Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS)

E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS) - veileder for helsepersonell

Escherichia coli finnes i tarmens normalflora hos alle mennesker og varmblodige dyr. Disse bakteriene er vanligvis ufarlige så lenge de oppholder seg i tarmen. Det finnes imidlertid noen grupper av E. coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker. Den  mest alvorlige varianten er EHEC.

Escherichia coli finnes i tarmens normalflora hos alle mennesker og varmblodige dyr. Disse bakteriene er vanligvis ufarlige så lenge de oppholder seg i tarmen. Det finnes imidlertid noen grupper av E. coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker. Den  mest alvorlige varianten er EHEC.


Innhold på denne siden

Om E.coli-enteritt

Ulike varianter av tarmpatogene E. coli som kan gi E. coli-enteritt er beskrevet. De fire vanligste er enterohemoragiske (EHEC), enteroinvasive (EIEC), enteropatogene (EPEC), som deles inn i typiske EPEC (tEPEC) og atypiske EPEC (aEPEC), og enterotoksigene (ETEC) E. coli.

Reservoaret for humanpatogene EIEC, ETEC og tEPEC er mennesker. For EHEC og aEPEC er reservoaret drøvtyggere.

Historisk bakgrunn

Bakterien E. coli ble første gang identifisert i 1885. Mer enn 700 serotyper av E. coli har siden blitt identifisert. “O” og “H” antigener på bakterien skiller de ulike serotypene. EPEC er den eldste erkjente diaréfremkallende E. coli-gruppen og ble første gang påvist i 1940-årene som årsak til utbrudd av alvorlig spedbarnsenteritt i institusjoner. ETEC ble første gang identifisert i Calcutta på 1950-tallet, enterotoksin ble påvist på 1960-tallet. Shigatoksin produserende E. coli (EHEC) ble første gang påvist under et utbrudd med serotype O157:H7 i USA 1982. Siden den gang er det rapportert et økende antall EHEC-utbrudd i mange høyinnkomstland. Det første større utbruddet var i 1992-93 i flere delstater i USA forårsaket av EHEC O157:H7 som skyldtes forurensete, dårlig stekte hamburgere solgt gjennom en hamburgerkjede. 732 personer ble påvist smittet fra 73 ulike restauranter og resulterte i 4 dødsfall. EHEC O157:H7 er siden dette utbruddet ofte omtalt som «hamburgerbakterien». I 1996 var det et utbrudd i Wishaw, Skottland forårsaket av EHEC O157:H7 med over 500 tilfeller hvorav 21 døde. Dette utbruddet skyldtes forurenset kjøtt fra en lokal slakter. I 2011 var det et stort utbrudd i mange europeiske land forårsaket av E. coli O104:H4. Dette utbruddet resulterte i 4397 påviste tilfeller, minst 908 HUS-tilfeller og 51 døde. Kilden var forurenset bukkehornkløver importert fra Egypt og dyrket på en gård i Tyskland.

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) og hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) ble første gang beskrevet i henholdsvis 1924 og 1955.

Norge

EHEC O157:H7 ble første gang påvist i Norge i 1992. Første innenlandske utbrudd av EHEC O157:H7 i Norge var i 1999 med fire sykdomstilfeller. Det første rapporterte utbruddet i Norge forårsaket av ETEC var i 2012 hvor mer enn 300 personer ble syke med gastroenteritt etter julebord på et hotell. 

EHEC (Enterohemoragiske E. coli)

EHEC defineres som de humanpatogene variantene av shigatoksin­produserende E. coli (STEC), også kalt verocytotoksinproduserende E. coli (VTEC). De fleste STEC er ikke sykdomsfremkallende og dermed ikke klassifisert som EHEC. EHEC er et økende problem i høyinnkomstland og utgjør en betydelig utfordring for smittevernet, til tross for det forholdsvis beskjedne antall tilfeller som har vært rapportert årlig. I EU/EØS-området ble det i 2018 og 2019 rapportert rundt 8500 tilfeller/år. I forbindelse med Covid-19 pandemien ble antall tilfeller nesten halvert i 2020. Våren/sommeren 2011 var det et større EHEC-utbrudd i flere europeiske land med utgangspunkt i Nord-Tyskland hvor kilden var antatt å være forurenset bukkehornkløver importert fra Egypt og dyrket på en gård i Tyskland. De fleste syke var voksne. Totalt ble det rapportert 4397 tilfeller, inkludert 51 dødsfall, i dette utbruddet. 98% av tilfellene ble påvist i Tyskland, ett av tilfellene var i Norge.

Symptomer og forløp EHEC

Infeksjon forårsaket av EHEC kan gi ulik sykdomsutvikling og alvorlighetsgrad. Det kan variere fra et asymptomatisk forløp eller ukomplisert diaré til alvorlige tilfeller av massiv blodig diaré. I noen tilfeller kan infeksjonen gi utvikling av hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) med nyresvikt og trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP). Dette gjelder særlig hos barn, eldre og immunsupprimerte. I løpet av de siste 5 årene (2017-2021) har 1,4 % av antall meldte tilfeller i Norge utviklet HUS. Dødeligheten hos barn med HUS er 3–5 %, og ca. 10 % av barn som har gjennomgått EHEC-assosiert HUS utvikler kronisk nyresvikt. 

Sannsynligheten for at infeksjonen kompliseres med HUS er primært avhengig av bakteriens virulensprofil, men også vertsfaktorer som alder og immunologiske forhold er av betydning. Det er publisert flere studier på risikofaktorer for utvikling av alvorlig sykdom ved EHEC-infeksjon som tilsier at barn, eldre og immunsupprimerte har økt risiko for HUS og død ved EHEC-infeksjon. Folkehelseinstituttet utfører løpende risikovurdering av EHEC-stammens assossiasjon til utvikling av HUS, og har funnet det hensiktsmessig å klassifisere EHEC enten som høy eller lavvirulent.

