Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, omsorgstjenester i private hjem, m.m.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, omsorgstjenester i private hjem, m.m.

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgstjenester i private hjem med mer

Høy vaksinasjonsdekning og mange som har gjennomgått infeksjon, innebærer at beboere, brukere og ansatte i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom med SARS-CoV-2. Det er derfor mindre behov for særskilte tiltak for å begrense smitte. Men det er fortsatt behov for å opprettholde beredskap for håndtering av pandemien i helse- og omsorgstjenesten.

Høy vaksinasjonsdekning og mange som har gjennomgått infeksjon, innebærer at beboere, brukere og ansatte i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom med SARS-CoV-2. Det er derfor mindre behov for særskilte tiltak for å begrense smitte. Men det er fortsatt behov for å opprettholde beredskap for håndtering av pandemien i helse- og omsorgstjenesten.


Innhold på denne siden

Det anbefales  at helse- og omsorgstjenesten normaliserer drift og følger lokale infeksjonskontrollprogram eller lokale smittevernrutiner. I henhold til Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien må helse- og omsorgstjenesten kunne mobilisere, oppskalere og håndtere bølger av covid-19 samtidig med håndtering av andre tilstander og sykdommer som kan oppstå. Det anbefales også at sykehjemsoverlege eller kommuneoverlegen vurderer hvilke covid-19 spesifikke smitteverntiltak som bør videreføres i henhold til disse rådene.

Ansatte må ha høy etterlevelse av basale smittevernrutiner . Dette for å forebygge smittespredning i helse- og omsorgstjenesten, og beskytte seg selv. Ansatte bør holde seg hjemme når man er syk, og bruke munnbind når man har lette forkjølelses/luftveissymptomer eller har restsymptomer. Ansatte anbefales å følge lokale rutiner for bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Regjeringens anbefaling om å benytte munnbind ved nær pasientkontakt er fortsatt gjeldene, men lokale vurderinger kan gjøres.

Beredskap

Det er viktig at beredskapsplaner i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner for utbruddshåndtering av SARS-CoV-2 og andre agens som f.eks. influensa, RS, og norovirus, samt at beredskap for høyt sykefravær for ansatte er både etablert og oppdatert iht. dagens situasjon.

Vaksinasjon av ansatte og beboere/brukere er fremdeles viktig for å hindre alvorlig sykdom av SARS-CoV-2 og influensa.

Mer informasjon og veiledere:

Ledelsens ansvar og oppgaver 

Råd til ansatte (inkludert nyansatte og vikarer)

 • Ansatte følger lokale smittevernrutiner som er beskrevet i infeksjonskontrollprogrammet eller lokale rutiner.
 • Ansatte bør benytte personlig beskyttelsesutstyr i henhold til lokale prosedyrer.
 • Ansatte bør følge råd om nyoppståtte luftveissymptomer.

Råd om håndtering av beboere/brukere med nyoppståtte luftveissymptomer eller atypiske infeksjonssymptomer

 • Beboere med nyoppståtte luftveissymptomer eller atypiske infeksjonssymptomer som testes for SARS-CoV-2 (testes enten med profesjonelt tatt antigen-hurtigtest eller PCR), og andre relevante luftveisagens etter vurdering av lege, bør isoleres i påvente av testresultat. Ved kontakt med beboer/bruker bør ansatte følge råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved isolerte pasienter

Råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

 • Beboere i helse- og omsorgsinstitusjoner skal få og/eller dra på besøk.
 • Det bør tilrettelegges for besøk hos  isolerte beboere.
 • Det bør tilrettelegges for at besøkende som er smittet av covid-19 kan komme på besøk til pasient ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd. 

Isolering når covid-19 er bekreftet

Beboere bør isoleres ut sykdomsperioden, og som en tommelfingerregel minimum 3-4 døgn etter symptomdebut. Ansatte bør følge basale smittevernrutiner i kontakt med beboere/brukere som har påvist SARS-CoV-2. I tillegg følges råd for Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av syke. Det er viktig at prosedyren for på- og avkledning av beskyttelsesutstyr følges. På- og avkledning bør skje i forgang til enerommet. Ved bruk av enerom uten forgang, må det gjøres en vurdering av om på- og avkledning bør gjennomføres like innenfor, eller rett utenfor, døren til rommet.

 • Beboeren bør isoleres på enerom der det er mulig, helst med eget bad og toalett om det lar seg gjøre. For beboere som ikke er i stand til å holde seg på rommet, for eksempel personer med demens som vandrer, bør de andre beboerne skjermes i den grad det er mulig.
 • Det må tydelig markeres smitteregime på døren til enerommet.
 • Isolerte beboere bør i minst mulig grad forlate isolatet. Må de ut, bør det tilstrebes at de har på munnbind.
 • Kun ansatte som er direkte involvert i pasientbehandlingen bør ha adgang til det isolerte beboer-rommet, i tillegg til annet nødvendig personell.
 • Besøk, se Råd for besøkende

Gjennomføring av isolering kan være en utfordring for beboere som for eksempel er rammet av moderat til alvorlig kognitiv svikt eller demenssykdom og smitteverntiltak bør tilpasses på best mulig måte uten at det fører til økt tiltaksbyrde for beboer eller ansatte på sykehjem. Kohortisolering eller alternative tiltak for å begrense nærkontakt med beboerne som ikke er smittet eller uvaksinerte beboere vil være aktuelt å vurdere.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Forsterkede smitteverntiltak

For kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er det kommunelegen som beslutter hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes til hvilken tid i henhold til belastning og utviklingen i kommunen. Ofte vil beslutningen også tas i samråd med Folkehelseinstituttet.  

