Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Melde til SYSVAK»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Melde til SYSVAK

Artikkel

Melde til SYSVAK

Elektronisk registrering av vaksinasjoner gjøres enten direkte i det elektroniske journalsystemet som helsepersonell benytter, alternativt via SYSVAK-nett.

Elektronisk registrering av vaksinasjoner gjøres enten direkte i det elektroniske journalsystemet som helsepersonell benytter, alternativt via SYSVAK-nett.


Innhold på denne siden

Elektronisk rapportering til SYSVAK

Elektronisk melding via journalsystemet

De fleste helseenhetene registrerer og sender vaksinasjonsmeldinger direkte fra sine journalsystemer til Folkehelseinstituttet over Norsk helsenett i henhold til nasjonal standard for meldingsutveksling i helsesektoren. Helsepersonell uten mulighet til elektronisk rapportering via journalsystemet anbefales å benytte SYSVAK-nett for elektronisk rapportering til SYSVAK.

Det er foretrukket at vaksinemeldinger sendes elektronisk til SYSVAK direkte fra journalsystem/fagsystem for å sikre personvern, datakvalitet og journalføring. For flere vaksiner er det også lovpålagt krav om elektronisk rapportering.

De fleste leverandører som leverer journalsystem til tjenester som vaksinerer har tilrettelagt mulighet for direkte elektronisk kommunikasjon med SYSVAK. SYSVAK anbefaler å ta kontakt med leverandøren av journalsystemet/fagsystemet for å høre hvilke løsninger de har tilrettelagt for.

Elektronisk melding via SYSVAK-nett

Dersom en ikke har journalsystem tilrettelagt for å rapportere elektronisk til SYSVAK, er SYSVAK-nett den foretrukne løsningen for registrering av vaksinasjon. Dette fordi det sikrer datakvalitet og rask oppdatering av vaksinasjonsopplysninger i registeret. SYSVAK-nett er ikke en journalløsning, så dersom den benyttes kan en ikke unnlate å journalføre som normalt.

SYSVAK-nett kan kun benyttes av helsepersonell og aktøren må være på Norsk Helsenett (NHN). Du kan lese mer om SYSVAK-nett.

Manuell rapportering til SYSVAK

Dersom det ikke er tilrettelagt for elektronisk innrapportering kan papirskjema eller filimport benyttes. For vaksinasjoner mot covid-19, influensa, pneumokokk og kikhoste er det krav om elektronisk rapportering. For disse vaksinene kan en derfor ikke benytte manuell rapportering. Begge alternativene for manuell rapportering kan bli faset ut over tid. 

Sende vaksinemelding via filimport

Filimport er en metode for å få vaksinasjonsmeldinger hurtigere registrert i SYSVAK for de som ikke har et elektronisk journalsystem som kommuniserer med SYSVAK.

Metoden krever ikke at aktøren må være på Norsk Helsenett (NHN), men at det produseres en Excel-fil i et enkelt format. Filen krever et spesifikt oppsett og at den sendes kryptert på e-post til SYSVAK med et passord på SMS. Filene som sendes inn behandles fortløpende.

Sende vaksinemelding på papir

Registrering av vaksiner til SYSVAK kan kun gjøres av helsepersonell. 

Helsepersonell fyller inn papirskjema som sendes i posten til Folkehelseinstituttet. Skjema skal av personvernhensyn ikke skannes og sendes per e-post.

Hva skal registreres i SYSVAK?

Alle vaksinasjoner er meldepliktige til SYSVAK, og skal registreres uten samtykke på personer med norsk fødselsnummer, d-nummer eller DUF-nummer.
 
Helsepersonell skal ved vaksinasjon opplyse om registrering av vaksinasjon i SYSVAK, og at registrering er meldepliktig.

Vaksinasjonsmeldinger som registreres i SYSVAK må inneholde navn og fullstendig fødselsnummer, d-nummer eller DUF-nummer i tillegg til vaksinasjonsdato og vaksinekode. I barnevaksinasjonsprogrammet skal medisinsk kontraindikasjon meldes, samt andre årsaker til manglende vaksinering. Årsak til influensavaksinering kan meldes jf. § 1-7, 4. ledd. Meldingen kan også inneholde vaksinens preparatnavn og batch-/lot-nummer (hentes fra vaksinens ytteremballasje).

