Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om studien

Artikkel

Om studien

Fra og med 2020 blir alle voksne pasienter som er innlagt ved døgninstitusjoner i psykisk helsevern (PHV) invitert til å delta i en undersøkelse om erfaringene sine med institusjonen like før de skrives ut.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Fra og med 2020 blir alle voksne pasienter som er innlagt ved døgninstitusjoner i psykisk helsevern (PHV) invitert til å delta i en undersøkelse om erfaringene sine med institusjonen like før de skrives ut.


Innhold på denne siden

Fra 2020 samles brukererfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) inn ved kontinuerlige, elektroniske målinger. I 2019 utviklet og etablerte Folkehelseinstituttet (FHI) et system for gjennomføringen av disse målingene. Arbeidet gjennomføres av Enhet for brukeropplevd kvalitet i FHI i henhold til tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2019.  

Alle offentlige døgninstitusjoner og private døgninstitusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene er inkludert i undersøkelsen. Døgnpasienter i PHV og TSB blir spurt om å delta i undersøkelsen mens de fortsatt er innlagt, men nærmest mulig utskrivning, og svarer elektronisk.  

Enhet for brukeropplevd kvalitet har ansvaret for nasjonale undersøkelser og analyser av brukeropplevd kvalitet, som omfatter undersøkelser blant pasienter, brukere, foresatte/pårørende og samarbeidspartnere. Måling av brukeropplevd kvalitet innebærer systematisk kartlegging av brukernes erfaringer med og vurdering av prosesser, strukturer, pasientrapporterte resultater og pasientsikkerhet. Hensikten er å fremskaffe systematisk informasjon om pasientenes erfaringer som et ledd i faglig kvalitetsforbedring, virksomhetsstyring, støtte til forbrukervalg, samfunnsmessig legitimering og kontroll.  

Bakgrunn 

Brukererfaringsundersøkelser innen PHV og TSB har tidligere vært gjennomført som tverrsnittsundersøkelser, og pasientene svarte på papirskjema. I undersøkelsene som gjennomføres fra 2020 svarer pasientene nært opp mot utskrivning. 

Årlige rapporter basert på kontinuerlige målinger vil gi statistisk sikrere resultater enn tverrsnittsundersøkelser siden flere pasienter inkluderes per enhet. Det gir bedre muligheter for å lage kvalitetsindikatorer på lavere nivå. Resultatene blir enklere å fortolke og bruke fordi alle pasienter svarer på samme sted i forløpet, mot tverrsnittsundersøkelsene hvor noen pasienter er i starten og noen i slutten av behandlingen når de svarer. Elektroniske målinger gir dessuten raskere datainnsamling og mindre kostnader til porto og trykking. 

Mer om utvalg og gjennomføring 

FHI har etablert kontakt på alle nivå i helsetjenesten, og enhetene i PHV og TSB har prosjektansvarlige som organiserer datainnsamlingen lokalt og er i dialog med og rapporterer til FHI om undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres foreløpig som anonyme kvalitetssikringsprosjekt. 

I PHV-undersøkelsen inkluderes alle døgnenheter med pasienter 18 år og eldre, ROP-avdelinger/ROP-pasienter og regionale og lokale sikkerhetsposter. Alderspsykiatriske institusjoner, pasienter underlagt TSB og dagavdelinger og poliklinikker er ikke inkludert. 

I TSB-undersøkelsen inkluderes alle døgnenheter med pasienter 16 år og eldre, mens rene avrusningsenheter er ekskludert. 

Datainnsamlingen gjennomføres elektronisk med bruk av TSD Nettskjema fra UiO. Det er etablert to ulike prosjekter, ett for hver av undersøkelsene.

Rapportering 

Tabellrapporter med deskriptive resultater på alle nivå publiseres kvartalsvis, gitt tilstrekkelig antall svar. Målet med tabellrapportene er å formidle resultater relevante for lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. Resultatene vil være uvektet og ujustert, og inkludere svar fra erfaringsspørsmålene i spørreskjemaet.  

Foreløpig planlegges en nasjonal rapportering årlig der samlede resultat for deltakende enheter sammenstilles.  

Kontakt

For spørsmål eller henvendelser om PHV-undersøkelsen:

  •