Smitteverntiltak og oppfølgingen av EHEC-tilfeller kan utgjøre en betydelig sosioøkonomisk belastning for tilfellene, deres familier og samfunnet.  Belastningene kan være både økonomisk i form av fravær fra jobb, enten i forbindelse med yrkesrelatert smittefare eller som forelder til barn med EHEC, og psykisk i form av påkjenninger hos familier med barn som må holdes hjemme fra barnehage over lengre tid.

Personer som er hjemme fra jobb på grunn av smittevernhensyn har rett på sykepenger.

Det er viktig at det i vurderingen av smittevern og oppfølging av EHEC-tilfeller differensieres mellom høy- og lavvirulent EHEC.

Definisjoner EHEC

EHEC kan inndeles i forhold til Shigatoksin (Stx)-profil, O-gruppe/serotype og tilstedeværelsen av andre virulensfaktorer. Klassifiseringen av EHEC enten som høy- eller lavvirulent gjøres primært på bakgrunn av stx-profil, der Shigatoksinet forekommer i to varianter: Stx1/stx1 og Stx2/stx2. Av andre virulensfaktorer er adheransefaktoren intimin, kodet for av eae-genet, ofte til stede hos høyvirulent EHEC. Påvisning og foreløpig karakterisering gjøres ved primærlaboratoriet, avhengig av laboratoriets analyserepertoar, mens endelig karakterisering av EHEC som høy- eller lavvirulent gjøres ved Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet.

Høyvirulent EHEC

 • EHEC hos HUS-pasient
  • En EHEC-stamme isolert fra en HUS-pasient vil uavhengig av virulensprofil klassifiseres som høyvirulent.
 • Stx2/stx2
  • Hvis primærlaboratoriet påviser Stx2/stx2 i avføringsprøve fra en person, uavhengig av påvisning av andre gener, blir isolatet i utgangspunktet klassifisert som høyvirulent EHEC. Smitteverntiltak igangsettes på bakgrunn av dette foreløpige svaret. Dersom videre subtyping av isolatet viser stx2-subtype 2a, 2c og/eller 2d bekreftes isolatet som høyvirulent EHEC. 
  • Dersom videre subtyping av isolatet viser stx2-subtype 2b, 2e, 2f og/eller 2g, bekreftes isolatet som lavvirulent EHEC og allerede igangsatte smitteverntiltak kan nedjusteres (se under). 
  • I helt spesielle tilfeller kan en eae-positiv stamme der man ikke finner shigatoksiner bli klassifisert som høyvirulent EHEC.  I de få tilfellene der det er aktuelt, vil dette bli kommunisert til primærlaboratoriet og aktuell kommuneoverlege.

Lavvirulent EHEC

 • Stx1/stx1
  • Ved påvisning av kun Stx1/stx1 (ikke funn av Stx2/stx2) i avføringsprøve fra en person, blir isolatet klassifisert som lavvirulent EHEC.
 • stx2b, stx2e, stx2f eller stx2g
  • Dersom videre subtyping av isolatet viser stx2-subtype 2b, 2e, 2f eller 2g, bekreftes isolatet som lavvirulent EHEC. Allerede igangsatte smitteverntiltak kan nedjusteres.

Se avsnittet under om "Tiltak ved enkelttilfeller eller utbrudd" eller direkte i dokumentet Oppfølging av EHEC pasienter angående restriksjoner og oppfølging av personer som har fått påvist høy- eller lavvirulent EHEC.

Smittemåte EHEC

Vehikkelsmitte gjennom kontaminerte næringsmidler bl.a. gjennom kjøtt og kjøttprodukter fra storfe og småfe, salat, grønnsaker, upasteurisert melk, produkter av upasteurisert melk og drikkevann. Kan også smitte ved direkte kontakt med dyr (som selv ikke blir syke), eller indirekte via dyrenes avføring, fra badevann, samt direkte fra person til person gjennom forurensede hender. Den infeksiøse dosen for EHEC er svært liten.

Inkubasjonstid EHEC

3-4 dager (1-14 dager).

Diagnostikk EHEC

Påvisning ved undersøkelse av shigatoksingener (ev. selve Shigatoksinproteinene) med påfølgende dyrkning fra avføring eller rektalpensel med synlig avføring. Prøve bør tas tidlig i sykdomsforløpet. Undersøkelse for EHEC inngår for mange laboratorier som del av panelet for tarmpatogene agens ved utredning for diarétilstander (multiplex-PCR).

Analyse for EHEC bør gjøres på alle avføringsprøver fra pasienter med HUS, samt alle med sannsynlig infeksjonsutløst blodig diaré. I tillegg er det ønskelig at avføringsprøver fra barn under skolealder med diaré rutinemessig undersøkes med hensyn på EHEC.

Etter hvert har det vist seg at EHEC kan ha nesten hvilken som helst serogruppe. I løpet av de 10 siste årene (2012-2021) i Norge er ca 15% av påviste EHEC av serogruppe O157, andre vanlig påviste serogrupper er O26, O103, O145 og O146. Shigatoksin­produksjon er en essensiell patogenitetsfaktor hos alle EHEC. Denne egenskapen kan tapes in vivo eller in vitro.

Ved alvorlig klinikk (HUS eller sannsynlig infeksjonsutløst blodig diaré) tar derfor diagnostikken utgangspunkt i påvisning av både stx- og eae-gener. For barn som har HUS assosiert med diaré, regner man med at omtrent 90% skyldes EHEC. Det kan ofte være vanskelig å påvise bakterien, spesielt hvis prøven tas sent i sykdomsforløpet. I helt spesielle tilfeller, etter en sammenholdt vurdering av analyseresultater fra laboratoriet, klinikk og epidemiologisk situasjon, kan en eae-positiv stamme der man ikke finner Shigatoksiner bli klassifisert som høyvirulent EHEC. I de ytterst få tilfellene der det er aktuelt, vil dette bli kommunisert til den aktuelle kommuneoverlegen som følger opp smitteverntiltakene. Nasjonale referansefunksjoner for alle E. coli enteritter er lagt til Folkehelseinstituttet. 