Planverk for beredskap ved økende smitterisiko bør gjennomgås regelmessig (for eks. kohortisolering, omdisponering av ansatte).  

 • Ledelsen bør iverksette følgende tiltak, i angitt rekkefølge: 
  • Tilrettelegge for målrettettesting og oppfølging av ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus.
  • Sikre at alle ansatte og beboere har fått tilbud om koronavaksine og influensavaksine, samt oppfriskningsdose for covid-19. 
  • Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre god etterlevelse av gjeldene råd ved indikaksjon
  • Tilrettelegge for at det kan holdes minst 1 meters avstand hvor det er mulig. Når dette ikke er mulig, bør det benyttes munnbind. Dette gjelder særlig i nærkontakt med beboere, og også kontakt mellom ansatte.
 • Ledelsen bør vurdere følgende:
  • testing av beboere som skal legges inn i institusjoner, ev. særlig for korttidsplassopphold.
  • etablere systemer og rutiner for omdisponering og rekruttering av personell ved smitteutbrudd.
  • om ansatte ved all kontakt med beboere eller andre ansatte bør benytte øyebeskyttelse i tillegg til munnbind
  • innføre universell bruk (flat bruk) av munnbind for alle ansatte i en begrenset periode.
  • etablere systemer for mer omfattende testing av ansatte og beboere ved høy smitterisiko i samfunnet for en begrenset periode.
  • å tilrettelegge for at besøk kun foregår på beboers rom, og begrense bruk av fellesareal, se forøvrig Råd til besøkende.

Tiltak ved utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Ved mistanke om utbrudd vil det av smittevernhensyn være viktig å bekrefte diagnosen, og beboere med symptomer bør testes og isoleres. I tillegg bør ansatte være årvåkne for typiske og atypiske symptomer hos beboere, og teste beboere med manifesterte eller alvorlige symptomer, se nyoppståtte luftveissymptomer. Identifisering av tilfeller blant syke beboere for å få påvise smitte, kan være avgjørende for å begrense omfanget av et utbrudd. Smittede syke beboere bør isoleres, og syke ansatte bør være hjemme til de er frisk. Ved mange positive tilfeller kan kohortisolering vurderes.

Aktuelle tiltak under ukontrollerte utbrudd:

 • Ansatte bruker munnbind og øyebeskyttelse i kontakt med beboere inntil utbruddet er over.
 • Informasjon til besøkende om pågående utbrudd slik at de kan ta eventuelle forholdsregler for å unngå smitte.
 • Vurdere om sosiale aktiviteter og fellessamlinger på tvers av avdelinger utsettes til utbruddet er over.

Varsling 

Ved utbrudd skal lege varsle kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet, jf. MSIS-forskriften. 

Alle mistenkte eller bekreftede utbrudd skal varsles til FHI i det web-baserte VESUV; 

I tillegg skal hvert tilfelle med SARS-CoV-2 meldes til meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS);

Kohortisolering i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Kohortisolering

En kan vurdere å samle beboere hvor covid-19 er bekreftet i en avskjermet del av sykehjemmet, i flere rom i en avskjermet del av avdeling eller i samme rom.  Det er viktig å følge basale smittevernrutiner også ved kohortisolering, for å unngå å overføre smitte av annet agens enn SARS-CoV-2. Dette gjelder f.eks. håndhygiene, skifte av hansker og annet personlig beskyttelsesutstyr etter urene prosedyrer og mellom kontakt med beboerne. Ved kohortisolering i flersengsrom, er det viktig at det ikke er flere beboere i rommet enn at de kan motta forsvarlig behandling. I tillegg til rådene om isolering ovenfor, må det ved kohortisolering:

 • være tydelige grenser mellom rene og urene områder. Hvis sykehjemmet ikke har avskjermete områder, kan midlertidige skiller (for eksempel plastvegger) settes opp.
 • finnes desinfeksjonsrom/skyllerom (urent) og lagerrom (rent) nært isoleringsrom.
 • bruk av personlig beskyttelsesutstyr skal følge lokale rutiner.
 • kun oppbevares utstyr som er strengt nødvendig i behandlingen i isoleringsrom. Øvrig utstyr bør lagres i tilstøtende lagerrom, fortrinnsvis i lukkede skap. Vurder lagerkapasitet og arealer for rent/sterilt gods, medikamenter, tekstiler, renholdsutstyr og medisinsk teknisk utstyr.
 • urent gods bør fortrinnsvis lagres i eget avfallsrom, og transporteres i lukkede containere eller traller.
 • vurderes behov for hyppigere renhold i kohortisolatet og ansvarfordeling mellom helse- og renholdspersonell mht. renhold, må avklares.
 • tilberedes medikamenter i et skjermet område av isolatet.

