Hopp til innhold

PasOpp rapport

Utvikling av metode for å måle kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus

Rapporten beskriver utviklingsprosjektet som ble gjennomført før en nasjonal pasienterfaringsundersøkelse blant voksne kreftpasienter som har hadde tilbud ved poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter i 2008.

Rapporten beskriver utviklingsprosjektet som ble gjennomført før en nasjonal pasienterfaringsundersøkelse blant voksne kreftpasienter som har hadde tilbud ved poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter i 2008.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal etter planen gjennomføre en
nasjonal pasienterfaringsundersøkelse blant voksne kreftpasienter som har hatt tilbud ved poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter i 2008. Denne rapporten beskriver utviklingsprosjektet som ble gjennomført i forkant av den nasjonale undersøkelsen. Hovedmålet var å utvikle et metodisk instrument og et datainnsamlingsopplegg som kunne brukes til å måle pasientgruppens erfaringer med helsetjenestetilbudet ved norske sykehus.

Innledningsvis gjennomførte vi en litteraturgjennomgang som konkluderte med at det var hensiktsmessig å utvikle et nytt spørreskjema for denne spesifikke undersøkelsen. Temaer som er viktige for kreftpasienter, og som burde inkluderes i spørreskjemaet, ble identifisert ved hjelp av kvalitative pasientintervjuer og litteraturgjennomgangen. Det ble i tillegg etablert en referansegruppe som ga viktige innspill i ulike faser av utviklingsprosjektet.

Pilotundersøkelsen ble gjennomført som en postal spørreundersøkelse ved Akershus universitetssykehus. Inklusjonsperioden var mars måned 2007. De som ble inkludert i utvalget var pasienter med en hoveddiagnose eller første, andre eller tredje bidiagnose fra kapittel C i ICD1o-klassifiseringen. Respondentene ble bedt om å foreta en samlet vurdering av erfaringer fra poliklinikkene/dagavdelingene og/ eller sengepostene på sykehuset som de mottok følgebrev fra. Totalt ble 953 pasienter inkludert i undersøkelsen, etter avsluttet datainnsamling hadde 62 prosent av disse svart. Spørreskjemaet som ble anvendt i pilotundersøkelsen var inndelt i flere deler. To deler skulle fylles ut av alle, én dersom pasienten hadde hatt et tilbud på poliklinikk/dagavdeling og én dersom pasienten hadde vært innlagt. Andre vurderinger, mål på livskvalitet og bakgrunnsspørsmål var også inkludert. De fleste erfaringsspørsmålene ble vurdert på en fempunkts svarskala. Skjemaet ble i tillegg testet ved at en gruppe pasienter ble intervjuet i forbindelse med utfylling.

Etter at datainnsamlingen var fullført, ble resultatene analysert og spørreskjemaets reliabilitet og validitet testet. I tillegg ble innsamlingsopplegget vurdert. Resultatene indikerte at mindre justeringer var hensiktsmessig før spørreskjemaet kunne anvendes i den nasjonale undersøkelsen. Kun en mindre endring ble gjort i utvalgsmodellen. Den nasjonale undersøkelsen vil i tillegg inkludere en retest.

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-194-0