Behandling EHEC

Antibiotikabehandling er i utgangspunktet ikke indisert ved EHEC-sykdom, herunder diaréassosiert HUS. Enkelte studier kan tyde på en forverring av sykdomsbildet ved antibiotika bruk (økt frigivelse av toksin). Antibiotika må derfor kun vurderes hvis det er tvingende nødvendig pga. mistanke om annen samtidig bakteriell infeksjon (f.eks. peritonitt, kateterrelatert sepsis, pneumoni).

EIEC (Enteroinvasive E. coli)

EIEC er enteroinvasive E. coli som er nært beslektet med Shigella flexneri og S. Sonnei. De skiller seg fra de fleste andre E. coli ved blant annet å mangle evnen til å forgjære laktose.  På verdensbasis har det vært rapportert en rekke utbrudd og sporadiske tilfeller av EIEC-gastroenteritt, men EIEC regnes som uvanlig årsak til diaré i høyinntektsland. Reservoaret for EIEC er mennesket.

Symptomer og forløp EIEC

Infeksjoner med EIEC gir vanligvis mild diaré, men enkelte pasienter kan få dysenteriliknende bilde med pussholdig, av og til blodig diaré, kraftige abdominalsmerter og feber. Bakteriene invaderer tarmepitelcellene og sprer seg videre til nærliggende epitelceller. Dette gir opphav til en akutt betennelsesreaksjon i tarmslimhinnen, som resulterer i blødninger og nekrose av epitelet.

Smittemåte EIEC

Antagelig vehikkelsmitte gjennom kontaminerte næringsmidler, inkludert drikkevann, men også fra person til person.

Inkubasjonstid EIEC 

10-12 timer

Diagnostikk EIEC

EIEC blir verifisert ved påvisning av et gen som koder for invasivitet. Det samme genet finnes også hos Shigella. Undersøkelse for Shigella spp./EIEC inngår for mange laboratorier som del av panelet for tarmpatogene agens ved utredning for diarétilstander (multiplex-PCR). For å skille mellom EIEC og Shigella må derfor prøven dyrkes etter slik gen-påvisning, og isolatet sendes til Nasjonalt referanselaboratorium ved Folkehelseinstituttet.

Behandling EIEC

Symptomatisk behandling.

EPEC (Enteropatogene E. coli)

Utbrudd med EPEC er i dag sjeldne i høyinnkomstland, men skal ikke glemmes som mulig årsak til utbrudd særlig siden EPEC har et betydelig smittepotensial. Globalt sett er EPEC en av de hyppigste årsaker til bakterielle gastro­enteritter som i utviklingsland ikke bare rammer småbarn, men også voksne. EPEC som er årsak til denne typen utbrudd kalles nå typiske EPEC (tEPEC), og er karakterisert ved å ha genene for både eae og flere bfp gener som til sammen koder for et sykdomsfremkallende protein (bundle forming pili).

EPEC som mangler bfp-gener kalles atypiske EPEC (aEPEC), og er en heterogen gruppe med usikker assosiasjon med diaré. Differensieringen mot EHEC som har mistet sine toksin-gener og aEPEC som årsak til diaré eller som er del av normal tarmflora er derfor svært vanskelig. Et funn av eae alene er derfor nærmest å regne som en mikrobiologisk eksklusjonsdiagnose, og hovedkriteriet for hvor mye innsats laboratoriene skal legge i et slikt funn, avhenger av hvor alvorlig syk pasienten er.

I helt spesielle tilfeller, etter en sammenholdt vurdering av analyseresultater fra laboratoriet, klinikk og epidemiologisk situasjon, kan en eae-positiv stamme der man ikke finner shigatoksiner bli klassifisert som høyvirulent EHEC.  I de ytterst få tilfellene der det er aktuelt, vil dette bli kommunisert til den aktuelle kommuneoverlegen som følger opp smitteverntiltakene.

Symptomer og forløp EPEC

Vanligvis vandig diaré med feber. EPEC ser ut til å kunne være en av meget få bakterielle årsaker til kronisk spedbarnsdiaré.

Smittemåte EPEC

tEPEC: Som EIEC, aEPEC: Som EHEC

Inkubasjonstid EPEC

Ukjent

Diagnostikk EPEC

EPEC blir bestemt på grunnlag av serotype-tilhørighet samt forekomst av spesifikke gener som koder for adhererende egenskaper, enten eae alene (aEPEC) eller eae i kombinasjon med genet bfp (tEPEC). EPEC mangler toksingenene stx1 og stx2. Indikasjon for undersøkelse er særlig diaré hos barn ≤ 5 år som nylig har vært i lavinnkomstland (tEPEC), eller kronisk diaré hos barn ≤ 5 år og ved utbrudd av diaré i barnehage (aEPEC).

Behandling EPEC

Symptomatisk behandling.

ETEC (Enterotoksigene E. coli)

ETEC er enterotoksinproduserende og adherer til tarmepitelet ved hjelp av spesielle fimbrier på bakterieoverflaten. Det finnes to typer enterotoksiner, de varmelabile (LT) og de varmestabile (ST). Reservoaret for denne bakterietypen er mennesket. ETEC er den vanligste årsaken til diaré hos barn i lavinnkomstland og isoleres ofte fra pasienter med «turistdiaré». De siste årene har det også blitt rapportert at innenlandssmittede matbårne infeksjoner med ETEC er blitt mer og mer vanlig.