 

Referanser

1. Kahn Fredrik, Bonander Carl, Moghaddassi Mahnaz, Rasmussen Magnus, Malmqvist Ulf, Inghammar Malin, Björk Jonas. Risk of severe COVID-19 from the Delta and Omicron variants in relation to vaccination status, sex, age and comorbidities – surveillance results from southern Sweden, July 2021 to January 2022. Euro Surveill. 2022;27(9):pii=2200121. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.9.2200121

 

Historikk

11.04.2022: Oppdatert råd om isolering.

08.04.2022: Oppdatert råd rundt bruk av munnbind og testing av beboere med symptomer.

07.04.2022: Råd revidert i henhold til Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien, og man skal opprettholde beredskap for håndtering av pandemien. Isolering i 4 dager er tatt bort. Man skal holde seg hjemme eller være isolert til man er frisk. Testing av beboere/brukere iverksettes av diagnostiske formål, samt ved utbrudd.

15.03.2022: Sammenstilling av råd til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner og råd til helse- og omsorgstjenester i private boliger og private hjem med mer., samt råd rundt utbrudd. Covid-19 spesifikke råd er tonet ned, der helse- og omsorgstjenesten skal ha planer for å gå tilbake til normal drift. Råd for bruk av munnbind opprettholdes.

28.02.2022: Liten revisjon av rådet Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko.

15.02.2022: Lagt til et nytt råd om Råd ved kritisk mangel på personell, fritak for å gå på jobb for smittede.

12.02.2022: Omfattende redigering rundt råd om testing. Anbefales kun testing av peroner som har symptomer. Testing for ansatte som har smitte i husstand opprettholdes. Forskriftsfestet plikt til isolering tas bort, men det anbefales at ansatte og brukere er hjemmeisolert når de er smittet.

09.02.2022: Redigert råd om Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko, vedr. vurdering om testing av ansatte i en begrenset periode.

02.02.2022: Revidert råd i henhold til Regjeringens lettelser av tiltak. Omfattende testing tones ned, isoleringstiden er redusert. Presisering rundt tilrettelegging for besøk dersom beboere er alvorlig syke eller har kort forventet levetid.

26.01.2022: De med tre vaksinedoser slipper PCR test. Karantene utgår for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, dersom disse testes daglig. Revidert avsnitt om testing for husstandsmedlem eller tilsvarende nære. Oppdatert lenker og mindre endringer i tekst.

19.01.2022: Oppdatert ingress.

14.01.2022: Ny oppdatert ingress og nye oppdaterte betegnelser for vaksinasjonsstatus. Råd oppdatert i henhold til revidert forskrift og endrede krav om karanteneplikt. Lagt til nye vurderingspunkter for forsterkede smitteverntiltak.

07.01.2022: Ny ingress og en del språklige forbedringer og presiseringer. Lagt til råd om at ledere skal kjenne til råd om ventilasjon og lufting. Revidert tekst om råd rundt isolering.

22.12.2021: Revidert råd vedr. besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og vedr. vurdering av beboerer i forhold til kontakt i henhold til vurdering av nærkontakter eller øvrige nærkontakter.

17.12.2021: Liten (språklig) revidering av tekst i avsnittet om Krav om smittekarantene for nærkontakter

17.12.2021: La til overskrift "Kohortisolering i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner" over kollapsboks om kohortisolering.

17.12.2021: Liten (språklig) revidering av tekst i avsnittet om Beredskap.

16.12.2021: Revidert ingress og innledning, anbefalt forsterkede smitteverntiltak og lagt inn flere tiltak, presisert nye tiltak for karantene, testing og isolasjon, generell språkvask og oppdatering av lenker.

13.12.2021: Liten presisering rundt kontakt og avstand.

08.12.2021: Oppdatert råd i henhold til nasjonale råd fra regjeringen 08.12.21, samt lagt til flere vurderingspunkter under forsterket smittevernråd som økt testing, 1 meters avstand er gjeninnført, råd om bruk av munnbind, testing av besøkende.

01.12.2021: Nye råd rundt omikronvarianten. Nye råd om å tilrettelegge for selvtesting blant ansatte. Nye råd for besøkende vedrørende bruk av munnbind.

26.11.2021: Lagt til lenke til Helsedirektoratets anbefalinger om jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert, samt små korrigeringer i tekst og lenker under avsnittene Ledelsens ansvar og oppgaver og Råd angående ansatte.

12.11.2021: Under råd for forsterkede smitteverntiltak, lagt til vurdering om økt testing av ansatte, vurder testing av besøkende, samt litt justering av tekst.

11.11.2021: Noen endringer i avsnittet "Tiltak ved oppdaget smitte (utbrudd) i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner"

10.11.2021: Generell språkvask. Oppdatert ingress og lenker. Nytt avsnitt om beredskap og oppdaterte råd om kohortisolering.

18.10.2021: Lagt til et nytt avsnitt om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko som beskriver hva kommunene skal gjøre ved økt forekomst av covid-19.