Vaksiner satt i utlandet og andre vaksinasjoner som ikke tidligere er registrert i SYSVAK, skali henhold til SYSVAK-forskriften etterregistreres. Se Etterregistrering av vaksiner

Hva skal ikke registreres i SYSVAK?

 • Immunglobulin – for eksempel Synagis
 • Mantoux – tuberkulintest

Er vaksinen registrert i SYSVAK?

Dersom en rapporterer via journalsystemet, sjekk status i for eksempel vaksineoversikten eller på vaksinemeldingen i journalsystemet for å se om vaksinen er overført eller ikke. (Se avsnittet «Hvorfor vaksinene ikke er registrert i SYSVAK».) Dersom du likevel er usikker på om en vaksine er registrert i SYSVAK kan du sende søk til SYSVAK gjennom journalsystemet.

Søk via journalsystemet vil også vise vaksiner som er gitt av andre vaksinatører og registrert i SYSVAK på personen som søkes opp.

Om du trenger bistand, se lenker til brukerveiledninger under punktet "Nyttige lenker og vedlegg" eller finn kontaktinformasjon til journalleverandører under punktet "Kontakt".

Søk til SYSVAK

Søk til SYSVAK for import av vaksineopplysninger er relevant for eksempel når en får nye pasienter, ved vurdering av vaksinasjonsbehov/vaksinasjonsstatus, etterregistrering og/eller ved produksjon av vaksinasjonskort fra lokalt journalsystem.

Søke opp vaksiner på person uten fødsels- eller d-nummer og med DUF-nummer

Det er ikke mulig å gjøre søk på personer uten 11-sifret fødsels- eller d-nummer samt DUF-nummer. Dersom vaksiner er registrert på DUF-nummer vil de følge personen når de får tildelt fødselsnummer eller D-nummer, og søk kan utføres som vanlig gjennom journalsystem.

Om du trenger bistand, se lenker til brukerveiledninger under "Nyttige lenker og vedlegg" eller finn kontaktinformasjon til journalleverandører under "Kontakt".

Hvorfor er ikke vaksinen registrert i SYSVAK?

Her er det i utgangspunktet to ulike problemstillinger. 
(Se også «Hvordan elektronisk kommunikasjon fungerer og vanlige problemstillinger» i avsnittet etter punkt 1 og 2.)

1. Status i journalsystemet viser at vaksinen er meldt til SYSVAK, men vaksinen er ikke registrert

Ved privatpersoners oppslag via vaksinetjenesten på helsenorge.no, søk til SYSVAK fra journalsystem eller ved mottak av kvalitetslister (kun helsestasjon), hender det at man oppdager vaksinemeldinger som ikke er sendt inn til SYSVAK. Vaksinemeldinger som er registrert i journalsystemet, men ikke i SYSVAK må sendes på nytt. Dersom en vaksinasjon registreres i SYSVAK flere ganger blir det ikke liggende dobbelt i SYSVAK såfremt vaksinedato og vaksinekode (=SYSVAK-kode) er den samme.

I noen tilfeller må man få bistand av journalleverandøren til å gjøre dette. SYSVAK-statusen som vises på vaksinemeldingen i journalsystemet kan variere mellom de ulike journalsystemene på markedet. Noen eksempler kan være: 

 • Status «sendt» eller tilsvarende, men vaksinemeldingen er ikke i SYSVAK.
  Dette betyr ikke nødvendigvis at vaksinemeldingen er kommet til SYSVAK, men at meldingen er gått ut fra fagsystemet/journalsystemet. Dersom status ikke endres til «ok», «registrert», «oppdatert» eller tilsvarende betyr det at fagsystemet/journalsystemet ikke har fått kvittering fra SYSVAK på at meldingen er registrert. I de aller fleste tilfeller, skyldes dette tekniske problemer.
 • Status «ok», «registrert», «oppdatert» eller tilsvarende, men vaksinemeldingen er ikke i SYSVAK.
  Årsaken kan være manglende 11-sifret fødselsnummer i oversendingen tidligere. En annen årsak til denne type feil er «feil» status i journalsystemet, for eksempel oppdatert teknisk i forbindelse med oppgradering/bytte av programvare eller større tekniske omlegginger. Leverandør av journalsystem/fagsystem kan være behjelpelige med sending av registrerte vaksiner på nytt.
 • Kvalitetslister er basert på registreringer i SYSVAK per en gitt dato, dette står oppgitt i følgebrevet, og på forsiden av hver liste. Sjekk gjerne om vaksiner er overført etter denne datoen.

