Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ny tilskuddsordning for kommuner: Program for teknologiutvikling i vannbransjen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ny tilskuddsordning for kommuner: Program for teknologiutvikling i vannbransjen

Artikkel

Ny tilskuddsordning for kommuner: Program for teknologiutvikling i vannbransjen

Er din kommune på søken etter innovative løsninger for levering av trygt og bærekraftig drikkevann til innbyggerne? Programmet retter seg inn mot kommunene som vannverkseier og eier av infrastruktur knyttet til drikkevannsforsyning. Ny søknadsfrist er 25. oktober 2022.

Vann og dataskjerm
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Er din kommune på søken etter innovative løsninger for levering av trygt og bærekraftig drikkevann til innbyggerne? Programmet retter seg inn mot kommunene som vannverkseier og eier av infrastruktur knyttet til drikkevannsforsyning. Ny søknadsfrist er 25. oktober 2022.


Innhold på denne siden

Ønsker dere å teste ut nye løsninger i kommunen, og ønsker din kommune å bidra til kunnskapsbygging og samarbeid med leverandørindustri og FoU-miljøer? Dette programmet retter seg inn mot kommunene som vannverkseier og eier av infrastruktur knyttet til drikkevannsforsyning. Målet er å oppnå helsemessig tryggere vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Programmet skal stimulere både til utvikling og utprøving av ny teknologi. Ny søknadsfrist er 25. oktober 2022. Under kan du lese om hvem som kan søke og hvordan søknadsprosessen foregår.

Rent vann – en livsnødvendighet

Jente som drikker vann
Foto: Colourbox

Rent vann er en livsnødvendighet og bidrar til god folkehelse. Det er et stort behov fornyelse av vanninfrastrukturen i Norge, og programmet skal stimulere til fornyelse og innovasjon i kommunene. Dette vil indirekte kunne styrke robustheten i Norsk drikkevannsforsyning, gi mindre risiko for vannbåren sykdom og redusere økte vann- og avløpsgebyrer på sikt. 

Hvem kan søke? 

Kommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper (heretter omtalt som «søker») kan søke. Kommuner kan også søke på vegne av private vannverk i sin kommune. Det stilles som et krav at kommunen samarbeider med leverandørindustrien og FoU-miljø. Kommunen er økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal stå som juridisk søker for prosjektet i sin helhet.   

Hva er søknadsrammen? 

Det er for programmet totalt avsatt 5 millioner kroner for 2022, i tillegg til eventuelt ubrukte midler året før. Det kan søkes for ett år av gangen.

Hva kan det søkes om?

Alle stadier av teknologiutvikling vil kunne inngå: Prosjekter med høy innovasjonsgrad innenfor teknologiutvikling og utprøving og testing av ny teknologi. Prosjektene skal ha en innretning på drikkevann og drikkevannsforsyningen, eller forhold som virker inn på denne. Alle gode prosjekter ønskes velkommen. Har dere en god idé eller noe nytt som skal testes ut, så er dette en ordning som kanskje kan hjelpe dere å få det til.  

Hva er kriteriene for å søke?

 • Resultatene skal ha nytteverdi og relevans for programmets hovedmål.  
 • Det stilles krav om samarbeid med andre aktører utenfor kommunen. Dette kan f.eks. være forskningsmiljøer og/eller leverandørindustrien. Vi oppfordrer flere kommuner til å gå sammen om en søknad.  
 • Realistisk budsjett og egenfinansiering må være på plass. Det stilles krav til egenandel, der søker sammen med samarbeidspartene bidrar med 2/3, og programmet dekker 1/3 av prosjektkostnadene. Et eksempel på fordeling kan være:  
  Total prosjektkostnad = 2.000.000, søknad: 666.000 kr fra programmet 
  Eksternt bidrag: 1.334.000 fordelt på 517.000 fra kommune 1, 517.000 fra kommune 2, 150.000 fra produktutvikler og 150.000 fra forskningsmiljø 
 • Midlene kan dekke direkte utgifter i prosjektene, dvs. lønns- og driftsutgifter og egeninnsats i form av timer for personell. Indirekte kostnader (overhead) kan også dekkes. Tilskuddet skal ikke gå til å finansiere alminnelige vedlikeholdsoppgaver, ordinær drift, eksisterende prosjekter eller stillinger for målgruppen, med mindre tilskuddet inngår til utvikling og anvendelse av ny teknologi for å løse oppgaven. 
 • Innlevering av fullstendig søknad innen fristen, se egen veiledning om utfylling av søknad. 
 • Plan for evaluering og rapportering. 
 • Resultatene skal ha overføringsverdi til andre vannverk/kommuner, og kunnskapen og erfaringene skal deles aktivt med andre kommuner på arenaer der dette er formålstjenlig. Mottaker skal sikre at det skjer en offentlig formidling av prosjektets resultater i overensstemmelse med prosjektbeskrivelsen og tildelingsvillkårene.  
 • Plan for måloppnåelse skal skje innen 3 - 5 år fra midlene tildeles. 

