Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Schizofreni: Usikkert om opplæring forebygger reinnleggelser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Schizofreni: Usikkert om opplæring forebygger reinnleggelser

Forskningsomtale

Schizofreni: Usikkert om opplæring forebygger reinnleggelser

Publisert Oppdatert

Opplæring i å gjenkjenne symptomer på schizofreni kan forebygge reinnleggelser i sykehus viser en oversikt fra Cochrane-samarbeidet, men dokumentasjonen er av svært lav kvalitet. Den lave kvaliteten på dokumentasjonen tilsier at selv om studien viser positive effekter av tiltaket, må en ta høyde for at det er usikkert om opplæring i å gjenkjenne symptomer på schizofreni har effekt på reinnleggelser av personer med schizofreni.

Opplæring i å gjenkjenne symptomer på schizofreni kan forebygge reinnleggelser i sykehus viser en oversikt fra Cochrane-samarbeidet, men dokumentasjonen er av svært lav kvalitet. Den lave kvaliteten på dokumentasjonen tilsier at selv om studien viser positive effekter av tiltaket, må en ta høyde for at det er usikkert om opplæring i å gjenkjenne symptomer på schizofreni har effekt på reinnleggelser av personer med schizofreni.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2013
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Underland V, Holte HH.

Hovedbudskap

Hva er schizofreni?

Schizofreni er en psykisk lidelse preget av psykose som vrangforestillinger og hallusinasjoner. Diagnosen er basert på pasientens selvrapportering av opplevelser og på observert atferd.  Symptomer kan være ulikt sammensatt hos ulike pasienter og endrer seg under ulike faser av sykdommen. De fleste personer med schizofreni opplever gjentatte perioder med psykose, fulgt av perioder uten symptomer.  Symptomer på schizofreni deles ofte inn i tre hovedgrupper. At man opplever en psykotisk episode der man mister kontakt med virkeligheten (med vrangforestillinger og hallusinasjoner), at man føler seg tilbaketrukket og isolert, og kognitive symptomer som konsentrasjonsproblemer og problemer med hukommelsen. De tilbakevendende periodene med sykdom kan kreve tiltak som innleggelse på sykehus. Studier har antydet at vage symptomer på schizofreni kan forutsi senere akutte episoder med psykose.

Hva er opplæring i å gjenkjenne symptomer på schizofreni?

Opplæring i det å gjenkjenne tidlige symptomer på schizofreni krever omfattende kartlegging som kan utføres ved hjelp av spørreskjema eller føring av dagbok, og en plan for håndtering ved en mulig økning av symptomer. Opplæringen kan foretas individuelt eller i gruppe, og kan rettes mot pasienten, pårørende og/eller behandler. Å gjenkjenne tidlige tegn på symptomer, kan bidra til å forebygge senere episoder med psykoser og redusere sykehusinnleggelser.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av opplæring i å gjenkjenne symptomer på schizofreni i tillegg til vanlig behandling for personer med schizofreni. Opplæringen ble sammenlignet med vanlig oppfølging. Studiene viste at:

 • Opplæring i å gjenkjenne symptomer på schizofreni i tillegg til vanlig behandling reduserer reinnleggelser umiddelbart etter opplæringen. Forfatterne av oversikten har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha svært lav kvalitet. Dette betyr at det er usikkert om opplæringen har effekt på reinnleggelser hos personer med schizofreni.
 • Det er usikkert om det er en forskjell mellom gruppene ved 5 års oppfølging, men resultatene indikerer en mulig reduksjon i reinnleggelser ved 7 års oppfølging. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha svært lav kvalitet.