Symptomer og forløp ETEC

Symptomene på ETEC-infeksjon varierer med hvilke toksiner den infeksiøse stammen produserer. LT-produserende stammer kan gi symptomer som likner på kolera med en vandig diaré som minner om «risavkok». Andre symptomer er magesmerter, feber og i sjeldne tilfeller oppkast. Barn er spesielt utsatt på grunn av det store væsketapet. Sykdommens varighet er fra et par dager til flere uker.

Smittemåte ETEC 

Antagelig vehikkelsmitte gjennom kontaminerte næringsmidler, inkludert drikkevann, men også fra person til person.

Utbrudd av gastroenteritt forårsaket av ETEC er assosiert med en rekke ulike næringsmidler som har vært utsatt for fekal forurensning fra en human kilde. Blant annet har det vært flere utbrudd på cruiseskip der smittekilden har blitt identifisert som drikkevann og østers. På verdensbasis er allikevel fekalt forurenset drikkevann viktigste kilde til ETEC-infeksjon.

Inkubasjonstid ETEC 

24-72 timer.

Diagnostikk ETEC

ETEC verifiseres med påvisning av gener som koder for toksiner spesifikke for denne gruppen. Selv om dette er en hyppig årsak til turistdiaré, vil langt de fleste ha kvittet seg med mikroben før hjemkomst til Norge. Undersøkelse for ETEC inngår for enkelte laboratorier som del av panelet for tarmpatogene agens ved utredning for diarétilstander (multiplex-PCR). Mange laboratorier i Norge har ikke mulighet til å påvise ETEC. Ved utbrudd hvor man ikke finner årsaken, kan det derfor være aktuelt å videresende prøver til laboratorier med slik diagnostikk.

Behandling ETEC

Symptomatisk behandling.

EAEC (Enteraggregative E. coli)

EAEC er den siste tilføyelsen til gruppen av diaréfremkallende E. coli, og den kliniske betydningen av disse bakteriene er fremdeles omdiskutert. EAEC adherer til tarmepitelet i et karakteristisk aggregerende mønster. EAEC er assosiert med akutt og kronisk diaré både hos voksne og barn, turistdiaré og kronisk diaré hos immunsvekkede. Det store utbruddet av hemolytisk uremisk syndrom (HUS) i Tyskland i 2011 ble forårsaket av en EAEC O104:H4 -stamme som også produserte Shigatoksin. 

Symptomer og forløp EAEC

Infeksjoner med EAEC gir vanligvis mild selvbegrensende diaré. Der er indikasjoner på at genetiske faktorer ved verten er viktig for utvikling av sykdom. Kronisk diaré kan forekomme hos barn < 1år. Bakteriene adherer til og koloniserer tarmepitelet ved hjelp av fimbrier, som også bidrar til at bakterien danner biofilm. Dette gir en betennelsesreaksjon i tarmslimhinnen som ytterligere forsterkes ved utskillelsen av toksiner.

Smittemåte EAEC

Reservoaret er ikke kjent, men er trolig mennesket. Smitte skjer fekal-oralt og skjer antagelig gjennom kontaminerte næringsmidler, inkludert drikkevann, men også fra person til person.

Inkubasjonstid EAEC 

8-52 timer

Diagnostikk EAEC

Det er utfordrende å differensiere sykdomsfremkallende stammer av EAEC fra dem som ikke er sykdomsfremkallende, ved hjelp av de metodene som brukes i dag. aaiC, aggR og aatA er gener som ofte brukes til å påvise EAEC. Blant de kjente egenskapene som ser ut til å være sterkest assosiert med bakteriens evne til å forårsake sykdom, er proteinet AggR. Dette proteinet kodes av det plasmidlokaliserte genet aggR som regulerer uttrykket av en rekke virulensfaktorer. Undersøkelse for EAEC inngår for enkelte laboratorier som del av panelet for tarmpatogene agens ved utredning for diarétilstander (multiplex-PCR).

Behandling EAEC

Symptomatisk behandling. 

Forekomst i Norge

E. coli-enteritt var nominativt meldingspliktig i MSIS i perioden 1977-1983, men bare for infeksjoner hos barn. Fra 1989 har alle tilfeller vært meldingspliktig. Diaréassosiert hemolytisk uremisk syndrom (HUS) har vært meldingspliktig i MSIS siden desember 2006.

Figur 1
Figur 1. Tilfeller av EHEC-infeksjon i Norge meldt MSIS 2002-2021 etter diagnoseår og smittested. FHI

 

Tabell 1. EHEC-infeksjon meldt MSIS 2014-2021 etter diagnoseår og aldersgruppe
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Under 1 år 6 13 16 15 17 10 11 11
1-9 62 67 63 106 103 99 74 80
10-19 10 13 18 36 47 50 33 51
20-49 49 76 76 140 177 172 104 123
Over 50 24 52 66 109 150 180 109 173
Totalt 151 221 239 406 494 511 331 438

Av det totale antallet EHEC tilfeller i 2021 ble 27% og 15% klassifisert henholdsvis som mistenkt høyvirulent og høyvirulente EHEC, mens 59% ble klassifisert med lavvirulente varianter av EHEC.

Det er registrert seks dødsfall (2004, 2006, 2009, 2019 og 2020) som følge av EHEC-infeksjon i Norge, alle etter utvikling av HUS. Fire av tilfellene har vært barn. Dødsfallene har vært forårsaket av smitte med EHEC O86, O103, O145 og  sorbitolfermenterende E. Coli O157. For ett tilfelle kunne ikke serogruppe bestemmes.

Det har vært flere lokale og nasjonale  utbrudd av EHEC sykdom i Norge. Les mer: Utbrudd av E. coli-infeksjon (eks. EHEC-ETEC) i Norge

Forebyggende tiltak

Forebyggende tiltak mot E. coli-enteritt:

 • all farsemat (herunder kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker o. l.) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt
 • andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten
 • unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk
 • salat og grønnsaker som skal spises rå bør skylles godt
 • oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) – husk kjøleboks i sommervarmen
 • vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
 • vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat

Ved reiser til land med dårlige hygieniske forhold er det i tillegg viktig å unngå ukokte grønnsaker, iskrem som ikke er ferdigpakket fra produsenten, og frukt som ikke kan skrelles. For øvrig bør man ved utenlandsreiser generelt påse at grønnsaker og frukt er godt vasket med rent vann, og unngå drikkevann som ikke selges på flasker.

