Hopp til innhold

2013

Viser  134  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Veileder for tilsyn av skadedyrbekjempelser

  Bekjempelse av skadedyr i eller nær innendørs miljøer er en viktig samfunnsoppgave. Forskrift om skadedyrbekjempelse setter rammer for hvordan skadedyrbekjempelse kan utføres. Det er viktig at skadedyr bekjempes effektivt, men samtidig på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø (substitusjonsprinsippet, § 1-1). Det er bare godkjente skadedyrbekjempere som kan planlegge og/eller utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse (§ 3-1). Nasjonalt Folkehelseinstitutt godkjenner skadedyrbekjempere (§ 4-2). Kommunen har den viktige rollen som tilsynsmyndighet for skadedyrbekjempelser (§ 5-2) og skal påse at disse gjennomføres i henhold til skadedyrforskriften.

  Trykksak

  Publisert

 2. Veileder om tilbakekalling av godkjenning som skadedyrbekjemper

  Folkehelseinstituttet gir og tilbakekaller godkjenning som skadedyrbekjemper. Vilkåret for slik godkjenning er at vedkommende har nødvendig kunnskap om og praksis fra skadedyrbekjempelse. Godkjenningen skal tilbakekalles «dersom vilkårene er bortfalt, eller skadedyrbekjemperen anses uskikket til å utøve virksomheten». Dette følger av forskrift om skadedyrbekjempelse (§ 4-2 jf. § 4-1). Denne veilederen omhandler regelverk og praksis om tilbakekall av godkjenning som nevnt.

  Trykksak

  Publisert

 3. Rapport for Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2011

  Denne rapporten presenterer den andre nasjonale journalundersøkelsen etter prosedyren Global Trigger Tool (GTT), i Norge.

  Rapport

  Publisert

 4. Skadedyr i hus og hjem

  Brosjyren gir kortfattet informasjon om hvordan man kan forebygge, oppdage og bekjempe angrep av skadedyr.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 5. Håndvask med såpe og vann

  Plakaten beskriver trinn-for-trinn hvordan håndvask skal utføres. Henges ved siden av såpedispensere.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 6. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013, lokale resultater

  Lokale resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som har hatt døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultater

  Rapportene viser lokale resultater fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant kvinner som fødte ved en av landets fødeinstitusjoner.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Anbefalinger om bruk av rotavirusvaksine i Norge (Rapport 2013:10)

  Stortinget har vedtatt at en vaksine som beskytter mot rotavirussykdom skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2014. Alle spedbarn vil få tilbud om vaksinen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Khat og helse: en kunnskapsoppsummering

  Målet med oppsummeringen er å gjennomgå litteratur på feltet og frembringe kunnskap om ulike sider ved khatbruk.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Veiviser for undervisning av helsepersonell i migrasjon og helse

  Veiviseren foreslår et undervisningsopplegg for helse- og utdanningsinstitusjoner som vil utarbeide undervisningsopplegg og tilrettelegg bedre for likeverdige helsetjenester for innvandrere.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

 11. Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

  Rapporten viser resultater fra en undersøkelse om brukernes erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Symbolske kropper – en kvalitativ studie av menn som bruker anabole steroider

  Bruk av illegale dopingmidler utenfor den organiserte idretten fikk fornyet fokus da stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken ble lansert våren 2012.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Norsk alkoholpolitikk under EØS-avtalen – reaktiv og avpolitisert?

  Denne rapporten analyserer den alkoholpolitiske utviklingen i Norge i perioden 1994-2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Grensehandelen med sterke alkoholdrikker fra Sverige

  Rapporten anslår omfanget av grensehandel med sterke alkoholdrikker fra Sverige med utgangspunkt i mersalget av øl, vin og brennevin i grensekommunene på svensk side.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Influensavaksine til eldre som bor på institusjon

  Influensavaksine til eldre som bor på institusjon fører trolig til færre influensliknende sykdommer og muligens til at færre får influensa og lungebetennelse.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Influensavaksine til friske barn

  Influensavaksinering av friske barn (< 16 år) fører trolig til færre tilfeller av influensa, og muligens til færre tilfeller av influensaliknende sykdom.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 17. Influensavaksine til helsepersonell som arbeider med personer over 60 år

  Systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 18. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2013

  Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som har hatt døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Online-vurderinger – sammenheng med systematiske brukerundersøkelser og kliniske målinger?

  Rapporten identifiserer og beskriver vitenskapelige studier om sammenhengen mellom online-vurderinger og systematiske kvalitetsmålinger.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 20. Effekt av enerom sammenlignet med kontaktsmitteisolat

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert tilgjengelig forskning om effekt av å bruke enerom for å forebygge spredning av bakterier som smitter ved kontakt, sammenlignet med å bruke

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert