Hopp til innhold

2013

Viser  134  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Veileder for tilsyn av skadedyrbekjempelser

  Bekjempelse av skadedyr i eller nær innendørs miljøer er en viktig samfunnsoppgave. Forskrift om skadedyrbekjempelse setter rammer for hvordan skadedyrbekjempelse kan utføres. Det er viktig at skadedyr bekjempes effektivt, men samtidig på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø (substitusjonsprinsippet, § 1-1). Det er bare godkjente skadedyrbekjempere som kan planlegge og/eller utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse (§ 3-1). Nasjonalt Folkehelseinstitutt godkjenner skadedyrbekjempere (§ 4-2). Kommunen har den viktige rollen som tilsynsmyndighet for skadedyrbekjempelser (§ 5-2) og skal påse at disse gjennomføres i henhold til skadedyrforskriften.

  Trykksak

  Publisert

 2. Veileder om tilbakekalling av godkjenning som skadedyrbekjemper

  Folkehelseinstituttet gir og tilbakekaller godkjenning som skadedyrbekjemper. Vilkåret for slik godkjenning er at vedkommende har nødvendig kunnskap om og praksis fra skadedyrbekjempelse. Godkjenningen skal tilbakekalles «dersom vilkårene er bortfalt, eller skadedyrbekjemperen anses uskikket til å utøve virksomheten». Dette følger av forskrift om skadedyrbekjempelse (§ 4-2 jf. § 4-1). Denne veilederen omhandler regelverk og praksis om tilbakekall av godkjenning som nevnt.

  Trykksak

  Publisert

 3. Fødselsnytt nr. 2, 2013

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

  Nyhetsbrev

  Publisert Oppdatert

 4. Fødselsnytt nr. 1, 2013

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

  Nyhetsbrev

  Publisert Oppdatert

 5. Khat og helse: en kunnskapsoppsummering

  Målet med oppsummeringen er å gjennomgå litteratur på feltet og frembringe kunnskap om ulike sider ved khatbruk.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  khat-og-helse-en-kunnskapsoppsummering-2013-forside.jpg
 6. Veiviser for undervisning av helsepersonell i migrasjon og helse

  Veiviseren foreslår et undervisningsopplegg for helse- og utdanningsinstitusjoner som vil utarbeide undervisningsopplegg og tilrettelegg bedre for likeverdige helsetjenester for innvandrere.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

  veiviser-for-undervisning-av-hn-og-helse-nakmirapport-3-2013-forside.jpg
 7. Når er "litt norsk" for lite? En kvalitativ undersøkelse av tolkebruk i helsetjenesten (Rapport 2013:2)

  nar-er-litt-norsk-for-lite-nakmirapport-2-2013-forside.jpg
 8. Hvordan opplever og oppfatter berørte miljøer helsetjenestens tilbud mot kvinnelig kjønnslemlestelse? En brukerundersøkelse av helsetjenestens forebyggende arbeid (Rapport 2013:1)

  Undersøkelsen tar utgangspunkt i tre tiltak i arbeidet mot kjønnslemlestelse (KLL): tilbud om frivillige samtaler og underlivsundersøkelser, samt behandlingstilbud til kvinner med skader etter KLL.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  hvordan-opplever-og-oppfatter-innelig-kjonnslemlestelse-2013-forside.jpg
 9. Oppdatering av rapporten ”Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?”

  Et systematisk litteratursøk for å identifisere nye studier publisert etter Kunnskapssenterets rapport fra 2009 om effekt av langtidsbehandling for rusavhengige.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 10. Gode helseregistre – bedre helse. Handlingsplan 2014–2015

  Dette er en handlingsplan for modernisering og samordning av de sentrale helseregistrene og de medisinske kvalitetsregistrene i regi av Nasjonalt helseregisterprosjekt.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. International Certificate of Vaccination or Prophylaxis [Internasjonalt vaksinasjonssertifikat - WHO]

  Internasjonalt vaksinasjonssertifikat, også kjent som gult vaksinasjonskort. Dokumentasjon av vaksiner eller profylakse i tråd med IHR 2005, inkludert vaksinering eller revaksinering mot gulfeber.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

  Internasjonalt vaksinasjonssertifikat (WHO).
 12. Grensehandelen med sterke alkoholdrikker fra Sverige

  Rapporten anslår omfanget av grensehandel med sterke alkoholdrikker fra Sverige med utgangspunkt i mersalget av øl, vin og brennevin i grensekommunene på svensk side.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Pasienter tatt inn i behandling i 2011 for problemer knyttet til bruk av narkotiske stoffer og vanedannende legemidler

  Rapporten handler problemer knyttet til bruk av narkotiske stoffer og vanedannende legemidler for pasienter tatt inn i behandling i 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Legemiddelforbruket i Norge 2008-2012

  Grossiststatistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Legemiddelstatistikk 2013:1.jpg
 15. Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner - nasjonal veileder

  Veilederens formål er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdaterte anbefalinger om forebygging av helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner, primært kateterassosierte.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

  Forside_2013_urinveisinfeksjoner.jpg
 16. Variasjon i barnehagekvalitet

  Rapporten viser foreløpige resultater fra barnehagene hvor 5-åringer som er med i Den norske mor og barn-undersøkelsen går.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Forside_variasjon-i-barnehagekvalitet.jpg
 17. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2012

  Årsrapporten «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2012» gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2012.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Årsrapport utbrudd av smittsomme sykdommer i 2012_FORSIDE WEB.
 18. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2011-2012

  Rapporten om Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) for 2011-2012 omtaler generell informasjon om overvåkningssystemet og virusresistens samt virusresistensdata i Norge i denne perioden.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Tuberkulose i Norge 2012 - med behandlingsresultater for 2011

  Årstatistikk for tuberkulose i Norge i 2012. Rapporten inneholder også data fra en studie der data fra MSIS - tuberkuloseregisteret ble koblet med data fra Norsk pasientregister.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 20. Trendrapport vaksiner 2013

  Denne trendrapporten om vaksiner for 2013 bygger på tilsvarende rapport for 2012.

  Rapport

  Publisert Oppdatert