Overvåking blant dyr

Siden 1998 er det gjennomført enkelte undersøkelser for å kartlegge forekomst av E. coli O157 hos storfe. I 2006 og 2007 pågikk et prosjekt hvor man undersøkte 600 sauebesetninger med hensyn på forekomst av enkelte potensielt tarmpatogene E. coli. Studiene har vist at forekomsten av E. coli O157 i norske husdyrbesetninger er lav, men at sau er et viktig reservoar for O103, O26 og O145. En kartlegging fra 2014 viste at forekomst av E. coli som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker er lav hos storfe i Norge. Studien omfattet såkalte Shigatoksin-produserende E. coli av serogruppene O26, O91, O103, O121, O145 og O157, og ble utført på melkekubesetninger. 

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Mulighet for kontaktsmitte tilsier at ethvert påvist tilfelle av høyvirulent EHEC bør følges opp med undersøkelser blant familie og andre nære kontakter. Ved både enkelttilfeller og ved mistanke om innenlands felleskildeutbrudd bør det iverksettes smittesporing i samarbeid med det lokale Mattilsynet og evt. Folkehelseinstituttet. Alle mistenkte eller verifiserte isolater skal sendes inn til Folkehelseinstituttet for verifisering, virulensprofilundersøkelse og sammenlikning av isolater for identifisering av utbrudd. Undersøkelse av næringsmidler, husdyr og miljø kan være aktuelt både ved enkelttilfeller og ved utbrudd, og gjøres i regi av Mattilsynet.

I situasjoner hvor mange personer prøvetas bør kommuneoverlegen sørge for å få kopier av laboratoriesvarene, slik at hun/han klarer å holde oversikt.

Se senere avsnitt og kapittelet Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner angående restriksjoner og oppfølging av personer som har fått påvist høy- eller lavvirulent EHEC.

Ingen spesielle tiltak i nærmiljøet er nødvendig ved påvisning av andre typer E. coli. I helt spesielle tilfeller ved påvisning av aEPEC, der det etter en sammenholdt vurdering av analyseresultater fra laboratoriet, klinikk og epidemiologisk situasjon, kan en eae-positiv stamme der man ikke finner shigatoksiner bli klassifisert som høyvirulent EHEC.  I de ytterst få tilfellene der det er aktuelt, vil dette bli kommunisert til den aktuelle kommuneoverlegen som følger opp smitteverntiltakene. For håndtering av utbrudd se Folkehelseinstituttets Utbruddsveilederen

Utgifter og sykemelding

Infeksjon med tarmpatogen E. coli (alle typer) er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, dvs. pasienten skal ikke betale egenandel. Dette gjelder også ved undersøkelse som ledd i smitteoppsporing, men ikke ved rutinemessige undersøkelser. I tillegg dekker folketrygden utgifter til antiinfektive legemidler til behandling (blåreseptforskriften § 4 punkt 2).

Personer som må være hjemme fra jobb på grunn av smittevernhensyn har rett på sykepenger.

Kontroll og oppfølging av tilfeller med høyvirulent EHEC

Enkelte pasienter med tarminfeksjoner inkludert EHEC-infeksjon, kan pga. arbeidssituasjon eller oppholdssted utgjøre en økt risiko for videre smittespredning. Det er derfor utarbeidet spesifikke faglige råd om oppfølging og kontroll. Personer som kan representere en økt risiko for videre spredning kan hensiktsmessig deles inn i fire smittefaregrupper. Øvrige personer anses ikke å representere noen spesiell smitterisiko, og tilhører derfor ingen smittefaregruppe.

Tabell 2. 

Gruppe 1 - Forebygge smittespredning til mange personer: Personer som produserer, videreforedler, tilbereder eller serverer mat og som kommer i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming. Dette gjelder blant annet ansatte i næringsmiddelvirksomhet og serveringssteder samt ansatte i barnehager og institusjoner som tilbereder eller serverer mat. Se presisering under. 

Gruppe 2 - Forebygge smittespredning til spesielt sårbare personer: Helsepersonell som har direkte kontakt med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer eller som infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser for, f.eks. premature barn, pasienter ved intensivavdeling o.l. Se presisering under

Gruppe 3: Barn i førskolealder som er i institusjoner (inkl. barnehager).

Gruppe 4: Personer som av ulike grunner vil ha problemer med å kunne ivareta en tilfredsstillende personlig hygiene.

Presiseringer i forhold til smittefaregruppene

Dersom personen ikke lenger er syk, men fremdeles skiller ut høyvirulent EHEC kan omplassering til administrativt arbeid vurderes i stedet for sykemelding dersom personen tilhører en av smittefaregruppene.

