Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvem kan få koronavaksine, og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Hvem kan få koronavaksine, og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Artikkel

Hvem kan få koronavaksine, og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Publisert Oppdatert

I starten vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til dem som trenger det mest først.

Film1_Mangfold.png

I starten vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til dem som trenger det mest først.


Vaksineringsscenario

Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19? 

Tallene er usikre og scenariet gir et foreløpig bilde basert på den informasjonen vi har nå. Kalenderen bygger på forventet leveranse og distribusjon av vaksiner fra Pfizer BioNTech, Moderna og AstraZeneca. Vaksinasjonsscenariet viser et forenklet nasjonalt gjennomsnitt hvor vi antar at anbefalte prioriteringer blir fulgt nøye og at kommunene vaksinerer i samme tempo. 

Prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er fra fylte 18 år, men av praktiske grunner skal hele 2003-årskullet tilbys koronavaksinen fra Pfizer.

Ungdom 12-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom skal også tilbys vaksine, se egen omtale under. 

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

Inntil 10 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. 

Utvelgelse av helsepersonell gjøres basert på deres behov for å beskytte seg selv (direkte beskyttelse), for å opprettholde kapasitet og beredskap i helsetjenesten og for å redusere risikoen for spredning av smitte til sårbare pasienter (indirekte beskyttelse).

Anbefalingen kan endre seg basert på kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet. Kommunene vil få informasjon i informasjonsbrevene fra FHI om hvordan helsepersonell-vaksineringen skal foregå.

¤ Ungdom 12-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av barn og ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år. Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  

 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege. Det er ikke foreløpig åpnet for vaksinasjon av friske barn og ungdom som er nærkontakter til personer i risikogruppene. 

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

 • For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Utdyping av risikogrupper

Personer med problematisk illegalt rusmisbruk kan prioriteres som en egen gruppe, selv om de enkelte i gruppen ikke er individuelt prioritert i henhold til den overordnete prioriteringsrekkefølgen. Les mer i:

Følg med på din kommunes nettside 

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

Vaksinering i din kommune

Det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen.

Se informasjon på nettsidene til din kommune om hvem som får tilbud om vaksine nå, hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt og når den skjer. Finn lenken til din kommune her: 


Koronavaksine og vaksinasjon er gratis, du trenger ikke å oppgi betalingsinformasjon når du blir vaksinert.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.  

Begrunnelse for anbefalingene 

 • De eldre og personer med enkelte sykdommer og tilstander er de som har størst risiko for alvorlig forløp og død.  

 • Beboere i sykehjem ser ut til å være særlig utsatt. 

 • Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av de sykdommene som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene) 

 • Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for alvorlig sykdom og død. 

 • Unge og friske personer vil også ha nytte av vaksinen. Selv om de fleste takler covid-19 godt, er det noen i denne gruppen som også kan bli alvorlig syke.
 • Ved å beskytte med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der. 

Rekkefølge for prioritering kan endres avhengig av:  

 • hvor mye smitte det er i samfunnet 

 • hvor stort press det er på helsevesenet 

 • hvilke vaksiner vi får tilgang til  

 • kunnskap om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper 

 • kunnskap om i hvor stor grad vaksinene hindrer spredning av sykdommen i samfunnet. 

For utdypende informasjon om prioriteringer av vaksine, se Koronavaksinasjonsprogrammet

For utdypende informasjon om risikogrupper for alvorlig forløp av covid-19, se Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende

Gravide og ammende 

Gjennomgått covid-19

Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og som er i de prioriterte gruppene, også vaksinerer seg. Men personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

Dersom du har hatt covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.

Historikk

05.07.2021: Presisert at barn/ungdom som er nærkontakter til risikopasienter ikke anbefales vaksine per nå.

02.07.2021: Fjernet avsnitt om gravide og ammende og lenket til egen side med råd til gravide og ammende

02.07.2021: Nytt setning: Unge og friske personer vil også ha nytte av vaksinen. Selv om de fleste takler covid.19 godt, er det noen i denne gruppen som også kan bli alvorlig syke.

