Hopp til innhold

PasOpp rapport

Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt

Rapporten beskriver utviklingen av et reliabelt og valid innsamlingsopplegg for å måle pasienters erfaringer med legevakttjenesten.

Rapporten beskriver utviklingen av et reliabelt og valid innsamlingsopplegg for å måle pasienters erfaringer med legevakttjenesten.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte i 2006 en litteraturgjennomgang hvor formålet var å identifisere validerte måleinstrumenter for pasienterfaringsundersøkelser ved legevakter. Prosjektet ble bestilt av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Kompetansesenteret). Konklusjonen fra prosjektet var at vi hadde et godt grunnlag for å utvikle et innsamlingsopplegg tilpasset norske forhold.

Etter litteraturgjennomgangen inngikk Kunnskapssenteret og Kompetansesenteret et samarbeid hvor formålet var å utvikle et reliabelt og valid innsamlingsopplegg for å måle pasienters erfaringer med legevakttjenesten. Målet har vært å utvikle et generisk spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav. Instrumentet skal kunne benyttes i lokale og nasjonale undersøkelser om pasienters erfaringer med legevakttjenesten. Innsamlingsopplegget vil være fritt tilgjengelig for alle som ønsker å benytte det, og en mulig konsekvens av prosjektet er derfor økt standardisering og bedre kvalitet på undersøkelsene på dette området.

Vi har bygget videre på de fire validerte spørreskjemaene vi fant i litteraturgjennomgangen. I tillegg samlet vi inn et utvalg spørreskjemaer som er brukt på forskjellige legevakter i Norge. Litteraturgjennomgangen og de norske skjemaene har dannet grunnlaget for en ”spørreskjemabank” for dette prosjektet. Temaer som er viktige for legevaktpasienter og pårørende, og som burde inkluderes i spørreskjemaet, ble identifisert ved hjelp av kvalitative pasientintervjuer, litteraturgjennomgangen og den nevnte ”spørreskjemabanken”. Det ble i tillegg etablert en referansegruppe som ga viktige innspill i utviklingsprosjektet. Dessuten fikk vi gode råd og innspill fra ansatte på Kompetansesenteret.

Pilotundersøkelsen ble gjennomført som en postal spørreskjemaundersøkelse ved Legevakten i Arendal (stor interkommunal legevakt), Kvam legevakt (mindre kommunal legevakt) og Tromsø legevakt (bylegevakt). Inklusjonsperioden var fra midten av april til midten av mai 2008. Alle pasienter som hadde vært i kontakt med legevakten i løpet av denne perioden ble inkludert i undersøkelsen. For barn under 16 år ba vi pårørende som fulgte dem til legevakten om å svare. Dersom det var pasienter over 16 år som hadde problemer med å svare selv kunne pårørende svare for dem eller hjelpe dem med å svare. Respondentene ble bedt om å svare på grunnlag av den siste kontakten de hadde hatt med den legevakten de mottok følgebrev fra. Totalt ble 542 pasienter inkludert i undersøkelsen, etter avsluttet datainnsamling hadde 225 (41,5%) av disse svart. Spørreskjemaet som ble brukt i pilotundersøkelsen var inndelt i flere deler. To deler skulle fylles ut av alle, én del skulle fylles ut av pasienter som hadde hatt telefonkontakt med legevakten, én del av de som hadde vært på legevaktlokalet, og én del av de som hadde hatt sykebesøk hjemme. Andre vurderinger og bakgrunnsspørsmål var også inkludert i spørreskjemaet. Skjemaet ble i forkant av undersøkelsen testet ved at en gruppe pasienter og pårørende ble intervjuet i forbindelse med utfylling.

Etter at datainnsamlingen var fullført, ble resultatene analysert og spørreskjemaets reliabilitet og validitet ble testet. I tillegg ble innsamlingsopplegget vurdert. Resultatene indikerte at mindre justeringer var nødvendige før vi hadde et endelig spørreskjema og innsamlingsopplegg.

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-233-6