 • Helsepersonell. Forutsatt skjerpet håndhygiene, kan de fleste helsearbeidere som ikke jobber med spesielt utsatte pasientgrupper (se tabell over) returnere til arbeidet med når de er symptomfrie. De bør likevel unngå å delta i matlaging og servering inntil de har tre negative kontrollprøver (høyvirulent EHEC) evt. 48 timer etter opphør av symptomer (lavvirulent EHEC).
 • Barnehageansatte. Forutsatt skjerpet håndhygiene, kan de returnere til arbeidet når de er symptomfrie, men de bør ikke delta i matlaging og servering inntil de har tre negative kontrollprøver (høyvirulent EHEC) evt. 48 timer etter opphør av symptomer (lavvirulent EHEC).
 • Mistanke om smittespredning i barnehage. I en situasjon med et alvorlig tilfelle eller ved sterk mistanke om smittespredning i barnehagen, bør kommuneoverlegen som første umiddelbare tiltak gå gjennom rutiner for god hygiene med personalet og desinfisering av aktuelle kontaktpunkter. I utgangspunktet anbefales det bare å ta prøve av barn som har eller har hatt diaré de siste 10 dagene, men i enkelte tilfeller kan det bli aktuelt å ta prøve også av barn uten symptomer. Hvis det er berettiget mistanke om at smitte eller smittespredning av EHEC-infeksjoner har skjedd i en barnehage, kan kommuneoverlegen vurdere å stenge de(n) aktuelle avdeling(er) av barnehagen midlertidig for å gi barnehagen tid til å gå gjennom og forbedre sine hygienerutiner og gjennomføre en grundig rengjøring av barnehagen. Ved prøvetaking av barn uten symptomer eller midlertidig stenging av barnehageavdelinger bør det gjøres en helhetsvurdering basert på blant annet antall påviste tilfeller, alvorlighetsgrad av symptomer, virulensegenskaper hos påviste EHEC-stammer og graden av bekymring blant foreldre eller ansatte. I en utbruddsituasjon bør barna, uavhengig av egne symptomer, avlegge en negativ avføringsprøve for EHEC før de sendes tilbake i barnehagen.

Presiseringer i forhold til oppfølging av tilfellene

 • Husholdning 
  • En husholdning regnes som en gruppe av familiemedlemmer eller andre svært nære kontakter som spiser sammen og deler samme toalett. Det kan være aktuelt å utvide dette til også å gjelde andre personer som tilbringer mye tid sammen med den som har fått påvist EHEC-infeksjon, for eksempel besteforeldre, barnepasser, kjæreste ol.
 • Kontrollprøver
  • En negativ kontrollprøve er en avføringsprøve hvor det ikke kan påvises gener for stx1 eller stx2, eventuelt hvor EHEC ikke kan isoleres hvis dyrkning er den eneste metodikken tilgjengelig.
  • Første kontrollprøve tas tidligst 2-3 dager etter symptomfrihet. Dersom den første kontrollprøven er positiv anbefales det å vente en uke før neste prøve tas. Når en kontrollprøve er negativ, kan de resterende tas fortløpende med 24-timers mellomrom. Ved langvarig bærerskap av EHEC kan prøveintervallet med fordel forlenges.
  • Prøve materiale: Avføring eller prøve fra endetarmen med synlig avføring.
 • Langvarige bærerskap
  • I noen tilfeller greier ikke personen å kvitte seg med bakterien. Dersom personen har vedvarende diare eller er langvarig bærer av EHEC vil husstandsmedlemmer potensielt befinne seg i en situasjon med vedvarende eksponering. I slike tilfeller er det tilstrekkelig at husstandsmedlemmer som tilhører en smittefaregruppe, jevnlig tester seg og bekrefter sin smittefrihet. Det er ikke nødvendig med sykemelding i påvente av denne typen kontrollprøver.

Oppfølging av tilfeller med høyvirulent EHEC som tilhører en smittefaregruppe

Personer som arbeider i næringsmiddelvirksomheter eller med spesielt utsatte pasientgrupper (smittefaregruppe 1 og 2)

 • Generell informasjon om sykdommen og smitteforebyggende tiltak gis til tilfellet og andre i samme husholdning.
 • Personen bør sykemeldes frem til det foreligger tre negative kontrollprøver tatt med 24-timers mellomrom. Første kontrollprøve tas tidligst 2-3 dager etter symptomfrihet.
 • Husholdningsmedlemmer som har eller har hatt diaré siste 10 dager bør undersøkes med hensyn på EHEC.
 • Barn i barnehage eller andre i samme husholdning som tilhører smittefaregruppe 1, 2 og 4 bør, uavhengig av egne symptomer, tas ut av barnehage eller sykemeldes så lenge indekstilfellet har diaré. Før retur til jobb eller barnehage anbefales det at husstandsmedlemmer som tilhører en smittefaregruppe, avlegger én negativ prøve.
 • Testing av andre asymptomatiske husholdningsmedlemmer anbefales i utgangspunktet ikke, men dette bør være en individuell vurdering som gjøres lokalt av kommune/smittevernoverlege.
 • Ved langvarig bærerskap (>3 mnd.) anbefales å ta kontakt med Folkehelseinstituttet for å diskutere videre oppfølging. 

Barn i barnehage (smittefaregruppe 3) 

 • Generell informasjon om sykdommen og smitteforebyggende tiltak gis til husholdningen og barnehagen.
 • Retur til barnehage kan skje når barnet er klinisk friskt og har tre negative kontrollprøver tatt med 24-timers mellomrom. Første kontrollprøve tas tidligst 2-3 dager etter symptomfrihet.
 • Personalet og andre barn i barnehagen som har eller har hatt diaré siste 10 dager bør undersøkes med hensyn på EHEC.
 • Husholdningsmedlemmer som har eller har hatt diaré siste 10 dager bør undersøkes med hensyn på EHEC.
 • Søsken som går i barnehage og andre i samme husholdning som tilhører smittefaregruppe 1, 2 og 4 bør, uavhengig av egne symptomer, tas ut av barnehage eller sykemeldes så lenge indekstilfellet har diaré. Før retur til jobb eller barnehage anbefales det at husstandsmedlemmer som tilhører en smittefaregruppe, avlegger én negativ prøve.
 • Testing av andre asymptomatiske husholdningsmedlemmer anbefales i utgangspunktet ikke, men dette bør være en individuell vurdering som gjøres lokalt av kommune/smittevernoverlege.
 • Ved langvarig bærerskap (>3 mnd.) anbefales å ta kontakt med Folkehelseinstituttet for å diskutere videre oppfølging.

