Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2016


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Notat

  Undersøkelse om nøytrale snuspakninger - foreløpig resultat

  I forbindelse med oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Sirus i 2015, nå Folkehelseinstituttet, er det gjort en foreløpig analyse av en holdningsundersøkelse om snuspakninger.

 2. Rapport

  Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt.

 3. Rapport

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte. 2015

  Tall fra Dødsårsaksregisteret som omfatter personer som dør i Norge, men som ikke er registrert som bosatt i landet. Inkluderer blant andre turister, asylsøkere og en del gjestearbeidere.

 4. Metodevurdering

  Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt del 2. Helseøkonomisk evaluering

  Vi har utført en kostnadseffektivitetsanalyse av mekanisk trombektomi som tilleggsbehandling til trombolyse sammenlignet med trombolyse alene ved akutt hjerneinfarkt på grunn av storkarokklusjon.

 5. Rapport

  Eldre i et ukjent landskap. Sluttrapport fra prosjektet Eldre innvandrere og demens (Rapport 2016:2)

  Eldre innvandrere i Europa er en stadig økende gruppe, men kunnskap om eldre innvandrere og deres helse og levekår er mangelfull. Alder er den største risikofaktoren for Alzheimers sykdom.

 6. Forskningsoversikt

  Språktrening etter slag bedrer trolig evnen til å kommunisere

  Språktrening bedrer trolig kommunikasjonsevnen, leseforståelsen og skriveferdighetene hos personer med afasi etter slag. Evnen til å snakke bedres trolig betydelig.

 7. Forskningsoversikt

  Effekten av samtidig forskrivning av benzodiazepiner for personer i legemiddelassistert rehabilitering

  Målet med denne systematiske oversikten er å oppsummere effekten av å forskrive benzodiazepiner til pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

 8. Metodevurdering

  Psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD)

  Vi fikk i oppdrag fra Bestillerforum RHF å lage en hurtigoversikt over mulig relevante forskningspublikasjoner om psykoedukativ behandling for voksne med ADHD.

 9. Forskningsoversikt

  Tøyning etter behandling med botulinumtoksin hos voksne med spastisitet

  Vi ble bedt om å finne forskning om effekt av tøyning etter behandling med botulinumtoksin (Botox) av voksne pasienter med spastisitet.

 10. Forskningsoversikt

  Å få til amming av premature barn er trolig lettere dersom tillegg gis via noe annet enn flaske

  Barn som er født prematurt bør trolig mates med kopp eller sonde dersom man ønsker å etablere amming. Det viser en Cochrane-oversikt.

 11. Forskningsoversikt

  Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge venøs tromboembolisme hos pasienter innlagt i sykehus

  Vi fikk i oppdrag å utarbeide en kartleggingsoversikt om intermitterende kompresjon (IPC) for å forebygge venøs tromboembolisme (VTE) hos pasienter innlagt i sykehus.

 12. Forskningsoversikt

  Tidlig samtale om sunne levevaner for gravide

  Denne systematiske oversikten ser på effekt av å ha én ekstra veiledningssamtale om levevaner med kvinner i første trimester av svangerskapet.

 13. Rapport

  Vannrapport 127: Vannforsyning og helse. Veiledning i drikkevannshygiene

  «Vannforsyning og helse» dekker de helsemessige aspektene ved vannforsyningen fra kildens tilsigsområde og helt fram til den enkelte forbruker.

 14. Plakat

  Oppfølging av barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon (plakat)

  Plakaten med flytskjema viser forskjellen mellom anbefalt behandling/vaksinasjonsregime for disse barna, og barn av friske mødre som får hepatitt B-vaksine gjennom ordinært vaksinasjonsprogram.

 15. Rapport

  Helse i Norge 2016. Kommentarrapport til OECDs sammenligning av europeiske land

  Dette er den norske kommentarrapporten til Health at a Glance: Europe 2016, State of Health in the EU Cycle, som ble publisert av OECD og EU i slutten av november 2016.

 16. Metodevurdering

  Ikke-invasiv prenatal testing (NIPT) for kjønnsbestemmelse av foster. Metodevurdering

  Oppsummert forskning om NIPTs diagnostiske nøyaktighet for kjønnsbestemmelse, samt belyst kliniske, helseøkonomiske og etiske konsekvenser.

 17. Forskningsoversikt

  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Symptom Checklist 90 Revidert (SCL-90-R)

  Denne rapporten er en vurdering av Symptom Checklist-90-Revidert (SCL-90-R), et selvutfyllingsskjema med 90 spørsmål som kartlegger nivå av psykiske symptomer.

 18. Forskningsoversikt

  Effekt av tiltak for å redusere bostedsløshet. En systematisk oversikt

  Om effekt av boligprogrammer og individuell plan (case management) på bostedsløshet og boligstabilitet blant personer som er, eller er i risiko for å bli, uten fast bosted.

 19. Forskningsoversikt

  Etiske aspekter ved fedmebehandling av barn og unge. Tilleggsrapport til rapporten "Effekt av tiltak for barn og unge med overvekt og fedme"

  Rapporten belyser en rekke etiske aspekter som kan være viktige for å gjøre gode beslutninger om konkrete former for fedmebehandling av barn og unge.

 20. Rapport

  Utvikling av en ny brukerrolle i helse- og omsorgstjenesten. En beskrivelse av suksessfaktorer (Notat om kvalitetsutvikling; nr. 5)

  Publikasjonen oppsummerer gode eksempler på en ny brukerrolle som ble presentert under en konferanseturné i februar 2016. Den trekker fram de viktigste suksessfaktorene.