for besøket opp mot risiko for smitte. Ved uoversiktlig situasjon eller med nye smittetilfeller blant ansatte eller pasienter/beboer, kan begrensning av besøk vurderes midlertidig.

Varsling

Utbrudd i helseinstitusjoner skal varsles i Vesuv-CIM

Ved utbrudd i sykehus skal lege varsle kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet med kopi til det regionale kompetansesenteret i smittevern, jf. MSIS-forskriften.

Utbrudd i kommunale helseinstitusjoner skal varsles til kommunelegen. Kommunelegen skal, dersom mistanken ikke raskt kan avkreftes, varsle Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet varsler Helsedirektoratet dersom utbruddet anses som alvorlig.

I tillegg skal hvert tilfelle meldes til meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS);

Ved større utbrudd bør det vurderes om alle med personalansvar i berørte helseinstitusjoner bør varsles tidlig slik at nødvendig samarbeid kan etableres for å sikre at det hurtig iverksettes en effektiv, koordinert innsats inkludert eventuell omdisponering av personell.

Ved varsling til aktuelle etater og samarbeidspartnere, bør det vurderes om det er behov for faste møtearenaer for å følge opp informasjonsutveksling.

Kommunikasjon

Leder av utbruddsgruppen bør ha ansvaret for kommunikasjon sammen med ledelse i gjeldende helseinstitusjon og kommuneleger i berørte kommuner med hensyn til oppfølging av pasienter/beboere og ev. ansatte.

Det bør i tillegg defineres hvem som skal ha ansvaret for kommunikasjon eksternt til media.

Oppfølging av ansatte

En utbruddssituasjon kan være en psykisk belastning for de involverte. Helsepersonell som er involvert i utbrudd kan omfattes av testing som vil kreve oppfølging med sykmelding o.l. Det anbefales at helseinstitusjoner etablerer systemer for oppfølging opp ansatte.