Personer som av ulike grunner vil ha problemer med å kunne ivareta en tilfredsstillende personlig hygiene (smittefaregruppe 4)

 • Generell informasjon om sykdommen og smitteforebyggende tiltak gis til tilfellet og andre i samme husholdning.
 • Personen bør sykemeldes frem til det foreligger tre negative kontrollprøver tatt med 24-timers mellomrom. Første kontrollprøve tas tidligst 2-3 dager etter symptomfrihet.
 • Husholdningsmedlemmer som har eller har hatt diaré siste 10 dager bør undersøkes med hensyn på EHEC.
 • Barn i barnehage eller andre i samme husholdning som tilhører smittefaregruppe 1, 2 og 4 bør, uavhengig av egne symptomer, tas ut av barnehage eller sykemeldes så lenge indekstilfellet har diaré. Før retur til jobb eller barnehage anbefales det at husstandsmedlemmer som tilhører en smittefaregruppe avlegger én negativ prøve.
 • Testing av andre asymptomatiske husholdningsmedlemmer anbefales i utgangspunktet ikke, men dette bør være en individuell vurdering som gjøres lokalt av kommune/smittevernoverlege.
 • Ved langvarig bærerskap (>3mnd.) anbefales å ta kontakt med Folkehelseinstituttet for å diskutere videre oppfølging. 

Personer utenom disse yrkene og skolebarn (ingen smittefaregruppetilhørighet) 

 • Generell informasjon om sykdommen og smitteforebyggende tiltak gis til tilfellet og andre i samme husholdning.
 • Personen kan vende tilbake til arbeid og skole ved symptomfrihet.
 • Personen bør få tilbud om å følges opp inntil de har avgitt én negativ kontrollprøve.
 • Husholdningsmedlemmer som har eller har hatt diaré siste 10 dager bør undersøkes med hensyn på EHEC.
 • Søsken eller barn som går i barnehage eller andre i samme husholdning som tilhører smittefaregruppe 1 og 2 bør, uavhengig av egne symptomer, tas ut av barnehage eller sykemeldes så lenge indekstilfellet har diaré. Før retur til jobb eller barnehage anbefales det at husstandsmedlemmer som tilhører en smittefaregruppe avlegger én negativ prøve.
 • Testing av andre asymptomatiske husholdningsmedlemmer anbefales i utgangspunktet ikke, men dette bør være en individuell vurdering som gjøres lokalt av kommune/smittevernoverlege. 

Tiltak i helseinstitusjoner ved høyvirulent EHEC eller HUS

Basale smittevernrutiner er viktige. Det tilrådes kontaktsmitteregime dersom pasienten har ukontrollerbar diaré eller ikke kan ivareta sin personlige hygiene. Pasienten bør uansett ha eget toalett.

Oppfølging av personer med EHEC-positiv PCR uten differensiering mellom stx1 og stx2

For pasienter hvor det ikke er mulig å klassifisere påvisningen av EHEC som enten høy- eller lavvirulent bør funnet klassifiseres som mistenkt høyvirulent inntil videre og følges opp i henhold til det. Prøven bør i slike tilfeller sendes videre til samarbeidende laboratorium som tilbyr differensiering mellom stx1 og stx2 slik at smitteverntiltakene kan tilpasses situasjonen. Alternativt, dersom prøvemateriale fra primærprøven ikke er tilgjengelig, bør personen bes om å avgi ny prøve som så sendes videre til stx1/stx2 differensiering.

Oppfølging av personer med EHEC-positiv PCR som er dyrkningsnegativ

I noen tilfeller blir EHEC påvist kun ved PCR og bakterien lar seg ikke dyrke. På bakgrunn av stx2 positiv PCR eller at analysen ikke kan skille mellom stx1/stx2 blir funnet klassifisert som mistenkt høyvirulent EHEC (se over). For personer som tilhører en av de fire smittefaregruppene anbefales det at de avgir tre avføringsprøver med minst 24 timers mellomrom. Første avføringsprøve tas 2-3 dager etter opphør av diaré.  

 • Dersom alle tre prøvene fortsatt er PCR positive, men dyrkningsnegative kan vedkommende returnere til jobb eller barnehage. Råd om skjerpet håndhygiene gis.  
 • Ved eventuelle dyrkningsfunn, klassifiseres bakterien og følges opp på vanlig måte. 

Mattilsynet og gjennomføring av intervju med personer smittet med EHEC i Norge

Det er kun personer med antatt smittested Norge som er aktuelle for intervju med hensyn til kartlegging av mulig smittekilde. I tillegg ser vi på følgende faktorer før intervju igangsettes:

 • Klinisk HUS – alle pasienter intervjues 
 • Høyvirulent EHEC (stx2a, stx2c og/eller stx2d) hvor >=2 pasienter har lik genotype 
 • Mistenkt utbrudd – intervju på oppfordring fra lokal kommunelege for å komme raskt i gang

Intervjuene gjøres av den lokale avdelingen i Mattilsynet.

Samtykke innhentes av kommunelegen og videreformidles til Mattilsynet som så vil kontakte personen og avtale tid for intervju. Bruk EHEC-intervjuskjema.

Disse personene intervjues fordi de kan være det første tilfellet i et utbrudd med HUS eller høyvirulent EHEC. På denne måten ønsker vi å identifisere et mulig mistenkt produkt og stoppe utbruddet på et tidlig stadium.

Oppfølging av personer med lavvirulent EHEC, EPEC, aEPEC, ETEC og EAEC

EHEC som ikke er assosiert med HUS anses som lavvirulent. Det er derfor ikke nødvendig å kontrollere og følge opp disse personene utover det som er anbefalt for diaré av ukjent årsak.

Kontrollprøver etter opphør av diaré forårsaket av lavvirulent EHEC, EPEC, aEPEC, ETEC og EAEC anses ikke som nødvendig og anbefales ikke. Personer som arbeider i næringsmiddelvirksomheter, med spesielt sårbare personer (smittefaregruppe 1 og 2) og barn i barnehage kan returnere til jobb og barnehage 48 timer etter opphør av symptomer. Personer utenom disse yrkene og skolebarn kan vende tilbake til arbeid og skole ved symptomfrihet. Det er ingen kontrolltiltak rundt husholdningsmedlemmer.

