Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Hva er avhengighet? (prosjektbeskrivelse)

  Det finnes en rekke teorier om og forklaringer på avhengighet: nevrobiologiske, psykologiske og som et resultat av et rasjonelt valg.

 2. Kontrollskader og kontrollkostnader ved regulering (prosjektbeskrivelse)

 3. Rusmidler og arbeidsliv

  Hensikten med prosjektet er å studere holdninger til og utbredelse av alkoholbruk blant norske arbeidstakere, samt konsekvenser av alkoholbruk for arbeidsplassen og kollegaer.

 4. Rusmiddelutløste dødsfall (prosjektbeskrivelse)

  Det høye antall overdosedødsfall blant norske sprøytemisbrukere bekymrer. Det er derfor behov for mer kunnskap omkring overdoser og omstendigheter ved overdosedødsfall med tanke på forebygging.

 5. Negative konsekvenser av andres alkoholbruk (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet fokuserer på et bredt spekter av negative konsekvenser av andres alkoholbruk, målt ved spørreskjemadata og kvalitative intervjuer.

 6. Fedmekirurgi for personer med diabetes type 2 og kroppsmasseindeks (KMI) under 35 (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å utarbeide en fullstendig metodevurdering om effekt og sikkerhet av fedmekirurgi for personer med diabetes type 2 og en kroppsmasseindeks under 35.

 7. Sammenhengen mellom foreldres alkoholbruk og barnets psykososiale utvikling (prosjektbeskrivelse)

  Foreldre er barnets viktigste kilde til omsorg, nærhet, trygghet og forutsigbarhet hos førskolebarn. Hva skjer med barnets utvikling når mor eller far har et alkoholproblem?

 8. Foreldres alkoholkonsum og negative langtidskonsekvenser hos deres barn (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet kombinerer data fra spørreskjema og flere register på individ og familienivå for å se på sammenhengen mellom foreldres drikkemønster og negative langtidskonsekvenser for barn.

 9. Tvangsmedisinering som behandling i psykisk helsevern (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en systematisk kartleggingsoversikt over tvangsmedisinering som behandling i psykisk helsevern.

 10. Registert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å få oversikt over det samlede salget av alkohol og tobakk i Norge. Dette inkluderer både den registrerte, avgiftsbelagte omsetningen og den uregistrerte omsetningen.

 11. Kommunenes forvaltning av alkoholloven (prosjektbeskrivelse)

  Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å utforme en alkoholpolitikk tilpasset lokale forhold. Det er i all hovedsak kommunene som gir bevilling for salg og skjenking av alkohol.

 12. Peptidreseptor-radionuklidterapi (PRRT) ved nevroendokrin kreft (prosjektbeskrivelse)

  Peptidreseptor-radionuklidterapi (PRRT) benyttes for å behandle undergrupper av pasienter med nevroendokrin kreft.

 13. Medical Subject Headings ( MeSH ) oversatt til norsk (prosjektbeskrivelse)

  Helsebiblioteket vil sørge for at de viktigste termene i MeSH blir oversatt til norsk.

 14. Språk- og læringsstudien (SOL-studien)

  SOL-studiens hovedformål er å beskrive utviklingsforløp og årsaker til språk- og læringsvansker hos barn. Studien har pågått siden 2007 og har i dag flere store delprosjekter.

 15. EuroMix (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med EuroMix-studien er å kartlegge hvilke kjemikalier vi blir utsatt for samtidig i løpet av et døgn.

 16. Effekt av nedtrapping av metadon/buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering (prosjektbeskrivelse)

  Helsedirektoratet har bestilt en systematisk oversikt om effekten av nedtrapping av metadon/buprenorfin sammenlignet med vanlig LAR-behandling uten nedtrapping for pasienter med opioidavhengighet.

 17. Vurdering av fem intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å vurdere effekt, sikkerhet, helseøkonomi og etiske betraktninger knyttet til fem intensive habiliteringsprogrammer for barn og unge med hjerneskade.

 18. NORSE-studien (prosjektbeskrivelse)

  NORSE er en stor undersøkelse om helse, funksjon og trivsel blant eldre i Oppland fylke.

 19. Tiltak ved synsfeltutfall etter hjerneslag (prosjektbeskrivelse)

  Vi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å oppdatere deler av en Cochrane systematisk oversikt av Pollock og medarbeidere fra 2011.

 20. Effekt av delt bosted for barn (prosjektbeskrivelse)

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bedt Seksjon for velferdstjenester ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om å utarbeide en systematisk oversikt om effekt av delt bosted.