Oppsummeringstabell

Tabell 1. Oppsummering

Opplæring i å gjenkjenne tidlige tegn på schizofreni sammenlignet med vanlig behandling for personer med schizofreni

Populasjon: Personer med schizofreni
Intervensjon: Opplæring i å oppdage tidlige tegn på schizofreni
Sammenligning: Vanlig behandling

Utfall

Sammenligning av risiko i de to gruppene (95% CI)

Relativ effect
(95% CI)

Antall deltakere
(studier)

Kvalitet på dokumentasjonen
(GRADE)

 

Antatt risiko

Tilsvarende risiko

 

Vanlig behandling

Opplæring i å gjenkjenne tidlige tegn på schizofreni

       

Reinnleggelse umiddelbart etter opplæringen

39 per 100

18 per 100
(13 til 25)

RR 0.48
(0.35 til 0.66)

1457
(15 studier)

⊕⊝⊝⊝
Svært lav 1,2,3

 

Reinnleggelse 5 års oppfølging (opplæring bare gitt til pasient)

69 per 100

71 per 100
(54 til 93)

RR 1.04
(0.79 til 1.36)

108
(1 studie)

⊕⊝⊝⊝
Svært lav 4

 

Reinnleggelse 7 års oppfølging (opplæring gitt til både helsearbeider og pasient)

88 per 100

54 per 100
(37 til 81)

RR 0.62
(0.42 til 0.92)

48
(1 studie)

⊕⊝⊝⊝
Svært lav 5,6

 


KI: konfidensintervall; RR: Relativ risiko;

 

1 Vurderingen av kvaliteten på dokumentasjonen for dette utfallet er gjort av forfatterne av oversikten. Ni studier hadde usikkerhet tilknyttet randomiseringsmetode og skjult allokering. En studie var ikke blindet og syv studier hadde usikkerhet om blinding. En studie hadde stort frafall og åtte studier hadde usikkerhet knyttet til frafall, uklart om adekvat behandling av frafall i analysen. En studie var industrielt finansiert.
2 Inkonsistente resultater. I 2 = 62%.
3 Den statistiske analysen (funnel plot) indikerer publiseringsskjevheter.
4 Vurderingen av kvaliteten på dokumentasjonen for dette utfallet er gjort av forskere ved Kunnskapssenteret. Bare en liten studie med totalt 108 deltakere. Bare 74% av deltakerne i intervensjonsgruppen er med i analysen (74% fra den totale deltakelsen ved måling umiddelbart etter intervensjonen). Uklart om det er adekvat behandling av frafall i analysen.
5 Vurderingen av kvaliteten på dokumentasjonen for dette utfallet er gjort av forskere ved Kunnskapssenteret. Bare 30% av deltakerne i intervensjonsgruppen og 32% av deltakerne i kontrollgruppen er igjen ved 7 års oppfølging. De som er falt fra er ikke inkludert i denne analysen.
6 Bare en liten studie med totalt 48 deltakere.

Begrensninger ved dokumentasjonen

Vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall. Når vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen, ser vi blant annet på følgende forhold:

 • Hvilken type studier som er tatt med i oversikten
 • Hvordan studiene er planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene peker i samme retning
 • Om deltakerne, tiltaket som prøves ut og de utfall som måles i studiene er i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skal besvare
 • Om studiene har tilstrekkelig med data
 • Om det er mulighet for at det kan foreligge publikasjonsskjevhet

Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Mer om den systematiske oversikten

Forskere i Cochrane-samarbeidet gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser, og fant 34 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene var utført i Nord Amerika, Europa, Øst Asia og Australia. Personene som deltok hadde kroniske psykiske lidelser, de fleste med schizofreni. Gjennomsnittsalderen på deltakerne i studiene varierte fra 28 til 54 år. I studiene ble opplæring i gjenkjenning av symptomer på schizofreni gitt i tillegg til vanlig behandling.  

15 av oversiktens inkluderte studier (med 1502 deltakere) så også på tilbakefall av sykdommen. Resultatene viste at det var færre personer i intervensjonsgruppen som hadde tilbakefall av sykdommen, enn i gruppen som fikk vanlig oppfølging (23% versus 43%, RR 0.53, 95% KI 0.36 til 0.79). Det er knyttet usikkerhet til dette resultatet på grunn av svært lav kvalitet på dokumentasjonen. Det var ingen signifikant forskjell på tidspunktet for tilbakefall mellom gruppene (6 studier, 550 deltakere, svært lav kvalitet på dokumentasjonen).

 

 1. Morriss R, Vinjamuri I, Faizal MA, Bolton CA, McCarthy JP. Training to recognise the early signs of recurrence in schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD005147. DOI: 10.1002/14651858.CD005147.pub2. Les hele oversikten i Cochrane Library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005147.pub2/pdf