Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Tobakksbruk og livsstil blant ungdom (prosjektbeskrivelse)

  Bruksmønsteret for tobakk er langt mer fragmentert og flertydig enn tidligere.

 2. Tiårig prospektiv studie av narkotikamisbrukere rekruttert fra behandling (prosjektbeskrivelse)

  Hva skal til for at rusmisbrukere i behandling skal endre sine rusvaner? Hvordan kan endringene forklares?

 3. Evaluering av overdosestrategien 2014-2017 (prosjektbeskrivelse)

  Det høye antall overdosedødsfall i Norge er bekymringsfullt.

 4. Rusmiddelbrukere i behandling (prosjektbeskrivelse)

  En beskrivelse av pasientgruppen som mottar tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) eller behandling for rusmiddelproblemer i psykisk helsevern (PHV).

 5. Verdier, holdninger og politiske valg knyttet til dagens narkotikapolitikk (prosjektbeskrivelse)

  Narkotikapolitikk var lenge dominert av en justispolitiske tilnærming med sterkt fokus på å redusere bruksomfang. Nye tilnærminger og tiltak har blitt vanligere de siste årene.

 6. Tobakkspreventive tiltak - oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet kartlegger tilslutningen til aktuelle innstramminger i lovverket: i opinionen og blant tobakksbrukerne spesielt (brukerperspektiv).

 7. Evaluering av snus- og røykesluttmetoder (prosjektbeskrivelse)

  Målet med prosjektet er å sammenligne effekten av ulike metoder og hjelpemidler som velges når man skal slutte med røyk eller snus.

 8. Standardiserte tobakkspakninger/-produkter (prosjektbeskrivelse)

  FHI har via tildelingsbrev fra HOD 2017 fått i oppdrag å evaluere innføringen av standardiserte tobakkspakninger.

 9. Selvreguleringsstrategier (prosjektbeskrivelse)

  Det finnes lite rusmiddelrelatert forskning på selvreguleringsstrategier, dvs. måter folk selv kan regulere eget rusmiddelbruk.

 10. Alkohol og opinionen (prosjektbeskrivelse)

  Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken som føres kan si noe om hvor stor legitimitet den har i befolkningen.

 11. Norsk alkoholpolitikk – prosesser, effekter og virkemidler (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet belyser bruk av alkoholpolitiske virkemidler på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå.

 12. Alkoholloven i en utelivskontekst (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å evaluere endringer i alkoholloven samt kommunenes alkoholforvaltning i utelivet.

 13. Hva er avhengighet? (prosjektbeskrivelse)

  Det finnes en rekke teorier om og forklaringer på avhengighet: nevrobiologiske, psykologiske og som et resultat av et rasjonelt valg.

 14. Kontrollskader og kontrollkostnader ved regulering (prosjektbeskrivelse)

 15. Rusmidler og arbeidsliv (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å studere holdninger til og utbredelse av alkoholbruk blant norske arbeidstakere, samt konsekvenser av alkoholbruk for arbeidsplassen og kollegaer.

 16. Rusmiddelutløste dødsfall (prosjektbeskrivelse)

  Det høye antall overdosedødsfall blant norske sprøytemisbrukere bekymrer. Det er derfor behov for mer kunnskap omkring overdoser og omstendigheter ved overdosedødsfall med tanke på forebygging.

 17. Negative konsekvenser av andres alkoholbruk (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet fokuserer på et bredt spekter av negative konsekvenser av andres alkoholbruk, målt ved spørreskjemadata og kvalitative intervjuer.

 18. Fedmekirurgi for personer med diabetes type 2 og kroppsmasseindeks (KMI) under 35 (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å utarbeide en fullstendig metodevurdering om effekt og sikkerhet av fedmekirurgi for personer med diabetes type 2 og en kroppsmasseindeks under 35.

 19. Sammenhengen mellom foreldres alkoholbruk og barnets psykososiale utvikling (prosjektbeskrivelse)

  Foreldre er barnets viktigste kilde til omsorg, nærhet, trygghet og forutsigbarhet hos førskolebarn. Hva skjer med barnets utvikling når mor eller far har et alkoholproblem?

 20. Foreldres alkoholkonsum og negative langtidskonsekvenser hos deres barn (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet kombinerer data fra spørreskjema og flere register på individ og familienivå for å se på sammenhengen mellom foreldres drikkemønster og negative langtidskonsekvenser for barn.