Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016 (PasOpp-rapporter)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016 (PasOpp-rapporter)

PasOpp rapport

Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016 (PasOpp-rapporter)

Publisert Oppdatert

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om kvinners erfaringer med å være pasient på landets føde‐ og barselavdelinger. Det er laget egne rapporter for regionale helseforetak, foretak og nivåene under dette.

Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016.png

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om kvinners erfaringer med å være pasient på landets føde‐ og barselavdelinger. Det er laget egne rapporter for regionale helseforetak, foretak og nivåene under dette.


Hopp til innhold

Forfattere

Om publikasjonen

 • Utgitt: Desember 2017
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Sjetne IS, Holmboe O.
 • ISSN elektronisk: 1890‐1565

Hovedbudskap

Resultata frå Folkehelseinstituttet si undersøking av brukarerfaringar frå føde- og barselavdelingar i heile landet er nå klare. Eit utval på 8279 av alle kvinner som fødde i siste kvartal i 2016 vart spurd om å ta del i undersøkinga over internett. Av desse svarte 3747 (45,3 prosent). Det er laga ein nasjonal rapport og fleire lokale rapportar.

Ifølge fyrsteforfattaren tyder erfaringane frå barselopphaldet på at fleire behandlingsstader med mindre gode resultat med fordel kan forbetre tilbodet til desse kvinnene.

– Det er grunn til å anta at dei har noko å lære av behandlingsstader med betre brukarerfaringar, seier seniorforskar Ingeborg Strømseng Sjetne i Folkehelseinstituttet.

Svara kan indikere kvalitet

Kvinnene fekk eit brev heim med informasjon og ein kode til å logge seg på ei internettside for å svare på inntil 54 spørsmål. Dei fleste enkeltspørsmåla vart satt saman til åtte grupper med felles tema (=indikatorar). Desse spørsmålsgruppene gjer det mogleg å samanfatte resultata til pålitelege mål på erfaringar. Resultata visast som ein skår på ein skala frå null til hundre – jo høgare, dess betre.

Dette er svara samla frå heile landet:

 • Høgast skår: Sjølve fødselen
  Dei tre indikatorane som handlar om erfaringane frå sjølve fødselen har fått dei høgaste skåra.
 • Lågast skår: Barselopphaldet
  Indikatorane som samlar spørsmål om barselopphaldet har fått lågare skår.

Dette er den nasjonale gjennomsnittsskåren på indikatorane. Skalaen går frå 0 til 100:

Tabell 1. Den nasjonale gjennomsnittsskåren på indikatorane

Fase av opphaldet

Indikator

Nasjonalt gjennomsnitt

Sjølve fødselen

Ivaretaking av partnaren

88

 

Relasjonen til personalet

86

 

Rammer og organisering

81

 

 

 

Barselopphaldet

Relasjonen til personalet

79

 

Ivaretaking av partneren

77

 

Rammer og organisering

68

 

Informasjon om barnet              

67

 

Informasjon om kvinna si helse

58

Strømseng Sjetne seier at det er noko variasjon mellom behandlingsstadene når det gjeld erfaringar frå avdelinga der barnet blei fødd, men forskjellane mellom behandlingsstadene er større når det gjeld barselopphaldet.

– Dette er ein uønskt situasjon, ettersom helsepolitikken i landet handlar om å gje tenester som er likeverdige, uavhengig av geografi, meiner seniorforskaren.  

Eigen rapport til kvar fødeavdeling

Det er skrive ein rapport som syner resultata frå heile landet sett under eitt. Kvar fødeavdeling eller fødeinstitusjon, kvart helseføretak og kvart regionalt helseføretak har dessutan fått sin eigen rapport. Det gir høve til å studere resultatet til den einskilde eininga i detalj, og å jamføre med andre einingar på same nivå i helsetenesta.

For dei kvinnene som ville, var det mogeleg å skrive på fri hand om sine opplevingar til slutt i undersøkinga.

– På førespurnad kan behandlingsstadene få tilgang til desse tekstane, slik at informasjonen dei inneheld kan nyttast i deira interne kvalitetsforbetringsarbeid, seier Ingeborg Strømseng Sjetne.

Skal samanlikne betre over tid

Det er andre gong undersøkinga er gjennomført, førre gong var blant kvinner som fødde i siste kvartal i 2011. Enkelte element i framgangsmåten er endra sidan den gongen, så det er uvisst i kva grad resultata kan samanliknast. Det vil seie om endra skår skuldast endra tenester eller endra framgangsmåte i undersøkinga.

–  Med dette viktige atterhaldet, kan vi seie at blant dei åtte indikatorane har seks ein høgare skår i 2016-undersøkinga samanlikna med 2011-undersøkinga, mens for dei to siste indikatorane er skåren uendra. Dette er dei to indikatorane med lågast skår. Både handlar om informasjon som er gitt under barselopphaldet, summerer seniorforskaren opp.

Neste gong skal undersøkinga gjennomførast blant kvinner som har fødd i siste kvartal  2017. Dei kvinnene som blir trekt ut, vil få brev i posten på nyåret.

–  Undersøkinga vil da bli gjort på same måte som i 2016, slik at ein kan vere tryggare på at eventuelle endringar ikkje skriv seg frå metoden, understreker Ingeborg Strømseng Sjetne.

