Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Tvangsmedisinering som behandling i psykisk helsevern (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en systematisk kartleggingsoversikt over tvangsmedisinering som behandling i psykisk helsevern.

 2. Registert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å få oversikt over det samlede salget av alkohol og tobakk i Norge. Dette inkluderer både den registrerte, avgiftsbelagte omsetningen og den uregistrerte omsetningen.

 3. Kommunenes forvaltning av alkoholloven (prosjektbeskrivelse)

  Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å utforme en alkoholpolitikk tilpasset lokale forhold. Det er i all hovedsak kommunene som gir bevilling for salg og skjenking av alkohol.

 4. Peptidreseptor-radionuklidterapi (PRRT) ved nevroendokrin kreft (prosjektbeskrivelse)

  Peptidreseptor-radionuklidterapi (PRRT) benyttes for å behandle undergrupper av pasienter med nevroendokrin kreft.

 5. Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet (prosjektbeskrivelse)

  Ved innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009/2010 ble det opprettet et oppfølgingsprogram for å følge med på effekt, bivirkninger og vaksinasjonsdekning.

 6. Medical Subject Headings ( MeSH ) oversatt til norsk (prosjektbeskrivelse)

  Helsebiblioteket vil sørge for at de viktigste termene i MeSH blir oversatt til norsk.

 7. Språk- og læringsstudien (SOL-studien)

  SOL-studiens hovedformål er å beskrive utviklingsforløp og årsaker til språk- og læringsvansker hos barn. Studien har pågått siden 2007 og har i dag flere store delprosjekter.

 8. EuroMix (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med EuroMix-studien er å kartlegge hvilke kjemikalier vi blir utsatt for samtidig i løpet av et døgn.

 9. Effekt av nedtrapping av metadon/buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering (prosjektbeskrivelse)

  Helsedirektoratet har bestilt en systematisk oversikt om effekten av nedtrapping av metadon/buprenorfin sammenlignet med vanlig LAR-behandling uten nedtrapping for pasienter med opioidavhengighet.

 10. Vurdering av fem intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å vurdere effekt, sikkerhet, helseøkonomi og etiske betraktninger knyttet til fem intensive habiliteringsprogrammer for barn og unge med hjerneskade.

 11. NORSE-studien (prosjektbeskrivelse)

  NORSE er en stor undersøkelse om helse, funksjon og trivsel blant eldre i Oppland fylke.

 12. Tiltak ved synsfeltutfall etter hjerneslag (prosjektbeskrivelse)

  Vi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å oppdatere deler av en Cochrane systematisk oversikt av Pollock og medarbeidere fra 2011.

 13. Effekt av delt bosted for barn (prosjektbeskrivelse)

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bedt Seksjon for velferdstjenester ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om å utarbeide en systematisk oversikt om effekt av delt bosted.

 14. Røykesluttstudien (prosjektbeskrivelse)

  En prospektiv observasjonsstudie blant brukere av nettstedet slutta.no.

 15. Effekter av å samorganisere fastleger med andre primærhelsetjenestetilbud (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal utarbeide en systematisk oversikt over studier av effekter av å samorganisere fastleger med andre helsetjenester i primærhelsetjenesten.

 16. Tiltak som har til hensikt å føre til likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrere (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal resultere i en systematisk oversikt som undersøker effekten av helsesystemtiltak på helseulikheter blant innvandrere.

 17. TRANSFER rammeverk (prosjektbeskrivelse)

  Beslutningstakere støtter seg i økende grad på kunnskap fra systematiske oversikter når de skal ta beslutninger eller utforme anbefalinger.

 18. Effekten av høy andel ufaglærte helsepersonell på kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenestene (prosjektbeskrivelse)

  Vi vet lite om konsekvensene av at personell uten relevant helse- og sosialfaglig utdanning arbeider i stillinger som innebærer direkte pasientkontakt.

 19. FP7 - ESCAPE - studie på helse og luftforurensning (prosjektbeskrivelse)

  ESCAPE - European Study of Cohorts for Air Pollution Effects - er et stort samarbeidsprosjekt bestående av mer enn 30 europeiske kohortstudier (gruppestudier), som inkluderer om lag 900 000 deltakere.

 20. Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved systemisk sklerose (prosjektbeskrivelse)

  Oppdraget er å lage en fullstendig metodevurdering om effekt og sikkerhet av autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon sammenliknet med farmakologisk behandling ved diffus systemisk sklerose.