2. Status i journalsystemet er «ikke sendt»/ «skal ikke sendes» 

Vaksinemeldingen er ikke sendt til SYSVAK og må sendes inn.

Om du trenger bistand, se lenker til brukerveiledninger under punktet "Nyttige lenker og vedlegg" eller finn kontaktinformasjon til journalleverandører under punktet "Kontakt".

Hvordan elektronisk kommunikasjon fungerer og vanlige problemstillinger 

Generelt om funksjonaliteten av elektronisk kommunikasjon

 • For at Folkehelseinstituttets meldingsmottak skal gjenkjenne avsender når vaksinasjonsmeldingene mottas, må oppsettet i fagsystem/journalsystemet gjenspeile riktig avsendertjeneste.
 • Alle som kommuniserer elektronisk med SYSVAK har en egen HER-ID utstedt av Norsk helsenett (NHN) med tilknyttede sertifikater og edi-adresse, samt organisasjonsnummer.
 • Meldingene til FHI mottas og returneres korrekt når oppdatert informasjon er tilgjengelig på Adresseregisteret, og oppsettet til avsender i lokalt fagsystem/journalsystem samsvar med dette.
 • Det samme gjelder for virksomhetenes meldingsmottak; FHI partner må være oppdatert og satt opp korrekt i henhold til informasjonen på Adresseregisteret.
 • SYSVAK skal kun motta vaksinemeldinger. Feilsendte meldinger slettes.

Virksomhetssertifikater er ikke oppdatert eller samsvarer ikke

 • Virksomhetens sertifikater skal ligge offentlig og må være oppdatert på Adresseregisteret før sak sendes til FHI om opprettelse eller oppdatering av virksomhet, og innsending av vaksinemeldinger begynner.
 • Sertifikater kommer i sett på to og to. Det er ett privat sett hos leverandøren med passord, og ett offentlig sett som ligger på NHN, som mottaker av meldingen benytter. Det private settet med lokale sertifikater, såkalte "private key" sertifikater ute hos virksomheten, må stemme overens med settet som ligger offentlig på NHN.
 • Dersom en har bestilt flere sett med sertifikater, må det dobbeltsjekkes at sertifikatene som ligger offentlig på Adresseregisteret er de samme som benyttes i kommunikasjonen til FHI.

HER-ID er ikke oppdatert eller samsvarer ikke

 • Meldinger må sendes inn med virksomhetens HER-ID som skal være unik. Organisasjonsnummer eller HPR ansattnummer skal ikke brukes.
 • Virksomheten må sende meldinger med den HER-ID og tilhørende edi-adressen som de vil ha svar tilbake til.
 • Dersom melding sendes med HER-ID til toppnoden som er for eksempel «Kommunen», svarer FHI direkte til kommunen og ikke til undernoden, som kan være helsestasjon/legekontor eller lignende. Strukturen er beskrevet på Adresseregisteret.

Eksempler vanlige problemstillinger:

 • Får ikke svar på søk til SYSVAK
 • Har ikke mottatt kvittering
 • Ikke oppdatert kodeverket (Se avsnittet nedenfor «SYSVAK-koden finnes ikke i mitt journalsystem»)

Hva er riktig SYSVAK-kode?

Det er viktig å være bevisst på bruk av riktig SYSVAK-kode. Oppdages feilrapportering må dette korrigeres direkte fra journalsystemet.

SYSVAK-koden finnes ikke i mitt journalsystem?

Kodeverket i journalsystemet må oppdateres jevnlig for at nye vaksiner og preparat skal være tilgjengelig i journalsystemet.

Om du trenger bistand, se lenker til brukerveiledninger under punktet "Nyttige lenker og vedlegg" eller finn kontaktinformasjon til journalleverandører under punktet "Kontakt". 

Hvordan registrere vaksiner på personer uten fødselsnummer?

For barn født i Norge anbefaler vi å avvente registrering av vaksiner til de har fått fullt 11-sifret fødselsnummer eller d-nummer.

Etterregistrering av vaksiner satt på personer fra andre land utsettes til personen har fått norsk fødsels- eller d-nummer.

Alle som har søkt om asyl skal ha fått et DUF-nummer eller d-nummer.

Alle utenlandske arbeidstakere som skatter til Norge skal ha et norsk d-nummer.

