Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «30-dagers overlevelse – institusjonsrapporter – 2. utgave»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 30-dagers overlevelse – institusjonsrapporter – 2. utgave

Rapport

30-dagers overlevelse – institusjonsrapporter – 2. utgave

Publisert

Her er de oppdaterte lokale rapportene for den nasjonale rapporten "30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter" fra 2014.

Her er de oppdaterte lokale rapportene for den nasjonale rapporten "30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter" fra 2014.


Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Forfattere: Lindman AS, Tomic O, Hassani S, Kristoffersen DT, Helgeland J.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-940-3

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten sendte i desember 2014 ut notatet «30-dagers overlevelse. Institusjonsrapport for … » til et stort antall norske sykehus og publiserte notatene på Kunnskapssenterets nettside. Vi ba sykehusene om å gi oss tilbakemelding dersom det var rom for forbedringer, oppklaringer og forenklinger for å øke notatets nytteverdi for sykehusene.

Enkelte sykehus har gitt oss tilbakemeldinger om problemer med tolkningen av Kaplan-Meierplott og vi har derfor foretatt noen justeringer i notatet og publisert en revidert versjon. Teksten nedenfor beskriver endringene.

De oppdaterte lokale rapportene finnes lengre ned på denne siden, slik:
Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord.

 

Sammendrag

Forklarende tekst for versjon 2 av institusjonsrapportene

Hvert notat er unikt i den forstand at man sammenlikner et spesifikt sykehus X mot sykehusene i resten av landet. Bokstaven X representerer sykehuset notatet er laget for. For å forenkle teksten nedenfor bruker vi uttrykket sykehus X når vi omtaler det sykehuset som sammenlignes med sykehusene i resten av landet.

Justering 1: Nytt valg av hvordan medianalder beregnes

Dette gjelder hovedsakelig avsnitt «Kaplan-Meierkurver (overlevelseskurver)» i notatet. For Kaplan-Meierkurvene for de fire indikatorene som rapporteres (totaloverlevelse, hjerneslag, hoftebrudd og hjerteinfarkt) stratifiseres/deles dataene etter medianalder før de aldersbestemte kurvene beregnes (se Figur 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 og 12 i første utgaven av notatet). I første versjon av notatet ble medianalder for hver indikator beregnet basert på pasientdata fra alle sykehus i Norge. Dette medfører at data for alle sykehus deles opp i to jevnt store grupper. Hvis man bruker samme medianalder til å dele opp data fra sykehus X for å kunne sammenlikne sykehus X mot sykehusene i resten av landet, er det imidlertid ikke gitt at man får en jevn deling av data for over under medianalder for sykehus X. Det kan forekomme at oppdelingen blir meget ujevn og antall pasienter i den ene eller andre gruppen (over eller runder medianalder) blir veldig lav, noe som medfører større usikkerheter i overlevelseskurvene for sykehus X.

Etter en intern diskusjon har vi funnet at det er mer hensiktsmessig å beregne medianalder basert på data fra sykehus X, bruke denne til å dele opp data fra sykehus X og data fra resten av landet. Da vil deling av data for sykehus X gi to jevne grupper (over og under medianalder) og gi muligens noe ujevn deling av data for resten av landet. Den statistiske usikkerheten for overlevelseskurvene for resten av landet vil dog forandre seg veldig lite grunnet et stort antall pasienter.

Justering 2: Reduksjon av antall Kaplan-Meier-plott

I første utgaven av institusjonsrapporten har vi rapportert tre Kaplan-Meierplott for hver indikator (vi har rapportert fire indikatorer som totalt gir 12 Kaplan-Meierplott i første utgaven av notatet):

