Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvem kan få koronavaksine?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Hvem kan få koronavaksine?

Artikkel

Hvem kan få koronavaksine?

Her finner du informasjon om hvilke grupper som får tilbud om koronavaksine og når vi forventer at de ulike gruppene vil ha fått et tilbud. Der kan du også lese om risikogrupper.

Film1_Mangfold.png

Her finner du informasjon om hvilke grupper som får tilbud om koronavaksine og når vi forventer at de ulike gruppene vil ha fått et tilbud. Der kan du også lese om risikogrupper.


Disse får tilbud om koronavaksine:

Risikogrupper

Med risikogrupper menes personer med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. Det er:

 • Beboere i sykehjem.
 • Alle som er 65 år eller eldre.
 • Personer 12–64 år med en eller flere definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19. Se avsnittet under for spesifisering av ulike sykdommer/tilstander og aldersgrupper.

Andre grupper

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
 • Alle som har fylt 12 år eller er eldre.

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.  

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

 • For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Utdyping av risikogrupper

Følg med på din kommunes nettside 

Det varierer mellom kommunene hva slags løsninger som brukes for timeavtaler og innkalling. Flere steder er det også drop-in-tilbud der det ikke er nødvendig med avtale på forhånd.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

Vaksinering i din kommune

Kommunene har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer som oppholder seg i kommunen. Se informasjon på din kommunes nettside om hvem som får tilbud om vaksine nå, hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt og når den skjer. Finn lenken til din kommune her: 

Tilbudet gjelder alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere. Det gjelder ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.  All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Vaksinen er gratis

Vaksinen er gratis. 

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet. 

Begrunnelse for anbefalinger og tilbud til de ulike gruppene 

 • Anbefalingen er først og fremst begrunnet i risikoen for alvorlig sykdomsforløp ved koronainfeksjon. Det er de eldste, og personer med enkelte sykdommer og tilstander som har størst risiko for alvorlig forløp og død av koronasykdom. Selv om de fleste unge og friske personer takler covid-19 godt, er det også en del i denne gruppen som kan bli alvorlig syke. Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet.

 • Beskyttelsen etter fullvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid og dette er årsaken til at flere grupper tilbys en oppfriskningsdose. Begrunnelsen for oppfriskningsdose er også her både det å beskytte enkeltpersoner mot alvorlig sykdom og død, men også det å bremse smittespredning. For ansatte i helse- og omsorgstjenesten er det spesielt viktig å redusere risikoen for at de smitter videre til sårbare pasienter.
 • Gravide: Risiko for alvorlig koronasykdom hos gravide er lav. Gravide har likevel noe høyere sannsynlighet for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide. Risikoen er høyest i siste del av svangerskapet. Koronavaksine anbefales derfor til gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester. Gravide med andre sykdommer tilstander (tilhører risikogruppe) kan også vaksineres i 1. trimester. Det er fordi risikoen for alvorlig sykdom vil være høyere også i 1. trimester hos de med underliggende sykdom.

 • Ungdom 12-15 år: All ungdom i denne aldersgruppen får tilbud om én dose koronavaksine. Denne gruppen blir sjelden alvorlig syke av koronasykdom. Den direkte medisinske gevinsten av vaksinen for den enkelte ungdom er mindre tydelig enn for de eldre aldersgruppene som har høyere risiko for alvorlig sykdom. Noen få barn og unge vil likevel kunne få et alvorlig forløp. Tilbudet om vaksinasjon gjør at den enkelte kan få anledning til å beskytte seg gjennom vaksinasjon. Barn og unge med alvorlig underliggende sykdom har høyere risiko for alvorlig koronasykdom og anbefales koronavaksine. De skal ha to doser.

For utdypende informasjon om risikogrupper for alvorlig forløp av covid-19, se:

For utdypende informasjon om vaksinasjon av ungdom, se:

Gravide og ammende 

Gjennomgått covid-19

Historikk

03.12.2021: Gjennomgang av artikkelen. Oppdatert begrunnelse for anbefalinger

10.11.2021: Oppdatert avsnitt om begrunnelse for anbefalinger, om gravide, oppfriskningsdoser og tredje dose.

04.09.2021: Lagt til tekst om tilbudet om koronavaksine til ungdom 12-15 år. Fjernet tekst om prioriteringsgrupper, siden det nå er god tilgang på vaksine. Ellers noen mindre justeringer og tekstredigering som ikke medfører noen endring i eksisterende råd og anbefalinger.

18.08.2021: Oppdatert informasjon om vaksinering av 16-17 åringer

29.07.2021: Ungdom 12-17 år - fjernet setning "Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år"

05.07.2021: Presisert at barn/ungdom som er nærkontakter til risikopasienter ikke anbefales vaksine per nå.

02.07.2021: Fjernet avsnitt om gravide og ammende og lenket til egen side med råd til gravide og ammende

02.07.2021: Nytt setning: Unge og friske personer vil også ha nytte av vaksinen. Selv om de fleste takler covid.19 godt, er det noen i denne gruppen som også kan bli alvorlig syke.

21.06.2021: Lagt til følgende setning i avsnittet "Prioriteringsrekkefølgen:": Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er fra fylte 18 år, men av praktiske grunner skal hele 2003-årskullet skal tilbys koronavaksinen fra Pfizer.

03.06.2021: Endret alder fra 16-17 til 12-17 år

02.06.2021: Endret aldersgrense for hvilke grupper av barn/ungdom som skal tilbys vaksinasjon.

02.06.2021: Oppdatert lenk til notat om videre helsepersonellvaksinering

27.05.2021: Lagt til setning om at nedre aldersgrense i koronavaksinasjonsprogrammet gjelder fra fylte 18 år. Lagt til at personer med problematisk illegalt rusmisbruk nå kan prioriteres som en egen gruppe.

21.05.2021: La til grupper 10 og 11.

20.05.2021: Fjernet "Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer i alderen 18-44 år"

05.05.2021: Fjernet setning "så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon"

04.05.2021: La til ny lenke for helsepersonell under "Risikogrupper"

03.05.2021: Under listen over risikogrupper er Downs syndrom løftet ut som en egen prioriteringsgruppe.

29.04.2021: Endret råd om vaksinering av gravide til at det kan overveies hvis fordelene overgår ulempene. Ammende kan vaksineres.

19.03.2021: Fjernet cystisk fibrose som eksempel under Kroniske lungesykdommer.

03.06.2021|: Endret mellomtittelen til "Ungdom 12-17 år" fra Ungdom 16-17 år" i avsnittet som begynner med "For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. ..."

10.03.2021: Lagt til cerebral parese som eksempel på nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer. Oppdatert avsnitt om gjennomgått covid-19. Fjernet avsnitt om valg av vaksine til risikogrupper med høy risiko, etter oppdatert råd 09.03.

09.03.2021: Ny setning: Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

01.03.2021: Nye setninger under "prioritering av helsepersonell" av risikogrupper: "Utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper" og "Kommunene vil få informasjon i informasjonsbrevene fra FHI om hvordan helsepersonell-vaksineringen skal foregå."

18.02.2021: Lagt til henvisning til * under "Ungdom 16-17 år". Oppdatert oversikt over prioriteringsrekkefølge for helsepersonell. Ordningen med å kunne gi inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene til utvalgte grupper av helsepersonell viderføres. Disse får tibud om vaksine paralellt med risikogruppene nedover på prioriteringslista. Utvelgelse av helsepersonell gjøres etter de samme kriteriene som ble definert i januar 2021

13.02.2021: Byttet ut "om" med "hvordan" i setningen "Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer i alderen 18-44 år."

12.02.2021: Presisert valg av vaksine til personer med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

04.02.2021: Fjernet avsnitt om barn i risikogruppene.

04.02.2021: Generell språkvask og oppdatering. Presisering av de to gruppene (65-74 år og personer 18-64 år med tilstander merket med *) i punkt 4 skal tilbys vaksinen samtidig. Ny tekst om at unge 16-17 år med alvorlige og komplekse sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko, kan vurderes for vaksine. Ny lenke til utdypning av risikogrupper i kapittelet Råd til risikogrupper.

04.02.2021:
Oppdatert vaksinasjonskalender

29.01.2021: Lagt inn lenk til Vaksinerigsscenario - Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19? oppdatert tittel fra Hvem kan få koronavaksine? til Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

08.01.2021: Språkvask. Nytt oppsett med én liste for prioritering for covid-19-vaksinasjon og en for medisinske risikogrupper. Ny definisjon av astma: alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året. Nye lenker til koronavaksinasjonsprogrammet og risikogrupper. Oppdaterte råd til gravide og ammende.

05.01.2021: La inn setning "Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet."

04.01.2021: La inn "utvalgt helesepersonellgrupper" i prioriteringslisten.  La inn "Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper" 

31.12.2020: La inn avsnitt om gjennomgått covid-19

23.12.2020: Satt inn ny definisjon av astma som kronisk sykdom. Begrepet «velregulert astma» er fjernet. Nytt avsnitt om gravide og ammende.