Noen journalsystemer gjør det mulig å registrere vaksinasjoner på personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer ved å oppgi andre personopplysninger i vaksinasjonsmeldingen (slik som fødselsdato, navn, adresse, omsorgsperson, passnummer eller andre relevante opplysninger), som på et senere tidspunkt kan knytte denne personen til et eventuelt fremtidig fødsels- eller d-nummer.

Siden SYSVAK kobler persondata fra Folkeregisteret, vil derfor ikke slike registreringer enkelt kunne gjenfinnes i SYSVAK. Det er heller ikke mulig å søke opp vaksinasjonsstatus registrert på personer uten fødsels- eller d-nummer fra et annet journalsystem ettersom SYSVAK ikke kan koble disse dataene til Folkeregisteret.

Det er derfor viktig å journalføre vaksinasjonen, samt sende med vaksinasjonskort til personen. Det er ikke mulig å utstede et koronasertifikat for personer som mangler fødsels- eller d-nummer.

Hvordan registrere vaksiner på personer med hemmelig adresse?

For personer med hemmelig adresse (kode 6 og 7) anbefales det ikke å registrere vaksinasjoner elektronisk slik at informasjon om bostedskommune og vaksinerende institusjon kan oppdages. Vaksinatør skal i slike tilfeller sende papirskjema til SYSVAK for registrering, slik at vaksinasjonssted ikke fremkommer i registeret.

Vær oppmerksom på følgende: 

 • Send en e-post til  med kontaktinformasjon til vaksinatør, og varsle om at skjema er sendt i post (obs! Ikke oppgi informasjon om personen), og vent med å sende skjemaet i posten til du får svar fra en saksbehandler i SYSVAK.                             
 • Kun fødselsnummer og personens navn oppgis i skjemaet. 
 • Bruk nøytral konvolutt uten merking, dersom mulig. Brevet adresseres til Folkehelseinstituttet, SYSVAK v/ «navn på saksbehandler SYSVAK som besvarte e-posten».                          

Melde manglende vaksinering i de nasjonale vaksinasjonsprogrammene

I barnevaksinasjonsprogrammet kan det være relevant å rapportere manglende vaksinering til SYSVAK, såkalt kontraindikasjon. Dersom det foreligger en varig medisinsk kontraindikasjon eller annen årsak til at et barn ikke skal vaksineres, skal det meldes til SYSVAK. Antatt kortvarig utsettelse av vaksinasjon på grunn av barnets helsetilstand skal ikke meldes. Det anbefales å melde kontra for alle doser som ikke gis i henhold til program, men det er tilstrekkelig å melde for kun en dose.

Manglende vaksinering kan meldes på doser som ikke gis i koronavaksinasjonsprogrammet dersom det foreligger en varig medisinsk kontraindikasjon eller en annen årsak.

Registrering av årsak til vaksinasjon mot covid-19

Årsak til vaksinasjon kan registreres for alle vaksinasjoner mot covid-19 i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, og kan registreres som helsepersonell, risikogruppe, annet eller ukjent årsak. For registrering av årsak til vaksinasjon mot covid-19 gjelder følgende:

Helsepersonell: Helsepersonell og ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt som anbefales koronavaksine.

Risikogruppe: Alle over 65 år og alle som blir vaksinert som faller inn under en medisinsk risikogruppe for covid-19. Mer informasjon finnes her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper

Annet: Alle som ikke faller inn under kategoriene helsepersonell eller risikogruppe.

Ukjent: Dersom det er ukjent årsak til vaksinasjon, kan ukjent årsak benyttes.

Hvordan etterregistrere vaksiner

Etterregistrering er aktuelt når vaksinasjoner bare er registrert i papirjournal eller helsekort og ikke er overført til SYSVAK. Videre er det aktuelt ved flytting til Norge fra andre land. Forutsetningen er enten skriftlig dokumentasjon eller muntlige troverdige opplysninger om at vaksinene faktisk er satt. Dersom opplysningene ikke anses som troverdige bør grunnvaksinering vurderes og registreres som normalt.

Etterregistrering av vaksiner avventes til norsk fødsels- eller d-nummer foreligger, og registreringen kan som normalt gjøres elektronisk direkte fra journalsystemet. Dette skyldes at fødselsdato ofte endres når norsk fødsels- eller d-nummer utstedes, og derfor vil det medføre mye korrigering fra lokalt journalsystem i etterkant.

Praktisk etterregistrering

Før etterregistrering skal det alltid foretas et søk mot SYSVAK. Dette er viktig for å få oversikt over om personen har fått vaksiner registrert andre steder.