- Kaplan-Meierplott for alle pasienter uavhengig av alder

- Kaplan-Meierplott for pasienter ≤medianalder

- Kaplan-Meierplott for pasienter > medianalder

I den nye utgaven av notatet har vi tatt bort Kaplan-Meierplott for alle pasienter uavhengig av alder (dvs. Figur 1, 4, 7 og 10 i første utgaven av notatet) for å unngå misforståelser rundt denne. Flere har forsøkt å «legge sammen» kurvene i Kaplan-Meierplott for pasienter ≤ median alder og Kaplan-Meierplott for pasienter > median alder for å sjekke om dette stemmer overens med kurvene i Kaplan-Meierplott for alle pasienter uavhengig av alder. Selv om det er intuitivt å gjøre det på denne måten, er det statistisk sett ikke korrekt bortsett fra ett spesialtilfelle, dvs. når proporsjonen mellom antall pasienter ≤ median og antall pasienter > median er lik for både sykehus X som for sykehusene i resten av landet i alle tre plott. Dette er dog sjeldent tilfellet gitt den noe ujevne delingen av pasientdata for sykehusene i resten av landet ved bruk av medianalder for sykehus X (se Justering 1 over).

Justering 3: Medianalder er nå angitt i tabellene for deskriptiv statistikk

Grunnet den nye oppdelingen som beskrevet i Justering 1 har vi tilføyet medianalder i tabellene for deskriptiv statistikk. Dermed skal det være lettere å kunne se hvordan sammensetningen av pasientgrunnlaget kan være forskjellig for sykehus X sammenlignet med sykehusene i resten av landet. Dette er også nyttig i tolkningen av Kaplan-Meierplottene. Dersom det er stor forskjell i alder mellom sykehus X og alle andre sykehus, kan det ha betydning for overlevelsen som vises i kurvene, fordi kurvene ikke er aldersjustert. Forskjell i overlevelse kan i så fall delvis forklares med forskjell i alder.

Korreksjon av Charlson indeks og antall tidligere innleggelser i tabellene for deskriptiv statistikk

Kunnskapssenteret har oppdaget en feil i tabellene for deskriptiv statistikk for hjerneslag og hoftebrudd (Tabell 2 og 3 i notatet). For begge indikatorer gjelder det kun kolonnen «Alle sykehus (unntatt sykehus X)». Grunnet en programmeringsfeil ble tallet i radene «Charlson indeks (2+)» og «Antall tidligere innleggelser (6+)» uforholdsmessig høyt. Dette er rettet opp i det nye notatet. 

De lokale rapportene

Helse Sør-Øst RHF

Akershus universitetssykehus HF:
Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus HF:
Oslo universitetssykehus

Sykehuset i Vestfold HF:
Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet HF:
Elverum
Hamar
Gjøvik
Lillehammer
Kongsvinger
Tynset

Sykehuset Telemark HF:
Skien
Notodden
Rjukan

Sykehuset Østfold HF:
Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus HF:
Arendal
Flekkefjord
Kristiansand

Vestre Viken HF:
Bærum sykehus
Drammen sykehus
Kongsberg sykehus
Ringerike sykehus

Helse Vest RHF

Helse Bergen HF:
Haukeland universitetssykehus
Voss sjukehus

Helse Fonna HF:
Haugesund sjukehus
Odda sjukehus
Stord sjukehus

Helse Førde HF:
Helse Førde HF

Helse Stavanger HF:
Stavanger universitetssykehus

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF:
Volda sjukehus
Ålesund sjukehus
Kristiansund sjukehus
Molde sjukehus

Helse Nord Trøndelag HF;
Sykehuset Levanger
Sykehuset Namsos

St. Olavs Hospital HF:
St. Olavs Hospital
Orkdal sykehus

Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF:
Sandnessjøen
Mosjøen
Mo i Rana

Helse Finnmark HF:
Klinikk Hammerfest
Klinikk Kirkenes

Nordlandssykehuset HF:
Avd. Bodø, somatikk
Avd. Lofoten
Vesterålen


Universitetssykehuset i Nord-Norge HF:
UNN Tromsø
UNN Harstad
UNN Narvik

Private ideelle institusjoner

Lovisenberg Diakonale sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Haraldsplass Diakonale sykehus