Måloppnåelse 

Måloppnåelse skal vurderes etter fullendt tilskuddsperiode. Måloppnåelse vurderes etter:  

 • Om målene er nådd i henhold til programmets hensikt.  
 • Om det er etablert et samarbeid med FoU-miljø/kompetansemiljø og leverandørindustri. 
 • Om målene er etterprøvbare, og er det gjort en evaluering av teknologiens nytteverdi. 

Hvordan søke om tilskuddsmidler?

Fristen for å søke er 25. oktober 2022.   

 • Fyll ut søknadsmal (Word)
 • Søknad sendes til:

Det er utarbeidet en mal for søknad som skal benyttes i utformingen av søknaden (se lenke over).  Malen angir hovedoverskrifter som må inkluderes, samt en rekke støttespørsmål som vil sikre at dere får med tilstrekkelig informasjon om prosjektet.  Svar kort og konsist. Maksimum antall ord er gitt for hver hovedoverskrift, men skriv gjerne kortere. Du kan sende vedlegg som supplement til prosjektbeskrivelsen der dette er angitt. 

Nærmere detaljer om vilkår for tildeling av tilskudd og krav til rapportering vil spesifiseres i tilsagnsbrev ved innvilget søknad. FHI kan kreve tilbakebetalt ubenyttede midler eller tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket. 

Hvordan foregår tildeling av midler? 

Søkere som har fått innvilget sin søknad vil motta et tildelingsbrev. Her vil det fremgå hvilke kriterier som gjelder for tildelingen. Sammen med tildelingsbrevet får mottaker av tildelingen et akseptbrev, som skal returneres i underskrevet stand til Folkehelseinstituttet. Utbetalingen skjer til hovedsøker (altså kommune/kommunalt foretak/interkommunalt selskap), som ivaretar fordelingen av midler blant de enkelte prosjektdeltakere i overenstemmelse med tilsagnet og gjeldende tildelingsvillkår. Hver enkelt prosjektdeltaker skal underskrive akseptbrevet, og med dette aksepterer deltakerne vilkårene for tildelingen. Dersom FHI ikke har mottatt akseptbrevet i underskrevet stand innen angitt frist (oppgitt i tildelingsbrevet), kan FHI la tilsagnet bortfalle uten varsel. 

Prosjektansvarlig og prosjektets gjennomføring 

Prosjektdeltakerne skal utnevne en felles prosjektleder, som med bindende virkning kan inngå avtaler med tilskuddsforvalter. Prosjektlederen kan velges blant alle prosjektdeltakerne, eller prosjektdeltakerne kan delegere ansvaret for utførelsen av prosjektet til en ekstern samarbeidspartner. Mottaker av tilskuddsmidler er ansvarlig overfor FHI for gjennomføring av prosjektet innenfor det som er angitt; dvs de faglige, økonomiske og tidsmessige rammer som er gitt i prosjektbeskrivelsen, samt eventuelle avtaler om endringer av prosjektbeskrivelsen, som inngås skriftlig med FHI under prosjektets gjennomføring. FHI skal underrettes skriftlig om tidspunktet for prosjektets start og slutt. Endres budsjettet vesentlig, skal det utarbeides et nytt budsjett etter nærmere avtale med tilskuddsforvalter. Det nye budsjettet skal godkjennes av tilskuddsforvalter.

Kontroll og oppfølging 

Tilskuddsforvalter skal under og etter prosjektets gjennomføring gis adgang til besiktigelse av de iverksatte aktiviteter samt på forespørsel gis full innsikt i prosjektet. På anmodning skal prosjektdeltagerne straks meddele tilskuddsforvalter enhver opplysning og dokumentasjon som er relevant for tildelingen og prosjektet.  

Hva skal rapporteringen inneholde?

Det skal benyttes en egen rapporteringsmal. Rapporteringsmalen er under utarbeidelse. Denne skal inneholde: 

Måloppnåelse: Rapporteringen skal inneholde informasjon om måloppnåelse utfra resultater/effekt av innsatsen sett opp mot ordningens formål og kriteriene for måloppnåelsen som står gjengitt i tildelingsbrevet. Rapporteringsfrist er 1. april året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31. desember året tilskuddet ble tildelt.  

Regnskap: Regnskap som er oppstilt og sammenlignet med budsjett. Frist for regnskap pr 31. desember er innen 1. april påfølgende år.   

Revisorattestasjon: Regnskapet skal være attestert av autorisert revisor.  

Rettigheter

Med mindre annet fremgår av prosjektbeskrivelsen eller i forutsetningene i tildelingsbrevet, tilkommer immaterielle rettigheter til prosjektresultater og retten til kommersiell utnyttelse av disse, herunder retten til å ta ut patent for oppfinnelser, prosjektdeltakerne. Hvordan dette fordeles i den innbyrdes relasjonen mellom prosjektdeltakerne, avtales mellom partene. 

Opplysninger om tilskuddsforvalter

Tilskuddsmidlene forvaltes av Folkehelseinstituttet ved Seksjon for smitte fra mat, vann og dyr, på vegne av Helse- og Omsorgsdepartementet.  

Kontaktperson/sekretariat:

Line Ø. Angeloff, prosjektleder

E-post:  

Mobil: 95 11 79 34