Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Resultater etter en nasjonal undersøkelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Resultater etter en nasjonal undersøkelse

PasOpp rapport

Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Resultater etter en nasjonal undersøkelse

Publisert

Rapporten viser resultater av en en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus.

Rapporten viser resultater av en en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2016
  • ISSN elektronisk: 1890-1565

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte høsten 2015 en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus. Vi trakk tilfeldig 400 pasienter fra hvert av landets 61 sykehus. Totalt ble 23460 pasienter inkludert i undersøkelsen. Disse fikk tilsendt et spørreskjema med mulighet til å svare på papir eller elektronisk. Vi purret inntil to ganger på deltakere som ikke svarte. I alt 1514 pasienter ble ekskludert på grunn av ukjent adresse, feilregistrering, død eller fordi de reserverte seg mot deltakelse. Totalt i hele landet besvarte 12884 pasienter undersøkelsen (59 prosent). Oppdragsgiver for undersøkelsen var Helsedirektoratet.

Positiv utvikling i pasienterfaringer med sykehus

Pasienter rapporterer stadig bedre erfaringer med norske sykehus. I 2015 var syv indikatorer av i alt ni pasienterfaringsindikatorer signifikant bedre enn i 2011. Dette er én mer enn i 2014. Det er nå kun samhandlingsindikatoren og hvordan sykehusene ivaretar pårørende som ikke er signifikant forbedret siden 2011. Pasientene rapporterte i 2015 best erfaringer med ivaretakelse av pårørende og med pleiepersonalet og legene, mens utskrivingsprosessen, samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester, ventetid for elektive pasienter og organisering av sykehusets arbeid er de områdene som skårer dårligst.

Det er betydelig variasjon i pasienterfaringer mellom sykehusene, men variasjonen er noe mindre enn 2014 unntatt for indikatorene Pleiepersonalet og Pårørende. Minst forskjell mellom beste og dårligste sykehus var det på indikatorene som omhandler legene og pleiepersonalet, med 14 poengs forskjell på en skala fra 0 til 100. Størst forskjell var det på indikatoren standard med 28 poengs forskjell.

De ni pasienterfaringsindikatorene ble også slått sammen til et samlemål, en totalvurdering av sykehusets pasienterfaringer sammenlignet med andre sykehus. Formålet med totalvurderingen av pasienterfaringer er at pasienter og befolkningen skal få presentert resultatene på en enkel og forståelig måte. Samleskåren går fra 1 til 5, der 5 er best. Fem sykehus fikk skåren 1 og fire sykehus fikk skåren 5.

Mellom helseregionene var det fra 2 til 5 poengs forskjell mellom høyeste og laveste skåre på hver indikator. Størst forskjell var det på indikatorene Samhandling og Standard. På regionnivå fikk Helse Midt-Norge den høyeste skåren på alle pasienterfaringsindikatorene unntatt på ventetid, og kom signifikant bedre ut enn gjennomsnittet på organisering og standard. Helse Sør-Øst kom signifikant bedre ut enn landsgjennomsnittet på ventetid. Helse Vest skåret signifikant dårligere enn landsgjennomsnittet på ventetid, mens Helse Nord skåret dårligere på standard og hvordan de tar imot pårørende.

Pasientopplevd pasientsikkerhet ble målt ut fra svar på tolv spørsmål om forekomst av ulike negative hendelser. Ut fra disse har vi konstruert en pasientsikkerhetsindikator med en skala fra 0–100 der 100 er best. Det nasjonale gjennomsnittet var 87 i 2015 og dette er på samme nivå som det foregående året. Det er en liten signifikant nedgang i andelen av pasienter som rapporterer at de fikk en infeksjon i forbindelse med oppholdet sammenlignet med året før. Personalets håndtering av feil og unødige problemer når de har oppstått er det enkeltområdet som ifølge pasientene har størst forbedringspotensial. I alt 51 prosent av de det gjaldt rapporterte at personalet ikke i det hele tatt, i liten eller i noen grad tok hånd om feilen på en tilfredsstillende måte.