Dersom dokumentasjon foreligger, gjøres etterregistrering på basis av denne. Om dokumentasjon mangler, er en hovedkilde til informasjon WHO sin oversikt over de enkelte landenes vaksinasjonsprogram: WHOs oversikt over barnevaksinasjonsprogram i andre land. Det er også laget en veiledning for etterregistrering i Barnevaksinasjonsprogrammet som anbefales brukt: Brosjyre for etterregistrering i SYSVAK og råd om videre vaksinasjon

Vær oppmerksom på at ved etterregistrering av vaksiner gitt av andre, så skal registrerende helsepersonell markere dette i journalsystemet ved registrering. Typiske valg kan være «vaksine ikke gitt på stedet», «dokumentasjon fremvist» eller tilsvarende.

Om du trenger bistand, se lenker til brukerveiledninger under punktet "Nyttige lenker og vedlegg" eller finn kontaktinformasjon til journalleverandører under punktet "Kontakt". 

Etterregistrering av EMA-godkjente koronavaksiner gitt utenfor Norge

I den pågående koronapandemien har vi i første omgang hatt fokus på at vaksinasjoner som er foretatt i Norge skal registreres i SYSVAK jf. SYSVAK-registerforskriften § 1-3 om å holde oversikt over vaksinasjonsdekningen i befolkningen. 

Dersom en har fått en EMA-godkjent vaksine i et annet land bør det primært benyttes et koronasertifikat utstedt i EU/EØS for grensepassering, smittesporing og karantene. 

Dersom en skal oppholde seg i Norge over lengre tid eller er flyttet tilbake, kan vaksinasjoner mot covid-19 som er godkjent i EU etterregistreres i SYSVAK på bakgrunn av troverdig skriftlig dokumentasjon.

Det er ikke en plikt å etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge, men nedenfor fremkommer en anbefaling om hvordan dette kan foregå. Mulige aktører som kan bistå med dette er: fastleger, kommunehelsetjeneste og privat helsetjeneste. Folkehelseinstituttet kan ikke etterregistrere vaksiner.

Retningslinje for praktisk gjennomføring av etterregistrering av EMA-godkjente koronavaksiner gitt utenfor Norge

Hva er troverdig, skriftlig dokumentasjon?

Noen vurderinger som må gjøres:  

 • Vurderingene vil alltid innebære et visst skjønn. 
 • Ved tvil om dokumentasjon er gyldig, anbefaler vi ikke å etterregistrere, men vurdere behov for en antistofftest.
 • Originale vaksinasjonskort som ser ut til å være fylt ut i ettertid kan svekke troverdigheten av dokumentasjonen. 
 • Det samme gjelder dersom angitte vaksinasjonsdatoer er lite sannsynlige.
 • Vaksinasjonskort fra andre land kan inneholde ukjente vaksinenavn. Da må den som registrerer sørge for at tilsvarende vaksine slik den er navngitt i Norge blir registrert.
 • Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato, vaksine. Det bør også inneholde: batchnummer*, vaksinatør og signatur/

*Ved etterregistrering av koronavaksiner kan batchnummer være ukjent. Batchnummer vil ikke ha noe å si for gyldigheten av et koronasertifikat. Dersom du bruker et system som ikke tillater deg å sende inn vaksinasjoner uten batchnummer, kan du skrive «NA» i feltet for batchnummer.

FHI anbefaler at en egen kode skal brukes ved etterregistrering av koronavaksinasjoner gitt utenfor Norge. Denne koden vil markere at vaksinen er satt i utlandet, ved å registrere UTL – Koronavaksinasjon satt i utlandet i feltet for dokumentasjon. Hvordan denne koden fremkommer kan variere mellom journalsystemene. Noen viser UTL mens andre viser beskrivelsen. Flere journalsystemer har allerede tilrettelagt for å registrere på denne koden, men trenger å oppdatere kodeverket. Ved behov kontakt brukerstøtte til journalleverandør for bistand til dette.

SYSVAK-nett er ikke tilrettelagt for etterregistrering. All registrering i SYSVAK-nett vil fremkomme som gitt ved tjenesten som er lagt inn ved registrering, og koden UTL er derfor ikke tilgjengelig. For etterregistrering av koronavaksiner må det benyttes et journalsystem som er tilrettelagt for det.

