Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kunnskapsoppsummeringsprosessen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kunnskapsoppsummeringsprosessen

Kunnskapsoppsummeringsprosessen

Når vi oppsummerer forskning, går vi gjennom flere trinn uansett hvilket produkt eller hva slags oversikt vi skal ende opp med.

Når vi oppsummerer forskning, går vi gjennom flere trinn uansett hvilket produkt eller hva slags oversikt vi skal ende opp med.


Trinnene er de samme uansett hva slags kjernespørsmål vi skal svare på, men type kjernespørsmål påvirker søkestrategi, hva slags studiedesign vi leter etter, hvordan vi kritisk vurderer studiene (hvilke sjekklister vi bruker) og hvordan vi vurderer tilliten til resultatene med GRADE.

Innholdet i de ulike trinnene varierer litt for arbeidet med ulike typer kunnskapsoppsummeringer . Figuren til venstre illustrerer trinnene.

Hvem gjør hva i prosessen?

Praktisk talt alle kunnskapsoppsummeringer lages av en gruppe eller et lag; ofte i et samarbeid mellom eksterne fagpersoner og på tvers av enheter i FHI. Som regel ber vi også om innspill fra brukere (helsepersonell, pasienter og pårørende), slik at oppsummeringen er relevant for dem som spørsmålet angår mest.

Et lag består som regel av en lag- eller prosjektleder, en bibliotekar og minst én prosjektmedarbeider til. Laglederen koordinerer og deltar som regel selv i arbeidet, bibliotekaren har ansvar for litteratursøk og de øvrige lagmedlemmene/ prosjektmedarbeiderne utfører arbeidet med utvelgelse av studier, datauthenting, vurderinger av risiko for systematiske skjevheter, analyser og rapportering. Det kan også være aktuelt å ha med en statistiker på laget hvis det er nødvendig å gjøre avanserte statistiske analyser.

Dersom vi skal gjøre en helseøkonomisk analyse, vil en eller flere helseøkonomer være med i laget og vurdere omfang og valg av type analyse. Helseøkonomen(e) vil også stå for selve den helseøkonomiske analysen, enten alene eller i samarbeid med en utredningsgruppe eller andre eksterne fagfolk.

Dersom vi skal gjøre vurderinger av etiske, juridiske, samfunnsmessige eller organisatoriske konsekvenser, kan det være aktuelt å involvere fagpersoner med relevant kompetanse.

Bruk av eksterne fagpersoner og brukere

Det varierer mye i hvor stor grad vi involverer eksterne fagpersoner og brukerrepresentanter når vi utarbeider kunnskapsoppsummeringer, og dette vurderer vi fra prosjekt til prosjekt. FHI anser brukermedvirkning som en styrke for alle helse- og helsetjenesteforskningsprosjekter.

I arbeidet med metodevurderinger etablerer vi som regel en utredningsgruppe som bidrar i startfasen når vi skal formulere spørsmål og utforme søkestrategi, og seinere i drøfting av resultater. Det interne laget ved FHI står for utvelging, vurdering og sammenstilling av studier.

Noen ganger er det hensiktsmessig å etablere en ekstern gruppe som deltar i hele prosessen. Den eksterne gruppen kan bidra til utvikling av prosjektplanen, ved utvelging av studier, vurdering av metodisk kvalitet og tilliten til resultatene, og ved å gi kommentarer til utkast til rapport eller bidra til å skrive rapporten. En slik gruppe består av eksterne fagpersoner med særskilt innsikt i temaet og ofte også brukerrepresentanter. Vi forsøker å invitere eksterne fagpersoner med en viss faglig og geografisk spredning for å gjenspeile mangfold eller uenighet som det kan være viktig å ta hensyn til i prosjektet. Det er viktig at deltakere som inviteres til å delta i slike grupper forplikter seg til å levere sine bidrag til avtalte frister, og at alle erklærer mulige interessekonflikter (Kartlegging av mulige interessekonflikter).

Det er FHI som er ansvarlig for rapporten. FHI er faglig uavhengig. Oppdragsgivere kan ikke bidra som medforfattere. Vi kan ta imot innspill underveis prosessen, men det er FHI som er ansvarlige for vurderingene og konklusjonene.

Systematiske oversikter fra Cochrane Collaboration og Campbell Collaboration

Denne metodehåndboka gjelder først og fremst kunnskapsoppsummeringer som skal publiseres som FHI-rapporter. Hvis kunnskapsoppsummeringen skal publiseres internasjonalt kan det være aktuelt å utarbeide en Campbell- eller Cochrane-oversikt. Dette er en ressurs- og tidkrevende prosess, som vanligvis tar to år eller mer fra innsending av tittelforslag til endelig publisering.

Prosjektgrupper som utarbeider en Cochrane- eller Campbell-oversikt, består som oftest av fagfolk fra flere land med både tematisk og metodisk spisskompetanse. Man prøver også å få med brukere i gruppene, alternativt blir brukere invitert til å gi innspill til utkast underveis. FHIs gruppe koordinerer sitt arbeid mot de aktuelle oversiktsgruppene (review groups) i Cochrane og Campbell Collaboration. Det finnes systemer for registrering av titler, godkjenning av protokoller og ferdige oversikter, og forfatterne får hjelp underveis. Både protokoll og utkast til den endelige systematiske oversikten gjennomgår ekstern fagfellevurdering.