Sammendrag

Kvinner som fødte i siste kvartal i 2016 ble forespurt om å delta. En liknende, men ikke identisk, undersøkelse ble gjennomført i 2011. Forespørsel ble sendt i brev til 8279 kvinner, og 3747 (45,3%) av dem besvarte undersøkelsen. Undersøkelsen ble besvart via internett. Hovedresultatene er beregnet som skårer på åtte indikatorer, der tre handler om erfaringer fra fødeavdelingen og fem handler om erfaringer under barseloppholdet.

Dette er hovedfunnene:

 • Erfaringene er stort sett gode på landsbasis. Det er til dels stor variasjon blant behandlingsstedene, og det tyder på at det bør være mulig for behandlingssteder med dårlige skårer å forbedre sine tjenester. Variasjonen gjelder særlig erfaringer med informasjon og veiledning under barseloppholdet.
 • Det er forbedring i resultatene på seks av åtte indikatorer siden 2011, men minst forbedring der resultatene er dårligst.
 • Overgangen fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten ser ut til å være et svakt punkt i forløpet.

Helse Sør-Øst RHF

515 Helse Sør-Øst RHF.pdf

Akershus universitetssykehus HF

497 Akershus universitetssykehus HF.pdf

Oslo universitetssykehus HF

499 Oslo Universitetssykehus HF.pdf

Institusjoner

466 OUS Rikshospitalet.pdf

467 OUS Ullevål.pdf

Underavdelinger

454 OUS Ullevål FB-A.pdf

455 OUS Ullevål FB-B.pdf

456 OUS Ullevål ABC-avd.pdf

Sykehuset Innlandet HF

498 Sykehuset Innlandet HF.pdf

Institusjoner

461 Sykehuset Innlandet Gjøvik.pdf

462 Sykehuset Innlandet Kongsvinger.pdf

463 Sykehuset Innlandet Lillehammer.pdf

464 Sykehuset Innlandet Tynset.pdf

465 Sykehuset Innlandet Elverum.pdf

Sykehuset Telemark HF

501 Sykehuset Telemark HF.pdf

Sykehuset Vestfold HF

502 Sykehuset i Vestfold HF.pdf

Sykehuset Østfold HF

496 Sykehuset Østfold HF.pdf

Sørlandet sykehus HF

503 Sørlandet sykehus HF.pdf

Institusjoner

472 Sørlandet sykehus Kristiansand.pdf

473 Sørlandet sykehus Arendal.pdf

474 Sørlandet sykehus Flekkefjord.pdf

Vestre Viken HF

500 Vestre Viken HF.pdf

Institusjoner

468 Drammen sykehus.pdf

469 Ringerike sykehus.pdf

470 Kongsberg sykehus.pdf

471 Bærum sykehus.pdf

Helse Midt-Norge RHF

517 Helse Midt-Norge RHF.pdf

Helse Møre og Romsdal HF

 508 Helse Møre og Romsdal HF.pdf

Institusjoner

479 Ålesund sjukehus.pdf

480 Volda sjukehus.pdf

481 Kristiansund sjukehus.pdf

482 Molde sjukehus.pdf

Helse Nord-Trøndelag HF

510 Helse Nord-Trøndelag HF.pdf

Institusjoner

483 Sykehuset Levanger.pdf

484 Sykehuset Namsos.pdf

St. Olavs hospital

509 St.Olavs Hospital HF.pdf

Underavdelinger

459 St.Olavs hospital Føde Øst.pdf

460 St.Olavs hospital Føde Vest.pdf

Helse Vest RHF

516 Helse Vest RHF.pdf

Helse Bergen HF

506 Helse Bergen HF.pdf

Institusjoner

477 Voss sjukehus.pdf

478 Haukeland universitetssjukehus.pdf

Underavdelinger

457 Haukeland universitetssjukehus Føden.pdf

458 Haukeland universitetssjukehus Storken.pdf

Helse Fonna HF

505 Helse Fonna HF.pdf

Institusjoner

475 Stord sjukehus.pdf

476 Haugesund sjukehus.pdf

Helse Førde HF

507 Helse Førde HF.pdf

Helse Stavanger HF

504 Helse Stavanger HF.pdf

Helse Nord RHF

518 Helse Nord RHF.pdf

Finnmarkssykehuset HF

514 Finnmarkssykehuset HF.pdf

Institusjoner

494 Finnmarkssykehuset Hammerfest.pdf

495 Finnmarkssykehuset Kirkenes.pdf

Helgelandssykehuset HF

511 Helgelandssykehuset HF.pdf

Institusjoner

485 Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdf

486 Helgelandssykehuset Sandnessjøen.pdf

Nordlandssykehuset HF

512 Nordlandssykehuset HF.pdf

Institusjoner

487 Nordlandssykehuset Bodø.pdf

488 Nordlandssykehuset Vesterålen.pdf

489 Nordlandssykehuset Lofoten.pdf

Universitetssykehuset Nord-Norge

513 Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf

Institusjoner

490 UNN Tromsø.pdf

491 UNN Harstad.pdf

492 UNN Narvik.pdf

493 UNN Fødestua i Midt-Troms.pdf