Er du helsepersonell, men har ikke tilgang til et slikt system, kan du henvise vedkommende som ønsker etterregistrering til en annen helseaktør. Dersom journalsystemet er tilrettelagt for etterregistrering, men koden UTL er utilgjengelig, kan vaksinasjonen(e) etterregistreres dersom det haster. Det oppfordres til at registreirngen oppdateres med riktig kode når UTL-koden har kommet på plass.

Melde mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon

Overvåkning av mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon er hjemlet i SYSVAK-forskriften, men meldingene håndteres utenfor SYSVAK-registeret. Forskriften presiserer at for alvorlige uønskede hendelser har helsepersonell meldingsplikt selv om vaksine bare er mistenkt årsak til hendelsen. Melding skal sendes per post så snart hendelsen blir kjent for helsepersonellet.

Mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon skal meldes til Folkehelseinstituttet. 

Mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon kan ikke meldes elektronisk til SYSVAK.

Korrigering av feilregistrerte vaksineopplysninger fra journalsystemet

Feilregistrerte vaksinemeldinger som er sendt elektronisk til SYSVAK skal korrigeres fra journalsystemet, på samme måte som vaksinen opprinnelig ble meldt. I de fleste journalsystemer innebærer dette at en først sletter vaksinemeldingen en opprinnelig sendte, og deretter melder den med korrekte opplysninger. Slettemelding og korrigering skal sendes til SYSVAK. Det er ikke tilstrekkelig med journalnotat om feilføring.

Om du trenger bistand, se lenker til brukerveiledninger under punktet "Nyttige lenker og vedlegg" eller finn kontaktinformasjon til journalleverandører under punktet "Kontakt".

Korrigering av feilregistrerte vaksineopplysninger i SYSVAK-nett

Kun feilregistrerte opplysninger som er registrert i SYSVAK-nett, kan slettes via SYSVAK-nett. Du kan slette registreringer som andre har registrert, men da bør dette avklares med vedkommende som har registrert feil først. Vær varsom når du sletter, slik at du ikke sletter korrekte registreringer.

Det er ikke mulig å endre en registrering. Du må først slette, og deretter registrere vaksinen på ny med riktige opplysninger.

Se i Brukermanual om hvordan du utfører sletting.

Korrigering av feilregistrerte vaksineopplysninger meldt på papir

Feilregistreringer som er meldt på papir, kan slettes/endres ved å sende et brev per post til Folkehelseinstituttet, SYSVAK, 222 Skøyen, 0213 Oslo. Brevet må inneholde den vaksinertes fulle fødselsnummer og navn, vaksinasjonsdato, vaksine og hva som er feil, samt vaksinatørens navn, arbeidssted, stempel og signatur.

Sletting av vaksiner 

Det er meldeplikt for alle vaksiner gitt i Norge, jf. SYSVAK forskriften § 2-1. Vaksinatør skal i henhold til forskrift opplyse om registrering av vaksinasjonsstatus i SYSVAK-registeret ved vaksinasjon.

I utgangspunktet kan slike vaksinemeldinger ikke kreves slettet, men den vaksinerte kan søke om sletting av vaksinasjonsdata som oppleves som sterkt belastende, jf. helseregisterloven § 25.

Nyttige lenker og vedlegg

Korte brukerveiledninger for de ulike journalsystemene:

Fra vår publikasjonsavdeling kan dere laste ned og bestille brosjyrer, plakater, informasjonsark, veiledere og annet 

Publikasjoner:

Kontakt

Kontaktinformasjon til SYSVAK

 • Ved tekniske problemer, kontakt kundesenter Norsk Helsenett på e-post: eller telefon 24 20 00 00
 • Se Norsk helsenett for ytterligere informasjon
 • For brukerstøtte kontakt SYSVAK på e-post: sysvak@fhi.no

Vær oppmerksom på at vi ikke kan motta personidentifiserbare opplysninger på e-post.

Kontaktinformasjon til journalleverandør

Dette er kontaktinformasjon til noen av journalleverandører som har tilrettelagt for elektronisk innrapportering til SYSVAK (oppdatert 1/9-2020):

 

Leverandør

Journalsystem

E-post

Telefon

Hove Medical Systems AS

System X

 48 22 57 80

CompuGroup Medical

CGM Journal

Profdoc Vision

21 93 63 00

Visma  

Visma Omsorg HsPro

03468

Infodoc

Infodoc Plenario

81 53 20 20

Pridok

Pridok

33 50 56 99 

Extensor AS

Extensor 05

75 53 33 00

PatientSky

Hove Total

21 93 19 18