Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2015


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Rapport

  Overvåkning av resistente bakterier - Årsrapport 2015

  Forekomsten av MRSA er fortsatt økende i Norge, viser overvåkningsrapporten fra 2014.

 2. Skjema

  Henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen

  Skjema for henvisning til spesialisthelsetjenesten etter rutinemessig tuberkuloseundersøkelse i kommunen.

 3. Forskningsoversikt

  Arbeidsplasstiltak får trolig flere sykemeldte tilbake på jobb

  Tiltak på arbeidsplassen får trolig flere sykmeldte tilbake i jobb og fører til at færre sykemeldes på nytt. Det viser en Cochrane-oversikt.

 4. Statistikk

  Rusmidler i Norge 2015

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

 5. Rapport

  Tuberkulose i Norge 2014

  Rapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2014 og de foregående årene.

 6. Rapport

  Samtaler med barn (Rapport 2015:4)

  I denne kunnskapsoversikten belyses forskjellige modeller, metoder og teknikker for profesjonelle samtaler med barn.

 7. Rapport

  Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens

  Oppsummering fra en nettbasert spørreundersøkelse høsten 2015, der 11 700 personer deltok. Deltakerne utgjør ikke et representativt utvalg av befolkningen, og resultatene bør tolkes med forsiktighet.

 8. Rapport

  Influensasesongen i Norge 2014–15. Årsrapport sykdomsprogram for influensa

  Dette er den andre årsrapporten som beskriver influensaprogrammets arbeid.

 9. Rapport

  Helserisikovurdering av sigar- og piperøyking

  Kunnskapsgrunnlaget for vurdering av den betydelige helserisikoen knyttet til sigarettrøyking er omfattende, men det er ikke slik for sigar, pipe og sigarillos.

 10. Veileder

  Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015)

  Vannrapport 123 er fjerde utgave av veiledningen. Den erstatter tredje utgave fra desember 2012.

 11. Rapport

  Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner: Årsrapport 2014 for sykdomsprogrammet

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner.

 12. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014

  Publikasjonen viser risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus for eldre pasienter.

 13. Rapport

  Oppfølging av barn som pårørende i familier med innvandrerbakgrunn (Rapport 2015:3)

  I rapporten undersøkes hvorvidt og hvordan mindreårige barn som pårørende til foreldre med innvandrerbakgrunn får den informasjon og oppfølging i spesialisthelsetjenesten som de har rett til.

 14. Rapport

  Eldre innvandrere og demens – erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten (2015:1)

  Rapporten presenterer resultater fra et av delprosjektene i Demens og eldre innvandrere– et prosjekt som er organisert og ledet av NAKMI på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 15. Rapport

  Innvandrerpasienter og akuttmedisinske tjenester. Ekspertnotat for Akuttutvalget (Rapport 2015:4)

  Dette dokumentet er skrevet på oppdrag fra Akuttutvalget etter avtale mellom Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Akuttutvalget utfra oppdragsbrev datert 9. februar 2015.

 16. Rapport

  Narkotikamarkeder på det mørke nettet

  Rapport om det nettbaserte rusmiddelmarkedet Silk Road.

 17. Rapport

  Samvalgs- og beslutningsstøttesystem for langtidsbehandling ved bipolar lidelse

  Rapporten beskriver utviklingen av et samvalgs- og beslutningsstøttesystem og resultater testingen av det.

 18. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014

  I denne rapporten har Kunnskapssenteret beregnet de fire overlevelsesindikatorene for året 2014.

 19. Forskningsoversikt

  Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter

  Oppsummering av fem systematiske oversikter om førstehjelpsopplæring til legfolk viser at førstehjelpsopplæring muligens har en positiv effekt på førstehjelpsferdigheter.

 20. Forskningsoversikt

  Effekt av tiltak i bo- og nærmiljøer for å fremme sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte

  Det er usikkerhet knyttet til om, og i hvilken grad bo- og nærmiljøtiltak bidrar til økt sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte.