Hopp til innhold

Artikkel

Beredskapsregisteret for covid-19

Publisert

Beredskapsregisteret for covid-19 er opprettet for at Folkehelseinstituttet skal ha en løpende oversikt og kunnskap om utbredelse, årsakssammenhenger og konsekvenser av covid-19-epidemien i Norge.

Beredskapsregisteret for covid-19 er opprettet for at Folkehelseinstituttet skal ha en løpende oversikt og kunnskap om utbredelse, årsakssammenhenger og konsekvenser av covid-19-epidemien i Norge.


Beregisteret er opprettet for at Folkehelseinstituttet (FHI) raskt skal kunne fremskaffe nødvendig kunnskap om covid-19-epidemien og dermed sette myndighetene i stand til å vurdere risiko og iverksette tiltak som skal sikre hele befolkningens helse.

Skal gi daglig oversikt

Det er behov for å ha daglig oversikt over antall smittetilfeller, sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall. En løpende oversikt over den epidemiologiske situasjonen er viktig for risikovurdering og valg av smittevernstrategi.

Formålet med Beredskapsregisteret for covid-19 (Beredt C19) er å holde løpende oversikt og kunnskap om utbredelse, årsakssammenhenger og konsekvenser av covid-19, og å fremskaffe oversikt og kunnskap om hvordan pandemien og tiltakene som er iverksatt i forbindelse med pandemien, påvirker befolkningens helse, bruk av helsetjenester og helserelaterte atferd.

De nasjonale overvåkingssystemene og helseregistrene som var etablert før epidemien, samler hver for seg opplysninger for å oppfylle registerets eget formål. For en god oversikt over situasjonen er det imidlertid behov for hyppigere oppdaterte data og kobling av de enkelte datakildene. Ved å samle og kombinere informasjon fra ulike kilder i et beredskapsregister, kan Folkehelseinstituttet få enda bedre oversikt og kunnskap for å håndtere covid-19-epidemien.

Opplysningene i registeret kan analyseres og brytes ned på undergrupper for å forstå smittespredningen og målrette tiltakene for å redusere sykdomsforekomst i befolkningen. Det hentes også inn opplysninger om andre pasientgrupper som er avhengig av liknende helsetjenester som covid-19-pasientene og andre personer som kan få helsen sin alvorlig svekket som følge av ulike tiltak som er satt inn for å begrense smitte. Dette gjelder for eksempel pasienter som får akuttbehandling, respiratorbehandling og dialyse.

Data hentes fra andre registre

Beredt C19 består av opplysninger som allerede er samlet inn i helsetjenesten, sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre. I første omgang inneholder registeret data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Norsk pasientregister (NPR) og Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR).

Det vurderes fortløpende om opplysninger fra andre kilder, som for eksempel Statistisk sentralbyrå (SSB), MSIS-laboratoriedatabasen (labdatabasen), Dødsårsaksregisteret og Kommunalt Pasient- og brukerregister (KPR), skal inkluderes. Innhenting av nye opplysninger vil avgjøres fortløpende ettersom behov for analyser og kunnskap oppstår. Ved å ta utgangspunkt i data som allerede registreres vil man unngå dobbeltrapportering og merarbeid for helsepersonell, samt bidra til at tall fra ulike kilder stemmer mest mulig overens.

Om beredskapsregistre

I en beredskapssituasjon er det nødvendig å samle inn og systematisere informasjon om pasienter for å få oversikt over omfang, årsaker og sykdomsutvikling, som kan ligge til grunn for tiltak som skal møte situasjonen. Folkehelseinstituttet kan etablere slike beredskapsregistre, og opprettelsen er hjemlet i Helseberedskapsloven §2-4.

Opplysningene som samles inn skal brukes av Folkehelseinstituttet, som er dataansvarlig og bestemmer formålet med behandlingen. Registeret er midlertidig, og opplysningene skal slettes eller anonymiseres når hendelsen er avklart og evaluert. Det er ikke anledning til å utlevere data fra Beredt C19 til andre enn medarbeidere som arbeider for FHI. Medarbeidere ved Folkehelseinstituttet som får tilgang til data, får kun tilgang til opplysninger som er nødvendig for å oppfylle de ulike delproblemstillingene som skal besvares. Det er videre streng tilgangskontroll og rutiner for håndtering av opplysninger i registeret.

I motsetning til sentrale helseregistre og andre registre, hvor enkeltindivider har rett til informasjon om hvilke opplysninger som er registrert, og rett til innsyn i disse opplysningene, vil innsyn i Beredt C19 ikke være mulig. I beredskapsregisteret lagres ikke fødselsnummer eller andre direkte identifiserbare personopplysninger. Unntaket for innsyn i egne helseopplysninger er hjemlet i personopplysningsloven § 17, første ledd punkt a). De registrertes innsynsrett er ivaretatt ved at de kan henvende seg til datakildene som inngår i Beredt C19 på vanlig måte. Dette vil fremgå av informasjon på nett om beredskapsregisteret for covid-19.

Les Folkehelseinstituttets personvernerklæring

Tre datakilder i Beredt C19

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

MSIS er et sentralt helseregister. Fra MSIS henter Beredt C19 daglig informasjon om positive covid-19 tilfeller og opplysninger som alder, kjønn, smittested og fødeland. Den registrerte har rett til innsyn i egne helseopplysninger og vil kunne henvende seg til MSIS om dette på vanlig måte. Informasjon om dette finner du her.

På denne nettsiden på fhi.no vil du finne informasjon om MSIS, formålet med registeret og hvilke opplysninger som registreres, samt informasjon om retten til innsyn i egne helseopplysninger.

Norsk pasientregister (NPR)

Data fra sykehus innhentes ved hjelp av infrastrukturen til Norsk pasientregister (NPR), som er et sentralt helseregister. På Helsedirektoratets nettsider vil du finne informasjon om formålet med registeret og hvilke opplysninger som registreres. Ved hjelp av NPRs infrastruktur hentes innleggelser fra alle rapporterende enheter i spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2020 og fremover, og data innhentes og oppdateres daglig. Den registrerte har rett til innsyn i egne helseopplysninger og vil kunne henvende seg om dette til NPR på vanlig måte. Informasjon om dette finner du her.

Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR)

NIPaR er et medisinsk kvalitetsregister. På nettsidene til Helse Bergen vil du kunne lese om formålet med registeret, og finne informasjon om hva som registreres for henholdsvis intensivdelen og pandemidelen, samt informasjon om retten til innsyn i egne helseopplysninger. Beredt C19 henter informasjon fra to av NIPaRs datainnsamlinger: Norsk intensivregisters beredskapsskjema for covid-19 og Norsk pandemiregister.

Fra førstnevnte innhentes data fra og med 10. mars 2020 og fremover. Fra Norsk pandemiregister innhentes data fra og med registeret ble satt i drift 31.mars 2020 og fremover, men inkluderer imidlertid også etterregistreringer fra og med starten av utbruddet i 2020.

    Kontakt