Hopp til innhold

Artikkel

Forskeres ansvar vedrørende biologisk forskningsreservasjon

Publisert Oppdatert

Prosjektleder må sørge for at personer som har reservert seg i registeret Biologisk forskningsreservasjon, blir fjernet fra utvalget i prosjektet.

Prosjektleder må sørge for at personer som har reservert seg i registeret Biologisk forskningsreservasjon, blir fjernet fra utvalget i prosjektet.


Enhver som ønsker det kan reservere seg mot at eget biologisk materiale som rutinemessig samles inn i helsetjenesten brukes til forskning.

Registeret Biologisk forskningsreservasjon skal ivareta denne rettigheten ved at pasienter kan reservere seg. Forskningsprosjekter må derfor vaske utvalget sitt mot registeret for å sikre at reserverte personer fjernes fra utvalget.

Prosjektleders ansvar

Som prosjektleder har du et selvstendig ansvar for å påse at biologisk materiale som er samlet inn i helsetjenesten, ikke tas i bruk i et forskningsprosjekt før reserverte deltakerne er fjernet fra utvalget.  

Pasientens rettigheter

Pasienten har anledning til å reservere seg mot forskning på eget biologisk materiale samlet inn i helsetjenesten. Dette forutsetter at alle pasienter som avgir prøver til diagnostikk og behandling får informasjon om reservasjonsadgangen og muligheten til å reservere seg. Informasjonen bør gis av helsepersonell ved prøvetakingen. 

Vi har utarbeidet forslag til tekst som kan benyttes i pasientinformasjonen:

Slik gjør du

For forskningsprosjekter der det planlegges bruk av humant biologisk materiale samlet inn i helsetjenesten, må prosjektleder sende følgende til registeret Biologisk forskningsreservasjon:

  1. Prosjektets REK-godkjenning
  2. Adresse til prosjektleders arbeidssted, inkludert avdeling
  3. Telefonnummer prosjektleder kan kontaktes på

Benytt adressen: biologiskforskningsreservasjon@fhi.no

Prosjektleder vil få tilsendt en kryptert CD med fødselsnummer på de individer som har reservert seg. CD og følgebrev blir sendt rekommandert.  I tillegg vil saksbehandler sende e-post til prosjektleder og informere om når CD’en er sendt og passord for å åpne filen.

Prosjektleder må selv sørge for at personer som har reservert seg i registeret Biologisk forskningsreservasjon blir fjernet fra utvalget i prosjektet.

Folkehelseinstituttet anbefaler at du ved behov ber om bistand fra de ansvarlige for informasjonssikkerhet ved egen institusjon (Personvernombud eller lignende).

Vilkår for utlevering av registeret

  • Opplysningene skal kun brukes til det formål som er nevnt i søknaden til REK.
  • Opplysningene skal oppbevares betryggende og på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem
  • Data slettes så snart det ikke er bruk for dem.

Dokumentasjon og etterkontroll

Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan be om å bli forelagt dokumentasjon fra prosjektleder om at reservasjonsretten etter helseforskningsloven § 28 er i varetatt i prosjektet. Det stilles imidlertid ikke krav om at slik dokumentasjon skal foreligger på tidspunkt for REK-søknaden.

Folkehelseinstituttet er dataansvarlig for Biologisk forskningsreservasjon. Instituttet er ansvarlig for driften og at nødvendige rutiner er etablert.