21.06.2021: Lagt til følgende setning i avsnittet "Prioriteringsrekkefølgen:": Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er fra fylte 18 år, men av praktiske grunner skal hele 2003-årskullet skal tilbys koronavaksinen fra Pfizer.

03.06.2021: Endret alder fra 16-17 til 12-17 år

02.06.2021: Endret aldersgrense for hvilke grupper av barn/ungdom som skal tilbys vaksinasjon.

02.06.2021: Oppdatert lenk til notat om videre helsepersonellvaksinering

27.05.2021: Lagt til setning om at nedre aldersgrense i koronavaksinasjonsprogrammet gjelder fra fylte 18 år. Lagt til at personer med problematisk illegalt rusmisbruk nå kan prioriteres som en egen gruppe.

21.05.2021: La til grupper 10 og 11.

20.05.2021: Fjernet "Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer i alderen 18-44 år"

05.05.2021: Fjernet setning "så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon"

04.05.2021: La til ny lenke for helsepersonell under "Risikogrupper"

03.05.2021: Under listen over risikogrupper er Downs syndrom løftet ut som en egen prioriteringsgruppe.

29.04.2021: Endret råd om vaksinering av gravide til at det kan overveies hvis fordelene overgår ulempene. Ammende kan vaksineres.

19.03.2021: Fjernet cystisk fibrose som eksempel under Kroniske lungesykdommer.

03.06.2021|: Endret mellomtittelen til "Ungdom 12-17 år" fra Ungdom 16-17 år" i avsnittet som begynner med "For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. ..."

10.03.2021: Lagt til cerebral parese som eksempel på nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer. Oppdatert avsnitt om gjennomgått covid-19. Fjernet avsnitt om valg av vaksine til risikogrupper med høy risiko, etter oppdatert råd 09.03.

09.03.2021: Ny setning: Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

01.03.2021: Nye setninger under "prioritering av helsepersonell" av risikogrupper: "Utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper" og "Kommunene vil få informasjon i informasjonsbrevene fra FHI om hvordan helsepersonell-vaksineringen skal foregå."

18.02.2021: Lagt til henvisning til * under "Ungdom 16-17 år". Oppdatert oversikt over prioriteringsrekkefølge for helsepersonell. Ordningen med å kunne gi inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene til utvalgte grupper av helsepersonell viderføres. Disse får tibud om vaksine paralellt med risikogruppene nedover på prioriteringslista. Utvelgelse av helsepersonell gjøres etter de samme kriteriene som ble definert i januar 2021

13.02.2021: Byttet ut "om" med "hvordan" i setningen "Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer i alderen 18-44 år."

12.02.2021: Presisert valg av vaksine til personer med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

04.02.2021: Fjernet avsnitt om barn i risikogruppene.

04.02.2021: Generell språkvask og oppdatering. Presisering av de to gruppene (65-74 år og personer 18-64 år med tilstander merket med *) i punkt 4 skal tilbys vaksinen samtidig. Ny tekst om at unge 16-17 år med alvorlige og komplekse sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko, kan vurderes for vaksine. Ny lenke til utdypning av risikogrupper i kapittelet Råd til risikogrupper.

04.02.2021:
Oppdatert vaksinasjonskalender

29.01.2021: Lagt inn lenk til Vaksinerigsscenario - Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19? oppdatert tittel fra Hvem kan få koronavaksine? til Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

08.01.2021: Språkvask. Nytt oppsett med én liste for prioritering for covid-19-vaksinasjon og en for medisinske risikogrupper. Ny definisjon av astma: alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året. Nye lenker til koronavaksinasjonsprogrammet og risikogrupper. Oppdaterte råd til gravide og ammende.

05.01.2021: La inn setning "Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet."

04.01.2021: La inn "utvalgt helesepersonellgrupper" i prioriteringslisten.  La inn "Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper" 

31.12.2020: La inn avsnitt om gjennomgått covid-19

23.12.2020: Satt inn ny definisjon av astma som kronisk sykdom. Begrepet «velregulert astma» er fjernet. Nytt avsnitt om gravide og ammende.