Hopp til innhold

Systematisk oversikt

Botilbud til mennesker med demens

Oppdatering av oppsummering fra 2009 om tilgjengelig forskning om effekt av botilbud til mennesker med demens.

Oppdatering av oppsummering fra 2009 om tilgjengelig forskning om effekt av botilbud til mennesker med demens.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerte i 2009 tilgjengelig forskning om effekt av Botilbud til mennesker med demens (1).

Kunnskapssenteret ble bedt av Helsedirektoratet om å oppdatere rapporten fra 2009 ved å søke etter nyere relevante publikasjoner.

Vi oppdaterte det  systematiske litteratursøket fra vår forrige rapport, og søket ble avgrenset til  systematiske oversikter. Søket ble utført i november 2014 og det ble søkt i flere medisinske databaser. To personer gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Vi identifiserte totalt 476 nye referanser i litteratursøket. Av disse fant vi seks mulige relevante oversiktsartikler. Fem av de seks var publisert i 2014, den siste var fra 2013. Tematisk fordelte de seg slik:

  • To oversikter om effekt av tiltak for bedre utendørsmiljø og bruk av hage (2, 3),
  • En oversikt om effekt av teknologisk støtte (4) og
  • Tre oversikter om effekt av tiltak for å forebygge fall og tiltak for et støttende bomiljø (5-7).

Oversiktene vi fant ble ikke lest i fulltekst. Dokumentasjonen i oversiktene er ikke oppsummert eller kvalitetsvurdert av Kunnskapssenteret.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Dalsbø TK, Kirkehei I, Dahm KT.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-930-4