Ved utbrudd kan disse rådene fravikes og strengere kontrolltiltak igangsettes selv om EHEC-stammen skulle være karakterisert som lavvirulent EHEC.

Oppfølging av tilfeller med EIEC

Personer som har fått påvist EIEC og som arbeider i næringsmiddelvirksomheter /helseinstitusjoner (smittefaregruppe 1 og 2) og barn i barnehage kan returnere til jobb og barnehage når de er klinisk friske og har to negative kontrollprøver tatt med 24-timers mellomrom. Første kontrollprøve tas tidligst 2-3 dager etter symptomfrihet. Personer utenom disse yrkene og skolebarn kan vende tilbake til arbeid og skole ved symptomfrihet. Se ellers kapittel om Shigellose

Meldings- og varslingsplikt

E. coli-enteritt og diaréassosiert hemolytisk uremisk syndrom (HUS) er nominativt meldingspliktig, gruppe A.

E.coli - enterohemoragisk sykdom, inkludert diaréassosiert HUS

Kriterier for melding er et klinisk forenlig tilfelle med epidemiologisk tilknytning eller laboratoriepåvisning av:

 • enterohemoragisk E. coli (EHEC, også kalt STEC eller VTEC) ved isolering av E. coli som produserer Shigatoksin eller med gener som koder for Shigatoksinene Stx1 eller Stx2 eller
 • genene stx1 eller stx2, ved nukleinsyreundersøkelse (uavhengig av stammeisolering) eller
 • fritt Shigatoksin i feces (uavhengig av stammeisolering) eller
 • spesifikke antistoffer (som eneste meldingskriterium, kun ved HUS)

Isolering av EHEC-stamme og videre påvisning av stx1/stx2, eae og serotype, bør gjøres.

Kliniske kriterier for EHEC-infeksjon er minst ett av følgende symptomer: diaré, magesmerter. Kliniske kriterier for diaréassosiert HUS er akutt nyresvikt innen 14 dager fra episode med akutt diaré og minst en av følgende tilstander: mikroangiopatisk hemolytisk anemi, trombocytopeni.

Med epidemiologisk tilknytning menes at minst ett av følgende forhold ansees sannsynlig: overføring fra dyr til mennesker, overføring fra person til person, eksponering for en felles kilde, konsum av mat eller vann der EHEC er påvist, eller eksponering for andre smitteførende faktorer i miljøet.

E. coli eae-positive (aEPEC, EHEC-LST*)

Kriterier for melding er et klinisk forenlig tilfelle med epidemiologisk tilknytning eller laboratoriepåvisning av eae i et bakterieisolat av E. coli eller ved nukleinsyreundersøkelse (uavhengig av stammeisolering) når minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

 • HUS eller
 • barn ≤ 5 år med blodig diaré eller
 • smitteoppsporing rundt et EHEC tilfelle eller
 • utbrudd.

Med klinisk forenlig tilfelle menes HUS (alle aldre) eller blodig diaré hos barn ≤ 5 år. Med epidemiologisk tilknytning menes at minst ett av følgende forhold ansees sannsynlig: overføring fra dyr til mennesker, overføring fra person til person, eksponering for en felles kilde, konsum av mat eller vann der eae-positiv E. coli er påvist, eller eksponering for andre smitteførende faktorer i miljøet.

* EHEC-LST er en eae-positiv E. coli som kan være en høyvirulent EHEC som har mistet sine stx gener. 

Andre E.coli-enteritter (tEPEC, ETEC, EIEC, EAEC)

Kriterier for melding er et klinisk forenlig tilfelle med epidemiologisk tilknytning eller laboratoriepåvisning av tEPEC, ETEC, EIEC, EAEC ved isolering eller nukleinsyreundersøkelse.

Isolering av stamme og videre karakterisering for å differensiere Shigella spp. fra EIEC bør gjøres. Med klinisk forenlig tilfelle menes minst ett av følgende symptomer: diaré, magesmerter. Med epidemiologisk tilknytning menes at minst ett av følgende forhold ansees sannsynlig: overføring fra person til person, eksponering for en felles kilde, konsum av mat eller vann der tEPEC, ETEC, EIEC eller EAEC er påvist, eller eksponering for andre smitteførende faktorer i miljøet.

I tillegg til skriftlig melding til MSIS skal lege, sykepleier, jordmor eller tannlege som mistenker eller påviser et tilfelle av EHEC eller diaréassosiert hemolytisk uremisk syndrom, umiddelbart varsle kommuneoverlegen, som skal varsle videre til Folkehelseinstituttet. Dersom kommune-overlegen ikke nås, varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne Smittevernvakt direkte på tlf. 21076348.

Dessuten gjelder plikt om varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og Mattilsynet ved utbrudd og ved mistanke om overføring med næringsmidler eller fra dyr.

 Theodor Escherich (1857-1911, Tyskland), Alfred Nissle (1874- 1965, Tyskland).

Historikk

11.11.2022: Oppdatering av tall samt mindre språklige og strukturelle endringer på innhold.

2022.04.25: Fjernet setning om at foreldre til barn i barnehage som må være hjemme på grunn av smittevernhensyn har rett på pleiepenger fra avsnitt om symptomer og forløp. 

2021.06.02: Fjernet setning om at foreldre til barn i barnehage som må være hjemme på grunn av smittevernhensyn har rett på pleiepenger.

2021.01.12: Rådene for oppfølging av barn ≤ 5 år med blodig diaré og EHEC stx1, er oppdatert. Dbli nå fulgt opp som lavvirulent EHEC. Benevnelsen HUS-assosiert EHEC er erstattet med høyvirulent EHEC.