Hopp til innhold

2009 og eldre

Viser  467  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Narkotikasituasjon i Norge 2005

  Since 2001, SIRUS has produced annual reports on the national drug situation for the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

  Rapport

  Publisert

 2. Bevacizumab i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft

  Bevacizumab er et kreftlegemiddel som hemmer dannelse av nye blodkar.

  Forskningsomtale

  Publisert

 3. Lapatinib ved avansert eller metastatisk HER-2 positiv brystkreft

  Metodevarsel om effekten av lapatinib på pasienter med lokalavansert eller metastaserende HER-2 positiv brystkreft.

  Forskningsomtale

  Publisert

 4. Implanterbar hjertepumpe (LVAD) ved avansert hjertesvikt

  Metodevarsel om ”Left ventricular assist devices” (LVAD), mekaniske hjertepumper som skal gi støtte til pasienter med hjertesvikt i endestadiet.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Helsetjenester i apotek

  En systematisk og kritisk vurdering av litteratur om effekten av legemiddelsamtale, oppfølging av pasienter med diabetes, KOLS og astma, røykesluttveiledning og kolesterolmålinger.

  Rapport

  Publisert

 6. SMM-rapporter

  Senter for medisinsk teknologi- og metodevurdering (SMM) ble etablert for å identifisere og granske det vitenskapelige grunnlaget for nye og eksisterende metoder (teknologier) i norsk helsevesen.

  Metodevurdering

  Publisert

 7. Miniallogen stamcelletransplantasjon

  Om å belyse hvorvidt allogen ministamcelletransplantasjon kunne anses som etablert behandling for myelomatose i Sverige, Danmark, Tyskland og eventuelt andre europeiske land.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Behandling av depresjon med kosttilskudd

  Dette notatet tar for seg behandling av depresjon med ulike kosttilskudd, inkludert vitaminer og mineraler.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 9. Måling av brukererfaringer med avhengighetsbehandling. En litteraturgjennomgang av validerte måleinstrumenter

  En kartlegging av hva som finnes, både nasjonalt og internasjonalt, av validerte spørreskjema for å måle brukererfaringer med behandlingstilbudet for stoff- eller alkoholrelaterte lidelser.

  Rapport

  Publisert

 10. Natalizumab ved behandling av multippel sklerose

  Vi ble bedt om å lage et hastenotat om bruk av natalizumab (Tysabri®) ved behandling av multippel sklerose (MS) i Norge.

  Rapport

  Publisert

 11. Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus. Resultater fra en pilotundersøkelse

  Undersøkelsen var en pilotundersøkelse for den første nasjonale brukererfaringsundersøkelsen blant kreftpasienter i Norge, som er planlagt gjennomført høsten 2008.

  Rapport

  Publisert

 12. Behandling med sentralstimulerende medikamenter av ADHD hos voksne

 13. Bruk av data fra kunnskapsoppsummeringer for å identifisere forskningsbehov

  Notatet omhandler 23 forskningsoversikter publisert i 2007.

  Rapport

  Publisert

 14. Fremstilling av kvalitetsindikatorer på Fritt sykehusvalg

  Formålet med å gjøre kvalitetsindikatorer tilgjengelige for brukerne av helsetjenester er å bidra til at de tar informerte beslutninger når det gjelder valg av tjenester, eksempelvis valg av sykehus.

  Rapport

  Publisert

 15. Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse blant pasienter utskrevet etter somatiske døgnopphold ved sykehus i Norge.

  PasOpp rapport

  Publisert

 16. Pasienterfaringer i Helse Vest - Resultater fra en pilot

  Rapporten viser resultatene av en pilotundersøkelse om pasienterfaringer i Helse Vest.

  PasOpp rapport

  Publisert

 17. Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern. Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreundersøkelse blant brukere av poliklinikker for voksne i psykisk helsevern i Norge.

  PasOpp rapport

  Publisert

 18. Utvikling av metode for å måle kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus

  Rapporten beskriver utviklingsprosjektet som ble gjennomført før en nasjonal pasienterfaringsundersøkelse blant voksne kreftpasienter som har hadde tilbud ved poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter i 2008.

  PasOpp rapport

  Publisert

 19. Økonomisk evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon i Norge

  Formålet med denne rapporten var å estimere kostnadseffektiviteten av en HPV type 16/18-vaksinasjon i tillegg til screening sammenlikna med screening aleine.

  Metodevurdering

  Publisert

 20. Psykososiale tiltak ved kriser og ulykker

  Denne rapporten er del to av en kunnskapsoppsummering om effekter av psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer og ulykker, og ble bestilt av Sosial- og helsedirektoratet i september 2004.

  Systematisk oversikt

  Publisert