Hopp til innhold

Nye rapporter

Viser  1932  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Årsrapporter 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres årsrapporter for 2020. Totalt har 875 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 31. desember 2020.

  Rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-1.png
 2. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 4. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra fjerde kvartal. Totalt har 875 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 31. desember 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-TSB-1.png
 3. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 4. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra fjerde kvartal. Totalt har 3254 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 31. desember 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-1.png
 4. Vurdering av metodisk kvalitet ved to retningslinjer fra NICE om tegn på barnemishandling

  Folkehelseinstituttet fikk i desember 2020 i oppdrag av Bufdir å vurdere metodisk kvalitet på to retningslinjer utgitt av National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i 2009 og 2017.

  Notat

  Publisert

  Forside NICE barnemishandling.jpg
 5. Covid-19-epidemien: Veileder for Norges domstoler ved fysiske rettsmøter

  Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Domstoladministrasjonen. Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet

  Notat

  Publisert Oppdatert

  Forside_v3_smittevernveileder_norges_domstoler.png
 6. Elementer i livsstilstiltak for vektreduksjon blant voksne personer med overvekt eller fedme

  Vi utførte på oppdrag fra Helsedirektoratet en kartleggingsoversikt med hensikt å beskrive elementene i livsstilstiltak for å redusere vekt blant voksne med overvekt eller fedme.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Forside livsstilstiltak.jpg
 7. Diagnostisk nøyaktighet av ulike molekylære tester for påvisning av SARS-Cov-2 arvestoff

  I en ny rapport fra det europeiske nettverket for metodevurdering (EUnetHTA) er diagnostisk nøyaktighet av 12 ulike klasser av molekylære tester for å avdekke SARS-CoV-2 arvestoff vurdert.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse

  Problemstillingen var: Hva er konsekvensene av covid-19-pandemien på barn og unges liv og helse?

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside konsekvens c19 barn og unges helse.jpg
 9. Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI) versus kirurgisk utskifting av aortaklaffer for pasienter med alvorlig aortastenose med lav risiko og på tvers av risikogrupper

  Bestillerforum RHF ga FHI i oppdrag å metodevurdere TAVI sammenlignet med SAVR for pasienter med alvorlig aortastenose på tvers av risikogrupper.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside_TAVI_HTA_ENG.jpg
 10. Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak

  Vi har sett på effektene av ulike systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak sammenliknet med andre systemer eller vanlig praksis på utvalgte pasient- eller helsepersonellutfall.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside akuttmottak.jpg
 11. Intermitterende pneumatisk kompresjon for forebygging av dyp venetrombose ved akutt hjerneslag

  Dette er en metodevurdering av intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) sammenliknet med ingen bruk for å forebygge dyp venetrombose hos immobile pasienter med akutt hjerneslag.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside Intermitterende pn.jpg
 12. Tannpleietiltak for å bedre oral helse hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper

  Hensikten med dette prosjektet er å oppsummere forskning om effekt av tannpleietiltak til personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside tannpleie.jpg
 13. Effekt av målrettede teststrategier for å begrense smitte av covid-19

  Målsettingen med denne hurtigoversikten var å identifisere studier som sammenlignet ulike teststrategier med tanke på å vurdere effekt på smittespredning.

  Notat

  Publisert

  NOTAT Forside Teststrategier.jpg
 14. Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon

  Folkehelseinstituttets foreløpige anbefalinger om vaksinasjon mot covid-19,.

  Rapport

  Publisert

 15. Covid-19 i Oslo etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser

  I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet smitte og relaterte innleggelser etter fødeland for personer bosatt i Oslo.

  Rapport

  Publisert

  Forside Covid-19 etter fødeland Oslo.jpg
 16. Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera innsamlet sensommeren 2020

  Dette er den andre studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver samlet systematisk fra forskjellige geografiske regioner i Norge og dekker alle aldersgrupper.

  Rapport

  Publisert

  Forside_Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population.jpg
 17. Covid-19-utbrot ved Havyard skipsverft, Hyllestad kommune, september-oktober 2020

  Alle som fekk påvist smitte var tilsett ved verftet, med unntak av to personar som var nærkontaktar av ein verftstilsett.

  Notat

  Publisert

 18. Pakkeforløp for kreft. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser i befolkningen, blant pasienter og blant fastleger

  Folkehelseinstituttet har gjennomført spørreundersøkelser før og rett etter at pakkeforløpene for kreft ble innført. Her er svarene fra den siste undersøkelsen (2018–2020).

  PasOpp rapport

  Publisert

  Pakkeforløp for kreft_forside.png
 19. Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020

  Rapporten presenterer bakgrunn, metode og gjennomføring av Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020 og en del utvalgte resultater.

  Rapport

  Publisert

  FHUS Rogaland_omslag_web.png
 20. Spyttprøver for testing av SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering om diagnostisk nøyaktighet

  Denne oversikten undersøker diagnostisk nøyaktighet av revers transkriptase sanntid polymerasekjedereaksjon (rRT-PCR) for påvisning av SARS-CoV-2 i spyttprøver sammenlignet med øvre luftveisprøver.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 severity _ENG.jpg